Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003

Kazalo

3665. Pravilnik o označevanju mej in načinu vodenja katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov ter o načinu vodenja registra nosilcev rudarske pravice, stran 11432.

Na podlagi 12. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99 in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o označevanju mej in načinu vodenja katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov
ter o načinu vodenja registra nosilcev
rudarske pravice
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa način označevanja mej in vodenja katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov ter način vodenja registra nosilcev rudarske pravice.
2. člen
(omejitev raziskovalnega in pridobivalnega prostora)
Če se v istem prostoru hkrati izkoriščajo mineralne surovine s podzemeljskim in površinskim pridobivanjem, lahko sega pridobivalni prostor za površinsko pridobivanje le do take globine, da ne omejuje podzemeljskega pridobivanja.
3. člen
(elaborat o raziskovalnem oziroma pridobivalnem prostoru)
Za vsak raziskovalni in pridobivalni prostor mora nosilec rudarske pravice izdelati elaborat, ki mora vsebovati spisek državnih koordinat in nadmorskih višin točk mnogokotnika (v nadaljnjem besedilu: mejnikov), ki ta prostor omejuje in načrt prostora z vrisanimi mejami na topografski podlagi, v merilu najmanj 1:5000.
4. člen
(mejniki raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora)
(1) Mejniki raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora na površini morajo biti povezani z državnim koordinatnim in višinskim sistemom, ter opremljeni z državnimi in višinskimi koordinatami z označbami x, y in h.
(2) Mejniki iz prejšnjega odstavka morajo biti izdelani iz materialov, ki zagotavljajo trajnost.
5. člen
(vodenje dokumentacije)
Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, mora voditi naslednje evidence:
1. evidenco zahtev za pridobitev rudarske pravice za raziskovanje mineralne surovine v raziskovalnem prostoru,
2. evidenco zahtev za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru,
3. kataster raziskovalnih prostorov,
4. kataster pridobivalnih prostorov,
5. zbirko listin raziskovalnih prostorov,
6. zbirko listin pridobivalnih prostorov,
7. seznam gospodarskih družb oziroma samostojnih podjetnikov, ki jim je dovoljeno raziskovanje mineralnih surovin,
8. seznam gospodarskih družb oziroma samostojnih podjetnikov, ki jim je dovoljeno izkoriščanje mineralnih surovin.
6. člen
(evidenca zahtev)
(1) Evidenca zahtev za pridobitev rudarske pravice za raziskovanje mineralne surovine v raziskovalnem prostoru se v obliki in vsebini vodi na obrazcu I iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in sicer po vrstnem redu datumov prispetja zahtev.
(2) Evidenca zahtev za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru se v obliki in vsebini vodi na obrazcu II iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in sicer po vrstnem redu datumov prispetja zahtev.
7. člen
(vsebina zahtev)
Na obrazca I in II iz prejšnjega člena se vpišejo naslednji podatki:
– pod 1: zaporedno številko zahteve,
– pod 2: ime in sedež gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika, ki želi pridobiti rudarsko pravico za raziskovanje ali izkoriščanje,
– pod 3: oznako in datum vloge za podelitev zahtevane pravice,
– pod 4: številko, pod katero se vodi zahteva in datum prispetja zahteve,
– pod 5: naziv občine ali občin, v katerih leži raziskovalni ali pridobivalni prostor, in ime naselja oziroma ime, ki je značilno za kraj, kjer leži raziskovalni ali pridobivalni prostor,
– pod 6: mineralno surovino, ki jo želi vlagatelj zahteve raziskovati ali izkoriščati,
– po obravnavi vloge se, odvisno od odločitve, vpiše:
a) pri odobritvi zahteve:
– pod 7: številko in datum izdane odločbe o odobritvi zahteve,
– pod 8: katastrsko številko raziskovalnega ali pridobivalnega prostora,
b) pri zavrnitvi zahteve:
– pod 9: številko in datum izdane odločbe o zavrnitvi zahteve,
– pod 10: opombe in datum končanja del.
8. člen
(kataster raziskovalnih in pridobivalnih prostorov)
(1) Kataster raziskovalnih prostorov se vodi na obrazcu III iz priloge 3 in kataster pridobivalnih prostorov na obrazcu IV iz priloge 3. Priloga 3 je sestavni del tega pravilnika.
(2) Za vsak raziskovalni in pridobivalni prostor se vodi poseben list s katastrsko številko z oznako RP pred številko za raziskovalni in PP pred številko za pridobivalni prostor.
9. člen
(podatki katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov)
(1) Na obrazca III in IV iz prejšnjega člena se vpisujejo naslednji podatki:
– pod 1: ime in sedež gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika, ki mu je bila podeljena rudarska pravica,
– pod 2: številko in datum podpisa koncesijske pogodbe,
– pod 3: številko in datum dovoljenja za raziskovanje ali izkoriščanje ter veljavnost dovoljenja,
– pod 4: mineralno surovino, ki jo je dovoljeno raziskovati ali izkoriščati,
– pod 5: podatke o lokaciji raziskovalnega ali pridobivalnega prostora z imenom občine, kraja in opisom mej prostora,
– pod 6: pogoje za raziskovanje ali izkoriščanje, ki izhajajo iz dovoljenja za poseg v prostor in drugih soglasij,
– pod 7: objekte in naprave iz 18. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99 in 110/02-ZGO-1) ter morebitne raziskovalne in pridobivalne prostore, ki so že na tem območju,
– pod 8: rudarske objekte in naprave izven mej raziskovalnega ali pridobivalnega prostora,
– pod 9: morebitne spremembe, ki se nanašajo na že vpisane podatke.
(2) V obrazec III, v katerem se vodi kataster raziskovalnih prostorov, se vpisujejo naslednji podatki:
– pod 10: rezultate raziskovanja in datum dokončanja del,
– pod 11: ime in katastrska številka pridobivalnega prostora, določenega na osnovi rezultatov raziskovanja.
(3) V obrazec IV, v katerem se vodi kataster pridobivalnih prostorov, se vpisujejo naslednji podatki:
– pod 10: podatke, pridobljene pri izkoriščanju, o količini, kvaliteti in ostalih lastnostih mineralne surovine,
– pod 11: številko in datum dovoljenja za opustitev izkoriščanja,
– pod 12: podatke o prenehanju izkoriščanja: datum in razlog prenehanja, preostale količine mineralne surovine, ukrepe za zavarovanje.
10. člen
(zbirka listin raziskovalnih in pridobivalnih prostorov)
(1) Zbirko listin raziskovalnih in pridobivalnih prostorov tvorijo spisi, ki se nanašajo na raziskovalne ali pridobivalne prostore.
(2) Spisi vsakega prostora se hranijo v posebni mapi, na kateri mora biti napisano ime in katastrska številka raziskovalnega ali pridobivalnega prostora.
(3) V mapi mora biti tudi seznam listin, ki se nanašajo na obravnavani raziskovalni ali pridobivalni prostor.
(4) Seznam listin se vodi na obrazcu V iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(vpis listin)
Na obrazec V, na katerem se vodi zbirka listin iz prejšnjega člena, se vpisujejo naslednji podatki:
– pod 1: zaporedno številko spisa po vrstnem redu prispetja,
– pod 2: oznako in datum spisa gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika,
– pod 3: številko in datum spisa ministrstva, pristojnega za rudarstvo,
– pod 4: kratko vsebino spisa.
12. člen
(druga dokumentacija o raziskovalnih in pridobivalnih prostorih)
(1) V zbirko listin raziskovalnih prostorov se vložijo poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v skladu z določbami tega pravilnika.
(2) V zbirko listin pridobivalnih prostorov se vložijo spisi, ki se nanašajo na izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru, dolgoročni program izkoriščanja in druga poročila.
13. člen
(poročilo o rezultatih raziskovanja)
(1) Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima dovoljenje za raziskovanje mineralne surovine, mora v roku 30 dni po preteku zakonskega roka oziroma roka, določenega v koncesijski pogodbi, predložiti ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, poročilo o rezultatih raziskovanja v preteklem letu.
(2) Poročilo o rezultatih raziskovanja v preteklem letu mora vsebovati:
– ime in katastrsko številko raziskovalnega prostora, na katerega se nanaša poročilo,
– številko in datum izdanega dovoljenja za raziskovanje ter rok veljavnosti dovoljenja,
– opis raziskovalnih del,
– količinski prikaz del, ki so bila opravljena v času, na katerega se nanaša poročilo,
– celoten količinski prikaz del, ki so bila opravljena od začetka raziskovanja,
– prikaz stroškov izvedenih del,
– opis geoloških, petroloških, tektonskih, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer v raziskovalnem prostoru,
– navedbo količine in kakovosti mineralne surovine, ocenjene na osnovi raziskovalnih del,
– navedbo količine pridobljene mineralne surovine in namen njene uporabe,
– navedbo morebitnih drugih mineralnih surovin, ki so bile ugotovljene z raziskovalnimi deli,
– navedbo rezultatov morebitnih tehnoloških raziskav,
– načrt predvidenih nadaljnjih raziskovalnih del in
– situacijski načrt z vrisanimi izvršenimi in predvidenimi deli.
14. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– pravilnik o raziskovalnem in pridobivalnem prostoru rudnin (Uradni list SRS, št. 23/76),
– navodilo o evidenci in katastru raziskovalnih in pridobivalnih prostorov (Uradni list SRS, št. 9/77) in
– odredba o načinu poročanja o rezultatih raziskovanja v raziskovalnem prostoru (Uradni list SRS, št. 23/76).
15. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-23/2002
Ljubljana, dne 14. julija 2003.
EVA 2003-2511-0117
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost