Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3257. Pravilnik o pogojih in postopku za izdajo tehničnega soglasja, stran 10568.

Na podlagi četrtega odstavka 57. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o pogojih in postopku za izdajo tehničnega soglasja
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje in postopek za izdajo tehničnega soglasja za tehnično presojo o izpolnjevanju in uporabnosti postrojev za izvajanje rudarskih del in odkopnih metod.
2. člen
(predlagatelj vloge)
Proizvajalec, uvoznik ali projektant postroja za izvajanje rudarskih del ali odkopne metode naslovi vlogo za izdajo tehničnega soglasja na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
3. člen
(vsebina vloge)
V vlogi za izdajo tehničnega soglasja je potrebno podati tehnične podatke o postroju z utemeljitvijo odstopanj od tehničnih predpisov in obrazložitvijo razlogov za pridobitev tehničnega soglasja.
4. člen
(odbor izvedencev)
Minister, pristojen za rudarstvo imenuje ob sprejemu vloge za izdajo tehničnega soglasja odbor izvedencev, ki poda strokovno mnenje k tej vlogi.
Odbor izvedencev šteje najmanj pet članov. Minister, pristojen za rudarstvo določi število članov glede na vsebino vloge za izdajo tehničnega soglasja in imenuje člane odbora.
5. člen
(posredovanje vloge)
Po prejemu vloge minister, pristojen za rudarstvo, posreduje vlogo odboru izvedencev za pridobitev strokovnega mnenja za izdajo tehničnega soglasja.
6. člen
(strokovno mnenje)
Odbor izvedencev predloži ministru, pristojnemu za rudarstvo, mnenje s strokovno obrazložitvijo.
Minister, pristojen za rudarstvo, odloči o izdaji ali zavrnitvi tehničnega soglasja z odločbo v upravnem postopku.
7. člen
(poslovnik o delu odbora izvedencev)
Minister, pristojen za rudarstvo sprejme poslovnik o delu odbora izvedencev najkasneje v roku 60 dni od dneva uveljavitve tega pravilnika.
9. člen
(stroški za delo odbora izvedencev)
Stroški za izdajo tehničnega soglasja, ki nastanejo zaradi dela odbora izvedencev, bremenijo vlagatelja vloge za izdajo tehničnega soglasja.
10. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-23/2002
Ljubljana, dne 2. julija 2003.
EVA 2003-2524-0003
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost