Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3256. Pravilnik o postopku dokazovanja ustreznosti odkopne metode, tehnologije in naprav, stran 10567.

Na podlagi drugega odstavka 53. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o postopku dokazovanja ustreznosti odkopne metode, tehnologije in naprav
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ustreznost odkopne metode, tehnologije in naprav se ugotavlja s predložitvijo tehnične dokumentacije, z dokazili o okoljevarstveni ustreznosti ter z dokazili o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu.
2. člen
(vloga za izdajo dokončnega dovoljenja za izvajanje del)
Nosilec rudarske pravice naslovi vlogo za izdajo dokončnega dovoljenja za izvajanje del iz 53. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99 in 110/02 – ZGO-1) na ministrstvo, pristojno za rudarstvo. K vlogi mora priložiti dokumentacijo za dokazovanje ustreznosti odkopne metode, tehnologije in naprav iz 3. člena tega pravilnika.
Nosilec rudarske pravice mora vložiti vlogo najmanj 60 dni pred iztekom roka začasnega dovoljenja za izvajanje del.
3. člen
(dokumentacija za dokazovanje)
Nosilec rudarske pravice mora vlogi za izdajo dokončnega dovoljenja iz prejšnjega člena za izvajanje del priložiti:
– revidiran rudarski projekt odkopne metode, tehnologije, naprave,
– pisno poročilo o rezultatih spremljanja tehnoloških parametrov in poskusnega obratovanja posameznih naprav, okoljevarstvenih vplivov ter vplivov na varnost in zdravje pri delu,
– dokaz o pridobitvi dovoljenj in certifikatov za obratovanje naprav v rudarstvu,
– končno oceno o doseganju tehnoloških parametrov, vplivih na okolje ter vplivih na varnost in zdravje pri delu.
4. člen
(rudarski projekt)
Rudarski projekt iz prve alinee prejšnjega člena tega pravilnika mora biti izdelan v skladu s predpisom, ki ureja način izdelave, zaporedje, vsebino in revizijo rudarskih projektov.
5. člen
(pisno poročilo)
Pisno poročilo o rezultatih spremljanja tehnoloških parametrov in poskusnega obratovanja posameznih naprav, okoljevarstvenih vplivov ter vplivov na varnost in zdravje pri delu iz druge alinee 3. člena tega pravilnika mora vsebovati primerjavo med projektiranimi in doseženimi parametri.
6. člen
(tehnološki parametri, poskusno obratovanje, okoljevarstveni, varnostni in zdravstveni vplivi)
Za izdelavo pisnega poročila iz prejšnjega člena mora nosilec rudarske pravice spremljati tehnološke parametre, poskusno obratovanje posameznih naprav, vplive na okolje ter na varnost in zdravje ljudi.
Tehnološki parametri iz prejšnjega odstavka so:
– elementi odkopnega prostora po dolžini, širini in višini,
– obseg odkopavanja po napredku in količini,
– tehnologija odkopavanja po vrstnem redu in opisu posameznih faz,
– transport izkopanine,
– prezračevanje,
– odvajanje vode z delovišča,
– odplinjevanje,
– dostava potrošnih materialov in delovnih sredstev,
– organizacija dela,
– razporeditev delavcev kvalifikacijsko in številčno.
Poskusno obratovanje posamezne naprave mora vsebovati pregled:
– z vidika konstrukcijske varnosti,
– z vidika varstva okolja,
– z vidika varnosti v izogib poškodbam delavcev,
– z vidika vplivov na zdravje zaposlenih.
Spremljava vplivov na okolje mora obsegati:
– vplive odkopavanja na površino,
– vplive odkopavanja na sosednje jamske objekte,
– emisije in imisije prahu in plinov v okolje,
– emisije hrupa v okolje,
– potresne efekte zaradi razstreljevanj, hribinskih udarov, porušitev ipd.,
– vplive odkopavanja na podtalnico in površinske vode,
– vplive odkopavanja na okoliško prebivalstvo.
Za zagotavljanje varnosti in zdravja ljudi mora spremljati:
– koncentracije strupenih, zadušljivih in škodljivih plinov,
– izbruhe plinov,
– uhajanje plinov,
– pomanjkanje kisika v zraku,
– pline po razstreljevanju,
– eksplozije plinov,
– koncentracije strupenih in škodljivih par,
– koncentracije škodljivega prahu,
– temperaturo zraka na delovišču,
– pritok oziroma vdor vode, mulja, blata, peska na delovišče,
– jamske požare.
7. člen
(ustreznost naprav)
Dokaz o pridobitvi dovoljenj in certifikatov za obratovanje naprav v rudarstvu iz tretje alinee 3. člena tega pravilnika sestavljajo poročilo o opravljenem poskusnem obratovanju posameznih naprav, izjava proizvajalca o skladnosti naprave s projektno dokumentacijo in izjave projektantov o ustreznosti naprav z vidika varstva okolja ter varnosti in zdravja ljudi.
8. člen
(končna ocena)
Končna ocena o doseganju tehnoloških vplivov, vplivov na okolje ter vplivov na varnost in zdravje pri delu iz četrte alinee 3. člena tega pravilnika mora vsebovati ugotovitve, da so odkopna metoda, tehnologija in naprave varne za izvajanje rudarskih del ter ustrezne z vidika varovanja okolja ter varnosti in zdravja zaposlenih.
9. člen
(izdaja dovoljenja)
Minister, pristojen za rudarstvo, izda dovoljenje za izvajanje del v 30 dneh po prejemu popolne vloge.
10. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-23/2002
Ljubljana, dne 2. julija 2003.
EVA 2003-2524-0004
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost