Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3255. Pravilnik o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov, stran 10563.

Na podlagi drugega odstavka 65. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 59 /99 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino, zaporedje, posamezne sestavne dele ter način izdelave in revizije rudarskih projektov.
II. RUDARSKI PROJEKT
2. člen
(vsebina rudarskega projekta)
Rudarski projekt je sestavljen iz treh delov, in sicer splošnega, tehničnega in ekonomskega dela.
Splošni in ekonomski del se nanašata na vse vrste rudarskih projektov.
3. člen
(splošni del)
Splošni del rudarskega projekta vsebuje:
1. naslovno stran z imenom organizacije, ki je projekt izdelala, naslovom in številko projekta ter odgovornimi osebami, ki so sodelovale pri izdelavi projektne dokumentacije,
2. dokazilo o registraciji projektne organizacije oziroma priglašeni dejavnosti samostojnega podjetnika,
3. ime in naslov naročnika z izjavo, da se strinja s tehničnimi rešitvami v projektu,
4. dokazilo o izpolnjevanju pogojev odgovornega vodje rudarskega projekta in samostojnih projektantov, ki so izdelali projekt,
5. izjave samostojnih projektantov in odgovornega vodje rudarskega projekta o upoštevanju predpisov, z navedbo tistih, ki so bili upoštevani pri projektiranju,
6. izjave samostojnih projektantov in odgovornega vodje rudarskega projekta, da so upoštevane zahteve za izdelavo tehnične dokumentacije po zakonu,
7. mnenje službe za varnost in zdravje pri delu izvajalca projekta o upoštevanju predpisov o varnosti in zdravju,
8. dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje revizije rudarskega projekta,
9. poročila posameznih revidentov o opravljeni reviziji,
10. skupno revizijsko poročilo,
11. morebitne odgovore, pripombe, pojasnila ali tehnične rešitve samostojnih projektantov in odgovornega vodje rudarskega projekta na revizijsko poročilo,
12. revizijsko klavzulo.
4. člen
(tehnični del)
Tehnični del rudarskega projekta daje tehnične rešitve za posamezne vrste rudarskih projektov.
5. člen
(ekonomski del)
Ekonomski del vsebuje ovrednotenje projekta s popisom, predizmerami, stroški dela, materiala, opreme in inštalacij oziroma predračunom stroškov na enoto proizvoda.
III. PODROBNEJŠA VSEBINA TEHNIČNEGA DELA RUDARSKIH PROJEKTOV
6. člen
(vsebina tehničnega dela projekta za raziskovanje mineralnih surovin in hribinskih struktur)
Projekt za raziskovanje mineralnih surovin in hribinskih struktur vsebuje:
1. projektno nalogo,
2. strukturo zemljišča v raziskovalnem prostoru z opisom infrastrukture, naseljenosti ter ostalimi značilnostmi zemljišča,
3. lokacijo in opis zgodovinskih in kulturnih spomenikov, varovanih območij ter ostalih posebnosti,
4. opis predvidenih raziskovalnih del in objektov z idejnimi rešitvami, ki morajo vsebovati:
– okvirno lokacijo,
– opis vzorčenja in analiziranje vzorcev,
– opis vrste in načina izvajanja predvidenih meritev, tudi tistih za pridobitev izhodiščnih vrednosti za presojo vplivov na okolje,
– opis preskrbe z energetskimi viri,
– opis potrebne infrastrukture,
– varnostne ukrepe,
5. presojo o vplivih na okolje,
6. opis sanacije, rekultivacije in ureditve prostora med in po izvajanju raziskovalnih del,
7. grafične priloge, situacijske načrte, profile, prikaze tehničnih rešitev.
7. člen
(vsebina tehničnega dela projekta za izkoriščanje mineralnih surovin)
Projekt za izkoriščanje mineralnih surovin vsebuje:
1. projektno nalogo,
2. strukturo zemljišča v pridobivalnem prostoru z opisom infrastrukture, naseljenosti ter ostalimi značilnostmi zemljišča,
3. lokacijo in opis zgodovinskih in kulturnih spomenikov, varovanih območij ter ostalih posebnosti,
4. opis geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških značilnosti ležišča mineralne surovine s podatki o vrsti, kakovosti in rezervah mineralne surovine,
5. projektno rešitev tehnološkega postopka izkoriščanja mineralne surovine, ki obsega:
– način odpiranja in priprave nahajališča mineralne surovine,
– način pridobivanja in priprave mineralne surovine,
– način prezračevanja,
– postopek bogatenja mineralne surovine,
– vrsto in izračun materialov, ki se načrtuje za odkopavanje, z oceno odkopnih izgub pri pripravi in bogatenju mineralne surovine,
– lokacijo in konstrukcijo odlagališč jalovine,
– povezave z javnimi prometnicami,
– lokacijo in idejne rešitve glavnih objektov v jami in na površini,
– preskrbo z vsemi energetskimi viri,
– opis elektro-strojnih rešitev,
– varnostne ukrepe,
6. presojo o vplivih na okolje,
7. načrtovano letno proizvodnjo in dobo izkoriščanja,
8. število delavcev in njihovo storilnost,
9. porabo osnovnih sredstev in energije,
10. obseg dopolnilnih raziskovalnih del, ki jih bo potrebno izvesti pred izdelavo projekta za izvajanje del,
11. grafične priloge, situacijske načrte, profile, prikaze tehničnih rešitev.
8. člen
(vsebina tehničnega dela projekta za izgradnjo in izrabo podzemnih prostorov)
Projekt za izgradnjo in izrabo podzemnih prostorov vsebuje:
1. projektno nalogo,
2. opis geoloških razmer za izdelavo in izrabo podzemnih prostorov,
3. situacijo podzemnih prostorov s tehničnim opisom objektov in strukture hribine v okolici,
4. tehnološki postopek izvajanja podzemnih del,
5. transport izkopanine in materiala, potrebnega za izdelavo prostora,
6. lokacijo in konstrukcijo odlagališča izkopanine,
7. porabo energije in specifikacijo predvidene elektro-strojne opreme,
8. časovni plan izvajanja posameznih aktivnosti pri izgradnji podzemnih prostorov,
9. oceno obsega raziskovalnih del, ki jih bo potrebno izvesti pred izdelavo projekta za izvajanje del,
10. grafične priloge, situacijske načrte, profile, prikaze tehničnih rešitev.
9. člen
(vsebina tehničnega dela projekta opustitve izkoriščanja mineralnih surovin)
Projekt opustitve izkoriščanja mineralnih surovin vsebuje:
1. projektno nalogo,
2. predlog omejitve pridobivalnega prostora, v katerem se opusti izkoriščanje mineralne surovine in omejitev poškodovanih območij zaradi izkoriščanja,
3. opis geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških značilnosti ležišča pred prenehanjem izkoriščanja, s podatki o vrsti, kakovosti in količini mineralne surovine,
4. tehnični opis izvedenih rudarskih del v času izkoriščanja mineralne surovine, ki se nanaša na izkoriščanje in na sanacijo površin,
5. strukturo zemljišča v pridobivalnem prostoru z opisom posledic izkoriščanja mineralnih surovin na naseljenost, infrastrukturo ter druge značilnosti zemljišča,
6. vpliv izkoriščanja in opustitve izkoriščanja na kulturno zgodovinske spomenike,
7. presojo vplivov na okolje z analizo:
– stabilnosti podzemnih prostorov, udorov, končnih brežin rudarskih del na površini,
– vplivov rudarskih del na režim podzemnih in površinskih vod ter emisijo škodljivih snovi v njih,
– vplivov rudarskih del na ozračje,
– prisotnosti škodljivih snovi v tleh na območju izvajanja rudarskih del,
8. ekološki monitoring po zaključenih sanacijskih delih,
9. obseg dopolnilnih raziskovalnih del, ki jih bo potrebno izvesti pred izdelavo projekta za izvajanje del,
10. tehnični opis izvajanja rudarskih del pri opustitvi izkoriščanja,
11. elektro-strojne rešitve in opis preskrbe z vsemi vrstami energije,
12. grafične priloge, situacijske načrte, profile, prikaze tehničnih rešitev.
10. člen
(vsebina tehničnega dela projekta za izvajanje del pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin, izgradnji podzemnih prostorov, opustitvi raziskovanja ali izkoriščanja in pri sanaciji)
Projekt za izvajanje del pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin, izgradnji podzemnih prostorov, opustitvi raziskovanja ali izkoriščanja in pri sanaciji vsebuje tehnično-tehnološke rešitve iz idejnih načrtov, dolgoročnih programov in projektov za raziskovanje mineralnih surovin in hribinskih struktur, za izkoriščanje mineralnih surovin, za izgradnjo in izrabo podzemnih prostorov ter projektov opustitve izkoriščanja mineralnih surovin.
11. člen
(vsebina tehničnega dela projekta za izvajanje del pri raziskovanju mineralnih surovin)
Projekt za izvajanje del pri raziskovanju mineralnih surovin vsebuje:
1. projektno nalogo,
2. podatke o odobrenem raziskovalnem prostoru,
3. pogoje za izvajanje del, določene s koncesijskim aktom, okoljevarstvenimi in drugimi soglasji ter odločbo o izdaji dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin,
4. predvidene rudarske raziskovalne objekte,
5. lokacije in načrte za tehnično izvedbo posameznih objektov in del,
6. sistematiko vzorčenja, mesta in način jemanja vzorcev ter način shranjevanja vzorcev,
7. način analize vzorcev z navedbo standardov za pripravo in izvedbo preizkusov,
8. način prikazovanja in shranjevanja rezultatov raziskovanja,
9. načrtovano število zaposlenih pri izvajanju raziskovalnih del,
10. ukrepe za varnost in zdravje pri delu ter za zaščito zaposlenih in drugih oseb,
11. oceno vplivov rudarskih raziskovalnih del na okolje ter načrt ukrepov, s katerimi se zagotovi, da ne bo preseženo dopustno tveganje za okolje v skladu z okoljevarstvenim soglasjem,
12. grafične priloge, situacijske načrte, profile, prikaze tehničnih rešitev.
12. člen
(vsebina tehničnega dela projekta za izvajanje del pri izkoriščanju trdnih mineralnih surovin)
Projekt za izvajanje del pri izkoriščanju trdnih mineralnih surovin vsebuje:
1. projektno nalogo,
2. pogoje za izvajanje del, določene s koncesijskim aktom, okoljevarstvenimi in drugimi soglasji ter odločbo o odobrenem pridobivalnem prostoru,
3. vključitev objekta ali dela tehnološkega procesa v zasnovo izkoriščanja po dolgoročnem programu izkoriščanja mineralnih surovin in po projektu za izkoriščanje,
4. ukrepe za varnost in zdravje pri delu ter ukrepe, s katerimi ne bo presežena dopustna obremenitev okolja,
5. podatke o mineralni surovini v nahajališču ali odkopnem polju:
– lokacijo nahajališča oziroma odkopnega polja,
– vrsto, kvaliteto in količino mineralne surovine,
– način in stopnjo raziskanosti,
– geološke, hidrogeološke in geomehanske podatke o mineralni surovini in prihribini,
– lastnosti prahu mineralne surovine in prihribine,
6. tehnični opis tehnološkega procesa pridobivanja mineralne surovine:
– opis izdelave jamskih prostorov z načinom podgrajevanja oziroma tehnični opis odpiranja površinskega kopa z izračunom količine mineralne surovine in odkrivke ter izdelavo cestnih povezav,
– izbiro prostora za odlaganje odkrivke in tehnologijo odlaganja z oblikovanjem brežin odlagališča,
– način odkopavanja z dimenzijami in položajem odkopov,
– način transporta izkopanine in materialov s podatki o količinah in vrstah materialov,
– opis prezračevanja s potrebnimi izračuni in shemami,
– opis odvodnjevanja, potrebne naprave za varovanje pred površinskimi in podzemnimi vodami,
– opis likvidacij in zapolnjevanja jamskih prostorov,
– način vzdrževanja jamskih prostorov ali prometnih poti na površinskih kopih,
7. opis preskrbe predvidenih naprav z energetskimi viri:
– specifikacijo elektro-strojne opreme,
– izračun porabe vseh vrst energije,
– preskrbo z vsemi vrstami energije,
– preskrbo s tehnološko vodo,
8. situacijski načrt vgradnje strojev in naprav,
9. telefonske in druge zveze za sporazumevanje, avtomatizacijo, signalizacijo, informacijske sisteme itd.,
10. določitev varnostnih stebrov in naklonov brežin,
11. izračun pridobljenih količin mineralnih surovin in odkopnih izgub,
12. opis in obseg dodatnih raziskovalnih del,
13. napoved vplivov na površino (pri podzemnem pridobivanju) oziroma tehnični opis sanacije, rekultivacije in prostorske ureditve degradiranega zemljišča:
– omejitev zemljišča, na katerem bo prišlo do poškodb zaradi rudarskih del,
– zavarovanje in začasno sanacijo dela zemljišča, ki je pod vplivom odkopavanja,
– tehnična in biološka rekultivacija saniranega zemljišča v skladu s prostorskimi akti in projektom za izkoriščanje,
14. grafične priloge, situacijske načrte, profile, prikaze tehničnih rešitev.
13. člen
(vsebina tehničnega dela projekta za izvajanje del pri izkoriščanju nafte in plina ter vode iz globokih vrtin)
Projekt za izvajanje del pri izkoriščanju nafte in plina ter vode iz globokih vrtin vsebuje:
1. projektno nalogo,
2. pogoje za izvajanje del, določene s koncesijskim aktom, okoljevarstvenimi in drugimi soglasji, lokacijskim dovoljenjem ter odločbo o dodelitvi pridobivalnega prostora,
3. vključitev objekta ali dela tehnološkega procesa v zasnovo izkoriščanja po dolgoročnem programu izkoriščanja in po projektu za izkoriščanje,
4. ukrepe za varnost in zdravje pri delu ter tehnične ukrepe, s katerimi bo preprečeno preseganje dopustnih obremenitev okolja,
5. podatke o nahajališču nafte in plina/vode:
– geografski položaj nahajališča in obstoječe komunikacije (ceste, železnice),
– stopnjo in način raziskanosti nahajališč,
– geološke podatke s poudarkom na stratigrafiji in tektoniki,
– fizikalne in destilacijske lastnosti nafte in plina/vode,
– prikaz mreže in število obstoječih in projektiranih vrtin z napovedjo maksimalnih zmogljivosti vrtin,
– prikaz rezerv nafte in plina/vode s planirano stopnjo izkoriščanja,
6. opis tehnologije proizvodnje, zbiranja ter transporta nafte in zemeljskega plina/vode:
– prikaz tehnološkega procesa proizvodnje iz vrtin,
– opis tehnološkega procesa zbiranja, transporta ter oplemenitenja nafte in zemeljskega plina/vode,
7. tehnični opis objektov za proizvodnjo:
– opis objektov in naprav za izkoriščanje nafte in plina/vode in spremljajočih objektov kot so stavbe, vodovodi, energetski vodi, prometne komunikacije itd.,
– opis preskrbe naftnega/vodnega polja z energetskimi viri,
– opis sistema zvez,
8. situacijski načrt razmestitve objektov in naprav v obstoječe stanje na terenu,
9. opis tehnologije vrtanja, opreme vrtin, števila zaposlenih itd.,
10. shematski prikaz tehnološkega procesa zbiranja, transporta in oplemenitenja nafte in zemeljskega plina,
11. strukturno karto produktivne plasti z vrisanimi vrtinami,
12. grafične priloge, situacijske načrte, profile, prikaze tehničnih rešitev.
14. člen
(vsebina tehničnega dela projekta za izvajanje del pri bogatenju mineralnih surovin)
Projekt za izvajanje del pri bogatenju mineralnih surovin vsebuje:
1. projektna naloga,
2. pogoji za izvajanje del določene s koncesijskim aktom, okoljevarstvenimi in drugimi soglasji,
3. vključitev objekta in dela tehnološkega procesa v zasnovo izkoriščanja,
4. ukrepe za varnost in zdravje pri delu ter ukrepe, ki bodo preprečili preseganje dopustnih obremenitev okolja,
5. lokacijo objektov priprave in bogatenja mineralne surovine s prikazom medsebojne povezanosti ter povezanosti z objekti za pridobivanje mineralne surovine in z javnimi prometnicami,
6. podatke o fizikalnih in kemičnih lastnostih mineralne surovine, ki so odločilne za izbiro procesa priprave in bogatenja,
7. tehnološko rešitev priprave in bogatenja mineralne surovine:
– dovoz mineralne surovine,
– pripravo in skladiščenje pred bogatenjem,
– proces bogatenja in način skladiščenja med fazami procesa bogatenja,
– skladiščenje in odvoz proizvodov bogatenja,
– odvoz in odlaganje jalovine,
– preskrbo s tehnološko vodo, reciklažo vode ter čiščenje vode,
– skladiščenje, razvod in reciklažo reagentov,
– varnostne ukrepe proti škodljivim emisijam, samovžigu in eksploziji,
8. izbiro in dimenzioniranje opreme z izračunom storilnosti,
9. izbiro prostora za odlaganje jalovine, konstrukcijo sistema delovnih in končnih brežin jalovišča z izračunom stabilnosti,
10. prezračevanje zaprtih objektov za bogatenje mineralnih surovin,
11. dimenzioniranje objektov in obtežb na temelje,
12. situacijski načrt vgradnje elektro-strojne opreme,
13. preskrbo z vsemi vrstami energije, s shemami in izračuni,
14. grafične prikaze objektov, naprav in tehnologije bogatenja,
15. navodila za zagon in poskusno obratovanje,
16. grafične priloge, situacijske načrte, profile, prikaze tehničnih rešitev.
15. člen
(vsebina tehničnega dela projekta za izvajanje del pri izgradnji in izrabi podzemnih prostorov)
Projekt za izvajanje del pri izgradnji in izrabi podzemnih prostorov vsebuje:
1. projektno nalogo,
2. pogoje za izvajanje del, določene z okoljevarstvenimi in drugimi soglasji,
3. podatke o razmerah, ki vladajo v hribinskih strukturah, v katerih se bodo izvajala rudarska dela:
– način in stopnja raziskanosti hribinskih struktur,
– geološke, hidrogeološke in geomehanske podatke o hribinah,
– plinonosnost, samovnetljivost, gorljivost, agresivnost ter ostale značilnosti hribine, ki vplivajo na izdelavo in izrabo podzemnih prostorov,
4. tehnični opis tehnološkega procesa izgradnje podzemnih prostorov z izbiro in dimenzioniranjem podzemnih prostorov,
5. tehnični opis sanacije, rekultivacije in prostorske ureditve zemljišča, degradiranega z rudarskimi deli,
6. tehnični opis pogojev, pod katerimi se bo izvajala varna uporaba podzemnih prostorov,
7. prezračevanje prostorov tako v času izdelave kot tudi uporabe,
8. elektro-strojne rešitve v času uporabe podzemnih prostorov:
– izbor, opis in namestitev elektro-strojne opreme s tehnološkimi shemami,
– verifikacijo kritičnih elementov v nosilnih konstrukcijah,
– načrte netipskih strojev in naprav,
– načrte energetskih vodov,
– smernice za izdelavo navodil za montažo, uporabo, vzdrževanje in kontrolo elektro-strojnih naprav,
9. ukrepe za varnost in zdravje pri delu med izgradnjo podzemnih prostorov in v času njihove uporabe,
10. grafične priloge, situacijske načrte, profile, prikaze tehničnih rešitev.
16. člen
(vsebina tehničnega dela projekta za izvajanje del pri opustitvi raziskovanja ali izkoriščanja in pri sanaciji)
Projekt za izvajanje del pri opustitvi raziskovanja ali izkoriščanja in pri sanaciji vsebuje:
1. projektno nalogo,
2. dopolnjeno presojo o vplivih na okolje,
3. rešitve tehnične izvedbe zapiralnih del:
– opis predvidenega načina izvedbe zapiralnih del,
– opis tehnične rešitve za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti površine na vplivnem območju izkoriščanja mineralne surovine,
– določitev nove namembnosti za jamske objekte in objekte na površini,
– opis in idejne rešitve rekonstrukcije površinskih objektov za nove namembnosti,
– povezave z javno infrastrukturo,
4. opis ukrepov za zagotovitev javne varnosti in odpravo virov prekomerne obremenitve okolja:
– ukrepe za zagotavljanje stabilnosti podzemnih prostorov in brežin na površini,
– opis odstranjevanja škodljivih snovi iz rudarskih prostorov,
– opis odstranjevanja opreme in inštalacij iz rudarskih prostorov,
– opis načina zapiranja rudarskih objektov,
– ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja,
– ukrepe za preprečevanje dostopa do nevarnih območij,
5. ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
6. časovni načrt izvajanja zapiralnih del,
7. način in obseg potrebnih meritev v pridobivalnem prostoru po koncu izvajanja zapiralnih del,
8. grafične priloge, situacijske načrte, profile, prikaze tehničnih rešitev.
17. člen
(izdelava in vsebina projekta izvedenih del)
Projekt izvedenih del se izdela po končanem raziskovanju, pred začetkom izkoriščanja, po končanih delih ob opustitvi izkoriščanja in po končani izgradnji podzemnih prostorov za izrabo podzemnih prostorov.
Projekt izvedenih del obsega seznam projektov, po katerih se bodo dela izvajala, seznam izvajalcev za izvedbo del, seznam dovoljenj za izvajanje del, projekte za izvajanje del, spremembe in dopolnitve teh projektov v tekstualni in grafični obliki in končno situacijo izvedenih del.
18. člen
(podpisniki)
Projekt izvedenih del podpišejo samostojni projektanti, odgovorni vodja projekta, odgovorni predstavniki izvajalcev in predstavnik nadzora.
IV. REVIZIJA RUDARSKIH PROJEKTOV
19. člen
(postopek revizije)
Postopek revizije rudarskega projekta sestavljajo:
1. imenovanje revidenta celotnega projekta,
2. imenovanja revidentov za posamezne dele projekta, če je to potrebno,
3. posamezna revizijska poročila,
4. skupno revizijsko poročilo in,
5. izdaja revizijske klavzule.
20. člen
(imenovanje revidentov)
Revidenta celotnega projekta imenuje gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik, katerima je bil projekt predan v revizijo. Po potrebi se imenuje tudi revidente za posamezna področja rudarskega projekta.
21. člen
(naloga revidenta)
Revident posameznega dela projekta izdela poročilo za svoj del projekta, v katerem preveri skladnost dela projekta s projektno dokumentacijo in zakonskimi zahtevami s področja, na katerega se del projekta nanaša.
22. člen
(naloga revidenta celotnega projekta)
Revident celotnega projekta vodi postopek revizije tako,da:
– preveri usklajenost rešitev v posameznih delih rudarskega projekta,
– pred izdelavo skupnega revizijskega poročila uskladi pripombe in tehnične rešitve
samostojnih projektantov in odgovornega vodje rudarskega projekta,
– preveri skladnost rešitev z zahtevami projektne naloge,
– izdela skupno poročilo.
23. člen
(revizijska klavzula)
Na podlagi skupnega poročila revidenta iz prejšnjega člena izda gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki je opravil revizijo projekta, revizijsko klavzulo.
V. KONČNI DOLOČBI
24. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati pravilnik o vsebini rudarskih projektov s področja izkoriščanja nafte in zemeljskih plinov (Uradni list SFRJ, št. 21/68) in pravilnik o vsebini rudarskih projektov za izkoriščanje trdnih mineralnih surovin (Uradni list SFRJ, št. 21/68).
25. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-23/2002
Ljubljana, dne 2. julija 2003.
EVA 2003-2524-0002
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost