Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

3245. Odvetniška tarifa, stran 10448.

Na podlagi 19. člena zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93 in 24/01) in 10. člena statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/1994, 10/1995, 55/1996, 4/2000 in 13/2002) je bila na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije dne 05. aprila 2003 sprejeta
O D V E T N I Š K A T A R I F A
A) SPLOŠNI DEL
Vsebina tarife, stranka
1. člen
Ta tarifa določa način vrednotenja, obračunavanje in plačilo odvetniških storitev in izdatkov, ki so jih stranke oziroma naročniki storitev dolžni plačati odvetnikom za izvršeno pravno storitev.
Stranka je oseba, za katero odvetnik ali odvetniška družba (odvetnik) izvrši pravno storitev na podlagi pooblastila oziroma oseba, v korist katere je pooblastilno razmerje sklenjeno ali za katero opravi odvetnik pravno storitev po sklepu pristojnega organa (naročnik storitve).
Odvetniška storitev, izdatki, stroški zastopanja
2. člen
Odvetniška storitev (storitev) je delo, ki ga odvetnik opravi v smislu določb zakona o odvetništvu za stranko na podlagi pooblastila ali po sklepu pristojnega organa.
Stroški zastopanja (stroški) so skupna cena odvetniških storitev in izdatkov, ki so potrebni za izvršitev dela, povečani za davek na dodano vrednost (DDV) v primeru, ko je odvetnik davčni zavezanec v Republiki Sloveniji.
Stroške zastopanja je dolžna plačati stranka oziroma naročnik storitve.
Vrednotenje storitev
3. člen
Storitve se vrednotijo po naslednjih merilih:
– strokovna zahtevnost;
– odgovornost;
– vrednost obravnavanega predmeta;
– specialistično znanje;
– strokovno znanje s področja drugih strok;
– znanje tujih pravnih virov;
– uporaba tujega jezika;
– čas, potreben za izvršitev dela;
– število zastopanih oseb;
– druga merila, določena s tarifo.
Določanje vrednosti storitve
4. člen
Vrednost storitve je določena s številom točk.
Če vrednost storitve ni določena s številom točk, jo določi odvetnik s številom točk, glede na vrednost obravnavanega predmeta po lestvici iz tarifne številke 18 posebnega dela tarife.
Odvetnik določi vrednost obravnavanega predmeta po višini, ki jo navede stranka oziroma drugi udeleženci postopka.
Če tako določena vrednost ne ustreza pravi prometni vrednosti, lahko odvetnik za določitev vrednosti storitve uporabi vrednost, ki jo je ugotovil pristojni davčni urad ali sodni izvedenec ali cenilec ustrezne stroke.
Izjemoma določa tarifa število točk v razponu tako, da določa najnižjo in najvišjo vrednost storitve. V tem primeru uporabi odvetnik za določitev vrednosti znotraj razpona merila iz 3. člena tarife.
Storitve, ki jih tarifa ne ovrednoti, oceni odvetnik s primerjavo podobnih storitev, ki so v tarifi ovrednotene. Pri vrednotenju takih storitev uporabi odvetnik določbe posebnega dela tarife in merila 3. člena tarife.
Znanje tujih pravnih virov, strokovno znanje s področja drugih strok, uporaba tujega jezika in specialističnega znanja
5. člen
V primeru uporabe tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja z izvenpravnih področij ali pri uporabi tujega jezika ali pravnega specialističnega znanja, lahko odvetnik vrednost storitve, določene v 4. členu tarife, skupno zviša za največ 100 odstotkov.
Sodišča in drugi organi iz 17. člena tarife zvišanja iz prejšnjega odstavka niso dolžni upoštevati pri odmeri stroškov zastopanja.
Čas izvrševanja storitve
6. člen
Za storitev, ki jo odvetnik opravi na zahtevo stranke ali na zahtevo organa, ki vodi postopek, ob dela prostih dnevih (prazniki, dela prosti dnevi, sobota in nedelja) ali v nočnem času med delavniki (med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj), se točkovna vrednost storitve zviša za 100 odstotkov.
7. člen
Za porabljeni čas zlasti med zastopanjem na narokih, ogledih in drugih sorodnih storitvah gre odvetniku vselej poleg plačila za zastopanje, določenega v tarifnih številkah posebnega dela, za vsake začete druge in nadaljnje pol ure tudi urnina v višini 50 točk.
Enako pripada odvetniku urnina za vsake začete pol ure za čakanje na narok za obravnavo ali drug narok, ki se je pričel z zamudo, za čakanje med posvetovanjem organa ali podobne izgube časa.
Kadar trajata čakanje na narok in narok skupno do pol ure, pripada odvetniku samo plačilo za udeležbo na naroku.
Za odsotnost iz pisarne v času potovanja za stranko pripada odvetniku za vsake začete pol ure 20 točk.
V čas odsotnosti iz pisarne se ne všteva čas trajanja naroka oziroma dela za stranko.
Zastopanje več oseb
8. člen
Za zastopanje več strank v istem postopku zaradi prekrška, disciplinskem postopku in podobnih postopkih pripada odvetniku za drugo in vsako nadaljnjo zastopano stranko 50 odstotni povišek na skupno vrednost storitve.
Za zagovarjanje obdolženca v kazenskem postopku se zviša skupna vrednost storitve za drugo in vsako nadaljnje očitano dejanje za 25 odstotkov, vendar največ za 100 odstotkov.
9. člen
Za zastopanje več strank, ki uveljavljajo pravico iz iste dejanske in pravne podlage v pravdnih in nepravdnih zadevah, v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči ter upravnih in drugih postopkih, se skupna vrednost storitve zviša za 10 odstotkov za vsako nadaljnjo stranko, vendar največ za 100 odstotkov oziroma v primerih, ko odvetnik zastopa več kot trideset strank, največ za 200 odstotkov.
Uporaba tuje tarife
10. člen
Tujim fizičnim in pravnim osebam sme odvetnik svojo storitev obračunati po predpisih oziroma po tarifi, ki velja na območju države, v kateri odvetnik stranko zastopa oziroma zanjo deluje.
Za storitev, ki jo odvetnik opravi za domačo stranko v tujini, ima pravico zahtevati plačilo stroškov zastopanja po tej tarifi ali po predpisih oziroma tarifi, ki velja v državi, v kateri zastopa stranko, kar velja tudi za primer, da stranko zastopa oziroma zanjo dela le pisno.
Določila iz prejšnjih odstavkov se uporabijo le za obračun odvetniških storitev med odvetnikom in stranko, ne pa tudi za odmero, ki jo opravi sodišče ali drug organ.
Izdatki, potrebni za izvršitev storitve
11. člen
Izdatki, potrebni za izvršitev storitve, so:
– potni stroški;
– dnevnice;
– poštnine;
– telefonski stroški;
– izdatki za takse;
– bančne storitve;
– fotokopiranje, prepisovanje;
– drugi stroški.
Potni stroški in dnevnice
12. člen
Stranka je dolžna odvetniku plačati prevozne stroške, dnevnice in izdatke za prenočevanje, če so ti izdatki v zvezi z delom, ki ga opravi za stranko.
Odvetnik ima pravico do povračila prevoznih stroškov, in sicer za avtobusno vozovnico, na vlakih za vozovnico I. razreda, na ladjah za vozovnico I. razreda, za vozovnico na letalu za poslovni razred in za spalnik v vlaku oziroma za kabino na ladji, če mora opraviti potovanje ponoči.
Stranka je dolžna plačati kilometrino za uporabo osebnega avtomobila, če odvetnik potuje na razdalji do 400 kilometrov v eno smer, odvetnik pa se lahko s stranko dogovori za kilometrino tudi pri uporabi osebnega avtomobila za daljšo razdaljo.
Kilometrina za uporabo osebnega vozila znaša za prevoženi kilometer 30 odstotkov cene za 1 liter 95-oktanskega bencina v času, ko stranka plača storitev.
Dnevnica za odsotnost iz kraja odvetnikove pisarne znaša:
– za čas od 6 do 8 ur 1,74%
– za čas od 8 do 12 ur 2,50%
– za čas nad 12 ur 5%
povprečne mesečne plače v gospodarstvu v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.
Za potovanje v tujino ima odvetnik pravico do nadomestila v višini, kot je določena za delavce državnih organov Republike Slovenije.
Izdatki za stranko in drugi izdatki
13. člen
Stranka je dolžna povrniti odvetniku sredstva, ki jih je zanjo založil.
Stranka je dolžna povrniti odvetniku tudi izdatke za poštne in telefonske storitve, obrazce, za bančne storitve, za fotokopiranje in prepisovanje spisov, listin ter dokumentacije in podobne izdatke.
Izdatke iz prejšnjega odstavka lahko odvetnik obračuna v dejanski višini ali v pavšalnem znesku v višini 2 odstotkov od skupne vrednosti storitve do 1000 točk, v zadevah, v katerih vrednost storitve presega 1000 točk, pa še 1 odstotek od presežka nad 1000 točk.
Cena storitve
14. člen
Cena storitve je vsota točk za vsako posamezno storitev, pomnožena z vrednostjo točke.
Stranka je dolžna plačati odvetniku storitev po tarifi, veljavni v času, ko je odvetnik delo opravil, pomnoženi z vrednostjo točke v času plačila, povečano za DDV, če je odvetnik zavezanec za plačilo v Republiki Sloveniji.
Izjemoma je stranka dolžna odvetniku plačati storitve po tarifi, veljavni ob uvedbi postopka, če se med postopkom ni spreminjala vrednost obravnavanega predmeta, zaradi spremenjene tarife, veljavne v času plačila, pa je število točk za opravljeno storitev nižje za več kot 10 odstotkov.
Vrednost točke
15. člen
Vrednost točke znaša 110 SIT.
Vrednost točke se spreminja glede na rast življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije, ali glede na rast plač sodnikov. Sprememba vrednosti točke je možna v primeru, ko rast življenjskih potrebščin ali rast plač sodnikov v času od uveljavitve zadnjega zvišanja preseže 10 odstotkov.
Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije odloča o spremembi vrednosti točke, upoštevaje merila iz prejšnjega odstavka.
K sklepu upravnega odbora daje, upoštevaje merila iz prvega odstavka tega člena, soglasje minister, pristojen za pravosodje.
Vrednost točke velja od naslednjega dne po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uporaba tarife
16. člen
Tarifo so dolžni uporabljati vsi odvetniki za obračunavanje odvetniških storitev, opravljenih na območju Republike Slovenije.
17. člen
Sodišča in drugi organi, ki odločajo v okviru svojih pristojnosti o stroških zastopanja, so pri tem dolžni uporabljati to tarifo.
O predlogu odvetnika za priznanje in odmero stroškov zastopanja, opravljenega za določeno osebo na zahtevo pristojnega organa ali v primeru, če je zastopana oseba po veljavnih predpisih upravičena do povrnitve stroškov zastopanja, mora sodišče oziroma drug pristojni organ odločiti v tridesetih dneh od prejema predloga.
Sodišča in drugi organi so dolžni na predlog odvetnika odmeriti stroške tudi ob upoštevanju določbe tretjega odstavka 14. člena te tarife.
Pogodba o plačilu stroškov zastopanja
18. člen
Odvetnik in stranka lahko skleneta pisno pogodbo o plačilu storitev v določenem (pavšalnem) znesku ali stroškov zastopanja v odstotku od vrednosti prisojenega zneska oziroma od vrednosti, pridobljene v postopku.
Pogodba ne sme biti v nasprotju s 17. členom zakona o odvetništvu in s splošnim delom tarife. Vsebina in učinki pogodbe se presojajo po določbah obligacijskega zakonika, zlasti po določbah pogodbe o naročilu (mandatu).
Sklenitev pogodbe izključuje obračun in plačilo storitev po določbah posebnega dela tarife.
Sodišča in drugi organi iz 17. člena tarife niso dolžni upoštevati pri odmeri stroškov pogodbe iz prvega odstavka tega člena.
Obračun storitev in izstavitev računa
19. člen
Odvetnik je dolžan v skladu s predpisi izstaviti stranki oziroma naročniku storitve račun za opravljeno odvetniško storitev ali plačani predujem najkasneje osmi dan po tem, ko je storitev opravljena, oziroma po tem, ko je predujem plačan.
Šteje se, da je odvetniška storitev opravljena najkasneje, ko odvetnik v celoti izvrši vsa opravila, ki izhajajo iz pooblastilnega razmerja ali iz sklepa pristojnega organa.
Odvetnik lahko od stranke pred zaključkom postopka zahteva plačilo predujma za naročeno storitev in izdatke.
Na pisno zahtevo stranke je odvetnik dolžan specificirati opravljene storitve in stroške.
Znižanje cene storitve
20. člen
Socialno šibki stranki lahko odvetnik storitev obračuna s popustom ali pa ji plačilo odpusti.
Plačilo računa
21. člen
Stranka je dolžna plačati račun v roku osmih dni po izstavitvi, kolikor zakon ne določa drugače.
Če sodišče ali drug pristojni organ iz 17. člena te tarife ne odloči o povrnitvi stroškov zastopanja v tridesetih dneh od prejema odvetnikovega predloga ali ne plača odvetnikovega računa, izdanega na podlagi sklepa o stroških, v osmih dneh po izstavitvi, ima odvetnik pravico do zamudnih obresti, ki tečejo od dneva zamude do plačila.
Pojasnila o uporabi tarife
22. člen
Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije daje pojasnila in obvezne razlage o uporabi tarife.
Pojasnila in obvezne razlage, ki jih daje Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije v smislu prejšnjega odstavka so v okviru procesnih predpisov dolžna upoštevati tudi sodišča in drugi organi, ki odločajo v okvirih svojih pristojnosti o stroških odvetniškega zastopanja.
Prenehanje veljavnosti
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta tarifa, preneha veljati odvetniška tarifa (Uradni list RS, št. 7/95 in 49/00).
Začetek veljavnosti tarife
24. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
               B) POSEBNI DEL
                 TARIFA

Posamezne storitve so določene z naslednjim številom točk:

            I. MEDIACIJE IN PORAVNAVE

                Tar. št. 1

 1. Sklenitev poravnave v postopku pred državnim tožilcem in v predhodnem
kazenskem postopku:
   a) zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja na predlog ali po zasebni
tožbi
                                 300 točk


   b) zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po zasebni tožbi, 
storjenega s sredstvi javnega obveščanja ali na javnem shodu, po obtožnem 
predlogu oziroma obtožnici oškodovanca kot tožilca
                                 600 točk


 2. Sklenitev poravnave v kazenskem postopku:
   a) po tar. št. 10
   b) če vsebuje premoženjskopravne zahtevke, po tar. št. 10 in 18.

                Tar. št. 2

Sklenitev poravnave v postopkih pri delodajalcu po tar. št. 14, zvišano
za 50%.
                Tar. št. 3

Sklenitev poravnave pred začetkom pravdnega, nepravdnega in izvršilnega
postopka ali med postopkom in v delovnih in socialnih sporih:
   a) pred začetkom postopka ali na poravnalnem naroku po tar. št. 15/1,
16, 18, 22, 26 in 27, zvišano za 150%
   b) na naroku po tar. št. 15/1, 16, 18, 22, 26 in 27, zvišano za 100%
   c) v zadevah iz tar. št. 23 po tej tar. št., zvišano za 100%
   d) v zadevah iz tar. št. 38 po tej tar. št., zvišano za 100%.

                Tar. št. 4

Sklenitev poravnave v upravnem postopku in upravnem sporu za storitve iz
tar. št. 28 in 30 po teh tar. št., zvišano za 50%.

             II. ARBITRAŽNI POSTOPEK

                Tar. št. 5

Sklenitev poravnave pred stalnimi in drugimi arbitražami:
   a) za storitve iz tar. št. 35 po tej tar. št., zvišano za 50%
   b) v neocenljivih zadevah
                                  od 500
                               do 1000 točk


 III. POSTOPEK PRED DRŽAVNIM ZBOROM PO ZAKONU O PARLAMENTARNI PREISKAVI

                Tar. št. 6

Zastopanje preiskovanca pred preiskovalno komisijo Državnega zbora in
vsaka obrazložena pisna vloga v tem postopku
                                 500 točk


          IV. POSTOPEK PRED USTAVNIM SODIŠČEM

                Tar. št. 7

 1. Vloga, s katero se začne postopek pred ustavnim sodiščem za oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za
izvrševanje javnih pooblastil – glede na zahtevnost
                                 od 500 do
                                 2000 točk

 2. Obrazložene vloge med postopkom in zastopanje na vsaki obravnavi –
75% iz točke 1.
 3. Ustavna pritožba zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih
svoboščin s posamičnimi akti v ocenljivih zadevah po tar. št. 18,
zvišano za 25%, vendar ne manj kot 300 točk, v neocenljivih zadevah pa
glede na zahtevnost
                                 od 500 do
                                 1500 točk

 4. Obrazložene vloge med postopkom in zastopanje na vsaki obravnavi –
75% iz točke 3.

              V. KAZENSKI POSTOPEK

                Tar. št. 8

Sestavljanje vlog
 1. Zasebna tožba in obtožni predlog oškodovanca kot tožilca
                                 200 točk

 2. Predlog za pregon in obrazložena kazenska ovadba
                                 100 točk

 3. Obtožnica oškodovanca kot tožilca
                                 250 točk

 4. Ugovor zoper obtožnico
                                 200 točk

 5. Zasebna tožba zaradi kaznivih dejanj, storjenih s sredstvi javnega
obveščanja ali na javnem shodu
                                 250 točk

 6. Obrazložen dokazni predlog
                                  50 točk

 7. Predlog za odpravo pripora, predlog za odlog nastopa kazni ali za
pogojni odpust
                                 100 točk

 8. Predlog za rehabilitacijo
                                  70 točk

 9. Prošnja za pomilostitev in zahteva za izredno omilitev kazni
                                 100 točk

 10. Vloga z obrazloženim odškodninskim zahtevkom – 50% iz tar. št. 18/1.
 11. Vloga, ki vsebuje pisni zagovor – po točki 1 do 4 in 6 tar. št. 10.
 12. Ostale obrazložene vloge
                                  50 točk

 13. Druge vloge
                                  30 točk


                Tar. št. 9

Zagovor ali zastopanje v predhodnem postopku
 1. Zagovor obdolženca, zastopanje oškodovanca kot tožilca ali zasebnega
tožilca:
   a) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana kot
glavna kazen denarna kazen ali zapor do enega leta
                                 100 točk

   b) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana 
kazen nad eno do treh let zapora
                                 120 točk

   c) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana 
kazen nad tri do deset let zapora
                                 160 točk

   č) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana 
kazen nad deset let zapora
                                 200 točk

   d) zaradi kaznivega dejanja, za katerega je možno izreči kazen do
dvajset ali trideset let zapora
                                 250 točk

 2. Zastopanje oškodovanca 50% iz točke 1.

                Tar. št. 10

Zagovor ali zastopanje na naroku za glavno obravnavo, sejo ali pri
ogledu ali rekonstrukciji
 1. Zagovor obdolženca ali zastopanje zasebnega tožilca po zasebni tožbi
pred sodnikom posameznikom
                                 200 točk

 2. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred
sodnikom posameznikom
                                 250 točk

 3. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred
senatom treh sodnikov po obtožnici, po zasebni tožbi ali obtožnem
predlogu zaradi kaznivih dejanj, storjenih s sredstvi javnega obveščanja
ali na javnem shodu
                                 600 točk

 4. Zagovor obdolženca ali zastopanje oškodovanca kot tožilca pred
petčlanskim sodnim senatom
                                 1000 točk

 5. Zagovor obdolženca, zastopanje zasebnega tožilca ali oškodovanca kot
tožilca na seji pritožbenega senata pred višjim sodiščem – 50% iz točke
1 do 4 te tar. št.
 6. Zagovor obdolženca, zastopanje oškodovanca kot tožilca ali zasebnega
tožilca na naroku za glavno obravnavo pred sodiščem druge stopnje po
točki 1 do 4 te tar. št.
 7. Če se zaradi preložitve glavna obravnava ali seja prične znova,
obračuna odvetnik storitev po točki 1 do 6 te tar. št. tudi za novo
obravnavo ali sejo.
 8. Kadar traja obravnava ali seja več kot en dan, obračuna odvetnik
storitev po točki 1 do 6 tudi za zadnji narok, za vse ostale naroke pa v
višini 50% iz točke 1 do 6 te tar. št.
 9. V primeru, da pride po vložitvi obtožnice, obtožnega predloga ali
zasebne tožbe po oklicu naroka za glavno obravnavo pred izvajanjem
dokazov do ustavitve postopka ali do preložitve obravnave, obračuna
odvetnik 50% iz točke 1 do 6 te tar. št.
 10. Za sodelovanje pri ogledih in rekonstrukcijah ter drugih sodnih
dejanjih, ki jih sodišče izvaja izven zgradbe sodišča, obračuna odvetnik
storitev po točki 1 do 6 te tar. št.
 11. Zastopanje oškodovanca – 50% iz te tar. št.

                Tar. št. 11

Pravna sredstva
 1. Pritožba zoper meritorno odločbo in odgovor na pritožbo – po točki 1
do 4 in 6 tar. št. 10, zvišano za 25%.
 2. Pritožba zoper procesno odločbo v postopku – 50% iz točke 1 do 4 in 9
tar. št. 10.
 3. Zahteva za varstvo zakonitosti, odgovor na zahtevo – po tar. št. 10,
zvišano za 50%.
 4. Predlog za obnovo postopka, odgovor na predlog in pritožba zoper
odločbo v tem postopku – po tar. št. 10, zvišano za 50%.

                Tar. št. 12

Zagovor pravne osebe ali odgovorne osebe
Za zagovor pravne osebe za kazniva dejanja se smiselno uporabijo določbe
tar. št. 8 do 11, vrednost storitve pa se določi po tar. št. 18/1, pri
čemer se kot vrednost obravnavanega predmeta uporabi znesek spodnje meje
zagrožene denarne kazni, vendar ne manj kot
                                 200 točk


                Tar. št. 13

Zagovor v mladoletniškem postopku
 1. Zagovor mladoletnikov v pripravljalnem postopku zaradi kaznivega
dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen zapora do osem let
                                 100 točk

 2. Zagovor mladoletnika v pripravljalnem postopku zaradi kaznivega
dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen nad osem let zapora ali
hujša kazen
                                 150 točk

 3. Zagovor mladoletnika na glavni obravnavi ali seji senata zaradi
kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana kazen zapora do
osem let
                                 200 točk

 4. Zagovor mladoletnika na glavni obravnavi ali seji senata zaradi
kaznivega dejanja, za katerega je z zakonom predpisana kazen nad osem
let zapora ali hujša kazen
                                 250 točk

 5. Če se zaradi predložitve glavna obravnava prične znova, obračuna
odvetnik storitev po točki 1 do 4 te tar. št. tudi za novo obravnavo ali
sejo.
 6. Kadar traja obravnava ali seja več kot en dan, obračuna odvetnik
storitev po točki 1 do 4 tudi za zadnji narok, za vse ostale naroke pa v
višini 50% iz točke 1 do 4 te tar. št.
 7. V primeru, da pride po oklicu naroka za glavno obravnavo še pred
izvajanjem dokazov do ustavitve postopka ali do preložitve naroka za
glavno obravnavo, obračuna odvetnik za zagovarjanje 50% iz točke 3 in 4
te tar. št.
 8. Pritožba zoper meritorno odločbo in odgovor na pritožbo – po točki 3
in 4 te tar. št., zvišano za 25%.
 9. Izredno pravno sredstvo – po točki 3 in 4 te tar. št, zvišano za 50%.

 VI. DISCIPLINSKI POSTOPEK IN DRUGI POSTOPKI ZA VARSTVO PRAVIC DELAVCEV

                Tar. št. 14

 1. Zagovor delavca ali zastopanje delodajalca v disciplinskem postopku:
                                 200 točk

 2. Obrazložene vloge med postopkom po točki 1.
 3. Zahteve za varstvo pravic – po točki 1, zvišano za 25%.
 4. Druge vloge
                                  50 točk

 5. V drugih postopkih za varstvo pravic delavcev pri organizacijah in
delodajalcu po tar. št. 15.
 6. Vodenje postopkov iz prejšnje točke in sestavljanje odločb po tar.
št. 15, zvišano za 100%.

            VII. POSTOPEK PRED DELOVNIMI
              IN SOCIALNIMI SODIŠČI

                Tar. št. 15

 1. Tožba in odgovor na tožbo v individualnem delovnem sporu:
   a) za dajatvene zahtevke po tarifni številki 18/I.
   b) v neocenljivih zadevah o premoženjskih in drugih posamičnih 
pravicah in obveznostih, v katerih ni mogoče ugotoviti vrednosti interesa 
stranke glede na zahtevnost zadeve in potreben čas:
   – v sporih med organizacijo oziroma delodajalcem in dijakom, vajencem
ali študentom v zvezi s štipendijo ali v zvezi z drugo vrsto štipendije
ter v sporih v zvezi s posojilom za študij oziroma učno pogodbo oziroma
v zvezi z opravljanjem pripravništva
                                 160 točk

   – v sporih v zvezi s pogodbami o zaposlitvi in o delu za opravljanje
občasnih ali začasnih del ter v zvezi z začasnim ali občasnim
opravljanjem dela dijakov in študentov
                                 200 točk

   – v sporih o premoženjskih ali drugih posamičnih pravicah in 
obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem med 
delavcem in delodajalcem, v sporih o sklenitvi, obstoju in prenehanju 
delovnega razmerja in v sporih s področja socialne varnosti
                                 300 točk

   c) v ocenljivih zadevah, opredeljenih pod b) točko, po tar. št. 18/I,
vendar ne manj kot
                                 160 točk

 2. Obrazložene vloge med postopkom 75% iz točke 1, vendar ne manj kot
                                 100 točk

 3. Zastopanje:
   a) prvi narok za glavno obravnavo, na katerem se je obravnavala 
glavna stvar ali so se sprejemali dokazi, po točki 1,
   b) drugi in naslednji naroki za glavno obravnavo, ogledi, itd. 50% iz
točke 1, vendar ne manj kot
                                 100 točk

 4. Pritožba in odgovor nanjo po točki 1, zvišano za 25%.
 5. Izredno pravno sredstvo in odgovor nanj po točki 1, zvišano za 50%.

                Tar. št. 16

Vloge in zastopanje v kolektivnih delovnih sporih pred sodišči in v
postopkih konciliacije, mediacije in arbitraže po tar. št. 7/3 in 7/4.

                Tar. št. 17

 1. Vloga, s katero se začne postopek v zunanji arbitraži in postopek
pomirjanja
                                 300 točk

 2. Vloga, s katero se začne postopek notranje arbitraže
                                 200 točk

 3. Obrazložene vloge med postopkom, zastopanje in sodelovanje na sejah
arbitražnih komisij, 75% iz točke 1 oziroma 2.

             VIII. PRAVDNI POSTOPEK

                Tar. št. 18

Sestavljanje vlog
 1. Tožbe – od vrednosti obravnavanega (spornega) predmeta:


-----------------------------------------------
    Vrednost predmeta   Vrednost storitve
 nad točk     do točk     točk
-----------------------------------------------
            750     100
    750      3.000     200
   3.000     10.000     300
  10.000     20.000     400
  20.000     35.000     500
  35.000     50.000     600
  50.000     65.000     700
  65.000     80.000     800
  80.000     100.000     900
  100.000     120.000    1.000
-----------------------------------------------


Nad 120.000 točk znaša vrednost storitve za vsakih nadaljnjih začetih
40.000 točk še 100 točk, vendar največ 2.000 točk, v gospodarskih sporih
največ 3000 točk.
 2. Tožbe v drugih zadevah:
   a) spori zaradi motenja posesti
                                 300 točk

   b) spori o osebnih in stvarnih služnostih
                                 300 točk

   c) spori iz stanovanjskih razmerij, odpovedi poslovnih prostorov,
izpraznitve stanovanjskih in poslovnih prostorov – od vrednosti enoletne
najemnine ali zakupnine – po točki 1 te tar. št., vendar ne manj kot
                                 160 točk

   č) spori zaradi ugotovitve ali izpodbijanja očetovstva
                                 160 točk

   d) spori zaradi razveze, razveljavitve ter obstoja oziroma neobstoja
zakonske zveze
                                 160 točk

   e) spori za zakonito preživljanje
                                 100 točk

   f) spori iz avtorskega prava, industrijske lastnine, nelojalne
konkurence in podobni spori, če so ocenljivi, po točki 1 te tar. št., če
pa niso ocenljivi
                                 300 točk

   g) spori pred mednarodno arbitražo, zunanjetrgovinsko arbitražo ali
arbitražo z mednarodnim elementom po točki 1 te tar. št., če pa niso
ocenljivi
                                 300 točk

   h) mandatne tožbe na podlagi faktur ali izpiskov iz poslovnih knjig,
če izda sodišče plačilni nalog – 50% iz točke 1 te tar. št., vendar največ
                                 100 točk


                Tar. št. 19

 1. Obrazložen odgovor na tožbo, prva obrazložena pripravljalna vloga in
ugovor zoper plačilni nalog po tar. št. 18.
 2. Druga obrazložena pripravljalna vloga – 75% iz tar. št. 18.
 3. Tretja in nadaljnje obrazložene pripravljalne vloge med postopkom –
50% iz tar. št. 18.
 4. Dokazni predlog in druge vloge
                                  50 točk


                Tar. št. 20

Zastopanje
 1. Za prvi narok za glavno obravnavo, na kateri se je obravnavala glavna
stvar ali so se sprejemali dokazi, po tar. št. 18.
 2. Za vsak nadaljnji narok za glavno obravnavo, na kateri se je
obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi, 50% iz tar. št.
18.
 3. Za vsak narok, na katerem so se obravnavala samo procesna vprašanja
ali na katerem je pred obravnavanjem glavne stvari postopek končan z
umikom tožbe ali pripoznavo ali se narok ni opravil, ker je bil preložen
– 25% iz tar. št. 18.
 4. Za zastopanje na naroku za glavno obravnavo izven zgradbe sodišča, na
ogledu ali pri delu izvedenca – 50% iz tar. št. 18.

                Tar. št. 21

Pravna sredstva
 1. Redno pravno sredstvo in odgovor na to pravno sredstvo – po tar. št.
18, zvišano za 25%.
 2. Redno pravno sredstvo v postopku zoper procesni sklep in odgovor na
to pravno sredstvo – 50% iz tar. št. 18.
 3. Izredno pravno sredstvo in odgovor na to pravno sredstvo – po tar.
št. 18, zvišano za 50%.

             IX. NEPRAVDNI POSTOPEK

                Tar. št. 22

Zapuščinski postopek, postopek za razdružitev in razdelitev solastnine,
postopek za določanje odškodnine in zakupnine in postopek za vračanje
nezakonito odvzetega premoženja:
 1. Vloga:
   a) s katero se uvede postopek in obrazložena vloga med postopkom ter
odgovor na to vlogo 50% iz tar. št. 18/1.
   b) druge obrazložene vloge 25% iz tar. št. 18/1.
 2. Zastopanje:
   a) na vsakem posameznem naroku 50% iz tar. št. 18/1.
   b) pri naroku, ogledu in delu izvedenca izven sodišča 50% iz tar. št.
18/1.
 3. Pravna sredstva:
   a) proti meritorni odločbi – po tar. št. 18/1, zvišano za 25%
   b) proti sklepom v postopku 50% iz tar. št. 18/1, vendar ne več kot
                                 200 točk

   c) izredno pravno sredstvo proti meritorni odločbi in odgovor na to
pravno sredstvo – po tar. št. 18/1, zvišano za 50%.

                Tar. št. 23

Postopek za sodno ureditev meje in določitev najemnika, dovolitev nujne
poti, ustanavljanje služnosti in drugi nepravdni postopki (ki niso
zajeti v tar. št. 22, 24 in 25):
 1. Vloga:
   a) s katero se uvede postopek in odgovor na to vlogo
                                 100 točk

   b) obrazložene vloge med postopkom po točki 1 a
   c) nadaljnje vloge 50% iz točke 1 a.
 2. Zastopanje na naroku:
   – prvi narok in narok na kraju samem po točki 1 a
   – nadaljnji naroki 50% iz točke 1 a.
 3. Pravno sredstvo:
   a) proti meritorni odločbi
                                 250 točk

   b) proti drugim sklepom
                                 100 točk

   c) izredno pravno sredstvo proti meritorni odločbi in odgovor na to
pravno sredstvo
                                 300 točk


                Tar. št. 24

Postopek za odvzem opravilne sposobnosti, za razglasitev za mrtvega in
dokazovanje smrti:
 1. Vloga s katero se uvede postopek:
   – za odvzem opravilne sposobnosti
                                 100 točk

   – za razglasitev za mrtvega in dokazovanje smrti
                                 200 točk

 2. Obrazložena vloga med postopkom:
   – prva vloga po točki 1
   – druga in nadaljnje vloge 50% iz točke 1.
 3. Zastopanje
   – prvi narok po točki 1
   – drugi in nadaljnji naroki 50% iz točke 1.
 4. Pravna sredstva:
   a) proti meritorni odločbi po točki 1, zvišano za 25%
   b) proti drugim odločbam 50% iz točke 1
   c) izredno pravno sredstvo po točki 1, zvišano za 50%.

                Tar. št. 25

Postopek za amortizacijo listin in protestiranje menic:
 1. Vloga:
   a) na podlagi katere se začne amortizacijski postopek
   – pri vrednosti listine do 1.000 točk
                                  50 točk

   – pri vrednosti listine nad 1.000 točk
                                 100 točk

   b) druge obrazložene vloge med postopkom
                                  50 točk

 2. Vloga za protestiranje menice ali čeka – 25% iz tar. št. 18/1, vendar
ne manj kot
                                 100 točk

 3. Pravna sredstva:
   a) proti meritorni odločbi – po točki 1 in 2, zvišano za 25%
   b) proti drugim sklepom 50% iz točke 1a in 2 te tar. št.

                Tar. št. 26

Nepravdni postopek po določbah zakona o gospodarskih družbah:
 1. Vloga, s katero se uvede postopek in odgovor na to vlogo
                                 500 točk

 2. Obrazložena vloga med postopkom:
   – prva vloga po točki 1
   – druga in nadaljnje vloge 50% iz točke 1.
 3. Zastopanje
   – prvi narok po točki 1
   – drugi in nadaljnji naroki 50% iz točke 1.
 4. Pravna sredstva:
   a) proti meritorni odločbi po točki 1, zvišano za 25%
   b) proti drugim odločbam 50% iz točke 1
   c) izredno pravno sredstvo po točki 1, zvišano za 50%.

             X. IZVRŠILNI POSTOPEK

                Tar. št. 27

 1. Predlog, s katerim se uvaja izvršilni postopek 50% iz tarifne št. 18,
vendar ne več kot
                                 200 točk

 2. Predlog za izdajo predhodne odredbe, predlog za izdajo začasne
odredbe in za ugovor zoper leti 50% iz tar. št. 18.
 3. Predlog za zavarovanje denarnih terjatev z zastavno pravico na
nepremičnih in premičnih stvareh na podlagi sporazuma strank 50% iz tar.
št. 18.
 4. Zahteva za priznanje tujega izvršilnega naslova:
   a) v ocenljivih zadevah 50% iz tar. št. 18
   b) pri neocenljivih zadevah
                                 200 točk

 5. Sestava predloga dražbenih pogojev – po tar. št. 18/1.
 6. Redno in izredno pravno sredstvo ter odgovor na to pravno sredstvo po
tar. št. 18.
 7. Druge obrazložene vloge:
   a) 25% iz tar. št. 18, vendar ne manj kot 50 točk, če gre za izvršbo 
za uveljavitev denarne terjatve na denarno terjatev dolžnika;
   b) 50% iz tar. št. 18, če gre za izvršbo za uveljavitev denarne 
terjatve na premične stvari;
   c) 75% iz tar. št. 18, če gre za izvršbo za uveljavitev denarne 
terjatve na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premične stvari ali 
da se izroči nepremičnina, ali na druge premoženjske oziroma 
materialne pravice, ali na nepremičnine, ali če gre za izvršbo za 
uveljavitev nedenarne terjatve.
 8. Zastopanje na naroku, ki ga razpišeta sodišče ali izvršitelj 50% iz
tar. št. 20.

              XI. UPRAVNI POSTOPEK

                Tar. št. 28

 1. Vloga, s katero se uvaja upravni postopek in odgovor na to vlogo:
   a) v ocenljivih zadevah – po tar. št. 18/1
   b) v neocenljivih zadevah
                                 200 točk

 2. Obrazložene vloge med postopkom:
   – prva obrazložena vloga po točki 1
   – druge in nadaljnje obrazložene vloge 50% iz točke 1.
 3. Druge vloge 25% iz točke 1.
 4. Zastopanje na naroku:
   – prvi narok po točki 1
   – drugi in nadaljnji naroki 50% iz točke 1.
 5. Pravno sredstvo – po točki 1, zvišano za 25%.
 6. Izredno pravno sredstvo – po točki 1, zvišano za 50%.

           XII. POSTOPKI PRED KONTROLNIMI
             IN INŠPEKCIJSKIMI ORGANI

                Tar. št. 29

 1. Pripombe na zapisnik o opravljenem pregledu in druge obrazložene
vloge pred izdajo odločbe kontrolnega organa:
   a) v ocenljivih zadevah – po tar. št. 18/1
   b) v neocenljivih zadevah
                                 200 točk

 2. Zastopanje na naroku:
   – prvi narok po točki 1
   – drugi in nadaljnji naroki 50% iz točke 1.
 3. V primeru, da se obravnava več med seboj različnih zadev, se
vrednosti iz točke 1 in 2 zvišajo za 25% za vsako dodatno obravnavano
zadevo, vendar ne več kot za 100%.

              XIII. UPRAVNI SPORI

                Tar. št. 30

 1. Tožba in odgovor na tožbo:
   a) v ocenljivih zadevah – po tar. št. 18/1
   b) v neocenljivih zadevah
                                 500 točk

 2. Obrazložene vloge:
   a) prva obrazložena vloga po točki 1
   b) nadaljnje obrazložene vloge 50% iz točke 1
   c) druge vloge 25% iz točke 1.
 3. Zastopanje:
   a) prvi narok po točki 1
   b) nadaljnji naroki 50% iz točke 1.
 4. Pravno sredstvo po točki 1, zvišano za 25%.
 5. Izredno pravno sredstvo po točki 1, zvišano za 50%.

            XIV. POSTOPEK ZA REGISTRACIJO
              GOSPODARSKIH DRUŽB
            IN SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

                Tar. št. 31

 1. Vloga za vpis:
   – ustanovitve gospodarske družbe v sodni register
                                 200 točk

   – samostojnega podjetnika
                                 150 točk

 2. Vloga za vpis sprememb v sodni register
                                 100 točk

 3. Predlog za prenehanje subjektov po skrajšanem postopku
                                 100 točk

 4. Druge obrazložene vloge 50% iz točke 1, 2 in 3.
 5. Pravno sredstvo po točki 1, 2. in 3 zvišano za 25%.

            XV. PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV
              IN STATUSNE ZADEVE

                Tar. št. 32

 1. Sestava ustanovitvenih aktov in drugih sporazumov v zvezi z
ustanavljanjem gospodarskih družb ter njihovimi statusnimi spremembami
in drugih splošnih aktov, glede na zahtevnost
                                 od 500 do
                                 2000 točk

 2. Priprava ustanovitvenih aktov in drugih sporazumov v zvezi z
ustanavljanjem društev in drugih pravnih oseb
                                 500 točk

 3. Zastopanje strank na skupščini subjektov iz točke 1 in 2 – 50% iz
točke 1 in 2.

           XVI. POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE,
           STEČAJNI IN LIKVIDACIJSKI POSTOPEK

                Tar. št. 33

 1. Sestava predloga za začetek prisilne poravnave ter za uvedbo stečaja
   – po tar. št. 18/1 ob upoštevanju vrednosti oziroma zneska, za 
katerega je dolžnik prezadolžen.
 2. Obrazložene vloge med postopkom 50% iz točke 1.
 3. Priglasitev terjatev:
   a) Priglasitev upniških terjatev na podlagi verodostojnih listin po 
tar. št. 27/1
   b) Priglasitev drugih upniških terjatev in pravic po tar. št. 18/1
   c) Priglasitev ločitvenih in izločitvenih zahtevkov po tar. št. 18/1,
zvišano za 50%
   d) Priglasitev terjatev delavcev iz naslova plač in drugih prejemkov 
iz delovnega razmerja po tar. št. 18/1, vendar ne več kot
                                 200 točk

 4. Zastopanje na narokih 50% iz točke 1 oziroma točke 3.
 5. Pravno sredstvo po točki 1, zvišano za 25%.

            XVII. SESTAVLJANJE LISTIN

                Tar. št. 34

 1. Pogodba o prenosu lastninske pravice na nepremičninah in o drugih
stvarnih pravicah na nepremičninah ter pogodba o urejanju premoženjskih
razmerij med zakoncema – po tar. št. 18/1.
 2. Enostavna pogodba iz točke 1, pogodba o odtujitvi ali zamenjavi
premičnin, pogodba o prenosu obveznosti ali terjatev in posojilna ter
posodbena pogodba – 50% iz tar. št. 18/1, vendar najmanj
                                 100 točk

Za enostavno pogodbo šteje tista pogodba, ki vsebuje samo bistvene
sestavine (stranke, predmet, ceno, zemljiškoknjižno klavzulo).
 3. Pogodba o razdružitvi oziroma razdelitvi solastnega ali skupnega
premoženja, menjalna pogodba za nepremičnine, pogodba o dosmrtnem
preživljanju, pogodba o razdelitvi premoženja med dediči, izročilna
pogodba, darilna pogodba za primer smrti in podobne pogodbe – po točki
1, zvišano za 25%.
 4. Zakupna pogodba, najemna pogodba, podnajemna pogodba – od vrednosti
zakupnine in najemnine za dogovorjeno dobo, vendar pri zakupni in
najemni pogodbi največ za tri leta, pri podnajemni pogodbi pa največ za
eno leto – po tar. št. 18/1, vendar največ
                                 300 točk

 5. Enostranska izjava (vknjižbeno dovoljenje, izbrisno dovoljenje,
dovoljenje za bremen prosti odpis in pod.) 25% iz točke 1.
 6. Listina v neocenljivi zadevi:
   a) v enostavni zadevi
                                  50 točk

   b) v zahtevnejši zadevi
                                 100 točk

 7. Izjava poslednje volje:
   a) enostavna, kadar oporočitelj določi samo dediče svojega premoženja
                                 100 točk

   b) zapletena – po tar. št. 18/1, zvišano za 25%, vendar najmanj
                                 200 točk

 8. Listina, ki je sestavljena na obrazcu
                                 100 točk


                Tar. št. 35

 1. Gospodarska pogodba po tar. št. 18.
 2. Gospodarska pogodba, pri kateri vrednost ni ugotovljiva – glede na
zahtevnost od
                                  od 200
                               do 1000 točk

 3. Gospodarska pogodba z inozemskimi pogodbeniki – po tar. št. 18/1,
zvišano za 200%.

            XVIII. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK
                Tar. št. 36

 1. Vpisi:
   a) predlog za vpis lastninske ali drugih stvarnih pravic
                                 150 točk

   b) za vpis etažne lastnine
                                 200 točk

   c) za vpis zaznamb
                                 150 točk

   d) drugi vpisi
                                 100 točk

 2. Narok v zemljiškoknjižnem postopku – po točki 1.
 3. Pravno sredstvo proti zemljiškoknjižnemu sklepu – po točki 1, zvišano
za 25%.

            XIX. POSTOPKI ZARADI PREKRŠKOV

                Tar. št. 37

 1. Predlog, s katerim se uvede postopek, odgovor na ta predlog, druge
obrazložene vloge ter zagovor obdolženca in oškodovanca na narokih:
   a) v zadevah, kjer je zagrožena denarna kazen
                                 100 točk

   b) v zadevah, kjer je zagrožen zapor
                                 200 točk

   c) v ocenljivih zadevah carinskih in deviznih prekrškov – po tar. št.
18/1, vendar najmanj
                                 150 točk

   č) v neocenljivih zadevah carinskih in deviznih prekrškov
                                 150 točk

   d) zagovor pravne osebe in odgovorne osebe pravne osebe
po tar. št. 12.
 2. Redno pravno sredstvo – po točki 1, zvišano za 25%.
 3. Izredno pravno sredstvo – po točki 1, zvišano za 50%.

      XX. UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKIH IN DRUGIH ZAHTEVKOV

                Tar. št. 38

 1. Zahtevki in druge obrazložene vloge, na podlagi katerih poteka
postopek za določitev odškodnine ali priznanje drugega zahtevka pri
zavarovalnicah, gospodarskih družbah in drugih pravnih ali fizičnih
osebah, odgovori na take vloge – po tar. št. 18/1.
 2. Obravnavanje zahtevkov pred navedenimi pravnimi osebami in njihovimi
organi:
   – prvi narok po tar. št. 18/1
   – nadaljnji naroki 50% iz tar. št. 18/1.
 3. Pravno sredstvo po tar. št. 18/1, zvišano za 25%.
 4. Obrazložen opomin pred tožbo (kolikor ne vsebuje zahtevka iz točke 1
te tar. št.)
   – v ocenljivih zadevah 25% iz tar. št. 18, vendar ne manj kot
                                 100 točk

   – v neocenljivih zadevah
                                 100 točk


            XXI. NASVETI, MNENJA IN UDELEŽBA
            NA KONFERENCAH, PREGLEDI SPISOV
                 IN LISTIN

                Tar. št. 39

Če storitve iz te tar. št. niso zajete v drugih tar. št., ker gre za
samostojno storitev, obračuna odvetnik:
 1. Posveti, nasveti in mnenja:
   a) za posvet in pravno mnenje za vsake začete pol ure
                                  50 točk

   b) za udeležbo na konferencah in sestankih za vsake začete pol ure
                                 100 točk

   c) za pisne pravne nasvete in pravna mnenja
                                 100 točk

 2. Za preglede spisov, listin in druge dokumentacije, za vsake začete
pol ure
                                  50 točk

 3. Za obrazložene dopise (kolikor ne gre za storitev iz tar.
št. 38/1 in 38/4)
                                  20 točk

 4. Za kratke dopise in obvestila
                                 500 točk

 5. Za pribavo zemljiškoknjižnih izpiskov, izpiskov iz sodnega registra
in drugih izpiskov in podatkov, za vsak izpisek in podatek
                                  50 točk

 6. Za izpolnjevanje formularjev – za vsake začete pol ure
                                  50 točk

 7. Za razne druge storitve (npr. nakazila izvedenin, taks in podobno) za
vsako storitev
                                  20 točk

             XXII. VREDNOTENJE STORITEV,
             KATERIH VREDNOST NI IZRECNO
               DOLOČENA V TARIFI

                Tar. št. 40

 1. Storitve, ki so odvisne zlasti od porabljenega časa in v tarifi niso
posebej ovrednotene, obračuna odvetnik za vsake začete pol ure po
                                  50 točk

 2. V neocenljivih zadevah, v katerih vrednost storitve s tarifo ni
izrecno določena, vrednost obravnavanega predmeta pa se ne da ugotoviti
s primerjavo po šestem odstavku 4. člena splošnega dela tarife, obračuna
odvetnik za vsako posamezno storitev (vloge, zastopanje na narokih,
pravna sredstva, ipd.) po
                                 100 točk
K tej tarifi je dal soglasje minister za pravosodje dne 24. 6. 2003 pod št. 429-01-1/02.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti