Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

3229. Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači, stran 10385.

Na podlagi prvega odstavka 198. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02 – ZGO-1) in 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US,1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači
1. člen
(predmet koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa pogoje za podeljevanje koncesije za odvzem naplavin na delih vodnega telesa rek Soče, Tolminke in Bače.
2. člen
(območje koncesije)
(1) Deli vodnega telesa rek Soče, Tolminke in Bače iz prejšnjega člena so vodna telesa med gorvodno in dolvodno mejo vodnega telesa, določena v naslednji tabeli:
-------------------------------------------------------------------------
Vodotok  Občina  Koordinate gorvodne meje  Koordinate dolvodne meje
           vodnega telesa       vodnega telesa
           Y    X         Y      X
-------------------------------------------------------------------------
Soča    Tolmin  5399557 5117884      5401286   5116254
Tolminka  Tolmin  5402928 5116098      5403042   5115564
Bača    Tolmin  5405567 5112751      5405165   5111981
-------------------------------------------------------------------------
(2) Posamezni del vodnega telesa rek iz prejšnjega odstavka je določen s koordinatami gorvodne meje in dolvodne meje dela vodnega telesa, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000.
3. člen
(vsebina koncesije)
(1) Koncesija po tej uredbi obsega:
1. odvzem in skladiščenje naplavin,
2. pripravo frakcij peska iz naplavin za gradbene namene,
3. urejanje in vzdrževanje objektov za dostop oziroma dovoz do mesta odvzema naplavin ter urejanje in vzdrževanje vodnih objektov na celotnem območju koncesije.
(2) Količina v koledarskem letu odvzetih naplavin na posameznem delu vodnega telesa reke Soče, Tolminke in Bače ne sme presegati količin, ki so določene v načrtu izvajanja koncesije za odvzem naplavin na odseku reke Soče, Tolminke in Bače (v nadaljnjem besedilu: program).
4. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Imetnik pravnomočnega vodnogospodarskega soglasja iz drugega odstavka 11. člena te uredbe pridobi koncesijo, če:
– je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve in proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– je tehnično usposobljen za odvzem naplavin,
– ima zagotovljeno možnost za pripravo frakcij peska iz naplavin v lastnem obratu ali po pogodbi,
– ima zagotovljeno možnost skladiščenja odvzetih naplavin.
5. člen
(posebni pogoji)
(1) Oseba, ki je pridobila koncesijo (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora poleg predpisanih pogojev zagotoviti odvzem naplavin izključno v skladu s programom, in sicer takrat, ko:
– je dotok naplavin večji od transportne sposobnosti vodotoka,
– se začne dvigovati gladina vode in dna zaradi odlaganja naplavin,
– je treba zagotoviti konstantno pretočno sposobnost vodotoka in
– odlaganje naplavin ogroža vodne objekte.
(2) Koncesionar sme odvzemati naplavine na odvzemnem mestu v času in na način, kot to določa program, ki ga do 31. oktobra tekočega leta za naslednje leto izdela ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo lahko program tekom tekočega leta dopolni zaradi izrednih dogodkov, ki imajo vpliv na transport naplavin.
(3) Koncesionar ne sme pripravljati frakcij peska iz odvzetih naplavin na območju struge reke Soče, Tolminke ali Bače. Ustrezna mesta za pripravo frakcij peska se določijo v programu.
(4) Koncesionar mora drugim obstoječim uporabnikom zagotoviti nemoteno izvajanje pravice do rabe reke, kjer odvzema naplavine.
6. člen
(okoljevarstveni pogoji)
(1) Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev v skladu s predpisi zagotoviti še:
– ukrepe proti poslabšanju vodnega režima zaradi odvzema naplavin,
– ukrepe, da z odvzemom naplavin ne bodo ogroženi vodni objekti,
– ukrepe, da z odvzemom naplavin ne bo ogrožena stabilnost naravnih odsekov struge vodotoka in s tem povzročena globinska ali bočna erozija,
– ukrepe za preprečevanje poslabšanja kakovosti vode reke, kjer odvzema naplavine,
– migracijo vodnih organizmov,
– ukrepe za zagotovitev najmanjšega možnega vpliva na vodne organizme (drstenje, migracije),
– nemoteno potovanje zadostnega deleža naplavin dolvodno po vodotoku,
– ohranjanje biotske raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov,
– odstranjevanje plavin in drugih odpadkov iz območja odvzemanja naplavin v skladu s predpisi ravnanja z odpadki,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju koncesije, kot je to določeno v koncesijski pogodbi.
(2) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v upravnih aktih v zvezi s posegi v prostor.
7. člen
(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki je podeljena na podlagi te uredbe.
8. člen
(obveznosti koncesionarja)
(1) Koncesionar redno vodi posebno ločeno računovodstvo, evidenco odvzetih količin naplavin in količin prodanih frakcij peska ter poslovnik o odvzemu, skladiščenju in pripravi frakcij peska iz odvzetih naplavin.
(2) Podrobnejši pogoji za izvajanje koncesije se lahko določijo tudi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar je dolžan brezplačno odstopiti naplavine izvajalcu javne službe na področju urejanja voda za potrebe vzdrževanja vodotokov in vodnih objektov na območju reke, kjer odvzema naplavine.
(4) Količine, potrebne za izvajanje javne službe, se določijo v programu.
(5) Koncesionar je dolžan za dejansko odvzete količine naplavin plačati vodno povračilo v skladu s predpisi.
9. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar ima pravico, da frakcije peska, ki jih pripravlja iz odvzetih ali skladiščenih naplavin, uporabi sam zaradi izvajanja lastne dejavnosti ali daje v promet.
10. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
(1) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Koncesija se podeli za obdobje do 31. decembra 2010.
(3) Koncesija se lahko na podlagi vloge imetnika podaljša v skladu z zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02 – ZGO-1).
11. člen
(način podelitve koncesije)
(1) Koncesija se podeljuje brez javnega razpisa v skladu s 196. členom zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02 – ZGO-1).
(2) Koncesija se podeli imetnikom pravnomočnih vodnogospodarskih soglasij, na podlagi katerih imajo njihovi imetniki pravico na odsekih vodnega telesa iz prvega odstavka 2. člena te uredbe izkoriščati mivko, pesek, prod ali kamen.
12. člen
(plačilo za koncesijo)
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek, ki je enak zmnožku med količino naplavin, izraženo v m3, in 10% povprečno tržno vrednostjo 1 m3 frakcije peska velikosti 0/32 mm. Količina naplavin za vsako odvzemno mesto je določena v programu.
(2) Povprečna tržna vrednost frakcije peska iz prejšnjega odstavka se določa na podlagi prodajnih cen te frakcije peska, doseženih v preteklem letu, na območju porečja reke Soče.
(3) Za količine odvzetih naplavin, ki jih koncesionar brezplačno, po programu, odstopi za potrebe javne službe, koncesionar ne plačuje koncesije in vodnega povračila.
(4) Plačilo za koncesijo se razdeli med državo in lokalno skupnostjo, na območju katere je odvzemno mesto, v razmerju 50: 50.
(5) Prihodki iz prvega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
(6) Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
13. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom. V koncesijski pogodbi se podrobneje določi tudi način ureditve pravic in obveznosti med koncesionarjem in koncedentom v primeru spremenjenih razmer vodnega režima rek, na območju katerih koncesionar odvzema naplavine.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta ministrstvo.
(3) Količina naplavin za odvzem in čas izvajanja koncesije se določijo v aneksu h koncesijski pogodbi, ki se sklene za obdobje koledarskega leta na podlagi programa za vsako leto posebej.
(4) Koncesionar mora do 31. decembra tekočega leta od koncedenta pridobiti potrjen letni program za izvajanje koncesije v naslednjem letu in skleniti aneks h koncesijski pogodbi za naslednje leto.
(5) S sklenitvijo koncesijske pogodbe se koncesionar zaveže, da bo spoštoval obveznosti iz te uredbe.
(6) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
14. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo inšpektorji, pristojni za vode.
(2) Tehnični nadzor nad izvajanjem programa in načina odvzema naplavin izvaja ministrstvo.
15. člen
(prenehanje koncesije)
Razlogi in način prenehanja koncesije se določijo v koncesijski pogodbi skladno z zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02 – ZGO-1).
16. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-08/2001-3
Ljubljana, dne 3. julija 2003.
EVA 2003-2511-0106
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost