Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

3226. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o zvrsteh naravnih vrednot, stran 10382.

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o zvrsteh naravnih vrednot
1. člen
V uredbi o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02) se v 1. členu v prvem odstavku za besedilom »zvrsteh,« doda besedilo »podrobnejše kriterije za razvrstitev naravnih vrednot na naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena,«.
2. člen
V 3. členu se v prvi alinei desetega odstavka za besedo »elementov« doda besedilo », ki so pretežno naravnega izvora,«.
3. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(kriteriji za razvrstitev naravnih vrednot na naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena)
(1) Naravne vrednote so naravne vrednote državnega in naravne vrednote lokalnega pomena.
(2) Naravne vrednote državnega pomena so tiste, ki imajo mednarodni ali velik narodni pomen. Naravne vrednote, ki niso državnega pomena, so lokalnega pomena.
(3) Kriteriji za ugotavljanje mednarodnega ali velikega narodnega pomena naravne vrednote so:
– izjemnost, tipičnost, kompleksna povezanost, ohranjenost ali ekosistemska, znanstveno-raziskovalna ali pričevalna pomembnost na območju Republike Slovenije, kar se izkazuje z uvrstitvijo naravne vrednote med tretjino tistih naravnih vrednot, ki imajo najbolj izražene lastnosti, glede na vse zbrane, med seboj primerljive naravne vrednote, pri čemer so možna začasna odstopanja največ do dvajsetine vseh zbranih naravnih vrednot,
– redkost na območju Republike Slovenije, kar se izkazuje z uvrstitvijo naravne vrednote med desetino tistih naravnih vrednot, ki imajo primerljive lastnosti,
– vključenost naravne vrednote v drugo naravno vrednoto, ki je državnega pomena in povezuje več posameznih naravnih vrednot kot sestavnih delov v funkcionalno celoto ali geografsko zaključeno območje, ali
– izkazan status oziroma mednarodni pomen naravne vrednote na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb, sporazumov ali drugih dogovorov oziroma ugotovitev o mednarodnem pomenu na podlagi meril mednarodnih organizacij, katerih članica je Republika Slovenija.
(4) Kot naravne vrednote državnega pomena se obravnavajo vse naravne vrednote, ki se nahajajo na zavarovanem območju, ki ga je ustanovila država.
(5) Naravna vrednota je naravna vrednota državnega pomena, če izpolnjuje enega od kriterijev iz tretjega odstavka tega člena ali je izpolnjen pogoj iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen
V 5. členu se v drugem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– na oblikovani naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere za rastline, ki so bistveni sestavni del naravne vrednote, da se ne zmanjša njihova vitalnost ter da se bistveno ne spremenijo oblikovne lastnosti naravne vrednote, pri čemer se na območjih vrtno arhitekturne dediščine posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.«.
5. člen
V 6. členu se v prvem odstavku beseda »poškodovanja« nadomesti z besedilom »uničenja ali bistvene spremembe lastnosti, zaradi katerih je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za potrebe priprave prostorskih aktov se območje vpliva na naravno vrednoto opredeli glede na nameravani poseg ali dejavnost na podlagi naslednjih izhodišč:
– za hidrološko naravno vrednoto je območje vpliva na naravno vrednoto območje porečja ali dela porečja, v katerem se naravna vrednota nahaja,
– za podzemno geomorfološko naravno vrednoto je območje vpliva na naravno vrednoto površje nad podzemno jamo ter, če je naravna vrednota vodna podzemna jama, porečje voda, ki tečejo v podzemno jamo,
– za naravne vrednote drugih zvrsti je območje vpliva na naravno vrednoto območje, v katerem vplivi posegov in dejavnosti človeka lahko ogrozijo tiste lastnosti, zaradi katerih je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto: za geomorfološke in geološke naravne vrednote je to zlasti njihova stabilnost, za botanične, zoološke, ekosistemske in drevesne naravne vrednote je to zlasti kvaliteta habitatov rastlin in živali.«.
6. člen
Črta se 7. člen.
7. člen
V 8. členu se črtata četrti in peti odstavek.
8. člen
Črta se 9. člen.
9. člen
V 10. členu se v tretjem odstavku beseda »odredbi« nadomesti z besedo »predpisu«.
10. člen
Črtajo se 11., 12. in 13. člen.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-13/2002-2
Ljubljana, dne 26. junija 2003.
EVA 2003-2511-0007
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost