Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2003 z dne 7. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2003 z dne 7. 7. 2003

Kazalo

3192. Uredba o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, stran 10161.

Na podlagi šestega odstavka 9. člena zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa način delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi (v nadaljnjem besedilu: GSO), način in obliko dajanja strokovnih mnenj odborov, način in obliko poročanja odborov in postopke za zagotavljanje izključenosti interesov in varovanja zaupnih podatkov pri delu odborov.
Znanstvena odbora iz prejšnjega odstavka sta Znanstveni odbor za delo z GSO v zaprtem sistemu (v nadaljnjem besedilu: odbor za zaprte sisteme) in Znanstveni odbor za namerno sproščanje GSO v okolje in dajanje izdelkov na trg (v nadaljnjem besedilu: odbor za sproščanje GSO), ki ju ustanovi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) skladno z zakonom, ki ureja ravnanje z GSO.
2. člen
Odbor za zaprte sisteme in odbor za sproščanje GSO vsak na svojem področju opravljata naloge, določene s predpisi, ki urejajo ravnanje z GSO.
Odbor za zaprte sisteme in odbor za sproščanje GSO opravljata tudi naloge v zvezi z drugimi zadevami, ki se nanašajo na GSO, če tako določajo predpisi z drugih področij.
3. člen
Odbor za zaprte sisteme in odbor za sproščanje GSO delata in odločata na sejah.
Seje odbora za zaprte sisteme se lahko udeležuje predstavnik ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), seje odbora za sproščanje GSO pa poleg predstavnika ministrstva tudi predstavnika ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in ministrstva, pristojnega za zdravje.
4. člen
Sedež odbora za zaprte sisteme in odbora za sproščanje GSO (v nadaljnjem besedilu: odbora) je pri ministrstvu.
Posamezni odbor ima tajnika, ki je odgovoren za pripravo gradiva, organizacijo in tehnično izvedbo sej odbora ter pravočasno predložitev strokovnega mnenja odbora ministrstvu.
5. člen
Funkcija člana odbora (v nadaljnjem besedilu: član) in njegovega namestnika (v nadaljnjem besedilu: namestnik) ni poklicna.
Člani in namestniki so za sodelovanje na seji odbora upravičeni do sejnine v višini, ki jo določi minister, pristojen za varstvo okolja. Člani in namestniki imajo v zvezi z udeležbo na seji odbora pravico do povračila potnih stroškov skladno s predpisi.
Do sejnine in povračila potnih stroškov iz prejšnjega odstavka so upravičeni tudi zunanji strokovnjaki, če jih odbor povabi k razpravi o strokovnem mnenju.
6. člen
Članu ali namestniku mandat preneha, če to sam zahteva.
Član ali namestnik je predčasno razrešen, če:
– iz neupravičenih razlogov ne sodeluje pri delu odbora,
– se ugotovi, da ne varuje podatkov, ki so določeni kot zaupni, skladno s to uredbo, ali
– se ugotovi, da je povezan s prijaviteljem, o katerega prijavi odbor daje strokovno mnenje, pa ne ravna skladno s to uredbo.
V primeru iz prvega odstavka tega člena član ali namestnik o svoji zahtevi pisno obvesti predsednika odbora in ministrstvo, pristojno za znanost, da vladi predlaga njegovo razrešitev in imenovanje novega člana ali namestnika skladno z zakonom.
V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko ministrstvu, pristojnemu za znanost, predčasno razrešitev člana ali namestnika predlaga predsednik odbora v imenu odbora ali ministrstvo. Razlogi za predčasno razrešitev morajo biti v predlogu obrazloženi. Če je predlog utemeljen, ministrstvo, pristojno za znanost, predlaga vladi njegovo razrešitev in imenovanje novega člana ali namestnika skladno z zakonom.
Mandat člana ali namestnika, imenovanega skladno s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, traja do izteka mandata razrešenega člana ali namestnika.
II. NAČIN DELOVANJA ODBOROV
7. člen
Odbor zaseda načeloma vsakokrat, ko mora skladno z zakonom pripraviti strokovno mnenje in ga v predpisanem roku predložiti pristojnemu organu, sicer pa vsaj enkrat letno.
Seja odbora, na kateri se razpravlja in odloča o strokovnem mnenju, ni javna.
Seja odbora je sklepčna, če je skupaj s predsednikom prisotnih sedem članov ali namestnikov, ki imajo zaradi odsotnosti člana pravico do glasovanja.
Priprava, način sklicevanja in vodenja seje odbora, način razprave in glasovanja ter priprave strokovnega mnenja in drugih mnenj ter predlogov odbora se določi v poslovniku, ki ga sprejmeta odbora, ko da k njemu soglasje vlada.
III. STROKOVNO MNENJE
8. člen
Strokovno mnenje, ki ga odbor pisno posreduje ministrstvu, mora vsebovati:
– osnovne podatke o seji odbora, na kateri je bilo strokovno mnenje sprejeto (datum in kraj seje, zasedbo odbora, v kateri je bila odločitev sprejeta, izid glasovanja),
– osnovne podatke o prijavi, ki je predmet strokovnega mnenja,
– osnovne podatke o ravnanju z GSO iz prijave in predvsem iz ocene tveganja,
– oceno o tem, ali obseg in vsebina prijave zadoščata za sprejem strokovnega mnenja,
– strokovno mnenje o ravnanju z GSO, ki je predmet prijave, in
– utemeljitev mnenja iz prejšnje alinee.
V strokovnem mnenju ne smejo biti navedeni podatki iz prijave, ki se skladno z zakonom v postopku za izdajo dovoljenja varujejo kot zaupni.
9. člen
Iz strokovnega mnenja mora biti razvidno, da ravnanje z GSO, ki je predmet prijave:
– izpolnjuje pogoje za izdajo potrdila ali dovoljenja, ker po mnenju odbora ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter zagotovitvi varnostnih ukrepov ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi in okolje, ali
– ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila ali dovoljenja, ker po mnenju odbora predstavlja tveganje za zdravje ljudi in okolje.
10. člen
V utemeljitvi strokovnega mnenja se navede značilnosti ravnanja z GSO in elemente iz ocene tveganja, ki so bistveni za opredelitev strokovnega mnenja. Ovrednoti se tveganje za zdravje in okolje in primernost varstvenih in drugih ukrepov, ki so predvideni v zvezi z ravnanjem z GSO, ki je predmet prijave.
Utemeljitev vsebuje navedbo razlogov, ki so vplivali na mnenje odbora o tem, da ravnanje z GSO izpolnjuje ali ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila ali dovoljenja.
V primeru, da po mnenju odbora ravnanje z GSO izpolnjuje pogoje za izdajo potrdila ali dovoljenja, se lahko v utemeljitvi predlagajo tudi dodatni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni glede varstvenih ali drugih ukrepov, če se ravnanje z GSO dovoli.
Utemeljitev strokovnega mnenja vsebuje tudi morebitno ločeno mnenje člana ali namestnika, ki se ne strinja z večinsko odločitvijo o strokovnem mnenju ali njegovi utemeljitvi in to zahteva.
IV. POROČILO O DELU ODBORA
11. člen
Letno poročilo o delu odbora pripravita in sprejmeta v prvem trimesečju tekočega leta.
Letno poročilo je zbirno poročilo o delu odbora v preteklem koledarskem letu, ki vsebuje zlasti podatke o:
– številu sej odbora in udeležbi na sejah,
– prijavah, ki jih je odbor na zahtevo pristojnih ministrstev obravnaval,
– strokovnih mnenjih, ki jih je odbor pripravil v preteklem letu,
– mnenjih in predlogih odbora pri pripravi predpisov o ravnanju z GSO, če so jih obravnavali,
– mnenjih in predlogih odbora v drugih zadevah v zvezi z ravnanjem z GSO,
– oblikah in vsebini sodelovanja s sorodnimi institucijami.
Letno poročilo se izdela v obliki, primerni za javno objavo.
V. POSTOPKI ZA ZAGOTAVLJANJE IZKLJUČENOSTI INTERESOV
12. člen
Pri razpravi o prijavi, o kateri mora odbor dati svoje strokovno mnenje, in pri odločanju o tem strokovnem mnenju lahko odbor izloči člana ali namestnika, če je sorodstveno, poslovno ali finančno povezan s prijaviteljem, o katerega prijavi odbor sprejema strokovno mnenje.
Član ali namestnik iz prejšnjega odstavka ne sme razpravljati in odločati, če je:
– s prijaviteljem kot fizično osebo ali, če gre za pravno osebo, z lastnikom ali zaposlenim pri prijavitelju v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v zakonski zvezi ali v svaštvu,
– je sam zaposlen pri prijavitelju, ali ima pri prijavitelju lastniški delež, če gre za pravno osebo, ali
– opravlja za prijavitelja ali skupaj z njim delo, povezano z ravnanjem z GSO.
13. člen
Če član ali namestnik ugotovi, da bo odbor razpravljal in odločal o strokovnem mnenju o prijavi, ki je razlog za njegovo izločitev skladno z določbami prejšnjega člena, mora o tem čimprej obvestiti predsednika odbora.
Izločitev člana ali namestnika zaradi razlogov iz prejšnjega člena lahko predlagajo tudi drugi člani ali namestniki najpozneje do začetka seje odbora, na kateri se obravnava strokovno mnenje o zadevni prijavi. Predlog za izločitev mora biti pisno obrazložen.
Če izve za razloge iz prejšnjega člena, lahko do začetka seje odbora, na kateri se obravnava strokovno mnenje o zadevni prijavi, izločitev člana ali namestnika predlaga tudi ministrstvo.
14. člen
Izločenega člana pri razpravi in odločanju o strokovnem mnenju nadomesti njegov namestnik.
V primeru, da se izločita pri obravnavi iste prijave tako član kot njegov namestnik, člana pri razpravi in glasovanju o strokovnem mnenju nadomesti namestnik enega od drugih članov odbora.
VI. POSTOPKI ZA ZAGOTAVLJANJE VAROVANJA ZAUPNIH PODATKOV
15. člen
Pri vseh postopkih, ki jih opravlja odbor v zvezi s pripravo in dajanjem strokovnega mnenja, je treba zagotoviti, da imajo dostop do podatkov iz prijave o ravnanju z GSO, ki je predmet obravnave, ki so določeni kot zaupni (v nadaljnjem besedilu: zaupni podatki), samo člani in namestniki, tajnik odbora, predstavniki ministrstev iz drugega odstavka 3. člena te uredbe in tisti strokovnjaki, ki so povabljeni k razpravi o strokovnem mnenju.
16. člen
Če gradivo za sejo odbora vsebuje zaupne podatke, mora biti gradivo dostavljeno članom in namestnikom ter vabljenim na sejo tako, da ga prejmejo le osebe, ki so do tega upravičene. Takšno gradivo se ne sme pošiljati po nezaščitenih komunikacijskih poteh.
Oseba iz prejšnjega člena mora po prejemu gradivo, ki vsebuje zaupne podatke, skrbno hraniti in zagotoviti varovanje vseh dokumentov z zaupnimi podatki in nosilcev ali medijev, na katerih so zaupni podatki zapisani ali posneti, tako da se prepreči dostop, obdelava, uporaba, uničenje, spreminjanje ali posredovanje teh podatkov vsem nepooblaščenim osebam.
Oseba iz prejšnjega člena gradiva z zaupnimi podatki ne sme posredovati drugim osebam, prav tako pa mora ohraniti zase vse, s čimer se je seznanila v povezavi z zaupnimi podatki, in varovati njihovo tajnost pred neupravičenimi osebami in javnostjo.
Oseba iz prejšnjega člena, ki se je seznanila z zaupnimi podatki, teh ne sme uporabljati za druge namene kot za opravljanje nalog odbora.
17. člen
Če oseba iz 15. člena te uredbe ugotovi, da je prišlo do razkritja zaupnih podatkov, mora o tem nemudoma obvestiti predsednika odbora, ta pa ministrstvo, da se prepreči nepooblaščeno razkrivanje in posredovanje teh podatkov ter možne škodljive posledice.
18. člen
Po končani razpravi o prijavi in oblikovanju strokovnega mnenja odbora morajo osebe iz 15. člena te uredbe, ki so prejele gradivo z zaupnimi podatki, to gradivo vrniti tajniku odbora, ki mora poskrbeti za njegovo uničenje na način, ki onemogoča branje vseh zaupnih podatkov.
Oseba iz 15. člena te uredbe je dolžna vse zapise in pisanja, ki jih je opravila v zvezi z delovanjem v odboru in vsebujejo zaupne podatke, zbrisati ali uničiti na način, da obnovitev brisanih zaupnih podatkov ni možna.
19. člen
Člani in namestniki ter vabljeni na sejo odbora javnosti ne smejo sporočati podatkov, ki so povezani s konkretnim primerom ravnanja z GSO, ki je predmet obravnave in priprave strokovnega mnenja, dokler odbor ne zaključi zadeve in preda strokovno mnenje ministrstvu.
Osebe iz prejšnjega odstavka javnosti ne smejo sporočati zaupnih podatkov niti po tem, ko je odbor ministrstvu že dal strokovno mnenje.
VII. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 695-02/2003-1
Ljubljana, dne 26. junija 2003.
EVA 2003-2511-0051
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost