Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2930. Uredba o organih v sestavi ministrstev, stran 6840.

Na podlagi 21. člena, drugega odstavka 22. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o organih v sestavi ministrstev
1. člen
(predmet urejanja)
Ta uredba določa organe v sestavi ministrstev (v nadaljnjem besedilu: organ v sestavi), poimenovanje predstojnice oziroma predstojnika (v nadaljnjem besedilu: predstojnik), delovna področja organov v sestavi in merila, po katerih se določa, v katerih primerih ministrstvo izvaja za organ v sestavi naloge strokovne pomoči predstojniku na področju upravljanja s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi oziroma drugimi viri (v nadaljnjem besedilu: naloge strokovne pomoči pri upravljanju).
2. člen
(vodenje organov v sestavi)
(1) Organ v sestavi vodi direktor, če zakon ali ta uredba ne določa drugače.
(2) Inšpektorat kot organ v sestavi vodi v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijsko nadzorstvo, glavni inšpektor.
(3) Generalštab Slovenske vojske vodi v skladu z zakonom, ki ureja obrambo, načelnik.
(4) Organ v sestavi, v katerem je sistemiziranih več kot 200 delovnih mest, vodi generalni direktor, razen v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
3. člen
(izvajanje nalog strokovne pomoči)
(1) Ministrstvo izvaja vse naloge strokovne pomoči pri upravljanju za organ v sestavi, če je v organu v sestavi sistemiziranih manj kot 60 delovnih mest. V tem primeru se v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest za organ v sestavi ne sistemizira posebnih delovnih mest za izvajanje nalog strokovne pomoči pri upravljanju.
(2) Naloge strokovne pomoči lahko izvaja organ v sestavi samostojno, če je v organu sistemiziranih najmanj 60 delovnih mest.
(3) Minister lahko način izvajanja nalog strokovne pomoči za organ v sestavi podrobneje uredi z internim aktom.
4. člen
(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)
(1) V sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je:
– Inšpektorat Republike Slovenije za delo.
(2) Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavko ter varnost in zdravje pri delu ter nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in predpisov, ki to izrecno določajo.
5. člen
(Ministrstvo za finance)
(1) V sestavi Ministrstva za finance so:
– Carinska uprava Republike Slovenije,
– Davčna uprava Republike Slovenije,
– Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
– Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo,
– Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna,
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
– Devizni inšpektorat Republike Slovenije.
(2) Carinska uprava Republike Slovenije opravlja naloge izvajanja carinskih in trošarinskih predpisov ter odkrivanja in preprečevanja kaznivih ravnanj v zvezi s kršitvijo teh predpisov in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna carinska služba, opravlja naloge na področjih odmerjanja, obračunavanja in pobiranja carinskih dajatev, trošarin in drugih obveznih dajatev, opravlja carinski in trošarinski nadzor ter kontrolo in naloge carinskega inšpiciranja, opravlja kontrolo vnosa, iznosa in tranzita blaga, za katerega so predpisani posebni ukrepi, prepovedi in omejitve ter plačilnih sredstev ter izvaja ukrepe, predpisane z drugimi predpisi in mednarodnimi akti.
(3) Davčna uprava Republike Slovenije opravlja naloge na področjih odmerjanja, obračunavanja in pobiranja davčnih obveznosti, prispevkov in drugih obveznih dajatev, davčne kontrole, davčnega inšpiciranja, izterjave davčnih obveznosti, kazni in drugih obveznih dajatev oziroma vodenja drugih davčnih postopkov, vodenja in vzdrževanja davčnega registra in davčnih evidenc, evidentiranja plačevanja davkov in drugih dajatev, napovedovanja, analiziranja in statistike davkov, organiziranja in vodenja davčnega informacijskega sistema, priprave in izvajanja programov izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev davčne uprave, izobraževanja davčnih zavezancev in promoviranja plačevanja davkov.
(4) Uprava Republike Slovenije za javna plačila opravlja naloge na področjih izvajanja plačil neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, zbiranja informacij o plačilih iz proračuna in o prihodkih v proračun Republike Slovenije, zagotavljanja informacij, na podlagi katerih je omogočeno gospodarno ravnanje s sredstvi javnih financ ter upravljanje in nadzor nad javnofinančnimi prihodki, ter zagotavljanja tehnološke in izvedbene podpore zakladniškemu poslovanju na ravni države in občin.
(5) Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo opravlja nadzorne, strokovne, upravne in razvojne naloge na področju prirejanja iger na srečo, odloča v upravnem postopku pred izdajo odločbe vlade o dodelitvi koncesij ter opravlja druge naloge, povezane z dodelitvijo koncesij in sklenitvijo koncesijskih pogodb oziroma izdajo dovoljenj, nadziranjem in analiziranjem izvajanja področnih predpisov, ki urejajo igre na srečo, nadziranjem opravljanja dejavnosti iger na srečo ter spremljanjem zbiranjem in analiziranjem podatkov, prejetih od prirediteljev oziroma koncesionarjev.
(6) Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna opravlja naloge na področjih usmerjanja, koordinacije in kontrole delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji, neodvisnega nadzora nad izvajanjem in porabo evropskih skladov in nacionalnega sofinanciranja, inšpekcijskega nadzora državnega proračuna, usmerjanja in koordinacije zaščite finančnih interesov Evropske skupnosti in boja proti goljufijam.
(7) Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja opravlja naloge na področjih preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, odkrivanja korupcijskih in nekaterih drugih hudih kaznivih dejanj, nudenja mednarodne pravne pomoči v kazenskih zadevah na področjih pranja denarja in odvzema premoženjske koristi iz kaznivih dejanj ter nadzora nad zavezanci za izvajanje predpisov s področja preprečevanja pranja denarja.
(8) Devizni inšpektorat Republike Slovenije opravlja inšpekcijski nadzor nad poslovanjem rezidentov, razen nadzora nad poslovanjem pooblaščenih bank in hranilnic in v delu, ki se nanaša na menjalniško poslovanje tudi drugih oseb, ki so pooblaščene za opravljanje menjalniških poslov; in nerezidentov, v skladu z zakoni, ki urejajo devizno poslovanje in zunanjetrgovinsko poslovanje, ter drugimi zakoni, ki določajo nadzor; vodi postopke za prekrške in izdaja odločbe o prekršku na prvi stopnji za prekrške, ki jih določa zakon, ki ureja devizno poslovanje.
6. člen
(Ministrstvo za gospodarstvo)
(1) V sestavi Ministrstva za gospodarstvo so:
– Agencija Republike Slovenije za gospodarsko promocijo in tuje investicije,
– Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
– Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence,
– Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov,
– Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
(2) Agencija Republike Slovenije za gospodarsko promocijo in tuje investicije opravlja pospeševalno razvojne naloge na področju spodbujanja tujih neposrednih investicij, to je informiranje in svetovanje, trženje Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije in priprava sistemskih predlogov za izboljšanje mednarodne konkurenčnosti Slovenije kot investitorjem prijaznega okolja, ter na področju pospeševanja internacionalizacije domačih podjetij, zagotavljanje podpore podjetjem pri njihovih tržnih in naložbenih aktivnostih na tujih trgih in izvajanje nacionalnih pospeševalnih ukrepov na tem področju.
(3) Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino opravlja upravne in strokovne naloge na področjih varstva industrijske lastnine in varstva avtorskih ter sorodnih pravic.
(4) Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence opravlja naloge nadzora nad izvajanjem zakona, ki ureja preprečevanje omejevanja konkurence, vodenja upravnih postopkov na podlagi predpisov s področij konkurenčnega prava, odločanja o skladnosti koncentracij s pravili konkurence, izrekanja prepovedi oziroma nalaganja pogojev za zagotovitev skladnosti, spremljanja in analiziranja razmer na trgu, pomembnih za razvijanje poštene in svobodne konkurence, dajanja mnenj Državnemu zboru in vladi o splošnih vprašanjih iz svoje pristojnosti.
(5) Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju varstva potrošnikov in naloge na področju izvajanja javnih služb, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje ter obveščanje potrošnikov.
(6) Tržni inšpektorat Republike Slovenije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov na področjih prometa blaga in storitev, varstva potrošnikov, trgovine, gostinstva, obrti, gradbenih proizvodov, tlačnih posod in varnosti proizvodov v pristojnosti ministrstva ter nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in predpisov, ki to izrecno določajo.
7. člen
(Ministrstvo za informacijsko družbo)
(1) V sestavi Ministrstva za informacijsko družbo je:
– Inšpektorat Republike Slovenije za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto.
(2) Inšpektorat Republike Slovenije za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov na področjih telekomunikacij in pošte ter naloge inšpekcijskega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
8. člen
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
(1) V sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so:
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– Fitosanitarna uprava Republike Slovenije,
– Veterinarska uprava Republike Slovenije,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov na področjih kmetijstva, gozdarstva, živilstva in ribištva skladno s skupno kmetijsko in ribiško politiko Evropske unije ter na druge naloge za izvajanje ukrepov kmetijske politike ter promocije.
(3) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge na področjih varstva rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov pred škodljivimi organizmi, varstva in registracije sort rastlin, pridelave, dodelave in trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin, registracije, prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, tehničnih zahtev za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, kakovosti mineralnih gnojil, strokovnega usposabljanja zavezancev in obveščanja prebivalstva ter varstva okolja in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti na teh področjih; opravlja tudi naloge nadzora in ukrepe, določene s predpisi na posameznih področjih.
(4) Veterinarska uprava Republike Slovenije opravlja upravne, strokovne, razvojne in naloge inšpekcijskega nadzora na področjih zdravstvenega varstva živali, varstva pred živalskimi kužnimi boleznimi, varstva prebivalstva pred zoonozami, zdravstvene ustreznosti surovin, živil in odpadkov živalskega izvora ter krme in vode za napajanje živali, zaščite živali pred mučenjem, z veterinarsko stroko povezanega nadzora nad prometom z zdravili za uporabo v veterinarski medicini in določanja doktrinarnih rešitev na ravni varne uporabe zdravil v veterinarski medicini, preventive pri razmnoževanju živali, veterinarskega izobraževanja in obveščanja prebivalstva ter varstva okolja in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti na teh področjih.
(5) Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov s področij kmetijstva, razvoja podeželja, ukrepov kmetijske politike, kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, krme, zootehnike, gensko spremenjenih organizmov, varstva rastlin, mineralnih gnojil, semenskega materiala kmetijskih rastlin, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vin, gozdarstva, lovstva in ribištva, primarne proizvodnje in pridelave živil oziroma hrane ter dobre kmetijske prakse, lahko pa opravlja tudi kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
9. člen
(Ministrstvo za kulturo)
(1) V sestavi Ministrstva za kulturo sta:
– Arhiv Republike Slovenije,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije.
(2) Arhiv Republike Slovenije opravlja upravne in strokovne naloge na področjih varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki nastaja pri državnih organih in drugih zakonsko določenih osebah, ter upravne in strokovne naloge skupnega pomena varstva arhivskega gradiva v državi.
(3) Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, medije in knjižnice ter uresničevanje javnega interesa na področju kulture.
10. člen
(Ministrstvo za notranje zadeve)
(1) V sestavi Ministrstva za notranje zadeve sta:
– Policija,
– Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve.
(2) Policija opravlja naloge na področjih varovanja življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanja in prijemanja storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovega izročanja pristojnim organom, zbiranja dokazov in raziskovanja okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov, vzdrževanja javnega reda, nadzora in urejanja prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet, varovanja državne meje in opravljanja mejne kontrole, tujcev, varovanja določenih oseb, organov, objektov in okolišev; varovanja določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov.
(3) Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov na področjih zasebnega varstva in detektivske dejavnosti, eksplozivov, orožja in streliva, tehničnih pregledov motornih vozil in tajnih podatkov. V inšpektoratu deluje tudi upravna inšpekcija.
11. člen
(Ministrstvo za obrambo)
(1) V sestavi Ministrstva za obrambo so:
– Generalštab Slovenske vojske,
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
– Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo,
– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Generalštab Slovenske vojske opravlja vojaške strokovne naloge na področjih razvoja, načrtovanja, organizacije, usposabljanja in delovanja Slovenske vojske.
(3) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči ter druge naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(4) Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov na obrambnem področju in nad izvajanjem zakona o tajnih podatkih ter predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, v delu, ki se nanašajo na obrambno področje.
(5) Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov, ki urejajo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, področje varstva pred požarom, varstva pred utopitvami ter zaščito in reševanje.
12. člen
(Ministrstvo za okolje, prostor in energijo)
(1) V sestavi Ministrstva za okolje, prostor in energijo so:
– Agencija Republike Slovenije za okolje,
– Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo in obnovljive vire energije,
– Geodetska uprava Republike Slovenije,
– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje, prostor in energijo.
(2) Agencija Republike Slovenije za okolje opravlja upravne in strokovne naloge na področjih celovitega varstva okolja in naravnih dobrin, varstva voda, zraka in tal, presoje vplivov na okolje, javnih služb varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred hrupom in drugimi tveganji za okolje, ohranjanja narave, gospodarjenja z vodami in vodnogospodarskimi objekti in napravami, monitoringov in drugega evidentiranja meteoroloških, hidroloških, agroloških in ekoloških razmer, meteoroloških, hidroloških in ekoloških analiz in ekspertiz, napovedovanja meteoroloških in hidroloških procesov ter opozarjanja na izredne pojave, letalske meteorologije, monitoringa in drugega evidentiranja geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov, njihovih rajonizacij in kategorizacij, potresnega varstva objektov in naprav, varstva, zaščite in zgodnjega opozarjanja pred potresnimi pojavi, ravnanja z odpadki, razen radioaktivnih, odprave posledic naravnih in drugih nesreč, izpolnjevanja mednarodnih obveznosti s teh področij in mednarodne izmenjave podatkov.
(3) Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo in obnovljive vire energije opravlja strokovne in upravne naloge na področjih izvajanja politike nacionalnega programa in predpisov Vlade Republike Slovenije za pospeševanje okolju prijazne in stroškovno ustrezne rabe energije, izvajanja državnih programov za spodbujanje učinkovite rabe energije, izrabe virov energije v industriji, široki rabi in prometu, koordinacije in sodelovanja pri izvajanju programov učinkovite rabe ter izpolnjevanja mednarodnih obveznosti na teh področjih.
(4) Geodetska uprava Republike Slovenije opravlja strokovne in upravne naloge vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja zbirk podatkov na področju osnovnega geodetskega sistema, evidentiranja nepremičnin, množičnega vrednotenja nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk, topografskega in kartografskega sistema ter koordinira povezljivost zbirk podatkov o prostoru in nepremičninah.
(5) Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja specializirane strokovne in razvojne upravne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora na področjih sevalne in jedrske varnosti, izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov sevanja, z izjemo v zdravstvu ali veterinarstvu, varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, neširjenja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga, spremljanja stanja radioaktivnosti okolja in odgovornosti za jedrsko škodo.
(6) Inšpektorat Republike Slovenije za okolje, prostor in energijo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo okolja in narave ter ekološki nadzor na državni meji, vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z njimi, raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst mineralnih surovin, elektroenergetiko, termoenergetiko in racionalno porabo energije, urejanje prostora in naselij, graditev objektov in izvedbo gradbenih konstrukcij, izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte, stanovanjske zadeve in geodetske dejavnosti.
13. člen
(Ministrstvo za pravosodje)
(1) V sestavi Ministrstva za pravosodje sta:
– Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij,
– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo osebnih podatkov.
(2) Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij opravlja upravne in strokovne naloge na področju izvrševanja kazenskih sankcij ter varnostnih ukrepov.
(3) Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo osebnih podatkov opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in zagotavlja enotno uresničevanje ukrepov na področju varstva osebnih podatkov.
14. člen
(Ministrstvo za promet)
(1) V sestavi Ministrstva za promet so:
– Direkcija Republike Slovenije za ceste,
– Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo,
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
– Prometni inšpektorat Republike Slovenije.
(2) Direkcija Republike Slovenije za ceste opravlja strokovno tehnične, upravne, organizacijske in razvojne naloge na področjih graditve, vzdrževanja in varstva državnih cest ter varstva prometa na njih, nadzora nad njihovim stanjem, upravne naloge na področju pobiranja povračil za uporabo cest, vodenje evidence o državnih cestah, druge naloge, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo javne ceste, ter naloge v zvezi s prevozi v tovornem in potniškem cestnem prometu in homologacijo vozil.
(3) Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo opravlja upravne in strokovne naloge na področjih varnosti v letalstvu in letalskih standardov, zrakoplovov, licenciranja v letalstvu, letalskih operacij, letališč in vzletišč ter navigacijskih služb zračnega prometa, ter upravni strokovni nadzor in druge zadeve v zvezi s civilnim letalstvom, skladno z določbami zakona, ki ureja letalstvo.
(4) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo opravlja upravne in strokovne naloge na področjih pomorstva in pristaniške infrastrukture, nadzora nad izvajanjem reda v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda, varnostjo plovbe, opravljanjem pomorskega prometa in vzdrževanjem objektov za varnost plovbe in plovnih poti ter opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju pomorskega prometa in pristaniške infrastrukture ter inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah.
(5) Prometni inšpektorat Republike Slovenije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na področjih železniškega, zračnega, cestnega prometa in prometne infrastrukture za te vrste prometa ter na področju žičniških naprav in varnosti na smučiščih.
(6) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 3. člena te uredbe izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo naloge strokovne pomoči samostojno, če tako določa akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
15. člen
(Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport)
(1) V sestavi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport so:
– Urad Republike Slovenije za meroslovje,
– Urad Republike Slovenije za mladino,
– Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.
(2) Urad Republike Slovenije za meroslovje opravlja strokovne, upravne in inšpekcijske naloge na področju urejanja nacionalnega meroslovnega sistema, vključno s sistemom na področju izdelkov iz plemenitih kovin ter naloge, povezane s priznanjem Republike Slovenije za poslovno odličnost.
(3) Urad Republike Slovenije za mladino opravlja naloge, ki se nanašajo na načrtovanje in izvajanje ukrepov s področja mladinske politike, na izvajanje socialne politike otrok in mladine, vzgoje in neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja na teh področjih.
(4) Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, namensko porabo javnih sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo opravljajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za izobraževanje odraslih in zasebniki, ki izobražujejo po javno veljavnih programih, domove za učence, dijaške in študentske domove ter postopke in roke za prijavo na razpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu.
16. člen
(Ministrstvo za zdravje)
(1) V sestavi Ministrstva za zdravje so:
– Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
– Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji,
– Urad Republike Slovenije za kemikalije,
– Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
(2) Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke opravlja upravne, strokovne, inšpekcijske in razvojne naloge na področju zdravil in medicinskih pripomočkov za uporabo v humani in veterinarski medicini, razen z veterinarsko stroko povezanega nadzora nad prometom z zdravili za uporabo v veterinarski medicini in določanja doktrinarnih rešitev na ravni varne uporabe zdravil v veterinarski medicini, ureja razmerja in koordinira strokovne naloge z uradnim kontrolnim laboratorijem in drugimi upravnimi, strokovnimi in znanstvenimi institucijami, opravlja izvršilne naloge in odloča v nacionalnih in evropsko harmoniziranih upravnih in strokovnih postopkih vrednotenja kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil in medicinskih pripomočkov, naloge dograjevanja in obnove regulatornega informacijskega sistema, naloge farmakovigilančnega in materiovigilančnega sistema, zagotavlja mednarodno prepoznaven sistem kakovosti poslovanja v okviru dobre regulatorne prakse in strokovno podporo pri uveljavljanju sistemskih usmeritev na področju zdravil in medicinskih pripomočkov.
(3) Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora na področjih izvajanja dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu, varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj, sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti ljudi naravnim virom ionizirajočih sevanj, izvajanja monitoringa radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode, omejevanja, zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj ter presojanja ustreznosti in pooblaščanja izvedencev varstva pred sevanji.
(4) Urad Republike Slovenije za kemikalije opravlja strokovne in upravne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo varovanje zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi vplivi in učinki kemikalij, proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij na podlagi mednarodnih sporazumov in konvencij, dobro laboratorijsko prakso na podlagi OECD načel, ter strokovne in upravne naloge na področju kozmetičnih proizvodov.
(5) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov na področjih nalezljivih bolezni, zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil oziroma hrane, pitne vode, mineralnih voda, izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, omejevanja porabe alkohola, kozmetičnih proizvodov, igrač, tobaka, tobačnih proizvodov, kopalnih voda, minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v dejavnostih na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno higienskega stanja začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah, splošne varnosti proizvodov v pristojnosti ministrstva razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj ter drugih predpisov z delovnega področja ministrstva.
17. člen
(Ministrstvo za zunanje zadeve)
(1) V sestavi Ministrstva za zunanje zadeve je:
– Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
(2) Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu opravlja naloge, ki se nanašajo na avtohtono slovensko manjšino v sosednjih državah ter na slovenske zdomce in izseljence po svetu; na njihovo kulturno, prosvetno in gospodarsko povezovanje z matično državo Republiko Slovenijo; na informiranje, svetovanje in pomoč na področju pravne zaščite; skrbi za repatriacijo Slovencev v domovino in izvaja druge upravne naloge, povezane s posebnimi pravno-statusnimi zadevami slovenskih zamejcev, zdomcev in izseljencev v Republiki Sloveniji.
18. člen
(koordinacija na področju varnosti hrane oziroma živil)
Vlada s posebno uredbo uredi vsebino in način koordinacije delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi na področju varnosti hrane oziroma živil pri vključevanju v proces analize tveganja ter podrobnejšo delitev nalog na tem področju.
19. člen
(prenehanje delovanja)
(1) Najkasneje s 1. 1. 2004 prenehajo delovati:
– Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje kot organ v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; naloge prevzame Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Direkcija Republike Slovenije za poslovno in informacijsko središče kot organ v sestavi Ministrstva za informacijsko družbo; naloge prevzame Ministrstvo za informacijsko družbo,
– Urad Republike Slovenije za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; naloge prevzame Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; naloge prevzame Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano,
– Uprava Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine kot organ v sestavi Ministrstva za kulturo; naloge prevzame Ministrstvo za kulturo,
– Uprava Republike Slovenije za rudarstvo kot organ v sestavi Ministrstva za okolje, prostor in energijo; naloge prevzame Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
– Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje kot organ v sestavi Ministrstva za okolje, prostor in energijo; naloge prevzame Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
– Urad Republike Slovenije za šolstvo kot organ v sestavi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport; naloge prevzame Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO kot organ v sestavi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport; naloge prevzame Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo kot organ v sestavi Ministrstva za zdravje; naloge prevzame Ministrstvo za zdravje.
(2) S 1. 1. 2004 nadaljujejo z delovanjem:
– Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije kot Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo in obnovljive vire energije,
– Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine kot Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo kot Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano,
– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor kot Inšpektorat Republike Slovenije za okolje, prostor in energijo,
– Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo kot Fitosanitarna uprava Republike Slovenije,
– Urad Republike Slovenije za zdravila kot Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.
(3) Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna kot organ v sestavi Ministrstva za finance in Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve začneta delovati s 1. 1. 2004.
(4) Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj deluje kot organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo do konstituiranja javne agencije v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.
(5) Ministrstva oziroma organi v sestavi, določeni v prvem odstavku tega člena, s prevzemom nalog prevzamejo od organov in organizacij v sestavi, ki prenehajo delovati, tudi delavce ter pravice proračunske uporabe, obveznosti, dokumentacijo, prostore, opremo in inventar, ki se uporabljajo za izvajanje prevzetih nalog.
(6) V primerih prevzema nalog iz prvega odstavka 3. člena te uredbe iz organa v sestavi na ministrstvo, prevzame ministrstvo tudi delavce, ki opravljajo te naloge.
(7) S prenosom nalog na področju registracije zdravil, ki se uporabljajo v veterinarski medicini, iz Veterinarske uprave Republike Slovenije na Agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, se prenese tudi ustrezno število delavcev, ki opravljajo te naloge. S prevzemom delavcev se uskladita kadrovska načrta obeh organov.
(8) Ministrstva in organi v sestavi uskladijo akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s to uredbo najkasneje do izteka rokov iz prvega in tretjega odstavka tega člena.
(9) Za nove organe v sestavi pripravi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstvo, v katerega sestavi bo deloval organ.
20. člen
(razveljavitvena določba)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (Uradni list RS, št. 22/03) in uredba o ustanovitvi Inšpektorata za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto (Uradni list RS, št. 49/03).
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-22/2003-2
Ljubljana, dne 12. junija 2003.
EVA 2002-1711-0040
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost