Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003

Kazalo

2247. Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, stran 5289.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
1. člen
S tem pravilnikom se določajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov ter opredeljuje vsebina seznama neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
2. člen
Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) so:
1. državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom (5. in 6. točka prvega odstavka 3. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02; v nadaljnjem besedilu: ZJF) in
2. ožji deli občin, ki so pravne osebe (prvi odstavek 1. člena ZJF).
3. člen
Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: posredni uporabniki) so pravne osebe:
1. ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad
2. katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine
3. ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in
4. ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov.
Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi:
1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
2. javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki;
3. samoupravne narodnostne skupnosti in
4. kmetijskogozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijskogozdarska zbornica.
Kot posredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna se ne šteje pravna oseba, ki je organizirana kot delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, javni gospodarski zavod, ali v drugi pravnoorganizacijski obliki, čeprav ima v firmi besedo zavod, sklad ali agencija.
4. člen
Uprava Republike Slovenije za javna plačila vodi register neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: register) v skladu z zakonom o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) in predpisom ministra za finance, ki ureja vsebino in način vodenja registra.
5. člen
Državni in občinski organ ali organizacija ter pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. člena tega pravilnika, se prične ali preneha obravnavati kot neposredni ali posredni uporabnik na način, določen s predpisom iz prejšnjega člena.
6. člen
Minister za finance objavlja ažuriran izpis določenih podatkov iz registra v obliki seznama neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: seznam). Seznam se javno objavi:
1. na spletnih staneh Uprave Republike Slovenije za javna plačila, pri čemer se podatki sproti ažurirajo in
2. v Uradnem listu Republike Slovenije, pri čemer so podatki pripravljeni po stanju na dan 31. december preteklega leta.
V seznamu se objavijo naslednji podatki iz registra:
1. tip neposrednega ali posrednega uporabnika (A je neposredni uporabnik, B je posredni uporabnik),
2. skupina neposrednega ali posrednega uporabnika (I je neposredni uporabnik državnega proračuna, II je neposredni uporabnik občinskega proračuna, III/1 je javni zavod ali drugi izvajalec javnih služb, III/2 je agencija, IV/1 je sklad socialnega zavarovanja, IV/2 je javni sklad, V je proračunski sklad ali posebni račun, VI je samoupravna narodnostna skupnost),
3. podskupina neposrednega ali posrednega uporabnika,
4. šifra neposrednega ali posrednega uporabnika s kontrolno številko šifre neposrednega ali posrednega uporabnika (po modulu 11),
5. matična številka neposrednega ali posrednega uporabnika,
6. tip ustanovitelja neposrednega ali posrednega uporabnika (1 je država ali posredni uporabniki državnega proračuna, 2 je občina ali posredni uporabniki občinskega proračuna),
7. naziv neposrednega ali posrednega uporabnika,
8. kraj, v katerem je sedež neposrednega ali posrednega uporabnika,
9. občina, v kateri je sedež neposrednega ali posrednega uporabnika,
10. šifra standardne klasifikacije dejavnosti, ki jo izvaja neposredni ali posredni uporabnik
11. in oznaka plačne skupine pri neposrednem ali posrednem uporabniku iz 7. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02), ki jo do uveljavitve predpisa iz 4. člena tega pravilnika določa Ministrstvo za notranje zadeve.
7. člen
Seznam po stanju na dan 31. december 2002 je priloga tega pravilnika in je njegov sestavni del.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 97/01 in 81/02), pri čemer se določbe 2., 6 in 7. člena odredbe uporabljajo do uveljavitve pravilnika iz 4. člena tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33836/03
Ljubljana, dne 16. aprila 2003.
EVA 2003-1611-0052
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost