Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2011. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-A), stran 4799.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-A)
Razglašam zakon o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. aprila 2003.
Št. 001-22-31/03
Ljubljana, dne 5. maja 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POSTOPNEM ZAPIRANJU RUDNIKA TRBOVLJE – HRASTNIK IN RAZVOJNEM PRESTRUKTURIRANJU REGIJE (ZPZRTH-A)
1. člen
V zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 61/2000) se v 3. členu za besedilom “ter občine Litija,” doda besedilo “Šmartno pri Litiji,”.
2. člen
V 6. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Ob izteku petletnega obdobja izvajanja programa zapiranja rudnika pripravita ministrstvo, pristojno za izvajanje Programa zapiranja rudnika in Agencija RS za regionalni razvoj, ki je pristojna za izvajanje programa ukrepov, pregled dosežene realizacije odprtja novih delovnih mest.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V 10. členu se besedilo drugega odstavka spremeni, tako da se glasi:
“Program ukrepov se sprejme za obdobje od leta 2000 do vključno 2006. Predlog Programa ukrepov pripravi Agencija RS za regionalni razvoj, sprejme pa ga Vlada Republike Slovenije.”
Tretji odstavek se črta.
4. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
“11.a člen
Na podlagi programa ukrepov se pripravi letni izvedbeni program. Letni izvedbeni program vsebuje kratko obrazložitev, konkretne projekte, ki se bodo sofinancirali iz državnega proračuna ter deleže posameznih sofinancerjev. Letni izvedbeni program se pripravlja in sprejema po istem postopku kot program ukrepov.”
5. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pri pripravi letnih izvedbenih programov, ki morajo biti usklajeni s programom ukrepov, se upoštevajo naslednji najvišji zneski sredstev, ki se v proračunih Republike Slovenije namenijo za razvojno prestrukturiranje regije iz 3. člena tega zakona:
leto 2003 850 milijonov tolarjev
leto 2004 850 milijonov tolarjev
leto 2005 800 milijonov tolarjev
leto 2006 750 milijonov tolarjev.
Ti zneski se lahko povečajo za sredstva pridobljenih razvojnih spodbud Evropske unije.”
6. člen
14. člen se črta.
7. člen
V 15. členu se besedilo “ministrstvo, pristojno za energetiko” nadomesti z besedilom “Agencija RS za regionalni razvoj”.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 431-01/99-10/5
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EPA 806-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina