Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1359. Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, stran 3868.

Na podlagi 7. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 31. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega
pomena
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) S to uredbo se uvaja enotna klasifikacija vrst objektov (v nadaljnjem besedilu: CC–SI), ki se kot obvezna uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov o gradnjah in objektih, za statistične in evidenčne namene, za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk ter pri uporabi definicij vrst stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki se uporabljajo v veljavnih predpisih s področja graditve objektov in urejanja prostora.
(2) S to uredbo se določa tudi stavbe in gradbene inženirske objekte, za katere izdaja gradbeno dovoljenje ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– »stanovanjska stavba« je stavba, od katere se vsaj polovica uporabne površine uporablja za prebivanje,
– »nestanovanjska stavba« je stavba, od katere se več kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje dejavnosti,
– »večnamenski objekt« je objekt, ki se uporablja ali je projektiran za več namenov.
II. ENOTNA KLASIFIKACIJA OBJEKTOV
3. člen
(osnova za CC-SI)
CC-SI temelji in je izvedena iz enotne klasifikacije objektov z naslovom Classification of Types of Constructions (CC), ki se uporablja v Evropski uniji.
4. člen
(struktura CC-SI)
(1) CC-SI ima hierarhično strukturo in določa naslednje ravni objekta:
– področje – stavbe in gradbeni inženirski objekti (označen z enomestno številko),
– oddelek (označen z dvomestno številko),
– skupina (označen s trimestno številko),
– razred (označen s štirimestno številko),
– podrazred (označen s petmestno številko).
(2) CC-SI s šiframi in nazivi postavk je v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
(pravila za razvrščanje objektov)
(1) Objekti se razvrščajo glede na pretežen namen uporabe.
(2) Enota razvrščanja je posamezen objekt kot celota.
(3) Kadar gre za funkcionalno zaokroženo območje, na katerem se nahaja več med seboj povezanih stavb oziroma gradbenih inženirskih objektov, je treba vsakega od teh objektov razvrstiti kot ločeno enoto.
(4) Kadar gre za večnamenski objekt, ga je treba razvrstiti kot eno klasifikacijsko enoto, po njegovem pretežnem namenu.
(5) Pri ugotavljanju pretežnega namena je treba ugotoviti, kolikšne deleže uporabne površine celotnega objekta zavzemajo posamezni deli objekta, ki imajo isti namen. Po opredelitvi namenskosti posameznih delov objekta je treba celoten objekt razvrstiti po CC-SI, od najvišje ravni objekta do najnižje ravni objekta tako, da se najprej ugotovi področje, nato oddelek, skupina, razred in podrazred, v katerega objekt spada.
(6) Če je s posebnimi predpisi to izrecno določeno, se lahko objekti razvrščajo tudi samo do ravni oddelka, skupine ali razreda.
(7) Če se pri ugotavljanju pretežnega namena objekta ugotovi, da ima enak namen natanko polovica uporabne površine takšnega objekta, se objekt razvrsti v tisti oddelek, skupino, razred ali podrazred, ki je v strukturi CC-SI navedena prej.
(8) Pri izračunu uporabne površine se uporablja veljavni slovenski standard SIST ISO 9836, ki ureja način izračunavanja površin objektov.
6. člen
(metodološka pojasnila in navodila za razvrščanje objektov)
(1) Ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve, ter organ, pristojen za državno statistiko, po pridobitvi mnenja resornih ministrstev, sprejmeta metodološka pojasnila in navodila za razvrščanje objektov po CC-SI, javnosti pa so, pri organu, pristojnem za državno statistiko, dostopna tudi v obliki publikacije ter v elektronski obliki.
(2) Metodološka pojasnila in navodila za razvrščanje objektov po CC-SI se lahko spreminjajo na enak način kot je to določeno za njihov sprejem.
(3) Metodološka pojasnila in navodila za razvrščanje objektov vsebujejo zlasti splošna pravila za razvrščanje objektov s konkretnimi primeri razvrstitev, strukturo CC-SI z razlago, kateri objekti sodijo v posamezno raven CC-SI, najpogostejše primere napačnega razvrščanja in razvrščanje v mejnih primerih.
7. člen
(izvajanje in usklajevanje CC-SI)
(1) Minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, in predstojnik organa, pristojnega za državno statistiko, imenujeta štiričlansko komisijo, sestavljeno iz dveh predstavnikov ministrstva, pristojnega za prostorske in gradbene zadeve, in dveh predstavnikov organa, pristojnega za državno statistiko.
(2) Komisija iz prejšnjega odstavka sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi način dela.
(3) Komisija iz prvega odstavka tega člena opravlja zlasti naslednje naloge:
– podaja pojasnila in razlage v nejasnih in spornih primerih,
– pripravlja predloge sprememb in dopolnitev CC-SI,
– pripravlja predloge dopolnitev in sprememb metodoloških pojasnil in navodil za razvrščanje objektov,
– opravlja druge naloge, ki jih določa poslovnik komisije.
III. OBJEKTI DRŽAVNEGA POMENA
8. člen
(objekti državnega pomena)
(1) Objekti državnega pomena, za katerih gradnjo izdaja gradbeno dovoljenje ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve, so stavbe in gradbeni inženirski objekti, navedeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve, je pristojno tudi za izdajanje gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, ki niso objekti iz prejšnjega odstavka, če bi se z gradnjo spremenili tako, da bi po izvedeni gradnji ustrezali kriterijem za objekt državnega pomena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati odlok o določitvi objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere daje lokacijsko dovoljenje za urejanje prostora pristojni republiški upravni organ (Uradni list SRS, št. 28/85 in Uradni list RS, št. 67/97).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-12/2003-2
Ljubljana, dne 27. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
                                 PRILOGA 2

OBJEKTI DRŽAVNEGA POMENA

1. OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE
1.1. Ceste s pripadajočimi objekti in napravami:
– avtoceste (AC) in hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1, G2)
– mejni prehodi
1.2. Železniške proge s pripadajočimi objekti in napravami:
– javna železniška infrastruktura na glavnih železniških progah I. in II. 
reda
– javna železniška infrastruktura na regionalnih železniških progah, razen
železniških postaj
– podzemna mestna železnica
1.3. Letališča s pripadajočimi objekti in napravami:
– objekti letališke infrastrukture na javnih civilnih in javnih mešanih 
letališčih, namenjenih za mednarodni zračni promet
1.4. Pomorski in rečni plovni objekti:
– pristanišča, namenjena za mednarodni javni promet
– umetni plovni kanali

2. VODNI OBJEKTI NA VODAH 1. REDA IN NA OGROŽENIH OBMOČJIH
– jezovni objekti konstrukcijske višine 15 m ali več in dolžine krone 150 m 
ali več
– pregrade za zadrževanje voda in plavin konstrukcijske višine 10 m ali več 
in dolžine krone 150 m ali več
– varovalni nasipi in zidovi celinskih voda dolžine 2000 m ali več
– varovalni nasipi in zidovi morja dolžine 500 m ali več
– celovite ureditve celinskih voda na območju, ki je v najvišjem razredu 
ogroženosti

3. OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3.1. Objekti za vodooskrbo:
– vodni zbiralniki s kapaciteto 100.000 m3 ali več
– vodna zajetja, črpališča vode zunaj ureditvenih območij strnjenih naselij z 
zmogljivostjo 150 l/s ali več
– objekti za pripravo pitne vode s kapaciteto 100.000 m3 na dan ali več
– prenosni vodovodi in pripadajoči objekti
3.2. Objekti za čiščenje odpadnih voda:
– čistilne naprave s kapaciteto 15.000 populacijskih ekvivalentov ali več
3.3. Objekti za ravnanje z odpadki:
– objekti za zbiranje, razvrščanje, sortiranje, začasno skladiščenje, 
predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov s kapaciteto 1000 ton letno ali 
več
– objekti za odstranjevanje odpadkov, kadar gre za obvezno državno gospodarsko 
javno službo na področju ravnanja z odpadki

4. OBJEKTI PRENOSNEGA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA
– samostoječ objekt bazne postaje mobilnega javnega telekomunikacijskega 
omrežja

5. PROIZVODNI OBJEKTI IN SKLADIŠČA
5.1. Proizvodni objekti:
– objekti za proizvodnjo razstreliva, smodnikov in eksplozivnih snovi
– ladjedelnice
– objekti za proizvodnjo koksa
– rafinerija
5.2. Skladišča in rezervoarji:
– skladišča fosilnih tekočih goriv s kapaciteto 10.000 m3 ali več, razen 
skladišč bencina
– skladišča zemeljskega plina in utekočinjenega zemeljskega plina ter 
utekočinjenega naftnega plina s kapaciteto 50 ton ali več
– skladišča oziroma rezervoarji drugih nevarnih kemikalij, ki niso naštete 
v prvih dveh alinejah te točke, s kapaciteto 200 m3 ali več
5.3. Objekti za skladiščenje državnih blagovnih rezerv

6. ENERGETSKI OBJEKTI
– elektrarna (hidroelektrarna, termoelektrarna, termoelektrarna – toplarna, 
geotermalna elektrarna, polje vetrnih elektrarn in druge vrste elektrarn) 
z nazivno električno močjo 10 MW ali več
– prenosni elektroenergetski vodi s pripadajočimi funkcionalnimi objekti, 
z nazivno napetostjo 110 kV ali več
– prenosni plinovodi, če je delovni tlak višji od 16 bar, s pripadajočimi 
funkcionalnimi objekti
– prenosni naftovodi in produktovodi, s pripadajočimi funkcionalnimi objekti

7. JEDRSKI IN SEVALNI OBJEKTI
7.1. Jedrski objekti:
– objekt za izdelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega 
goriva
– jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi
– raziskovalni reaktor
– jedrska elektrarna in toplarna
– objekt za trajno skladiščenje, predelavo, obdelavo ali odlaganje 
jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkov
– objekt za skladiščenje, obdelavo ali odlaganje nizko ali srednje 
radioaktivnih odpadkov
– več jedrskih objektov skupaj, če so funkcionalno povezani na istem 
geografsko zaokroženem območju ter jih upravlja ena oseba
7.2. Sevalni objekti, razen za potrebe zdravstva in veterine:
– objekt, namenjen pridobivanju, predelavi in obogatitvi jedrskih mineralnih 
surovin
– odlagališče z rudarsko jalovino ali hidrometalurško jalovino, ki nastaja 
pri pridobivanju jedrskih surovin

8. OBJEKTI ZA TURIZEM, ŠPORT, REKREACIJO IN PROSTI ČAS
– objekt za športne prireditve velikosti 25 ha ali več oziroma ki 
sprejme 15.000 obiskovalcev ali več
– marine s 100 privezi ali več
– vzpenjače in žičnice za prevoz oseb

9. OBJEKTI ZA OBRAMBNE POTREBE
– objekti in okoliši objektov, ki so posebnega pomena za obrambo

10. OBJEKTI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
– objekti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so posebnega pomena 
za zaščito, reševanje in pomoč, za območje celotne države ali za del območja 
države

11. OBJEKTI, V KATERIH SE IZVAJAJO PROTOKOLARNE STORITVE
– objekti, v katerih se izvajajo protokolarne storitve, s pripadajočimi 
napravami
– objekti diplomatskih in konzularnih predstavništev

12. OBJEKTI NA ZAVAROVANEM OBMOČJU
– objekti na območju, ki ga zavaruje država na podlagi predpisov s področja 
ohranjanja narave ali kulturne dediščine, če je s predpisom o zavarovanju 
tako določeno
– objekti na območju, ki je v skladu s predpisi zavarovano kot gozd s 
posebnim namenom, če je s predpisom o zavarovanju tako določeno.

AAA Zlata odličnost