Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003

Kazalo

722. Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom, stran 2377.

Na podlagi prvega odstavka 292. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 75/02) izdaja minister za pravosodje po predhodnem mnenju zbornice izvršiteljev
P R A V I L N I K
o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
A) SPLOŠNI DEL
Vsebina
1. člen
Ta pravilnik določa način odmere in obračunavanja plačila za delo izvršitelja (v nadaljnjem besedilu: izvršilna dejanja), povračila stroškov izvršitelja v zvezi z opravljenim delom, plačila varščine in tarifo za plačilo dela izvršitelja.
Osnove za odmero plačila za izvršilno dejanje
2. člen
Plačilo za posamezno izvršilno dejanje se v skladu s tem pravilnikom odmeri:
– po vrednosti terjatve;
– po vrednosti zarubljene stvari ali pravice;
– po porabljenem času;
– v stalnem znesku.
Odmera plačila po vrednosti terjatve
3. člen
Pri odmeri plačila za posamezno izvršilno dejanje glede na vrednost terjatve se upošteva skupna vrednost v sklepu o izvršbi določenega dolžnikovega dolga, zamudnih obresti in stroškov postopka. Pri odmeri varščine se upoštevajo obresti do dneva izdaje poziva na plačilo varščine, pri odmeri obračuna pa do dneva oprave prvega rubeža, ne glede na njegov uspeh.
Odmera plačila po vrednosti zarubljene stvari ali pravice
4. člen
Pri odmeri plačila za posamezno izvršilno dejanje glede na vrednost stvari ali pravice se upošteva tista vrednost, na katero je bila stvar ali pravica ocenjena po predpisih, ki urejajo službo izvršitelja.
Odmera plačila po porabljenem času
5. člen
Kadar se plačilo za opravljeno storitev ne more odmeriti po vrednosti terjatve, stvari ali pravice in tudi ne v stalnem znesku, se plačilo odmeri po dejanski porabi časa, in sicer v višini 100 točk za vsake začete pol ure dela.
Točkovni sistem za vrednotenje terjatve in plačila
6. člen
Terjatev in plačilo za posamezno izvršilno dejanje se vrednoti po številu točk, ki je določeno v tarifi tega pravilnika.
Plačilo se obračuna tako, da se vsota točk, določenih s tem pravilnikom za posamezna izvršilna dejanja, pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke brez davka na dodano vrednost znaša 50 SIT.
Vrednost točke se spreminja glede na rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije, ali glede na rast plač sodnikov v Republiki Sloveniji. Sprememba vrednosti točke je možna le v primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin ali rast plač sodnikov v času od uveljavitve zadnjega zvišanja znaša več kot 10%.
O spremembi vrednosti točke odloča minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju Zbornice izvršiteljev.
Varščina za plačilo dela in stroškov izvršitelja
7. člen
Varščina za posamezno izvršilno dejanje ne sme biti večja od seštevka predvidenega plačila za to izvršilno dejanje in stroškov, ki bodo pri tem predvidoma nastali, obračunanimi v skladu s tem pravilnikom.
Rok za plačilo varščine ne sme biti krajši od osmih dni.
Na upnikov predlog lahko izvršitelj določi plačilo varščine v največ treh zaporednih mesečnih obrokih. V tem primeru se šteje, da je varščina plačana s plačilom zadnjega obroka, izvršitelj pa mora po plačilu prvega obroka opraviti tista dejanja, ki so potrebna, da se prepreči nastanek nenadomestljive škode.
Če ni določeno drugače, se za način vrednotenja in odmero varščine uporabljajo določbe tega pravilnika, ki veljajo za plačilo dela in povrnitev stroškov izvršitelja.
Plačilo za delo izvršitelja
8. člen
Izvršitelj je upravičen do plačila za izvršilno dejanje za opravo vsakega posameznega izvršilnega dejanja, ki je potrebno za izvršbo, po tarifi tega pravilnika, veljavni v času, ko je dejanje opravil, pri čemer se upošteva vrednost točke, veljavne v času odmere.
Zvišanje plačila
9. člen
Za izvršilna dejanja, ki jih mora izvršitelj opraviti po odredbi ali drugem aktu sodišča oziroma drugega z zakonom pooblaščenega organa v času med 16. in 8. uro, se cena storitve zviša za 50%, za izvršilna dejanja, ki jih mora opraviti po odredbi ali drugem aktu sodišča oziroma drugega z zakonom pooblaščenega organa ob sobotah in nedeljah ali dela prostih dnevih, pa se cena storitve zviša za 100%.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za hrambo.
Stroški izvršitelja
10. člen
Upnik je dolžan povrniti izvršitelju stroške za vpogled v javne registre, za poštne in bančne storitve, takse in fotokopiranje dokumentacije v njihovi dejanski višini, če so bili potrebni za opravo posameznega izvršilnega dejanja.
Upnik je dolžan povrniti izvršitelju v njihovi dejanski višini tudi druge stroške, ki se v skladu z zakoni in pravilnikom, ki ureja službo izvršitelja, štejejo med izvršilne stroške (npr. provizija pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev, stroški za zahtevo za vpis, spremembo in izbris iz registra zarubljenih premičnin).
Če plačilo za delo izvršitelja ne presega 2000 točk po tarifi, določeni v tem pravilniku, lahko izvršitelj stroške iz prejšnjih dveh odstavkov namesto v dejanski višini obračuna v višini 5% od skupnega plačila za delo izvršitelja.
Potni stroški
11. člen
Izvršitelj je upravičen do povračila izdatkov za prevozne stroške, do dnevnice in dejanskih stroškov za prenočevanje, če so ti stroški povezani z opravljanjem izvršilnih dejanj.
Izvršitelj, ki uporablja osebni avtomobil, je upravičen tudi do povračila kilometrine za potovanje, če to v eno smer presega en kilometer.
Kilometrina za uporabo osebnega avtomobila znaša 30% cene za en liter 95 oktanskega bencina za vsak prevožen kilometer. Če mora izvršitelj zaradi prevoza stvari uporabiti za prevoz tovorno vozilo, se povračilo kilometrine poveča za 50%.
Če izvršitelj uporablja javna prevozna sredstva, je upravičen do uporabe poslovnega razreda in do uporabe spalnika v vlaku ali kabine na ladji, če opravi potovanje ponoči.
Dnevnica za odsotnost izvršitelja izven območja okrajnega sodišča, za katerega je imenovan, znaša glede na čas odsotnosti:
– za čas nad 6 do 8 ur      1,74%
– za čas nad 8 do 12 ur      2,50%
– za čas nad 12 ur        5,00%
povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece.
Če je na predlog upnika za opravo izvršilnih dejanj postavljen izvršitelj s sedežem izven območja okrajnega sodišča, za katerega je imenovan, se potni stroški, nastali na območju izven tega okrajnega sodišča, in dnevnice, ki pripadajo izvršitelju po določbah tega pravilnika, štejejo za stroške upnika in ne za izvršilne stroške.
Stroški za hrambo
12. člen
Kadar so zarubljene stvari dane v hrambo pooblaščeni pravni ali fizični osebi, se stroški hrambe in manipulacije obračunajo po veljavnem ceniku te osebe.
B) POSEBNI DEL
TARIFA
Tar. št. 1
Rubež
Za opravo rubeža pripada izvršitelju naslednje plačilo:
---------------------------------------------------------------
Vrednost terjatve v točkah     Vrednost plačila za rubež v
nad         do                 točkah
---------------------------------------------------------------
           1000      250
1000         3000      500
3000         20000     800
20000        50000     1500
50000        100000    1700
100000        200000    2000
---------------------------------------------------------------
naprej pa 1% od tolarske vrednosti terjatve, vendar največ v tolarski protivrednosti 2500 točk.
V plačilu za rubež po tej tarifni številki je zajeta tudi cenitev zarubljenih stvari, sestava potrebne dokumentacije, vročitev sklepa o izvršbi oziroma sklepa o določitvi izvršitelja ter vsa druga opravila, ki jih mora opraviti izvršitelj v zvezi z rubežem in niso posebej ovrednotena v tem pravilniku.
Če je rubež delno neuspešen, ker ni bilo dovolj rubljivih stvari, pripada izvršitelju sorazmerno plačilo v odstotku od te tarifne številke, ki se izračuna tako, da se po 4. členu tega pravilnika ocenjena vrednost zarubljenih stvari deli z vrednostjo terjatve, dobljeni količnik pa se pomnoži z ustrezno vrednostjo plačila za rubež v točkah.
Če je rubež neuspešen ali neizveden iz razlogov, ki so na strani dolžnika, upnika ali tretje osebe oziroma ker ni rubljivih stvari, je izvršitelj upravičen do plačila v višini 25% plačila po tej tarifni številki.
Tar. št. 2
Posebne vrste rubežev
Za posamezne vrste rubeža ima izvršitelj pravico do plačila:
– za rubež gotovine – 50% plačila po tar. št. 1, v primeru prostovoljnega delnega ali popolnega gotovinskega oziroma brezgotovinskega izplačila obveznosti – po četrti alinei tar. št. 16;
– če se rubeži gotovine opravijo večkrat v isti izvršilni zadevi zoper istega dolžnika – za vsak nadaljnji rubež 25% plačila po tar. št. 1;
– za rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, oziroma je bila zemljiška knjiga, v katero je nepremičnina vpisana, uničena – po tar. št. 1;
– za rubež vrednostnih papirjev – po tar. št. 1;
– za zaznambo rubeža v rubežnem zapisniku (91. člen zakona o izvršbi in zavarovanju) – 100 točk;
– za vložitev zahteve za vpis rubeža ter prepovedi odtujitve v uradni register zastavljenih premičnin in zastavnih pravic (81. člen zakona o izvršbi in zavarovanju) – 50 točk.
Tar. št. 3
Hramba in manipulacija
Plačilo za hrambo zarubljenih predmetov, ki jih izvršitelj hrani v lastnih prostorih, znaša:
1. če se blago hrani v zaprtih prostorih, po 2 točki za vsakih začetih sedem dni hrambe za vsakih začetih 100 kg blaga, če skupna teža blaga ne presega 5000 kg, sicer pa 1,5 točke za vsakih začetih sedem dni hrambe za vsakih začetih 100 kg blaga,
2. če se blago hrani v odprtih prostorih, po 1 točko za vsakih začetih sedem dni hrambe za vsakih začetih 100 kg blaga.
Če prostornina blaga v hrambi presega 3 m3 za eno tono, zloženo na ploskev 1 m2, se plačilo iz prejšnjega odstavka poveča za 100%.
Če prostornina blaga v hrambi presega 6 m3 za eno tono, zloženo na ploskev 1 m2, se plačilo iz prvega odstavka obračuna tako, da se za vsakih začetih sedem dni hrambe za vsak m2 plača znesek v višini 11 točk, če se blago hrani v zaprtih prostorih, sicer pa 2 točki za vsak m2.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena pripada izvršitelju za hrambo znesek v višini najmanj 14 točk.
V primeru, ko je v skladu s predpisi oziroma z odredbo sodišča za hrambo predmetov potrebno zagotoviti zasebno varovanje oziroma sef, se plačilo za hrambo v lastnih prostorih poveča za 50%.
Plačilo za manipulacijo (natovor, iztovor in pretovor) z zarubljenimi predmeti, ki jih izvršitelj hrani pri sebi, znaša za vsako manipulacijo posebej:
----------------------------------------------------------------
Teža blaga                Število točk za vsakih
                     začetih 100 kg
----------------------------------------------------------------
0 kg do 30 kg                      12 točk
od 30 kg do 200 kg                    14 točk
od 200 kg do 500 kg                   10 točk
od 500 kg do 1000 kg                   9 točk
od 1000 kg do 2000 kg                   8 točk
od 2000 kg do 3000 kg                   7 točk
od 3000 kg do 5000 kg                   6 točk
od 5000 kg do 10000 kg                  4 točke
nad 10000 kg                       3 točke
----------------------------------------------------------------
Število točk iz prejšnjega odstavka se poveča za 100% v naslednjih primerih:
– če znaša prostornina blaga več kot 3 m3 na tono;
– če teža enega kosa blaga presega 100 kg;
– če je blago umazano, smrdljivo, vnetljivo, strupeno;
– če je pri manipulaciji z blagom zaradi njegove narave potrebna posebna pazljivost (npr. predmeti iz plemenitih materialov, ure, računalniška oprema, elektronski aparati, optični in medicinski predmeti, porcelan, keramika, stekleni izdelki).
Za manipulacijo blaga v skupni teži preko 1000 kg pripada izvršitelju tudi povračilo dejanskih stroškov za delovno silo in mehanizacijo.
Tar. št. 4
Prodaja zarubljenih stvari in poplačilo upnikov
Plačilo za vsa dejanja v zvezi s prodajo zarubljenih premičnin, premoženjskih in drugih materialnih pravic, za sestavo potrebne dokumentacije v zvezi s prodajo in za poplačilo enega upnika, znaša:
– za organizacijo in izvedbo javne dražbe – plačilo po tar. št. 1;
– za prodajo z neposredno pogodbo – 50% plačila po tar. št. 1;
– za prodajo preko borznega posrednika – 20% plačila po tar. št. 1;
pri čemer se kot vrednost terjatve šteje vrednost stvari in pravic, ki se prodajajo.
Če je več upnikov, pripada izvršitelju poleg plačila iz prejšnjega odstavka še plačilo v višini 20 točk za drugega in vsakega nadaljnjega upnika.
Tar. št. 5
Izročitev vrednostnih papirjev
Plačilo za izročitev vrednostnih papirjev dolžniku zaradi oprave pravnih dejanj, potrebnih za ohranitev ali izvrševanje pravic iz zarubljenega vrednostnega papirja (drugi odstavek 108. člena zakona o izvršbi in zavarovanju) znaša 10% plačila po tar. št. 1.
Tar. št. 6
Prevzem premičnin
Plačilo za prevzem premičnin, ki jih je dolžnikov dolžnik dolžan izročiti izvršitelju v hrambo (157. člen zakona o izvršbi in zavarovanju) zanaša 150 točk.
Tar. št. 7
Odvzem premičnih stvari
Plačilo za odvzem premičnih stvari, ki jih je dolžnik dolžan izročiti in odvzem listin zaradi izročitve stvari, ki jih zaradi narave stvari ni mogoče odnesti ali izročiti, znaša 250 točk, pri čemer je v plačilu zajeta tudi njihova izročitev upniku.
Enako plačilo pripada izvršitelju tudi za izvršiteljev odvzem listin in registrskih označb za premičnino (četrti odstavek 81. člena zakona o izvršbi in zavarovanju) ter njihovo izročitev upravnem organu.
Tar. št. 8
Izpraznitev, izročitev in vzpostavitev prejšnjega stanja na nepremičnini
Plačilo za izpraznitev nepremičnine in njeno izročitev v posest upniku ter za pomoč upniku pri vzpostavitvi prejšnjega stanja na nepremičnini znaša:
– za stanovanjske prostore                500 točk
– za poslovne prostore, površine do 100 m2        750 točk
– za poslovne prostore, površine nad
 100 m2 do 200 m2                    1000 točk
– za poslovne prostore, površine nad
 200 m2                         1500 točk
Če se iz teh nepremičnin odstranjujejo poleg stvari tudi osebe, je izvršitelj upravičen do povečanega plačila za 100%.
Stroški za delovno silo, potrebno za izpraznitev nepremičnine, niso vključeni v to tarifo in se obračunavajo v dejanski višini; če delo opravi izvršitelj, pa po običajnih cenah, ki jih v kraju izvršiteljevega sedeža zaračunavajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti selitev.
Tar. št. 9
Ogled nepremičnine
Plačilo za ogled nepremičnine znaša 200 točk ter za začete druge in vsake nadaljnje pol ure trajanja ogleda 50 točk.
Tar. št. 10
Obveznost kaj storiti, dopustiti ali opustiti
Plačilo za opravo dejanj izvršitelja pri obveznosti kaj storiti, dopustiti ali opustiti znaša 250 točk ter za začete druge in vsake nadaljnje pol ure neposrednega opravljanja izvršilnega dejanja 50 točk.
Tar. št. 11
Odvzem otroka
Plačilo za odvzem otroka in njegovo izročitev osebi, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo znaša 500 točk ter za začete druge in vsake nadaljnje pol ure neposrednega opravljanja izvršilnega dejanja 50 točk.
Tar. št. 12
Fizična razdelitev stvari
Plačilo za opravo dejanj fizične razdelitve stvari ali skupnega premoženja znaša 50% plačila po tar. št. 1, pri čemer se kot vrednost terjatve šteje vrednost stvari ali premoženja.
Tar. št. 13
Popis stečajne mase ter premoženja
Za popis stečajne mase ter popis in cenitev premoženja pripada izvršitelju glede na vrednost strečajne mase oziroma popisanega premoženja naslednje plačilo:
-----------------------------------------------------------------
Vrednost stečajne mase oziroma     Vrednost plačila za popis
popisanega premoženja v točkah     (in cenitev)
nad         do         v točkah
-----------------------------------------------------------------
           10000       320
10000        20000       400
20000        40000       480
40000        70000       600
70000        100000       720
100000        130000       840
130000        160000       960
160000        200000       1080
200000        240000       1200
240000        320000       1320
320000        400000       1440
400000        500000       1560
500000        600000       1680
600000        700000       1880
700000        800000       1920
-----------------------------------------------------------------
Poleg plačila po prvem odstavku te tarifne številke pripada izvršitelju še plačilo po porabljenem času, če traja popis in cenitev skupaj več kot eno uro.
Tar. št. 14
Vročitev
Kadar izvršitelj v skladu s predpisi sam neposredno opravi osebno vročitev, mu pripada plačilo v višini 50 točk, za navadno vročitev pa plačilo v višini 20 točk.
Tar. št. 15
Vrednotenje po podobnosti
Plačilo za izvršilna dejanja, ki niso opisana v tej tarifi, se določi s primerjavo podobnih opravil, ki so ovrednotena v tej tarifi.
Tar. št. 16
Plačilo v stalnem znesku
Izvršitelju pripada plačilo v stalnem znesku za naslednja izvršilna dejanja:
– za seznanitev s spisom in vpisom v evidenco – plačilo v vrednosti 50 točk;
– za pripravo obračuna zamudnih obresti – plačilo v vrednosti 50 točk;
– za posamezno opravilo v zvezi s sodnimi pologi – plačilo v vrednosti 50 točk;
– za prevzem posameznega prostovoljnega gotovinskega ali brezgotovinskega plačila od dolžnika ali druge osebe zanj – plačilo v vrednosti 50 točk, za prevzem in izročitev drugega predmeta obveznosti – plačilo v vrednosti 150 točk;
– za opravo vsakega dejanja, potrebnega za ohranitev in izvrševanje pravic iz vrednostnega papirja – plačilo v vrednosti 50 točk;
– za pridobitev podatkov o naslovu prebivališča in zaposlitvi dolžnika po 4. členu zakona o izvršbi in zavarovanju – plačilo v vrednosti 50 točk;
– za obračun stroškov – plačilo v vrednosti 20 točk.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
Uporaba tarife
13. člen
Za izvršilna dejanja, opravljena pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporablja tarifa iz pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (Uradni list RS, št. 32/00 in 91/01).
Prenehanje veljavnosti
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (Uradni list RS, št. 32/00 in 91/01).
Začetek veljavnosti
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-10-6/2002
Ljubljana, dne 5. februarja 2003.
Minister za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti