Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5735. Spremembe in dopolnitve študentske ustave Študentske organizacije Slovenije, stran 19666.

Na podlagi 4. člena zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) so Študenstski zbor Šudentske organizacije Univerze v Ljubljani na seji dne 17. 12. 2003, Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru na seji dne 15. 12. 2003 in Svet študentskih klubov na seji dne 16. 12. 2003 sprejeli
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Š T U D E N T S K E U S T A V E
Študentske organizacije Slovenije
1. člen
V študentski ustavi Študentske organizacije Slovenije (Uradni list RS, št. 105/02) se v 20. členu spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Odločitev Skupščine Študentske organizacije Slovenije je sprejeta, če zanjo v enakem besedilu glasuje večina opredeljenih predstavnikov študentskega zbora vsake izmed študentskih organizacij univerz in večina opredeljenih predstavnikov Sveta študentskih klubov, če ni s tem aktom določeno drugače.«
Doda se nov, tretji odstavek in se glasi:
»Odločitev Skupščine Študentske organizacije Slovenije je sprejeta tudi, če je ne podpre študentski zbor katere izmed študentskih organizacij univerz, pri katerih je od vpisa v register organizacijskih oblik ŠOS minilo manj kot 15 mesecev.«
2. člen
Spremeni se besedilo 34. člena in se glasi:
»34. člen
(Odločanje)
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je sklepčno, če je na seji prisotna večina vseh članov predsedstva.
Predsedstvo ni sklepčno, če na seji ni prisoten vsaj en član predsedstva iz vsake izmed študentskih organizacij univerz in Sveta študentskih klubov.
Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije sprejema odločitve z večino prisotnih članov predsedstva Študentske organizacije Slovenije.
Odločitev ni sprejeta, če zanjo ne glasuje vsaj en član predsedstva iz vsake izmed študentskih organizacij univerz in Sveta študentskih klubov.
Drugi in četrti odstavek tega člena se nanašata samo na člane predsedstva, predstavnike iz Študentskih organizacij Univerz, ki so v register OO ŠOS vpisane neprekinjeno že več kot 15 mesecev.«
3. člen
V 43. členu se spremeni drugi odstavek in se glasi:
»Mandatna doba notranjega revizorja je štiri leta.«
Tretji odstavek se črta.
4. člen
V 49. členu se spremenijo drugi, tretji in četrti odstavek in se glasijo:
»Na vsaki stopnji odločanja mora biti število predstavnikov vsake študentske organizacije univerze in Sveta študentskih klubov sorazmerno.
Na prvi stopnji odločajo v senatu po en član razsodišča, predstavnik iz vsake Študentske organizacije Univerze in Sveta študentskih klubov. Način in postopek določitve senata ureja pravilnik o razsodišču Študentske organizacije Slovenije.
O pritožbah na odločitve prvostopenjskega organa odloča razsodišče v senatu sestavljenem iz vseh ostalih članov razsodišča. Na drugi stopnji odločanja ne morejo sodelovati člani razsodišča, ki so sodelovali na prvi stopnji v isti zadevi. Odločitve tega senata so dokončne.«
5. člen
V poglavju VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se doda nov 99. člen:
»99. člen
(veljavnost)
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 2003-12-02
Ljubljana, dne 17. decembra 2003.
Predsednik
Študentske organizacije Slovenije
Darko Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost