Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2003 z dne 3. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2003 z dne 3. 12. 2003

Kazalo

5152. Dopolnitve pravil za delovanje trga z električno energijo, stran 16017.

Na podlagi tretjega odstavka 114. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1 in 50/03 – odl. US) ter 6.c in 6.e člena uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 54/00 in 70/03) je direktor družbe Borzen, d.o.o. sprejel
D O P O L N I T V E P R A V I L
za delovanje trga z električno energijo
1. člen
V pravilih za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 30/01) se za 4. poglavjem doda novo 4.a poglavje z naslovom »Izravnave odstopanj predaje in odjema električne energije« in dodajo novi 157. do 203. člen, ki se glasijo:
– »4.a. IZRAVNAVE ODSTOPANJ PREDAJE IN ODJEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE
4.a.1. Splošno
157. člen
To poglavje pravil ureja način obračunavanja in poračunavanja izravnave odstopanj predaje in odjema električne energije od voznih redov, in sicer tako, da določa način ugotavljanja odstopanj oddaje in odjema električne energije od napovedanih voznih redov, obračunavanje in finančno poravnavo ugotovljenih odstopanj (v nadaljevanju: obračun odstopanj) za subjekte izravnave odstopanj oddaje in odjema električne energije od voznih redov, ter vsebino bilančne pogodbe med nosilcem bilančne skupine in upravljalcem prenosnega omrežja.
158. člen
V tem poglavju pravil imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– bilančna skupina: je skupina, sestavljena iz poljubnega števila subjektov izravnave s pripadajočimi primopredajnimi mesti, ki se združijo zaradi skupnega obračuna odstopanj;
– bilančna podskupina: je del bilančne skupine, sestavljena iz poljubnega števila subjektov izravnave s pripadajočimi primopredajnimi mesti, za katere se ugotavljajo skupna odstopanja oddaje in odjema električne energije od napovedanih voznih redov;
– vozni red bilančne skupine: je vozni red izmenjav bilančne skupine z ostalimi bilančnimi skupinami, ki ga za vsak obračunski interval izračuna organizator trga na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, ter na podlagi evidentiranih bilateralnih pogodb;
– vozni red bilančne podskupine: je vozni red izmenjav bilančne podskupine z ostalimi bilančnimi skupinami in podskupinami, ki ga za vsak obračunski interval izračuna organizator trga na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, ter na podlagi evidentiranih bilateralnih pogodb;
– bilančna pogodba: je pogodba med odgovornim bilančne skupine in upravljalcem prenosnega omrežja, ki opredeljuje pravice in obveznosti obeh pogodbenih partnerjev glede pokrivanja odstopanj bilančne skupine;
– registracijske meritve: so naprave za merjenje električne energije, ki omogočajo merjenje in registriranje oddaje oziroma odjema za vsak posamezen obračunski interval;
– obračunski interval: je časovno obdobje, v katerem se ugotavljajo odstopanja. Obračunski interval določa upravljalec prenosnega omrežja ter ga sporoči organizatorju trga, ki ga javno objavi na svojih spletnih straneh;
– omrežje: je javno elektroenergetsko omrežje, razen kjer ni drugače določeno;
– zasilna oskrba: je stanje, ko so upravljalec prenosnega omrežja ali upravljalci distribucijskih omrežij dolžni prevzeti naloge odgovornega bilančne skupine za subjekte izravnave, ki so vključeni v bilančno skupino oziroma podskupino, v kateri je bila odgovornemu bilančne skupine oziroma podskupine odpovedana bilančna pogodba oziroma pogodba o izravnavi odstopanj bilančne podskupine;
– odprta pogodba: je pogodba o dobavi električne energije, ki jo skleneta odgovorni bilančne skupine oziroma podskupine in subjekt izravnave odstopanj in definira pripadnost bilančni skupini oziroma podskupini. Na vsako primopredajno mesto se lahko nanaša največ ena odprta pogodba;
– zaprta pogodba: je pogodba o dobavi električne energije, ki vsebuje vozni red po obračunskih intervalih. Pri obračunu odstopanj se količine, zapisane v pogodbi, upoštevajo nespremenjene, neodvisno od realizacije. Zaprte pogodbe se lahko sklepajo med vsemi udeleženci na trgu električne energije;
– pogodba o izravnavi odstopanj bilančne podskupine: je pogodba, ki jo skleneta odgovorni bilančne skupine in odgovorni bilančne podskupine, ki definira pripadnost bilančne podskupine bilančni skupini.
– regulacijsko območje: je območje, za katerega je upravljalec prenosnega omrežja dolžan izravnavati nastala odstopanja oddaje in odjema električne energije od napovedanih voznih redov in zajema celotno omrežje RS;
– bazna moč: je vrednost okvirnega voznega reda regulacijskih enot, ki sodelujejo v sekundarni regulaciji.
159. člen
Subjekti izravnave odstopanj oddaje in odjema električne energije od voznih redov (v nadaljevanju: subjekti izravnave) in s tem zavezanci za obračunavanje in poračunavanje odstopanj so določeni s predpisom, ki ureja način izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo.
160. člen
Kvalificirani proizvajalci niso zavezanci za plačilo odstopanj, skladno z 18. členom uredbe o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 25/02).
161. člen
Ugotavljanje odstopanj oddaje in odjema električne energije od napovedanih voznih redov, obračunavanje in nadzor finančne poravnave ugotovljenih odstopanj izvaja organizator trga.
V obračun odstopanj oddaje in odjema električne energije od voznih redov so poleg organizatorja trga vključeni subjekti izravnave, upravljalec prenosnega omrežja in upravljalci distribucijskih omrežij.
162. člen
Udeleženci količinskega obračuna odstopanj oddaje in odjema električne energije od napovedanih voznih redov so upravljalec prenosnega omrežja, odgovorni bilančnih skupin in odgovorni bilančnih podskupin.
Udeleženci finančne poravnave odstopanj oddaje in odjema električne energije od napovedanih voznih redov so odgovorni bilančnih skupin in upravljalec prenosnega omrežja.
4.a.2. Bilančna skupina in bilančna podskupina
163. člen
Organizator trga izvaja obračun odstopanj za vsak obračunski interval po posameznih skupinah subjektov izravnave, ki so združeni v bilančne skupine.
Bilančna skupina lahko zajema poljubno število subjektov izravnave brez ali s pripadajočimi primopredajnimi mesti znotraj regulacijskega območja. Bilančna skupina je lahko oblikovana tudi samo za upravljanje z voznimi redi in ne vsebuje nobenega primopredajnega mesta (borzna bilančna skupina, bilančna skupina, katere član je eden ali več trgovcev brez primopredajnih mest).
164. člen
Vsako primopredajno mesto mora pripadati natančno eni bilančni skupini. Pripadnost primopredajnih mest bilančni skupini javi odgovorni bilančne skupine pristojnim upravljalcem omrežij.
Na vsako primopredajno mesto se lahko nanaša poljubno število pogodb o dobavi, pri čemer je le ena od njih odprta pogodba.
165. člen
Upravljalec prenosnega omrežja predstavlja posebno bilančno skupino, v okviru katere se izvaja nakup energije za pokrivanje izgub na prenosnem omrežju in kupoprodaja energije za izravnavo odstopanj.
Vsak upravljalec distribucijskega omrežja lahko predstavlja posebno bilančno skupino ali podskupino, v okviru katere se izvaja nakup energije za pokrivanje izgub na distribucijskem omrežju. V te bilančne skupine so vključeni tudi kvalificirani proizvajalci, ki niso zavezanci za plačilo odstopanj.
166. člen
Bilančno skupino predstavlja odgovorni bilančne skupine, ki je odgovoren za:
– sklenitev bilančne pogodbe z upravljalcem prenosnega omrežja,
– prijavo primopredajnih mest, ki pripadajo njegovi bilančni skupini, pristojnim upravljalcem omrežij,
– prijavo bilančnih podskupin, ki pripadajo njegovi bilančni skupini, organizatorju trga,
– sporočanje voznih redov izmenjav električne energije z drugimi bilančnimi skupinami organizatorju trga v skladu s pravili za delovanje trga električne energije,
– plačilo za ugotovljena odstopanja bilančne skupine.
167. člen
Organizator trga ugotavlja odstopanja za vsak obračunski interval po posameznih skupinah subjektov izravnave, ki so združeni v bilančne podskupine.
Bilančna podskupina pripada natančno eni bilančni skupini in lahko zajema poljubno število subjektov izravnave brez ali s pripadajočimi primopredajnimi mesti znotraj bilančne skupine, kateri pripada.
168. člen
Bilančno podskupino predstavlja odgovorni bilančne podskupine, ki je odgovoren za:
– prijavo primopredajnih mest po posameznih distribucijskih omrežjih, ki pripadajo njegovi bilančni podskupini, pristojnim upravljalcem omrežij,
– sklenitev pogodbe o izravnavi odstopanj bilančne podskupine z odgovornim bilančne skupine, kateri podskupina pripada,
– izmenjavo podatkov z odgovornim bilančne skupine, kateri podskupina pripada,
– sporočanje voznih redov izmenjav električne energije z drugimi bilančnimi skupinami oziroma podskupinami organizatorju trga v skladu s pravili za delovanje trga električne energije.
169. člen
Odgovorni bilančne skupine v imenu subjektov izravnave odstopanj, ki pripadajo njegovi bilančni skupini, sklene bilančno pogodbo z upravljalcem prenosnega omrežja najkasneje 30 dni pred pričetkom delovanja bilančne skupine.
Bilančna pogodba mora vsebovati najmanj:
– splošne podatke o pogodbenih strankah,
– opis načina zajemanja, prenosa in preverjanja obračunskih podatkov in voznih redov bilančne skupine,
– obveznosti pogodbenih strank,
– način in oblike finančne poravnave,
– obvezo pogodbenih strank, da bosta posredovali podatke o finančni poravnavi organizatorju trga,
– ukrepi in ravnanja v primeru neizpolnjevanja obveznosti,
– višino ter kriterije za določanje obsega zahtevanih garancij, in sicer ločeno po vrstah obveznih (npr. denarni depozit, vplačilo v vzajemni sklad) in sprejemljivih garancij;
– navedbo razlogov, zaradi katerih sme upravljalec prenosnega omrežja odstopiti od bilančne pogodbe,
– obvezo pogodbenih strank, da bosta podatke, neposredno ali posredno pridobljene v procesu obračuna odstopanj, uporabljali le za namene, vezane na obračun odstopanj in jih ne bosta posredovali tretjim osebam, razen za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz energetskega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
– način reševanja sporov,
– pravice in dolžnosti strank v primeru odstopa od pogodbe,
– obvezne določbe glede veljavnosti pogodbe.
Odgovorni bilančne skupine je dolžan pisno sporočiti organizatorju trga in upravljalcu prenosnega omrežja spremembo svojega statusa (imena, naziva in prebivališča/sedeža) najkasneje v osmih dneh po nastali spremembi. Administrativne spremembe se lahko vnesejo v obstoječo bilančno pogodbo.
Če odgovorni bilančne skupine ne upošteva določil prejšnjega odstavka tega člena, sta mu upravljalec prenosnega omrežja in organizator trga upravičena zaračunati stroške, ki jih je odgovorni bilančne skupine s takim ravnanjem povzročil.
Odgovorni bilančne skupine je dolžan sklenjeno bilančno pogodbo predložiti organizatorju trga najkasneje v osmih dneh po podpisu pogodbe.
170. člen
Bilančna pogodba se sklepa za nedoločen čas. Bilančna pogodba preneha veljati v naslednjih primerih:
– če odgovorni bilančne skupine pisno obvesti upravljalca prenosnega omrežja o odstopu od bilančne pogodbe z 90-dnevnim odpovednim rokom, pod pogojem izpolnitve pogodbenih obveznosti,
– če upravljalec prenosnega omrežja odstopi od pogodbe v primerih, ki so določeni v podpoglavju o zasilni oskrbi,
– ob zamenjavi odgovornega bilančne skupine v bilančni skupini.
171. člen
Ustanovitev bilančne podskupine mora odgovorni bilančne skupine, kateri podskupina pripada, prijaviti pristojnim upravljalcem omrežij in organizatorju trga vsaj 30 dni pred predvidenim pričetkom delovanja bilančne podskupine.
172. člen
Član bilančne skupine ali podskupine lahko kadarkoli s sklenitvijo nove odprte pogodbe prestopi v drugo bilančno skupino ali podskupino. Odgovorni bilančne skupine ali podskupine je dolžan članu, ki želi prestopiti, izstaviti odobritev za zamenjavo bilančne skupine ali podskupine, kolikor ima član poravnane vse obveznosti iz naslova obračuna odstopanj in kupoprodaje energije po odprti pogodbi.
173. člen
V primeru, ko subjekt izravnave zamenja bilančno skupino ali podskupino, predloži pristojnemu upravljalcu omrežja vlogo o zamenjavi, kateri je priložena odobritev odgovornega bilančne skupine ali podskupine, iz katere subjekt izravnave izstopa in odprta pogodba z odgovornim bilančne skupine ali podskupine, v katero subjekt izravnave vstopa. Podrobnosti se urejajo v pogodbi o dostopu med subjektom izravnave in pristojnim upravljalcem omrežja.
Če vloga za zamenjavo bilančne skupine ali podskupine vsebuje predpisana zahtevana dokazila iz prvega odstavka tega člena, začne sprememba veljati v roku enega meseca po izteku meseca, v katerem je subjekt izravnave oziroma odgovorni bilančne podskupine vlogo predložil pristojnemu upravljalcu omrežja in organizatorju trga.
Član bilančne skupine ali podskupine lahko pooblasti odgovornega bilančne skupine ali podskupine, v katero se namerava vključiti, da v njegovem imenu izvede postopek zamenjave bilančne skupine ali podskupine.
174. člen
Organizator trga vodi tekočo evidenco bilančnih skupin in bilančnih podskupin.
Organizator trga mesečno sporoča evidenco bilančnih skupin in bilančnih podskupin odgovornim bilančnih skupin ter upravljalcem omrežij.
4.a.3. Zasilna oskrba
175. člen
Upravljalec prenosnega omrežja lahko enostransko odstopi od bilančne pogodbe z odgovornim bilančne skupine, če odgovorni bilančne skupine:
– ne plačuje svojih obveznosti iz naslova obračuna odstopanj,
– krši določbe navodila o sistemskem obratovanju prenosnega elektroenergetskega omrežja (Uradni list RS, št. 46/02) in navodilo o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo (Uradni list RS, št. 15/02),
– ne sporoča podatkov, potrebnih za obračun odstopanj bilančne skupine.
Podrobnosti odstopa od bilančne pogodbe se uredijo v bilančni pogodbi.
176. člen
Upravljalec prenosnega omrežja mora v primeru enostranskega odstopa od bilančne pogodbe po določbi prejšnjega člena obvestiti vse prizadete subjekte izravnave, priključene na prenosno omrežje, organizatorja trga in upravljalce distribucijskih omrežij najkasneje 10 delovnih dni pred odpovedjo. Upravljalci distribucijskih omrežij obvestilo posredujejo vsem prizadetim subjektom izravnave, ki so priključeni na njihovo omrežje.
177. člen
Odgovorni bilančne skupine lahko odgovornemu bilančne podskupine enostransko odpove pogodbo o izravnavi odstopanj bilančne podskupine, če odgovorni bilančne podskupine ne izpolnjuje določil pogodbe. Podrobnosti glede možnosti odpovedi pogodbe o izravnavi odstopanj bilančne podskupine se uredijo v pogodbi sami.
Odgovorni bilančne skupine mora o prenehanju veljavnosti pogodbe o izravnavi odstopanj bilančne podskupine obvestiti organizatorja trga in pristojne upravljalce omrežij najkasneje 10 delovnih dni pred prenehanjem veljavnosti pogodbe. Upravljalci omrežij obvestilo posredujejo vsem prizadetim subjektom izravnave, ki so priključeni na njihovo omrežje.
178. člen
Upravljalec prenosnega omrežja in upravljalci distribucijskih omrežij so v okviru zasilne oskrbe dolžni prevzeti naloge odgovornega bilančne skupine za subjekte izravnave, ki so vključeni v bilančno skupino oziroma podskupino, v kateri je bila odgovornemu odpovedana bilančna pogodba oziroma pogodba o izravnavi odstopanj bilančne podskupine.
Vsak upravljalec omrežja v okviru zasilne oskrbe prevzame subjekte izravnave, ki so priključeni na njegovo omrežje. Zasilno oskrbo smejo upravljalci omrežja izvajati največ 60 dni od dneva odpovedi bilančne pogodbe. V tem času se mora vsak prizadeti subjekt izravnave vključiti v eno od bilančnih skupin oziroma podpisati samostojno bilančno pogodbo, v skladu z določili tega poglavja pravil za delovanje trga električne energije.
Subjektu izravnave, ki se v predpisanem roku ne vključi v nobeno od bilančnih skupin ali bilančnih podskupin, pristojni upravljalec omrežja odpove pogodbo o dostopu do omrežja.
Upravljalec omrežja sme z enim od obstoječih odgovornih bilančnih skupin skleniti pogodbo o začasnem izvajanju nalog odgovornega bilančne skupine. Pogoji glede zaračunavanja stroškov za izravnavo odstopanj za subjekte izravnave pod zasilno oskrbo morajo biti enaki pogojem, kot veljajo za ostale člane bilančne skupine s podobnimi karakteristikami odjema.
4.a.4. Pridobivanje podatkov za izdelavo voznega reda
179. člen
Na podlagi evidentiranih bilateralnih pogodb in poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, organizator trga izdela okvirni vozni red, ki je za vsak obračunski interval enak skupnemu saldu vseh izmenjav med bilančnimi skupinami oziroma podskupinami.
Odgovorni bilančnih skupin in odgovorni bilančnih podskupin, v skladu s pravili za delovanje trga električne energije, sporočajo organizatorju trga vozne rede izmenjav za vsak obračunski interval.
Odgovorni bilančne skupine sporoča organizatorju trga vozne rede o:
– izmenjavah z drugimi bilančnimi skupinami v regulacijskem območju,
– sklenjenih bilateralnih pogodbah, ki vsebujejo izmenjavo električne energije iz in v regulacijsko območje,
– kumulativni vozni red proizvodnje.
Odgovorni bilančne skupine sporoča upravljalcu prenosnega omrežja kumulativni vozni red proizvodnje in bazno moč regulacijskih enot, ki se lahko med obratovanjem spreminja.
Odgovorni bilančne podskupine sporoča organizatorju trga vozne rede o:
– izmenjavah z drugimi bilančnimi podskupinami znotraj iste bilančne skupine,
– izmenjavah z drugimi bilančnimi skupinami v regulacijskem območju,
– sklenjenih bilateralnih pogodbah, ki vsebujejo izmenjavo električne energije iz in v regulacijsko območje,
– kumulativni vozni red proizvodnje.
180. člen
Organizator trga na podlagi evidentiranih bilateralnih pogodb in poslov, sklenjenih na organiziranem trgu izdela okvirni vozni red. Okvirni vozni red, v katerega upravljalec prenosnega omrežja doda rešitve morebitnih tehničnih ovir, sistemskih storitev ter tranzita električne energije, se imenuje končni vozni red. Upravljalec prenosnega omrežja posreduje končni vozni red organizatorju trga. Končni vozni red je osnova za ugotavljanje odstopanj.
181. člen
Bilančnim skupinam, ki obsegajo eno ali več regulacijskih enot za sekundarno regulacijo, organizator trga k končnemu voznemu redu prišteje vrednost urnega povprečja realizirane sekundarne regulacije v posameznem obračunskem intervalu.
Način ugotavljanja vrednosti urnega povprečja realizirane sekundarne regulacije predpiše upravljalec prenosnega omrežja v pogodbi o zagotavljanju sistemskih storitev, ki je sklenjena med upravljalcem prenosnega omrežja in ponudnikom storitve sekundarne regulacije.
182. člen
Bilančnim skupinam, ki obsegajo eno ali več regulacijskih enot za terciarno regulacijo – minutno rezervo, organizator trga k končnemu voznemu redu prišteje vrednost urnega povprečja realizirane moči iz regulacijskih enot, ki v tem obračunskem intervalu obratujejo na zahtevo upravljalca prenosnega omrežja.
Način ugotavljanja vrednosti urnega povprečja realizirane terciarne regulacije predpiše upravljalec prenosnega omrežja v pogodbi o zagotavljanju sistemskih storitev, ki je sklenjena med upravljalcem prenosnega omrežja in ponudnikom storitve terciarne regulacije.
183. člen
Vsako naknadno spremembo voznih redov mora odgovorni bilančne skupine oziroma odgovorni bilančne podskupine sporočiti organizatorju trga električne energije in upravljalcu prenosnega omrežja. Spremembe voznih redov, ki so prijavljene v skladu s pravili za delovanje trga električne energije, organizator trga vnese v okvirni vozni red, o čemer obvesti upravljalca prenosnega omrežja.
Spremembe voznega reda, ki so prijavljene po izteku časa za napoved voznega reda, ki ga določajo pravila za delovanje trga električne energije, so možne le ob odobritvi upravljalca prenosnega omrežja, v primeru da s tem ni ogrožena varnost, stabilnost in zanesljivost obratovanja omrežja.
184. člen
Upravljalec prenosnega omrežja mora odobriti spremembo voznega reda po roku za oddajo napovedi voznega reda pri izpadu proizvodne ali porabniške enote z maksimalno močjo, večjo od 5 MW, ali v primeru višje sile. Pogoj za uveljavljanje zahteve po spremembi končnega voznega reda je ustrezen dokaz izpada, ki ga lahko odgovorni bilančne skupine predloži tudi naknadno.
Upravljalec prenosnega omrežja vnese spremembe v končni vozni red in ga pošlje organizatorju trga.
185. člen
Upravljalec prenosnega omrežja sme posegati v vozne rede, da s tem zagotovi zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema. Prizadetemu odgovornemu bilančne skupine oziroma odgovornemu bilančne podskupine mora navesti razloge za tako ravnanje. Stroške, ki zaradi takšnega ravnanja nastanejo pri prizadetih proizvajalcih, odjemalcih, bilančnih skupinah, bilančnih podskupinah ali upravljalcih omrežij, mora nositi povzročitelj, če je ugotovljiv. V nasprotnem primeru nosi stroške upravljalec prenosnega omrežja in jih krije iz nadomestil za uporabo omrežja. Kolikor upravljalec prenosnega omrežja spremeni končni vozni red, pošlje popravek končnega voznega reda organizatorju trga.
4.a.5. Ugotavljanje odstopanj
186. člen
Upravljalci omrežij ugotavljajo dejanski odjem in dejansko oddajo bilančne skupine oziroma bilančne podskupine v posameznem omrežju. V ta namen upravljalci omrežij za vsako primopredajno mesto v svojem omrežju ugotavljajo realizirane povprečne vrednosti oddaje in odjema v obračunskem intervalu in jih za posamezni obračunski interval seštevajo po bilančnih skupinah oziroma podskupinah, ločeno za oddajo in odjem.
Dejanska oddaja bilančne skupine oziroma bilančne podskupine v posameznem obračunskem intervalu je enaka vsoti realizirane povprečne vrednosti oddaje vseh generatorskih primopredajnih mest v omrežju:
Dejanski odjem bilančne skupine oziroma bilančne podskupine v posameznem obračunskem intervalu je enak vsoti realizirane povprečne vrednosti odjema vseh odjemnih primopredajnih mest v omrežju:
Za primopredajna mesta, ki so opremljena z registracijskimi meritvami, se dejanska oddaja oziroma odjem v posameznem obračunskem intervalu določi na podlagi registriranih meritev.
Za primopredajna mesta brez registracijskih meritev se dejanska oddaja oziroma odjem v posameznem obračunskem intervalu določi s pomočjo analitičnega postopka, opisanega v Dodatku G pravil.
Ob vgradnji registracijskih meritev je pristojni upravljalec omrežja dolžan o tem obvestiti dobavitelja, ki primopredajno mesto oskrbuje. Dejanska oddaja oziroma odjem v posameznem obračunskem intervalu se še tri polna obračunska obdobja po obvestilu o vgradnji določa s pomočjo analitičnega postopka, razen če dobavitelj, ki primopredajno mesto oskrbuje, od upravljalca omrežja ne zahteva ugotavljanja dejanskega odjema oziroma oddaje v posameznem obračunskem intervalu na podlagi dejanskih registracijskih meritev.
187. člen
Ugotovljene vrednosti dejanske oddaje in odjema bilančnih skupin oziroma bilančnih podskupin na določenem omrežju za vsak obračunski interval upravljalci omrežij sporočajo organizatorju trga najkasneje 15 delovnih dni po izteku obračunskega obdobja.
Upravljalec prenosnega omrežja najkasneje 15 delovnih dni po izteku obračunskega obdobja za vsak obračunski interval javi organizatorju trga podatke o realiziranih izmenjavah na mejah prenosnega omrežja ter o realiziranih vrednostih sekundarne in terciarne regulacije.
188. člen
Celotna realizacija bilančne skupine ali podskupine v posameznem obračunskem intervalu je enaka razliki med celotnim realiziranim odjemom in celotno realizirano oddajo bilančne skupine oziroma podskupine v vseh omrežjih:
189. člen
Odstopanje bilančnih skupin ugotavlja organizator trga z izračunavanjem razlike med celotno realizacijo bilančne skupine in med napovedanim voznim redom iste bilančne skupine.
Organizator trga ugotavlja tudi odstopanja za vsako bilančno podskupino, in sicer z izračunavanjem razlike med celotno realizacijo bilančne podskupine in med napovedanim voznim redom iste bilančne podskupine.
190. člen
Za vsako bilančno skupino ali podskupino se odstopanje oddaje in odjema električne energije od voznega reda v obračunskem intervalu k ugotavlja na sledeč način:
4.a.6. Obračun in finančna poravnava
4.a.6.1. Tolerančni pas
191. člen
Tolerančni pas bilančne skupine se za vsak obračunski interval določi na osnovi realiziranega odjema in proizvodnje bilančne skupine, in sicer na naslednji način:
Vrednost tolerančnega pasu posamezne bilančne skupine v obračunskem intervalu ne sme presegati vrednosti regulacijskega območja sekundarne regulacije, ki ga ima na voljo upravljalec prenosnega omrežja. V tem primeru se tolerančni pas bilančne skupine omeji na vrednost regulacijskega območja sekundarne regulacije.
V primeru, da skupna vsota tolerančnih pasov vseh bilančnih skupin presega vrednost regulacijskega območja sekundarne regulacije, se tolerančni pasovi posameznih bilančnih skupin najprej omejijo na vrednost regulacijskega območja sekundarne regulacije, nato pa se vsem bilančnim skupinam vrednosti tolerančnih pasov proporcionalno zmanjšajo tako, da vsota tolerančnih pasov posameznih bilančnih skupin ne presega vrednosti regulacijskega območja sekundarne regulacije.
192. člen
Tolerančni pas posameznega subjekta izravnave pripada v celoti tisti bilančni skupini, s katero ima odjemalec sklenjeno odprto pogodbo. Izmenjave energije po voznih redih nimajo tolerančnih pasov. Bilančna skupina oziroma bilančna podskupina brez primopredajnih mest nima tolerančnega pasu.
4.a.6.2. Določanje cene odstopanj
193. člen
Na osnovi cene električne energije na organiziranem trgu in stroškov upravljalca prenosnega omrežja za izravnavo odstopanj organizator trga določi osnovni ceni odstopanj C(+) in C(-). V ta namen upravljalec prenosnega omrežja organizatorju trga sporoča podatke o cenah in voznih redih izmenjav električne energije, ki jih upravljalec prenosnega omrežja izvaja v okviru izravnave odstopanj, ločeno za vsak obračunski interval.
Ceni C(+) in C(-) se določita na podlagi naslednjih enačb:
194. člen
Cena C(+) je cena, po kateri so odgovorni bilančnih skupin dolžni plačati pozitivna odstopanja znotraj tolerančnega pasu. Cena C(-) je cena, po kateri odgovorni bilančnih skupin dobijo povrnjena negativna odstopanja znotraj tolerančnega pasu.
Osnovni ceni za pozitivna in negativna odstopanja C(+) in C(-) sta za vse bilančne skupine enaki.
Organizator trga redno objavlja podatke o izračunanih vrednostih C(+), C(-) in sicer za vsak obračunski interval posebej.
195. člen
Cena odstopanj v posameznem obračunskem intervalu se določi za vsako bilančno skupino posebej v odvisnosti od višine odstopanja posamezne bilančne skupine. Cena odstopanj se spreminja v skladu z diagramom na sliki 1.
Cena za pozitivna odstopanja v posameznem območju se tako izračuna na naslednji način:
Cena za negativna odstopanja v posameznem območju se izračuna na naslednji način:
4.a.6.3. Obračun odstopanj
196. člen
Znesek, ki se v posameznem obračunskem intervalu zaračuna odgovornemu bilančne skupine za poravnavo pozitivnih odstopanj (večji odjem od napovedanega oziroma manjša predaja od napovedane), se izračuna po enačbi:
Znesek, ki v posameznem obračunskem intervalu pripada odgovornemu bilančne skupine za poravnavo negativnih odstopanj (manjši odjem od napovedanega oziroma večja predaja od napovedane), se izračuna po enačbi:
197. člen
Skupni znesek obračunanih odstopanj v celotnem obračunskem obdobju je enak vsoti zneskov iz vseh posameznih obračunskih intervalov v obračunskem obdobju:
Zneski za poravnavo odstopanj znotraj tolerančnega pasu in zneski za poravnavo odstopanj izven tolerančnega pasu se prikazujejo ločeno.
198. člen
V primeru izpada proizvodne enote, večje od 5 MW, se povzročena pozitivna odstopanja odgovornemu bilančne skupine obračunajo po ceni C(+), negativna odstopanja pa po ceni C(-), vendar največ do začetka pete ure po izteku ure, v kateri je nastal izpad.
Pogoj za uveljavitev načina obračuna odstopanj iz prejšnjega odstavka je dokaz izpada, ki ga odgovorni bilančne skupine predloži organizatorju trga.
199. člen
Organizator trga najkasneje do osemnajstega delovnega dne posreduje vsem udeležencem količinskega obračuna količinski obračun, ki vsebuje količinske podatke ugotovljenih odstopanj za vsak obračunski interval preteklega obračunskega obdobja.
Udeleženci količinskega obračuna imajo od organizatorja trga pravico zahtevati podrobnejša pojasnila o količinskem izračunu. Upravljalci omrežij morajo organizatorju trga v treh delovnih dneh od zahteve posredovati podatke, na osnovi katerih so določili dejanski odjem oziroma dejansko oddajo bilančnih skupin in bilančnih podskupin v svojem omrežju.
V primeru, da se udeleženec količinskega obračuna odstopanj ne strinja z izdanim količinskim obračunom, mora to pisno sporočiti organizatorju trga najkasneje v roku treh delovnih dni po izstavitvi količinskega obračuna. Kolikor je ugovor upravičen, organizator trga izvede nov količinski izračun odstopanj za to bilančno skupino oziroma bilančno podskupino, ki je dokončen.
V primeru, da udeleženec ne posreduje ugovora v roku iz prejšnjega odstavka, organizator trga šteje količinski obračun za dokončen.
4.a.6.4. Finančna poravnava
200. člen
Organizator trga na osnovi potrjenih količinskih obračunov izdela dokončen mesečni finančni obračun za posamezno bilančno skupino. Podatke o finančnem obračunu organizator trga posreduje vsem udeležencem finančne poravnave.
Način finančne poravnave podrobneje določa bilančna pogodba.
201. člen
Organizator trga za udeležence finančne poravnave, na podlagi podatkov, ki mu jih dostavi upravljalec prenosnega omrežja, opravlja storitev ugotavljanja in obveščanja o dokončnosti vseh poravnav v obračunskem obdobju med udeleženci finančne poravnave.
202. člen
Za primere, da kateri od udeležencev ne izpolni svoje obveznosti nakazila denarnih sredstev iz obračuna, se uporabljajo pravila, ki so opredeljena v bilančni pogodbi.
4.a.7. Poračun odstopanj odjemalcev brez registracijskih meritev
203. člen
Na osnovi letnega odbiranja števcev odjemalcev brez registracijskih meritev izračuna organizator trga na podlagi podatkov, ki jih dobi od upravljalcev distribucijskih omrežij, dejanski odjem teh odjemalcev v preteklem letu, ločeno po bilančnih skupinah. Za vsako bilančno skupino izračuna razlike med dejanskim odjemom in letno vsoto odjemov v posameznih obračunskih obdobjih, ki jih je določil na osnovi analitičnega postopka. Pozitivne razlike se zaračunajo odgovornim bilančnih skupin po srednji letni ceni za pokrivanje odstopanj (srednja vrednost letnega povprečja cen C(+) in C(-)), negativne razlike pa se po enaki ceni vrne odgovornim bilančnih skupin z negativnimi razlikami.«
2. člen
Dosedanji 157. do 196. člen se ustrezno preštevilčijo, in postanejo 204. do 243. člen.
3. člen
V poglavju 9. Pravil za delovanje trga z električno energijo – Dodatek- se doda vložek G, ki glasi:
»G) ANALITIČNI POSTOPEK DOLOČANJA REALIZACIJE ODJEMA OZIROMA ODDAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE PO PRIMOPREDAJNIH MESTIH BREZ REGISTRACIJSKIH MERITEV
1. Določitev količnikov bilančnih skupin
Upravljalec distribucijskega omrežja za vsako bilančno skupino in podskupino na svojem omrežju za obračunsko obdobje določi količnik, ki predstavlja razmerje med odjemom članov bilančne skupine brez registracijskih meritev in celotnim odjemom vseh odjemalcev brez registracijskih meritev. Osnova za določitev odjema so podatki o odjemu odjemalcev v preteklem letu.
2. Določitev krivulje realiziranega odjema distribucijskega omrežja
Upravljalec distribucijskega omrežja za vsak obračunski interval določi skupni realiziran odjem distribucijskega omrežja, ki je enak vsoti pretokov na primopredajnih mestih distribucijskega omrežja (prevzemna mesta med prenosnim in distribucijskim omrežjem) in proizvodnje virov na distribucijskem omrežju. Proizvodnja virov brez registracijskih meritev se za vsak obračunski interval določi na podlagi proizvodnje virov z registracijskimi meritvami.
3. Določitev izgub
Upravljalec distribucijskega omrežja za vsak obračunski interval oceni vrednost izgub v distribucijskem omrežju, pri čemer ocena temelji na linearni odvisnosti izgub od obremenitve omrežja.
4. Določitev poteka krivulje odjema upravičenih odjemalcev z registracijskimi meritvami
Upravljalec distribucijskega omrežja za vsak obračunski interval določi potek odjema odjemalcev z registracijskimi meritvami tako, da sešteje registrirane moči vseh odjemalcev z registracijskimi meritvami v svojem omrežju.
5. Določitev odjema upravičenih odjemalcev brez registracijskih meritev
Upravljalec distribucijskega omrežja za vsak obračunski interval določi odjem odjemalcev brez registracijskih meritev tako, da od skupnega odjema iz točke 2 odšteje vrednosti izgub iz točke 3 in odjem upravičenih odjemalcev z registracijskimi meritvami iz točke 4.
6. Porazdelitev preostalega odjema na bilančne skupine
Upravljalec distribucijskega omrežja za vsak obračunski interval, skladno s količniki bilančnih skupin oziroma podskupin iz točke 1, porazdeli preostali odjem iz točke 5 na posamezne bilančne skupine oziroma bilančne podskupine.«
4. člen
Te dopolnitve pravil začnejo veljati, ko da nanje soglasje Vlada Republike Slovenije in so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2004.
Ljubljana, dne 22. septembra 2003.
mag. Damjan Stanek l. r.
Direktor
Vlada Republike Slovenije je na 47. redni seji dne 13. 11. 2003 dala predhodno soglasje k dopolnitvam pravil za delovanje trga z električno energijo, pod št. 311-02-30/2003 z dne 10. 11. 2003.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti