Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2003 z dne 13. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2003 z dne 13. 11. 2003

Kazalo

4850. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok, stran 15179.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00) ter 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum
Volčji Potok
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom Republika Slovenija uskladi delovanje javnega zavoda Arboretum Volčji Potok (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
(1) Arboretum Volčji Potok je bil ustanovljen leta 1952 z odločbo Sveta za prosveto in kulturo LRS, št. 2456/19 z dne 24. 6. 1952 kot gospodarska ustanova s samostojnim financiranjem. Leta 1954 je na podlagi odločbe o razglasitvi Arboretum Volčji Potok (Uradni list LRS, št. 30/54) prešel na poslovanje kot finančno samostojen zavod, ki opravlja znanstveno, informativno in kulturnoprosvetno delo.
(2) Arboretum Volčji Potok, p.o., Radomlje, je s 1. 4. 1991 v skladu z 62. in 64. členom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00) nadaljeval z delom kot javni zavod.
(3) Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Arboretum Volčji Potok, s sedežem na naslovu Volčji Potok 3, 1235 Radomlje, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija (Uradni list RS, št.102/99).
3. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno upravljanje s kulturnim spomenikom državnega pomena in prezentacija njegovih kulturnih vrednot. Arboretum skrbi za širjenje parkovne in vrtnarske kulture v slovenskem prostoru, se povezuje in sodeluje s podobnimi institucijami po svetu. Strokovna služba skrbi za vrednotenje in razvoj arboretske zbirke, preizkuse rastlin in predstavitev dendroloških spoznanj.
4. člen
(1) Ime zavoda: Arboretum Volčji Potok.
(2) Sedež javnega zavoda: Volčji Potok 3, 1235 Radomlje.
(3) Zavod je pravna oseba.
(4) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko 904/00.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
(1) Zavod izvaja naslednje naloge kot javno službo:
– skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varstvo kulturnega spomenika Arboretum, drugih spomenikov oblikovane narave v državni lasti in okolice spomenikov v državni lasti,
– varuje in oskrbuje arboretske nasade,
– spremlja in analizira stanje nasadov v Arboretumu,
– vzdržuje in načrtno izpopolnjuje nasade drevja v dendroloških zbirkah,
– vzdržuje infrastrukturo za obisk Arboretuma in opravlja vodniško službo po parku,
– prizkuša tipe lesnatih rastlin, ocenjuje in primerjalno presoja njihove uporabnosti s tem, da izvaja za praktično rabo potrebno selekcijo,
– organizira in usklajuje raziskovalno delo na področju parkovne in krajinske dendrologije,
– sodeluje pri mednarodnih projektih, predstavitvah in strokovnih raziskavah Arboretuma in skrbi za izvajanje prevzetih projektov,
– popularizira pomembne in preizkušene introdukcije,
– sodeluje s pristojno organizacijo za varstvo kulturne dediščine,
– pripravlja dodatne strokovne podlage za varstvo in opravljanje vzdrževalnih ukrepov v zvezi z Arboretumom,
– pripravlja predloge dolgoročnih in letnih programov razvoja in varstva Arboretuma ter opravlja v teh programih določene naloge,
– sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za prostorsko urejanje Arboretuma,
– vodi informacijski center, zbira in vodi dokumentacijo in ureja muzejske zbirke,
– skrbi za javno predstavitev Arboretuma in organizira izobraževanje,
– sodeluje z lokalnimi skupnostmi ter s sorodnimi organizacijami doma in na tujem.
(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:
– projektivne in svetovalne storitve s področja vrtne, parkovne in pejsažne (krajinske) arhitekture,
– pridelovanje in prodaja okrasnih rastlin, sredstev, opreme in drugih pripomočkov za vrtnarstvo in vrtnarjenje,
– opravljanje prevozov za lastne potrebe,
– opravljanje gostinskih storitev za obiskovalce.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
O/92.522  Varstvo kulturne dediščine,
O/92.5   Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti,
O/92.32  Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O/92.53  Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov,
K/70.20  Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/73.10  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
      tehnologije,
K/73.20  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in
      humanistike,
K/74.20  Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje,
K/74.841  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
A/01.12  Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik,
A/01.41  Storitve za rastlinsko pridelavo; urejanje parkov,
G/52.47  Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem in pisalnimi
      potrebščinami,
G/52.482  Dejavnost cvetličarn,
G/52.483  Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
G/52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
G/52.63  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
DE/22.11  Izdajanje knjig,
DE/22.13  Izdajanje revij in periodike,
DE/22.15  Drugo založništvo,
H/55.301  Dejavnost restavracij in gostiln,
H/55.302  Dejavnost okrepčevalnic in samopostrežnih restavracij,
H/55.303  Dejavnost slaščičarn, kavarn,
I/60.24  Cestni tovorni prevoz.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet,
– strokovni svet.
Direktor
8. člen
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Direktorja imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta. Poleg javnega razpisa lahko minister povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
(4) Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(5) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(6) Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje minister.
9. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje dveh svetovnih jezikov.
(2) Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.
10. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta in strokovnega sveta ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Če svet oziroma strokovni svet ne dasta mnenja v roku 30 dni, se šteje, da se z razrešitvijo strinjata.
(4) Glede postopka za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
11. člen
(1) Naloge direktorja:
1. načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
2. sprejema strateški načrt,
3. sprejema program dela s finančnim načrtom,
4. sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
6. sprejema kadrovski načrt,
7. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
8. sprejema druge akte, za katere je tako določeno s predpisi in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
9. poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
10. pripravi letno poročilo,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
12. izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,
13. imenuje pomočnike direktorjev,
14. oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
15. skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
16. skrbi za promocijo zavoda,
17. skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
18. zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
19. določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
20. izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
21. odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
22. odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa,
23. določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
24. imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
25. opravlja druge zadeve, ki jih določajo veljavni predpisi in ta sklep.
(2) K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste točke prejšnjega odstavka daje soglasje svet.
12. člen
(1) Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
13. člen
(1) Zavod ima lahko pomočnika direktorja, in sicer:
– za področje strokovnega dela,
– za področje poslovanja.
(2) O potrebnosti pomočnika odloči svet za vsak mandat direktorja posebej, in sicer glede na možnost, da posamezno področje vodi neposredno direktor sam.
(3) Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega razpisa.
(4) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi.
(5) Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
14. člen
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati pomočnik direktorja iz 13. člena, določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
15. člen
(1) Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor.
(2) Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, na podlagi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
(3) Pomočniku predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju.
16. člen
Naloge in pristojnosti pomočnikov direktorja določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
Svet
17. člen
(1) Svet sestavlja sedem članov, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra.
(2) Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(3) Mandat članov sveta traja 5 let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) o poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom.
(4) Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(5) Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(6) Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
18. člen
Naloge sveta:
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in zavodski kolektivni pogodbi ter nadzoruje njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam storitev,
– potrjuje letno poročilo zavoda,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ministra,
– oblikuje stalne ali občasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti zavoda.
Strokovni svet
19. člen
(1) Strokovni svet sestavlja pet članov:
– dva člana izvolijo zaposleni, in sicer enega izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, in enega izmed vseh zaposlenih,
– enega člana predlaga Kulturniška zbornica Slovenije,
– po enega člana predlagajo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Društvo krajinskih arhitektov.
(2) Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju, sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru delavcev.
(3) Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
(4) Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov najmanj 90 dni pred potekom mandata.
(5) Na prvi konstitutivni seji člani strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(6) Mandat članom strokovnega sveta traja 4 leta. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(7) Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(8) Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(9) Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet s poslovnikom.
20. člen
Naloge strokovnega sveta so:
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za razreševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
Skupne določbe za svet in strokovni svet
21. člen
(1) Prvo konstitutivno sejo sveta oziroma strokovnega sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
(2) Članom sveta zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja sveta.
(3) Članom strokovnega sveta prične teči mandat z dnem konstituiranja strokovnega sveta.
22. člen
(1) Član sveta ali strokovnega sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
23. člen
Člana sveta razreši ustanovitelj na predlog sveta ali ministra.
24. člen
(1) Mandat predstavnika delavca v strokovnem svetu preneha s prenehanjem delovnega razmerja in v primerih, ki jih določa akt iz drugega odstavka 19. člena.
(2) Mandat ostalim članom strokovnega sveta preneha na podlagi odpoklica predlagatelja, kateremu lahko poda predlog strokovni svet ali minister.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami:
– park, ruševine starega gradu, Boljkova galerija, Center za biologijo, stavba uprave z gospodarskimi objekti, prodajni center, glavni vhod in Sladoledni vrt na parcelah k.o. Volčji Potok, Občina Kamnik, parcelne številke: 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 698/1, 698/2, 698/3, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714/1, 714/2, 714/4, 756, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 819, 820, 913-del, 915-del, 930-del, 930/2, 930/8, 932-del, 940-del, 931/2,
– zemljiščem k.o. Radomlje, Občina Domžale, parcelne številke: 440/1, 441/1, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 470/2, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492,
– ter z vso opremo in inventariziranimi zbirkami.
26. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna lokalnih skupnosti,
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili, sponzorstvi in iz drugih virov v skladu z veljavnimi predpisi.
27. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
28. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
29. člen
(1) Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja.
(2) S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, s parkom, zbirkami in nepremičninami pa po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
30. člen
(1) Za obveznosti zavoda odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(1) Svet in strokovni svet se konstituirata najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo naloge dosedanji organi zavoda.
(2) Dosedanji direktor nadaljuje z delom do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
32. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest, strateški in kadrovski načrt morajo biti sprejeti najkasneje do 29. 11. 2003. Do sprejema novega akta velja obstoječi pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v vseh določbah, ki niso v nasprotju s tem sklepom.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati statut javnega zavoda Arboretum Volčji Potok z dne 28. 9. 2001, razen določb, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda. Te določbe se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v strokovni svet in prenehajo veljati po končanih postopkih teh volitev.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok (Uradni list RS, št. 102/99).
35. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-08/2003-1
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2003-3511-0067
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop
Predsednik