Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2003 z dne 13. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2003 z dne 13. 11. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4849. Uredba o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov

Sklepi

4850. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok

MINISTRSTVA

4851. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4852. Pravilnik o službeni oceni
4853. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih
4854. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri skladiščenju in izrabi sekundarnih ali trenutno odpadnih surovin v rudarstvu
4855. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
4856. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri prevažanju v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
4857. Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu
4858. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero davka od premoženja na posest plovnih objektov dolžine najmanj 8 metrov
4859. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2003
4860. Odločba o razširitvi imenovanja za izvajanje overitev meril
4861. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
4862. Odločba o razširitvi imenovanja za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril

OBČINE

Bled

4863. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2003

Braslovče

4864. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Braslovče

Brezovica

4865. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2003

Dobrepolje

4866. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
4867. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje

Grosuplje

4868. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori III
4869. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori IV
4870. Obvezna razlaga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996-2000
4871. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Grosuplje
4872. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje

Horjul

4873. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004

Kamnik

4874. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Kranj

4875. Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj (prečiščeno besedilo)

Majšperk

4876. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2003

Pivka

4877. Program priprave sprememb in dopolnitev UN Center Pivke

Postojna

4878. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Poslovno obrtna cona Veliki Otok
4879. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Postojna za območje, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom Kazarje in predloga občinskega lokacijskega načrta Kazarje
4880. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Postojna za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje - Postojna in predloga sprememb zazidalnega načrta Ovčje staje

Prebold

4881. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Rogaška Slatina

4882. Odlok o lokacijskem načrtu območja S3/B - prometna ureditev v Rogaški Slatini
4883. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2004
4884. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu 2004
4885. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

76. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBHPCZ)
77. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na vojaškem področju (BDESVP)

Vlada Republike Slovenije

78. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Evropskim policijskim uradom o dopolnitvi Priloge 1 Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropskim policijskim uradom
79. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Češke Republike o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o prevzemu oseb na državni meji

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost