Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

441. Uredba o ukrepih proti Liberiji, stran 1658.

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih proti Liberiji
1. člen
Ta uredba določa način izvajanja resolucij Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, ki določajo prepovedi in ukrepe proti Liberiji.
2. člen
(1) Prepoveduje se prodaja ali dobava orožja in vojaške opreme, določene z uredbo o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave (Uradni list RS, št. 76/00) v Liberijo.
(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za zaščitna oblačila, vključno z jopiči protiletalskega topništva in vojaškimi čeladami, ki jih v Liberijo izključno za osebno uporabo začasno izvozi osebje Združenih narodov, predstavniki medijev ter delavci, ki se ukvarjajo s humanitarnimi in razvojnimi zadevami ter pridruženo osebje vseh naštetih oseb.
(3) Prepovedano je zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja v zvezi z dobavo, izdelavo, vzdrževanjem ali uporabo orožja in vojaške opreme iz prvega odstavka tega člena, ki sta namenjena Liberiji.
(4) Prepovedi iz prvega in tretjega odstavka tega člena ne veljata za prodajo ali dobavo nesmrtonosne vojaške opreme, ki je namenjena izključno za humanitarne in zaščitne namene.
(5) Prodaja ali dobava iz prvega odstavka tega člena zajema neposredno prodajo ali dobavo z ozemlja Republike Slovenije, z ladjo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom, registriranim v Republiki Sloveniji, kot tudi tranzit takšnih pošiljk čez ozemlje Republike Slovenije.
(6) Prepoveduje se uvoz surovih diamantov iz Liberije v Republiko Slovenijo.
3. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih (odstop od pogodbe, ustavitev dobave, odstop od pogajanj, preklic naročila ipd.), ki so jih izvedle na podlagi prvega, tretjega in šestega odstavka 2. člena te uredbe.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz prvega, tretjega in šestega odstavka 2. člena te uredbe v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.
4. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– prodaja ali dobavlja orožje in vojaško opremo v Liberijo (prvi odstavek 2. člena te uredbe);
– zagotavlja tehnično pomoč in usposabljanje v zvezi z dobavo, izdelavo, vzdrževanjem ali uporabo orožja in vojaške opreme (tretji odstavek 2. člena te uredbe);
– uvaža surove diamante iz Liberije v Republiko Slovenijo (šesti odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
Za prekršek iz 4. člena te uredbe se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga, ki je predmet prekrška, v skladu s pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja prekrške.
6. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči predpisanih podatkov ali jih ne sporoči v določenih rokih (3. člen te uredbe).
(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in Ministrstvo za obrambo.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 907-05/2001-8
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost