Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4798. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 14889.

Na podlagi 27. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02 in 53/03), prvega odstavka 41. člena, drugega in tretjega odstavka 78. člena, tretjega odstavka 85. člena in prvega odstavka 88. člena zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 in 81/03) se na koncu četrtega odstavka 2. člena doda nov stavek, ki se glasi:
"Ne glede na dovoljena odstopanja po posameznih segmentih kadrovskega načrta skupno število sistemiziranih delovnih mest ne sme biti višje od števila delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu."
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se za besedilom "v posameznem organu državne uprave" postavi vejica in doda besedilo "oziroma dvajset odstotkov delovnih mest v Ministrstvu za zunanje zadeve,". Za besedilom "1. januarja tega leta" se postavi pika in črta besedilo "se šteje, da gre za manjše spremembe sistemizacije."
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se za peto alineo doda nova šesta alinea:
"– inšpekcija".
4. člen
(1) Sedma alinea 13. člena se spremeni tako da se glasi:
"– V Ministrstvu za notranje zadeve:
Direktorat za javno upravo
Direktorat za javni sektor
Direktorat za lokalno samoupravo
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Direktorat za upravne notranje zadeve
Direktorat za migracije"
(2) V enajsti alinei 13. člena se ime "Direktorat za ceste in cestni promet" spremeni v "Direktorat za ceste".
(3) V dvanajsti alinei 13. člena se ime "Direktorat za srednje in višje šolstvo" spremeni v "Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih", ime "Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo" pa se spremeni v "Direktorat za vrtce in osnovno šolstvo".
(4) V trinajsti alinei 13. člena se ime "Direktorat za javno zdravje, varnost živil, prehrano in zdravstveno ekologijo" spremeni v "Direktorat za javno zdravje".
5. člen
V 14. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na določbe tega člena se v Ministrstvu za obrambo za področje obveščevalnih in protiobveščevalnih ter varnostnih nalog organizira Obveščevalno varnostna služba v statusu direktorata. Če je za področje sistemiziranih najmanj 5 delovnih mest, se v Obveščevalno varnostni službi za opravljanje spremljajočih dejavnosti oblikujejo oddelki in centri, vezani neposredno na vodjo Obveščevalno varnostne službe. V direktoratu za obrambne zadeve se za področje kriznega upravljanja organizira Nacionalni center za krizno upravljanje v statusu sektorja, v direktoratu za obrambno politiko pa se za področje vodenja centralnega registra in centralnega arhiva tajnih dokumentov NATO in EU v Sloveniji ter podregistra in arhiva tajnih dokumentov NATO in EU v Ministrstvu za obrambo organizira Centralni register NATO/EU v statusu sektorja."
6. člen
V petem odstavku 15. člena se za besedo "obrambo" doda besedilo "s področja finančnega in materialnega poslovanja".
7. člen
(1) V prvem odstavku 18. člena se za besedo "ministrstvu" doda besedna zveza "ali generalnem sekretariatu vlade".
(2) V drugem odstavku 18. člena se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi.
"– je potrebno zagotavljati koordinacijo vladnih služb oziroma ministrstev ali izvajati strokovno administrativna dela za vladna telesa oziroma druga telesa, v katerih sodeluje vlada ali".
8. člen
V prvem odstavku 21. člena se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
"V oddelku se lahko oblikuje referat, če je za področje sistemizirano najmanj 5 delovnih mest, v oddelku pa najmanj 20 delovnih mest."
9. člen
(1) V 22. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Glavna pisarna se lahko oblikuje v službi ali drugi notranji organizacijski enoti upravne enote, območne enote ali izpostave za opravljanje nalog poslovanja z dokumentarnim gradivom, nalog vložišča ter nalog sprejemne in informacijske pisarne, če je za opravljanje teh nalog sistemizirano najmanj pet delovnih mest."
(2) Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek se ustrezno preštevilčijo.
10. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
"(1) Pogoji za oblikovanje inšpekcije po zakonu o inšpekcijskem nadzoru so izpolnjeni, če je za inšpekcijske naloge sistemizirano najmanj 5 delovnih mest.
(2) Pogoj iz prejšnjega odstavka se ne uporablja, če se naloge inšpekcijskega nadzorstva opravljajo v organu v sestavi ministrstva, ki ni inšpektorat."
11. člen
(1) V prvem odstavku 25. člena se za peto alineo doda nova, šesta alinea:
"– v inšpekciji – direktor inšpekcije".
(2) Tretji odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
"V organu v sestavi ministrstva z več kot 1500 zaposlenimi, vladni službi, katere predstojnik je neposredno podrejen predsedniku vlade in ima sistemiziranih najmanj 60 delovnih mest, vladni službi, ki jo vodi minister brez resorja, generalnem sekretariatu vlade in službi vlade za zakonodajo se lahko sistemizirata največ dve delovni mesti namestnika."
12. člen
V prvem odstavku 29. člena se v četrti alinei črta beseda "in" ter dodajo nova šesta, sedma in osma alinea:
"– referat,
– služba,
– glavna pisarna".
13. člen
(1) V 32. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"V oddelku, v katerem je sistemizirano najmanj 20 delovnih mest, se lahko oblikuje referat, če je za delovno področje sistemizirano najmanj 5 delovnih mest."
(2) Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek se ustrezno preštevilčijo.
(3) V novem četrtem odstavku se za besedo "lahko" doda besedilo "ne glede na določbo prejšnjega odstavka".
(4) Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na določbe tega člena se za izvajanje kriminalističnotehničnih in laboratorijskih raziskovanj, za opravljanje preiskav ter dajanje strokovnih in izvedenskih mnenj s tega področja za potrebe policije, državnih tožilstev in sodišč v generalni policijski upravi oblikuje center za forenzične preiskave na ravni sektorja. Vodja centra za forenzične preiskave je neposredno odgovoren generalnemu direktorju Policije. Forenzični izvedenci imenovani za sodne izvedence v skladu s 87. členom zakona o sodiščih, ki so zaposleni v centru in uslužbenci centra, ki opravljajo izvedeništvo po odredbi sodišča, opravljajo izvedenske naloge samostojno in neodvisno in so strokovno odgovorni izključno vodji centra. "
14. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
"V generalni policijski upravi, generalnem carinskem uradu in glavnem davčnem uradu se za opravljanje nalog poslovanja z dokumentarnim gradivom, nalog vložišča ter nalog sprejemne in informacijske pisarne lahko oblikuje glavna pisarna."
15. člen
Prvi odstavek 36. člena se spremeni, tako da se glasi:
"V policijski upravi, carinskem uradu in davčnem uradu (v nadaljevanju: območne enote) se lahko za opravljanje nalog na zaokroženem delovnem področju oblikujejo sektorji, če je za področje sistemizirano najmanj 10 delovnih mest, službe, če je za področje sistemiziranih najmanj 5 delovnih mest in oddelki, če je sistemizirano najmanj 5 delovnih mest. V oddelku s sistemiziranimi najmanj 20 delovnimi mesti se lahko oblikujejo referati oziroma organizacijske enote z drugačnim poimenovanjem v rangu referata, če je za področje sistemiziranih najmanj 5 delovnih mest. Oddelki se lahko oblikujejo tudi v sektorjih in službah."
16. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
"Glavna pisarna v skladu s tretjim odstavkom 17. člena, prvim odstavkom 21. člena in novim 33.a členom se lahko oblikuje, če je za opravljanje nalog glavne pisarne sistemizirano najmanj 5 delovnih mest."
17. člen
Za 38.a členom se doda nov 38.b člen, ki se glasi:
"V širši organizacijski enoti se praviloma ne sme oblikovati samo ena ožja organizacijska enota. Samo ena ožja organizacijska enota se oblikuje izjemoma, če na ravni širše organizacijske enote ostanejo sistemizirana najmanj 3 delovna mesta."
18. člen
(1) V 45. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
"(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko za potrebe uvajanja v delo na istem delovnem mestu delata dva javna uslužbenca, vendar ne več kot 1 mesec.
(4) V Ministrstvu za zunanje zadeve v času priprav za delo v zunanji službi na istem delovnem mestu lahko delata dva javna uslužbenca, vendar ne več kot 3 mesece. V Ministrstvu za obrambo v času priprav za delo v tujini na istem delovnem mestu lahko delata dva javna uslužbenca, vendar ne več kot 6 mesecev. Izjema po tem odstavku je dovoljena le v okviru premestitev znotraj organa državne uprave, ne pa v primeru sklenitve novega delovnega razmerja."
(2) Sedanji tretji odstavek se ustrezno preštevilči.
19. člen
(1) V drugem odstavku 46. člena se v tretji alinei beseda "podatke" nadomesti z besedo "dodatke".
(2) Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Pogoji za opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu, plačni in drugi elementi, ki so odvisni od naziva, v katerem se naloge na delovnem mestu opravljajo, se določijo ob nazivih, v katerih se lahko opravljajo naloge na delovnem mestu."
(3) Sedanji četrti odstavek se ustrezno preštevilči.
20. člen
V drugem odstavku 50. člena se besedilo "vojaška delovna mesta" nadomesti z besedilom "delovna mesta, na katerih se opravlja vojaška služba."
21. člen
V četrtem odstavku 51. člena se za besedo "agenciji" postavi vejica in doda besedilo "Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo."
22. člen
(1) Na koncu drugega odstavka 52. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
"Pogoji iz tega odstavka se v sistemizaciji ne določajo za položaje, za katere določi standarde strokovne usposobljenosti uradniški svet."
(2) Deveti odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Če področni zakon za posamezna uradniška delovna mesta zahteva določeno stopnjo izobrazbe, se ta stopnja izobrazbe določi tudi kot pogoj za nazive, v katerih se naloge na tem delovnem mestu opravljajo. Posebni pogoji za opravljanje uradniškega delovnega mesta, določeni s področnimi predpisi, se štejejo tudi kot pogoji za nazive, v katerih se opravljajo naloge na teh delovnih mestih."
23. člen
V 54. členu se dodajo novi četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
"(4) Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. Predpisane delovne izkušnje za nazive VIII. stopnje se pod istimi pogoji skrajšajo na 8 mesecev.
(5) Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva magisterij ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij, doktorat oziroma zaključen specialistični študij iz mednarodnih odnosov.
(6) V primeru, da se za delovno mesto oziroma naziv zahteva pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za 1 leto, razen v primeru uradniških nazivov v pravosodju, za katere se zahteva pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.
(7) Za delovno mesto oziroma naziv, za katerega se zahteva alternativno izpit za državnega notranjega revizorja ali izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za 1 leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja.
(8) Za delovna mesta v kabinetu, za katera se sklene delovno razmerje za čas trajanja funkcije predsednika vlade, ministra ali generalnega sekretarja vlade, se predpisane delovne izkušnje lahko skrajšajo za polovico."
24. člen
(1) V 55. členu se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
"(5) Naloge na delovnih mestih notranjih revizorjev se lahko sistemizirajo v dveh ali v enem nazivu."
(6) Ob sklenitvi delovnega razmerja pri prehodu iz organa državne uprave v občinsko upravo ali obratno, se lahko uradnika imenuje v naziv, ki je višji od najnižjega naziva, v katerem se lahko opravljajo naloge na delovnem mestu, če je tak naziv že pridobil pred prehodom in če sta organa vključena v interni trg dela.
(7) Ob imenovanju v drug naziv, za katerega je določen enak ali nižji količnik za določitev osnovne plače, oziroma ob premestitvi na drugo delovno mesto, za katero je določen enak ali nižji količnik za določitev osnovne plače, javni uslužbenec lahko obdrži doseženo število napredovanj v višji plačilni razred. Ta določba se smiselno uporablja tudi v primeru sklenitve delovnega razmerja ob prehodu iz organa državne uprave v občinsko upravo in obratno."
(2) Sedanji peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek se ustrezno preštevilčijo.
(3) V novem desetem odstavku se na koncu stavka namesto pike postavi vejica in doda besedilo "pri čemer se ne vštevajo delovna mesta vodij diplomatskih predstavništev."
25. člen
Za 55. členom se doda nov 55.a člen, ki se glasi:
"(1) Naloge na diplomatskih delovnih mestih v zunanji službi Ministrstva za zunanje zadeve se lahko ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena opravljajo v več kot treh nazivih.
(2) Delovno mesto diplomat 2. ranga v diplomatskih predstavništvih in konzulatih z manj kot štirimi diplomatskimi delovnimi mesti se opravlja v nazivih od VI. do III. stopnje. V diplomatskih predstavništvih in konzulatih s štirimi ali več diplomatskimi delovnimi mesti, od katerih sta vsaj dve delovni mesti diplomat 2. ranga, se eno od teh opravlja v nazivih od VI. do II. stopnje (pooblaščeni minister). V stalnih predstavništvih in misijah se lahko več delovnih mest diplomat 2. ranga opravlja v nazivih od VI. do II. stopnje, za ostala delovna mesta diplomat 2. ranga se uporablja določba prvega stavka tega odstavka.
(3) Delovno mesto diplomat 3. ranga v zunanji službi se opravlja v nazivih od IX. do VI. stopnje.
(4) Nazivi v tujini se uporabljajo skladno z naslednjo tabelo:
(5) Diplomatska delovna mesta iz 15. člena zakona o zunanjih zadevah se opravljajo v uradniških nazivih od IX. do II. stopnje. Diplomatski nazivi se uporabljajo glede na pridobljen uradniški naziv v skladu z naslednjo tabelo:
(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za delovna mesta Ministrstva za obrambo, na katerih so razporejeni delavci, ki so napoteni na delo v tujino."
26. člen
(1) V prvem odstavku 57. člena se na koncu prvega stavka besedilo "učinkovati pa pričnejo najkasneje s 1. januarjem 2004" nadomesti z besedilom "kot datum začetka uporabe pa se praviloma določi 1. januar 2004, ne pa datum, kasnejši od 1. aprila 2004."
(2) V drugem odstavku 57. člena se besedilo "31. oktobra" nadomesti z besedilom "30. novembra", besedilo: "najkasneje s 1. januarjem 2004" pa se nadomesti z besedilom "z dnem dokončnosti akta o razporeditvi, vendar ne pred začetkom uporabe sistemizacije. Do dokončnosti sklepa o razporeditvi se glede pravic in obveznosti posameznega javnega uslužbenca uporabljajo določbe prejšnje sistemizacije, ne glede na datum, ki je v novi sistemizaciji določen kot datum začetka uporabe nove sistemizacije."
27. člen
(1) Črta se deseti odstavek 58. člena.
(2) Dvanajsti odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Uradnik, ki je opravljal naloge na položaju na dan začetka uporabe zakona o javnih uslužbencih, lahko opravlja naloge na vsebinsko istovrstnem položaju tudi v primeru, da je s prevedbo pridobil nižji ali višji naziv od naziva, v katerem se lahko opravlja naloge na tem položaju v skladu s prilogo III. Uradnik na položaju lahko pod zakonsko določenimi pogoji napreduje v višje nazive, do najvišjega naziva v katerem se lahko opravljajo naloge na tem delovnem mestu v skladu s prilogo III. V primeru iz tega odstavka ni dopustna smiselna uporaba petega odstavka 120. člena zakona o javnih uslužbencih."
(3) V trinajstem odstavku 58. člena se za besedama "sedme stopnje" doda vejica in besedilo: "naziv višji štabni vodnik med nazive desete stopnje".
(4) Doda se šestnajsti odstavek 58. člena, ki se glasi:
"Inšpektorji, ki so na podlagi prej veljavne sistemizacije opravljali naloge na delovnih mestih, za katera je bil določen količnik za določitev osnovne plače od 3.01 do 4.00, se prevedejo v začasne uradniške nazive IX., VIII. In VII. stopnje:
– svetovalec III – inšpektor,
– svetovalec II – inšpektor,
– svetovalec I – inšpektor.
Pred razporeditvijo na delovno mesto inšpektorja v skladu z novo sistemizacijo se ti inšpektorji imenujejo v naziv inšpektor III, v katerem se naloge na tem delovnem mestu opravljajo."
(5) Doda se sedemnajsti odstavek 58. člena, ki se glasi:
"Nazive v Slovenski vojski s količnikom od 4.01 do 4.40 se prevede v nazive major ali kapitan korvete ali višji vojaški uslužbenec XII. razreda. Nazivom v Slovenski vojski se do začetka uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju določijo količniki za določitev osnovne plače skladno s prilogo I.A te uredbe ob smiselni uporabi prvega odstavka 194. člena zakona o javnih uslužbencih."
28. člen
Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi:
"(1) Prevedbe diplomatskih nazivov, ki so se uporabljali po predpisih pred začetkom uporabe zakona o javnih uslužbencih in zakona o zunanjih zadevah v zunanji službi Ministrstva za zunanje zadeve, se opravijo skladno z naslednjo tabelo:
(2) Ataše (višji sodelavec, višji referent, svetovalec II), III. sekretar (svetovalec I) in II. sekretar (višji svetovalec), ki imajo ob uveljavitvi te določbe več kot tri leta službene dobe v zunanji službi, se prevedejo v naziv, ki je za eno stopnjo višji od naziva, določenega z zgornjo tabelo.
(3) Diplomati, ki so razporejeni v zunanjo službo Ministrstva za zunanje zadeve, se prevedejo v diplomatski naziv na podlagi zadnje odločbe o imenovanju v upravnega ali višjega upravnega delavca v skladu z zakonom o zunanjih zadevah, če je to zanje ugodneje, kot prevedba v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4) Nazivi, pridobljeni s prevedbo, se v zunanji službi uporabljajo v skladu s 55.a členom te uredbe.
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za Ministrstvo za obrambo."
29. člen
(1) V petem odstavku 59. člena se doda besedilo, ki se glasi:
"Za organe v sestavi ministrstev, ki v skladu z 19. členom uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03) prenehajo delovati najkasneje s 1. januarjem 2004 ter za Urad Vlade Republike Slovenije za droge, Urad Vlade Republike Slovenije za slovenski jezik, Urad za priseljevanje in begunce, Urad Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike in Urad za javna naročila se natečajni postopek v primeru iz tega odstavka ne sproži. Funkcionar, ki mu je predstojnik takšnega organa v sestavi ministrstva oziroma vladne službe odgovoren, predlaga vladi v imenovanje vršilca dolžnosti, ki opravlja naloge predstojnika do prenehanja delovanja organa."
(2) V predzadnjem stavku šestega odstavka 59. člena se črta beseda "ne", na koncu stavka pa se pred piko doda vejica in besedilo: "predvidene za primer prenehanja funkcije."
(3) V 59. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
"Pravice v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih po prejšnjem odstavku pripadajo tudi predstojniku, ki od začetka uporabe zakona o javnih uslužbencih do prenehanja delovanja organa opravlja naloge vršilca dolžnosti predstojnika."
30. člen
V 61. členu se črta besedilo "do 1. januarja 2004" in nadomesti z besedilom: "do začetka uporabe nove sistemizacije".
31. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:
(1) Do začetka uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02) se za strokovno-tehnična delovna mesta iz kataloga strokovno-tehničnih delovnih mest (priloga IV k tej uredbi), za katera zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99 in 86/99 in 98/99) ne določa količnikov, določijo količniki v naslednji višini:
Tarifni razred ( razvrstitev po katalogu )   Količnik za določitev osnovne plače
VII/ I                             6.00
VII/II                             4.40
VII/ III                            3.25
VI /IV                             2.75
V – delovna mesta s področja meteorologije
in civilnega letalstva                     2.50
V – delovna mesta, za katera se zahteva
več kot šest mesecev delovnih izkušenj             2.30
V – glede na zahtevnost delovnega mesta           2.10 ali 2.20
IV                               1.80
III                               1.50
II                               1.30
I                                1.10
(2) Do začetka uporabe uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 58/03) se za naslednja delovna mesta v zunanji službi Ministrstva za zunanje zadeve določijo količniki za izračun devizne plače:
– sistemski administrator II:       3.50
– korespondent – ataše:          3.10
– sistemski administrator III:      3.10
– sistemski administrator VI:       2.80
– administrativni ataše I:        2.70
– varnostnik IV:             2.70
– sistemski administrator V:       2.30
– administrativni ataše II:        2.20
– voznik (V. stopnja):          2.20
– varnostnik (V. stopnja):        2.10
– voznik (IV. stopnja):          2.10
– administrator VI:           2.10."
(3) Do začetka uporabe uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini se za naslednja naziva, ki se uporabljata v zunanji službi Ministrstva za zunanje zadeve, določita količnika za izračun devizne plače:
– minister svetovalec:          4.90
– prvi svetovalec:            4.80
(4) Količniki za izračun devizne plače se do začetka uporabe uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini uporabljajo glede na naziv, ki ga javni uslužbenec uporablja v zunanji službi.
(5) Določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za Ministrstvo za obrambo.
(6) Do začetka uporabe uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, se za naslednje nazive, ki se uporabljajo v Ministrstvu za obrambo za opravljanje nalog v tujini, določijo količniki za izračun devizne plače:
32. člen
Za 61.a členom se doda nov 61.b člen, ki se glasi:
"(1) Do začetka uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju se za posamezna strokovno-tehnična delovna mesta ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena v novih sistemizacijah začasno, do izpraznitve delovnega mesta, določi enak količnik, kot je bil določen v prej veljavnem aktu za delovno mesto, na katerem so se opravljale istovrstne naloge.
(2) Za posamezna strokovno-tehnična delovna mesta, na katerih se v skladu z novo sistemizacijo opravljajo naloge, ki so se pred uveljavitvijo nove sistemizacije opravljale na delovnih mestih višjih upravnih delavcev, se začasno, do začetka uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, določijo isti dodatki, kot so bili določeni v prej veljavnih sistemizacijah za delovna mesta, na katerih so se opravljale te naloge, ne pa tudi drugi dodatki.
(3) Za posamezna strokovno-tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo tudi naloge, ki ustrezajo opisu drugega strokovno-tehničnega delovnega mesta, se količnik določi po pretežnosti opravljanja nalog."
33. člen
(1) V prvem stavku 63. člena se črta besedilo "s 1. januarjem 2004".
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Če se delo, ki ga je do razporeditve opravljal strokovno-tehnični uslužbenec, lahko opravlja le na uradniškem delovnem mestu, se šteje, da javni uslužbenec nadaljuje z delom na istem delovnem mestu in se ga pred razporeditvijo imenuje v najnižji naziv v katerem se lahko opravlja delo na delovnem mestu v skladu s sistemizacijo."
34. člen
(1) V prilogi I (uradniški nazivi) se v stolpcu Cariniki v 1. kariernem razredu doda naziv prve stopnje, glavni carinski svetnik, s predpisanimi delovnimi izkušnjami 16 let.
(2) V prilogi I (uradniški nazivi) se v stolpcu Policisti v 1. kariernem razredu doda naziv prve stopnje, glavni policijski svetnik, s predpisanimi delovnimi izkušnjami 16 let.
(3) V prilogi I (uradniški nazivi) se spremenijo predpisane delovne izkušnje:
za naziv policist III/ kriminalist III – 6 mesecev,
za naziv policist II/ kriminalist II – 3 leta in 6 mesecev,
za naziv policist I/ kriminalist I – 6 let in 6 mesecev,
za naziv višji policist III/ višji kriminalist III – 8 mesecev,
za naziv višji policist II/ višji kriminalist II – 3 leta 8 mesecev,
za naziv višji policist I/ višji kriminalist I – 6 let 8 mesecev.
(4) V prilogi I (uradniški nazivi) se v stolpcu Uradniški nazivi v pravosodju, za katere se zahteva državni pravniški izpit, v 3. kariernem razredu črtajo nazivi pravosodni svetovalec III, pravosodni svetovalec II in pravosodni svetovalec I. V 2. kariernem razredu se spremenijo zahtevane delovne izkušnje, in sicer:
za naziv višji pravosodni svetovalec III – 2 leti,
za naziv višji pravosodni svetovalec II – 5 let,
za naziv višji pravosodni svetovalec I – 8 let.
(5) V prilogi I (uradniški nazivi) se na koncu tabele dodajo novi stolpci:
35. člen
(1) V prilogi II (opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se pri delovnem mestu pod zaporedno številko 18. Delovno mesto: PRAVOSODNI SODELAVEC pri opisu nalog prva alinea spremeni tako, da se glasi:
"– sodelovanje pri vodenju in izdajanju odločb iz pristojnosti pravosodnega organa ter vodenje enostavnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti organa".
(2) V prilogi II (opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se črta delovno mesto pod zaporedno številko 13. Delovno mesto: PRAVOSODNI SVETOVALEC.
(3) V prilogi II (opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se pri policijskih delovnih mestih pod zaporednimi številkami 19. Delovno mesto: POLICIJSKI SVETNIK, 20. Delovno mesto: VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR, 21. Delovno mesto: POLICIJSKI INŠPEKTOR, 22. Delovno mesto: VIŠJI POLICIST, 23. Delovno mesto: POLICIST, 24. Delovno mesto: KRIMINALISTIČNI SVETNIK, 25. Delovno mesto: VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR, 26. Delovno mesto: KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR, 27. Delovno mesto: VIŠJI KRIMINALIST in 28. Delovno mesto: KRIMINALIST kot poseben pogoj določi izpit iz policijskih pooblastil.
(4) V prilogi II (opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se pri delovnih mestih pod zaporedno številko 21. Delovno mesto: POLICIJSKI INŠPEKTOR, 24. Delovno mesto: KRIMINALISTIČNI SVETNIK, 25. Delovno mesto: VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR in 26. Delovno mesto: KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR, v rubriki "Naloge" doda nova alinea:
"– izvajanje nadzora."
(5) V prilogi II (opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se pri delovnem mestu pod zaporedno številko 40. Delovno mesto: SVETOVALEC – IZTERJEVALEC v rubriki "Poseben pogoj" spremeni besedilo tako, da se glasi:
"– strokovni izpit po zakonu o davčni službi oziroma po zakonu o carinski službi".
(6) Pri delovnem mestu pod zaporedno številko 42. Delovno mesto: IZTERJEVALEC se spremeni opis nalog, tako da se glasi:
"– ugotavljanje premoženja oziroma deležev dolžnika, izterjava iz vrednostnih papirjev, vzajemnih skladov in drugih kapitalskih naložbah in družbah
– pripravljanje sklepov iz premičnega premoženja in vrednostnih papirjih
– pripravljanje predlogov zaradi odtujitve, uničenje zarubljenega premoženja
– izvajanje rubeža in vodenje javnih dražb
– reševanje pritožb dolžnikov
– pripravljanje predlogov za odpis obveznosti
– ugotavljanje neizterljivosti
– pripravljanje zahtevkov za pomoč policije."
(7) V prilogi II (opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se dodajo nova tipična uradniška delovna mesta:
36. člen
Priloga III (uradniški položaji) se v celoti nadomesti z novo prilogo:
37. člen
(1) V prilogi IV (Razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest) se pri delovnem mestu z zaporedno številko 268 – tajnica V/I (ministra; generalnega sekretarja; državnega sekretarja; generalnega direktorja) besedilu v oklepaju doda besedilo, ki se glasi: "predsednika sodišča; sekretarja sodišča" ter pri rubriki "Delovne izkušnje" besedilo spremeni tako, da se glasi: "1 leto".
(2) V prilogi IV (Razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest) se pri delovnem mestu z zaporedno številko 271 – zapisnikar v pravosodnih organih, pri rubriki "Naloge" ter rubriki "Delovne izkušnje" besedilo spremeni tako, da se glasi:
--------------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Zapisnikar v pravosodnih organih
--------------------------------------------------------------------------------
Naloge      - pisanje po nareku, diktafonu ali prepisovanje rokopisov zelo
          zahtevnih vlog ali drugih pisanj;
         - samostojno sestavljanje zahtevnejših dopisov, vlog, sklepov,
          odredb, stroškovnikov;
         - samostojna opravila v zvezi z pozivanjem strank k plačilu
          stroškov, opominjanjem pred tožbo, izvršbo;
         - samostojno urejanje spisov po določilih reda pravosodnega
          organa in opravljanje drugih del in nalog po odredbi
          funkcionarja pravosodnega organa ali vodje strojepisnice.
--------------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  V
--------------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 1 leto
--------------------------------------------------------------------------------
(3) V prilogi IV (Razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest) se pri delovnih mestih z zaporednimi številkami 21 – kodificer V, 48 – operativec V, 50 – pirotehnik V, 356 – laboratorijski tehnik, 360 – orodjar in 344 – delovodja (UIKS), pri rubriki "Delovne izkušnje" besedilo spremeni tako, da se glasi: "2 leti ".
(4) V prilogi IV (Razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest) se pri delovnem mestu z zaporedno številko 270 – vodja strojepiscev, pri rubriki "Delovne izkušnje" besedilo spremeni tako, da se glasi: "1 leto 6 mesecev" .
(5) V prilogi IV (Razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest) se pri delovnem mestu z zaporedno številko 344 – delovodja (UIKS) črta beseda "(UIKS)".
(6) V prilogi IV (Razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest) se na novo vnesejo delovna mesta, in sicer:
Za zaporedno številko 8 delovno mesto, ki se glasi:
---------------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Vzdrževalec baz podatkov avtomatiziranih sistemov kontrole
         letenja za LAS
---------------------------------------------------------------------------------
Naloge      - vzdrževanje osnovne baze podatkov, potrebne za avtomatizirane
          sisteme kontrole letenja
         - zagotavljanje pravočasne dostave podatkov v CEU (Eurocontrol)
         - vzdrževanje baze podatkov v sistemu IFPS
---------------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  V
---------------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 2 leti
---------------------------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 29 delovno mesto, ki se glasi:
----------------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Kontrolor letenja za pretok zračnega prometa
----------------------------------------------------------------------------------
Naloge      - urejanje pretoka zračnega prometa na osnovi podatkov o
          zmogljivosti kontrol letenja in sektorjev ter predlaganje
          delitve sektorjev in omejitev pretoka
         - koordiniranje pretoka zračnega prometa s sosednjimi kontrolami
          letenja in centralno enoto za urejanje pretoka
         - posredovanje vseh informacij, potrebnih za varno in uspešno
          letenje ter odvijanje prometa
----------------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  V
----------------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 2 leti
----------------------------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 35 delovno mesto, ki se glasi:
---------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Nadzornik sporočil za letalce
---------------------------------------------------------------
Naloge      - opravljane nalog nadzornika
         - uvajanje v specifičnosti poklica operaterja
         - sodelovanje v izpitni komisiji
---------------------------------------------------------------
Tarifni razred  V
---------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 2 leti
---------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 47 delovno mesto, ki se glasi:
---------------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Operater v oddelku zrakoplovnih informacij – inštruktor
---------------------------------------------------------------------------------
Naloge      - poučevanje, strokovno preizkušanje ob podaljšanju dovoljenja
          kandidatov za pridobitev predmetnega dovoljenja in
          pooblastila
         - zagotavljanje drugih zahtevanih informacij zrakoplovnim
          posadkam in pooblaščenim delavcem letališča in zrakoplovnih
          prevoznikov
         - sprejemanje, potrjevanje dopolnjevanje in posredovanje planov
          leta
---------------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  V
---------------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 2 leti
---------------------------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 57 delovno mesto, ki se glasi:
----------------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Sodelavec za avtomatizirane sisteme kontrole letenja
----------------------------------------------------------------------------------
Naloge      - izdelava zahtevnejših analiz projektov, informacij, poročil in
          drugih gradiv, ki se nanašajo na sistemske rešitve
         - priprava strokovnih podlag za meddržavno sodelovanje z
          delovnega področja
         - organiziranje ustreznih oblik sodelovanja z drugimi organi in
          organizacijami v zadevah z delovnega področja
----------------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  V
----------------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 3 leta
----------------------------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 61 delovno mesto, ki se glasi:
----------------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Sodelavec za tehnologijo dela kontrole letenja
----------------------------------------------------------------------------------
Naloge      - izdelava zahtevnejših analiz projektov, informacij, poročil in
          drugih gradiv, ki se nanašajo na sistemske rešitve
         - priprava navodil za delo enot kontrole letenja in postopkov
          koordinacije
         - izdelava zahtevnejših analiz projektov, informacij, poročil in
          drugih gradiv, ki se nanašajo na sistemske rešitve
----------------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  V
----------------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 3 leta
----------------------------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 68 delovno mesto, ki se glasi:
-----------------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Vodja oddelka sporočil za letalce
-----------------------------------------------------------------------------------
Naloge       – vodenje, organiziranje in usklajevanje dela v oddelku sporočil
           za letalce (NOTAM)
-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  V
-----------------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 3 leta
-----------------------------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 69 delovno mesto, ki se glasi:
---------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Vodja oddelka zrakoplovnih publikacij
---------------------------------------------------------------------------
Naloge      - vodenje, organiziranje dela
         - priprava najzahtevnejših gradiv iz delovnega področja
         - priprava strokovnih podlag za meddržavno sodelovanje iz
          delovnega področja
---------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  V
---------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 3 leta
---------------------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 70 delovno mesto, ki se glasi:
--------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Vodja oddelka zrakoplovne telekomunikacije
--------------------------------------------------------------------------
Naloge      - vodenje, organiziranje in usklajevanje dela v oddelku
         - sodelovanje pri pripravi sistemskih ureditev
         - priprava strokovnih podlag za meddržavno sodelovanje z
          delovnega področja
--------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  V
--------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 3 leta
--------------------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 91 delovno mesto, ki se glasi:
----------------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Inženir za letalske procedure
----------------------------------------------------------------------------------
Naloge      - izdelava predlogov novih vizualnih in instrumentalnih procedur
         - organiziranje ustreznega sodelovanja z drugimi organi in
          organizacijami v zadevah iz delovnega področja
         - strokovno usposabljanje sodelavcev v zadevah iz delovnega
          področja
----------------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  VI
----------------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 3 leta
----------------------------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 91 delovno mesto, ki se glasi:
---------------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Inženir za varnost
---------------------------------------------------------------------------------
Naloge      - sodelovanje v pripravi programa za varnost zračnega prometa v
          navigacijskih službah
         - ugotavljanje pomanjkljivosti in priprava ukrepov za odpravo
          le-teh
         - aktivno sodelovanje v programu EATCHIP za področje varnosti
---------------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  VI
---------------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 3 leta
---------------------------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 101 delovno mesto, ki se glasi:
----------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Nadzornik v telekomunikacijskem oddelku
----------------------------------------------------------------
Naloge      - postavljanje konfiguracije sistema
         - kontrola pretoka sporočil sistemu
         - kontroliranje stanja zvez in perifernih enot
----------------------------------------------------------------
Tarifni razred  VI
----------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 3 leta
----------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 185 delovno mesto, ki se glasi:
-----------------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Inženir za sodelovanje z Eurocontrol (EATCHIP)
-----------------------------------------------------------------------------------
Naloge      - sodelovanje v ICAO programih s področja navigacijskih služb
         - izvajanje programa za Slovenijo
         - sodelovanje pri pripravi gradiva in v delovnih skupinah za ožje
          delovno področje
-----------------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  VII
-----------------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 3 leta
-----------------------------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 227 delovno mesto, ki se glasi:
---------------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Vodja tehničnega centra
---------------------------------------------------------------------------------
Naloge      - koordiniranje, organiziranje in nadzorovanje dela v centru za
          letalske komunikacijske, navigacijske in nadzorne sisteme v
          območni kontroli letenja
         - koordiniranje dela z vodjem izmene kontrole letenja
         - periodični pregledi podsklopov sistemov in naprav in njihovih
          perifernih enot določenega področja
---------------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  VII
---------------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 6 let
---------------------------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 266 delovno mesto, ki se glasi:
--------------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Sodelavec v sprejemni pisarni pravosodnega organa
--------------------------------------------------------------------------------
Naloge      - vodenje evidenc v zadevah pravosodne uprave
         - opravljanje vročevalske službe za pravosodni organ skladno s
          procesnimi predpisi
         - sprejemanje, razvrščanje, klasificiranje in urejanje ter
          odpravljanje dokumentov
         - izvajanje nalog pisarniškega poslovanja
--------------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  V
--------------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 6 mesecev
--------------------------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 271 delovno mesto, ki se glasi:
----------------------------------------------------------------------------------
Delovno mesto   Sodni zapisnikar na sodiščih
----------------------------------------------------------------------------------
Naloge      - pisanje po neposrednem diktatu na glavnih obravnavah, narokih,
          zaslišanjih na sedežu organa in na zunanjem poslovanju
          sodišča;
         - samostojno sestavljanje zahtevnejših dopisov, sklepov, odredb;
         - samostojna opravila v zvezi z vabljenjem na glavno obravnavo,
          naroke in zaslišanja, odpravljanje sodnih pisanj in vodenje
          evidenc;
         - samostojno urejanje spisov po končanih obravnavah, narokih in
          zaslišanjih, izdelava popisov in arhiviranje spisov po
          določilih sodnega reda in opravljanje drugih del in nalog po
          odredbi sodnika ali vodje strojepisnice
----------------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred  V
----------------------------------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 1 leto
----------------------------------------------------------------------------------
Za zaporedno številko 349 delovno mesto, ki se glasi:
---------------------------------------------------------
Delovno mesto   Gostinski tehnik
---------------------------------------------------------
Naloge      - sodelovanje pri sestavi jedilnika
         - pripravljanje in postrežba hrane
         - vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji
---------------------------------------------------------
Tarifni razred  V
---------------------------------------------------------
Delovne izkušnje 3 leta
---------------------------------------------------------
Delovna mesta se ustrezno preštevilčijo.
38. člen
Priloga V – VODENJE IN UPRAVLJANJE V UPRAVI se v celoti nadomesti z novo:
39. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-02/2003-9
Ljubljana, dne 23. oktobra 2003.
EVA 2003-1711-0105
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti