Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003

Kazalo

4429. Priloga k statutu Univerze na Primorskem, stran 13943.

Na podlagi 10. in 11. člena odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03) ter 38. in 50. člena statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03) sta senat in upravni odbor univerze na 1. izredni skupni seji 12. 9. 2003 sprejela
P R I L O G O K S T A T U T U
Univerze na Primorskem
V statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03) se doda priloga, ki se glasi:
I. UNIVERZA NA PRIMORSKEM OPRAVLJA NEPOSREDNO OZIROMA PREK SVOJIH ČLANIC V IMENU IN ZA RAČUN UNIVERZE NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
   1. DEJAVNOSTI, KI JIH OPRAVLJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM NEPOSREDNO OZIROMA PREK
SVOJIH ČLANIC V SVOJEM IMENU IN ZA SVOJ RAČUN, SO:
 
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.103  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
      sorodnih dejavnosti
K 73.104  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 91.120  Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330  Dejavnost drugih članskih organizacij
O 92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O 92.340  Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.511  Dejavnost knjižnic

   2. UNIVERZA NA PRIMORSKEM OPRAVLJA V SVOJEM IMENU IN ZA SVOJ RAČUN PREK UPRAVE
UNIVERZE NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
 
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150  Drugo založništvo
DE 22.220  Drugo tiskarstvo
DE 22.230  Knjigoveštvo
DE 22.240  Priprava za tisk
DE 22.250  Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
DE 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320  Razmnoževanje video zapisov
DE 22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
G 52.471  Dejavnost knjigarn
G 52.472  Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G 52.473  Dejavnost papirnic
G 52.488  Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
G 52.500  Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G 52.610  Trgovina na drobno po pošti
H 55.100  Dejavnost hotelov in podobnih obratov
H 55.210  Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
H 55.220  Dejavnost kampov
H 55.231  Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
H 55.239  Druge nastanitve za krajši čas
H 55.301  Dejavnost restavracij in gostiln
H 55.302  Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
H 55.510  Dejavnost menz
I 63.300  Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
      povezane dejavnosti
K 70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330  Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 71.340  Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 71.401  Izposojanje športne opreme
K 71.403  Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K 72.100  Svetovanje o računalniških napravah
K 72.210  Razvoj in založba programskih paketov
K 72.220  Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.400  Omrežne podatkovne storitve
K 72.600  Druge računalniške dejavnosti
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.400  Oglaševanje
K 74.851  Prevajanje
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873  Druge poslovne dejavnosti, d. n.
O 92.610  Obratovanje športnih objektov
O 92.623  Druge športne dejavnosti
O 92.720  Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
O 93.050  Druge osebne storitve
II. ČLANICE UNIVERZE NA PRIMORSKEM OPRAVLJAJO V SVOJEM IMENU IN ZA SVOJ RAČUN NASLEDNJE DEJAVNOSTI
   1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER
 
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.150  Drugo založništvo
K 70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 72.400  Omrežne podatkovne storitve
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.851  Prevajanje
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873  Druge poslovne dejavnosti, d. n.
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 92.511  Dejavnost knjižnic

   2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
 
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
G 51.470  Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
K 71.330  Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 72.100  Svetovanje o računalniških napravah
K 72.220  Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.400  Omrežne podatkovne storitve
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400  Oglaševanje
K 74.851  Prevajanje
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873  Druge poslovne dejavnosti, d. n.
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 91.120  Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330  Dejavnost drugih članskih organizacij
O 92.511  Dejavnost knjižnic
O 93.050  Druge osebne storitve

   3. PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
 
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150  Drugo založništvo
DE 22.240  Priprava za tisk
DE 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320  Razmnoževanje video zapisov
DE 22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
G 51.470  Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G 52.488  Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
G 52.500  Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G 52.610  Trgovina na drobno po pošti
K 70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330  Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 71.340  Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 71.401  Izposojanje športne opreme
K 71.403  Izposojanje drugih predmetov široke porabe
K 72.100  Svetovanje o računalniških napravah
K 72.210  Razvoj in založba programskih paketov
K 72.220  Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.400  Omrežna podatkovne storitve
K 72.600  Druge računalniške dejavnosti
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400  Oglaševanje
K 74.851  Prevajanje
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873  Druge poslovne dejavnosti, d.n.
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 91.120  Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330  Dejavnost drugih članskih organizacij
O 92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O 92.340  Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.511  Dejavnost knjižnic
O 92.623  Druge športne dejavnosti
O 93.050  Druge osebne storitve

   4. TURISTICA – VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM, PORTOROŽ
 
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.150  Drugo založništvo
H 55.100  Dejavnost hotelov in podobnih obratov
H 55.210  Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
H 55.220  Dejavnost kampov
H 55.239  Druge nastanitve za krajši čas
H 55.301  Dejavnost restavracij in gostiln
I 63.300  Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
      povezane dejavnosti
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400  Oglaševanje
K 74.851  Prevajanje
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 92.340  Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.511  Dejavnost knjižnic
O 92.720  Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.

   5. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
 
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.150  Drugo založništvo
H 55.301  Dejavnost restavracij in gostiln
H 55.302  Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
K 70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330  Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 71.340  Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.600  Druge računalniške dejavnosti
K 73.104  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400  Oglaševanje
K 74.851  Prevajanje
K 74.852  Fotokopiranje in razmnoževanje
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873  Druge poslovne dejavnosti, d. n.
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 91.120  Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330  Dejavnost drugih članskih organizacij
O 92.511  Dejavnost knjižnic
O 92.623  Druge športne dejavnosti
O 93.050  Druge osebne storitve

   6. ZNANSTVENO RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER
 
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150  Drugo založništvo
67.130   Pomožne dejavnosti povezane s finančni posredništvom
K 70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330  Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 71.340  Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 72.100  Svetovanje o računalniških napravah
K 72.210  Razvoj in založba programskih paketov
K 72.220  Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.400  Omrežne podatkovne storitve
K 72.600  Druge računalniške dejavnosti
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.103  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
      sorodnih dejavnosti
K 73.104  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.201  Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
      meritve, kartiranje
K 74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.400  Oglaševanje
K 74.851  Prevajanje
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873  Druge poslovne dejavnosti, d. n.
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 91.120  Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330  Dejavnost drugih članskih organizacij
O 92.511  Dejavnost knjižnic
O 92.530  Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov

   7. PRIMORSKI INŠTITUT ZA NARAVOSLOVNE IN TEHNIČNE VEDE KOPER
 
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.150  Drugo založništvo
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.103  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
      sorodnih dejavnosti
K 73.104  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.201  Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
      meritve, kartiranje
K 74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 92.511  Dejavnost knjižnic
Predsednica
senata UP
dr. Lucija Čok l. r.
 
Predsednica
upravnega odbora UP
dr. Lučka Lorber l. r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k prilogi statuta Univerze na Primorskem pod št. 623-08/2001-6 z dne 30. septembra 2003.

AAA Zlata odličnost