Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003

Kazalo

4412. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvrševanju zakona o osebni izkaznici, stran 13916.

Na podlagi 20. člena zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 75/97) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o izvrševanju zakona o osebni izkaznici
1. člen
V pravilniku o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 43/98) se drugi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Prosilec mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice ali rute.«
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, smejo pripadnice oziroma pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.«
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besede »prvega in drugega odstavka« nadomestijo z besedami »prejšnjih odstavkov«.
2. člen
V drugem odstavku 17. člena se v četrti alinei beseda »in« na koncu alinee nadomesti z vejico. V peti alinei se pika nadomesti z besedo »in«. Doda se nova šesta alinea, ki se glasi:
»– kartoteka naznanitev pogrešitve osebne izkaznice.«
V tretjem odstavku se za besedama »osebne izkaznice« dodajo besede »in naznanitev pogrešitve osebne izkaznice«.
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se pred številko »17« dodajo besede »iz pete alinee«.
Na koncu stavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Kartoteka iz šeste alinee 17. člena tega pravilnika je sestavljena iz naznanitev pogrešitve osebne izkaznice, ki so vložene v kartoteko po abecednem redu in se hranijo pri pristojnem organu, pri katerem je bila pogrešitev naznanjena, najmanj 5 let po naznanitvi.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1333/01-214-01-8/2003
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2003-1711-0085
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve