Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2002 z dne 13. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2002 z dne 13. 11. 2002

Kazalo

4784. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oznakah v Slovenski vojski, stran 10432.

Na podlagi 41. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl. US, 87/01, 47/02 in 67/02 – popr.) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oznakah v Slovenski vojski
1. člen
V pravilniku o oznakah v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 3/95) se za 1. členom naslov poglavja spremeni tako, da se glasi “II. OZNAKE ČINOV IN RAZREDOV”.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za drugo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
– “za naddesetnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in dvema lomljenima črtama”.
Dosedanja šesta alinea, ki postane nova sedma alinea, se nadomesti z novo sedmo, osmo, deveto, deseto in enajsto alineo, ki se glasijo:
– “za višjega štabnega vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in tremi lomljenimi črtami;
– za praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim listom in eno lomljeno črto;
– za višjega praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim listom in dvema lomljenima črtama;
– za štabnega praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim listom in tremi lomljenimi črtami;
– za višjega štabnega praporščaka široka črta s stiliziranim lipovim listom in štirimi lomljenimi črtami”.
3. člen
V 3. členu se spremenita prvi in drugi odstavek tako, da se glasita:
“Oznake za čine častnikov so:
– za poročnika dve ravni črti s stiliziranima lipovima listoma;
– za nadporočnika tri ravne črte s stiliziranimi lipovimi listi;
– za stotnika štiri ravne črte s stiliziranimi lipovimi listi;
– za majorja ena široka in ena ozka črta s stiliziranima lipovima listoma;
– za podpolkovnika ena široka in dve ozki črti s stiliziranimi lipovimi listi;
– za polkovnika ena široka in tri ozke črte s stiliziranimi lipovimi listi;
– za brigadirja ena široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem in ena ozka črta s stiliziranim lipovim listom.
Oznake činov za generale so:
– za generalmajorja ena široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem in dve ozki črti s stiliziranima lipovima listoma;
– za generalpodpolkovnika ena široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem in tri ozke črte s stiliziranimi lipovimi listi;
– za generala ena široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem in štiri ozke črte s stiliziranimi lipovimi listi”.
4. člen
V 4. členu se v prvem odstavku za besedama “dveh členov” postavi pika in črta besedilo v nadaljevanju.
V drugem odstavku se črta besede “vendar brez sider”.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
“Oznake činov za mornariške častnike so:
– za poročnika korvete širok trak;
– za poročnika fregate ozek in širok trak;
– za poročnika bojne ladje dva široka trakova;
– za kapitana korvete širok, ozek in širok trak;
– za kapitana fregate trije široki trakovi;
– za kapitana bojne ladje štirje široki trakovi;
– za kapitana širši in širok trak.
Oznake činov za admirale so:
– za kontraadmirala širši in dva široka trakova;
– za viceadmirala širši in trije široki trakovi;
– za admirala širši in štirje široki trakovi”.
5. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
“5.a člen
Oznake razredov vojaških uslužbencev so za nižje vojaške uslužbence od
I. do VIII. razreda:
– oznaka za I. razred je ravna črta;
– oznaka za II. razred sta dve ravni črti;
– oznaka za III. razred so tri ravne črte;
– oznaka za IV. razred je ravna in lomljena črta;
– oznaka za V. razred je lomljena črta;
– oznaka za VI. razred je lomljena in ravna črta;
– oznaka za VII. razred je lomljena in dve ravni črti;
– oznaka za VIII. razred je lomljena in tri ravne črte.
Oznake razredov vojaških uslužbencev so za višje vojaške uslužbence od IX. do XV. razreda:
– oznaka za IX. razred je ravna in dve prekrižani črti;
– oznaka za X. razred sta dve prekrižani črti;
– oznaka za XI. razred sta dve prekrižani in ravna črta;
– oznaka za XII. razred sta dve prekrižani in dve ravni črti;
– oznaka za XIII. razred sta dve prekrižani in tri ravne črte;
– oznaka za XIV. razred sta dve prekrižani, ravna in lomljena črta;
– oznaka za XV. razred sta dve prekrižani in lomljena črta.”
6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Oznake činov za vojake in mornarje so izdelane v kovinski ali vezeni izvedbi rdeče barve in so pritrjene na naramkah.
Oznake činov za podčastnike, častnike in generale so izdelane v kovinski ali vezeni izvedbi zlate barve in so pritrjene na naramkah službene in slavnostne uniforme.
Oznake činov za mornariške podčastnike, častnike in admirale so izdelane v kovinski ali vezeni izvedbi zlate barve in so pritrjene na naramkah oziroma spodnjem delu obeh rokavov bojne, službene ali slavnostne uniforme.
Oznake razredov za vojaške uslužbence so izdelane v kovinski ali vezeni izvedbi srebrne barve in so pritrjene na epoletah zelene barve na službeni in slavnostni uniformi. Višji vojaški uslužbenci imajo epolete s srebrno obrobo širine 3 mm.
Oznake činov, ki se nosijo na bojni uniformi, so za vojake izdelane v rdeči mat barvi, za podčastnike, častnike in generale so oznake činov izdelane v črni mat barvi na sivi podlagi. Oznake razredov za vojaške uslužbence ki se nosijo na bojni uniformi, so izdelane v srebrni mat barvi na črni podlagi.
Oznake činov na bojnih uniformah se nosijo na levem naprsnem žepu uniforme.”
7. člen
V 13. členu se spremenita tretji in četrti odstavek tako, da se glasita:
“Na službeni in slavnostni uniformi se nosijo oznake pripadnosti, ki so izdelane v osnovni izvedbi, na bojni uniformi pa v maskirni izvedbi.
K obliki, vsebini in uporabi oznak pripadnosti iz tega člena, mora predhodno dati soglasje načelnik Generalštaba Slovenske vojske”.
8. člen
V 15. členu se v tretjem odstavku besede “komisija iz 13. člena tega pravilnika” nadomestijo z besedami “načelnik Generalštaba Slovenske vojske”.
9. člen
20. člen se črta.
10. člen
Sestavni del tega pravilnika so tudi risbe oznak činov iz 2., 3. in 4. člena ter oznake razredov iz 5. člena tega pravilnika.
11. člen
Oznake činov in razredov je treba uskladiti s tem pravilnikom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-19/2002-1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost