Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4171. Pravilnik o programih posebnega pomena, stran 9354.

Na podlagi petega in šestega odstavka 82. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) ministrica za kulturo izdaja
P R A V I L N I K
o programih posebnega pomena
1. člen
S tem pravilnikom se določijo natančnejša merila za opredelitev lokalnih in regionalnih vsebin, pogoji in postopek za pridobitev statusa lokalnega oziroma regionalnega, študentskega in nepridobitnega radijskega in televizijskega programa.
Programske vsebine lokalnih, regionalnih, študentskih in nepridobitnih radijskih in televizijskih programov
2. člen
Programske vsebine lokalnih oziroma regionalnih, študentskih ter nepridobitnih radijskih in televizijskih programov so namenjene:
– zagotavljanju objektivnega in nepristranskega obveščanja prebivalcev lokalnih, regionalnih, študentskih ali drugih skupnosti o političnih, kulturnih, verskih, gospodarskih in drugih vprašanjih, pomembnih za njihovo življenje in delo;
– uravnoteženemu zastopanju vseh legitimnih interesov v dani lokalni, regionalni, študentski ali drugi skupnosti, tudi tistih, ki prihajajo s strani manjšinskih družbenih skupin; pri čemer se zainteresiranim družbenim skupinam dopusti možnost neposrednega sodelovanja v programu;
– predstavljanju izvirne produkcije slovenskih avdiovizualnih ali radiofonskih avtorskih del;
– razvoju kulture in ohranjanju kulturne dediščine;
– izobraževanju;
– spodbujanju dialoga in sožitja med ljudmi na temelju spoštovanja človekovega dostojanstva ter drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
– negovanju kulture govora in izražanja.
3. člen
Pri ugotavljanju skladnosti programskih vsebin radijskega ali televizijskega programa s programskimi zahtevami za lokalne oziroma regionalne, študentske ali nepridobitne programe se upošteva zlasti:
– obseg lastne produkcije,
– obseg produkcije lastnega informativnega programa,
– obseg produkcije slovenskih avdiovizualnih ali radiofonskih avtorskih del,
– žanrsko in tematsko raznovrstnost programske ponudbe.
4. člen
Lokalne oziroma regionalne vsebine so informativne, kulturno-umetniške, izobraževalne, otroške in mladinske, verske, športne in kulturno-zabavne programske vsebine iz pravilnika o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02), s tematiko, ki izhaja iz lokalnega oziroma regionalnega območja, kateremu je namenjen določen lokalni ali regionalni radijski ali televizijski program, oziroma je pomembna za njegove poslušalce ali gledalce.
Pogoji in postopek za pridobitev statusa lokalnega oziroma regionalnega radijskega ali televizijskega programa
5. člen
Lokalni oziroma regionalni radijski programi morajo v dnevnem oddajnem času med 6. in 20. uro vsebovati najmanj 30 odstotkov lokalnih oziroma regionalnih vsebin lastne produkcije.
Lokalni oziroma regionalni televizijski programi morajo v dnevnem oddajnem času med 8. in 24. uro vsebovati najmanj 30 odstotkov lokalnih oziroma regionalnih vsebin lastne produkcije.
Minimalni čas oddajanja lokalnega televizijskega programa znaša 3 ure dnevno in 4 dni v tednu.
Minimalni čas oddajanja regionalnega televizijskega programa znaša 5 ur dnevno in se mora predvajati vsakodnevno.
Izjemoma lahko pridobi status lokalnega programa tudi program, ki ne dosega predpisanega deleža lokalnih vsebin lastne produkcije iz tega člena, če se tak program razširja na demografsko ogroženem ali gospodarsko nerazvitem območju in če na tem območju ni drugega lokalnega programa.
6. člen
V deležu iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena morajo biti zastopane informativne in kulturno-umetniške programske vsebine iz 4. člena tega pravilnika ter programske vsebine iz vsaj še ene druge vrste programskih vsebin, ki so opredeljene v 4. členu tega pravilnika.
V tedenski programski shemi morajo biti zastopane programske vsebine iz vsaj petih različnih vrst programskih vsebin iz 4. člena tega pravilnika.
7. člen
Lokalni oziroma regionalni radijski in televizijski programi morajo izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
– da je v programu zagotovljeno objektivno in nepristransko obveščanje prebivalcev lokalne oziroma regionalne skupnosti ter uravnoteženo predstavljanje različnih mnenj in stališč o političnih, kulturnih, verskih, gospodarskih in drugih vprašanjih, pomembnih za njihovo življenje in delo;
– da je imenovan programski odbor, v katerem so zastopani interesi lokalne oziroma regionalne skupnosti s področja gospodarstva, kulture, izobraževanja in športa ter izdajatelja programa;
– da so programske vsebine pretežno lokalnega oziroma regionalnega značaja in jih sooblikujejo prebivalci lokalne oziroma regionalne skupnosti;
– da razširjajo programske vsebine iz življenja in dela Slovencev v zamejstvu, pripadnikov italijanske in madžarske skupnosti ter Romov, če so vidne in slišne na območjih, kjer te skupnosti živijo;
– da je v primerjavi z ostalimi radijskimi oziroma televizijskimi programi, ki izpolnjujejo kriterije iz tega člena in oddajajo na istem območju, v dnevnem času tega programa zagotovljen večji delež programskih vsebin lokalnega ali regionalnega značaja.
8. člen
Status lokalnega oziroma regionalnega radijskega ali televizijskega programa se lahko dodeli na pisno vlogo izdajatelja programa, oziroma izdajateljev programov v skladu z drugim odstavkom 79. člena zakona o medijih, naslovljeno na Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija).
9. člen
Izdajatelji televizijskih in radijskih programov, ki imajo status lokalnega programa posebnega pomena, se lahko skladno z drugim odstavkom 79. člena zakona o medijih, organizacijsko in programsko povežejo za izdajanje regionalnega programa v mreži, pod naslednjimi pogoji:
– da vsak od povezanih izdajateljev oddaja na območju, za katerega mu je bilo izdano radijsko dovoljenje, vsak dan med 6. in 20. uro za radijske programe ter 8. in 24. uro za televizijske programe najmanj 2 uri lokalnih programskih vsebin lastne produkcije;
– da skupna lastna produkcija povezanih izdajateljev, v katero se ne všteva program iz prejšnje alinee, vsak dan med 6. in 20. uro za radijske programe ter 8. in 24. uro za televizijske programe obsega najmanj 25 odstotkov regionalnih programskih vsebin, ki se oddajajo prek mreže;
– da vsak od povezanih izdajateljev pridobi predhodno soglasje agencije, če bi se zaradi povezovanja za oddajanje regionalnega programa bistveno spremenila njegova programska zasnova;
– da povezani izdajatelji oblikujejo skupno programsko zasnovo in pisni pravni akt o načinu njenega izvajanja, ter oba dokumenta pošljejo pristojnemu ministrstvu zaradi vpisa v razvid, v skladu z določbami 12. člena zakona o medijih;
– da povezani izdajatelji s posebnim aktom imenujejo odgovornega urednika skupnega programa, ki odgovarja za razširjanje programskih vsebin v skladu z zakonom o medijih, in akt o imenovanju pošljejo pristojnemu ministrstvu v 15 dneh pred začetkom delovanja mreže.
Regionalna mreža iz tega člena se glede programskih zahtev in omejitev za regionalne programe posebnega pomena iz tega pravilnika in iz zakona o medijih obravnava kot enoten televizijski ali radijski program, razen če določbe tega člena določajo drugače.
10. člen
Vlogi za pridobitev statusa lokalnega ali regionalnega programa je treba priložiti:
– akt o ustanovitvi programskega odbora,
– programsko zasnovo, iz katere je razvidno, da so programske vsebine pretežno lokalnega oziroma regionalnega značaja in jih sooblikujejo prebivalci lokalne oziroma regionalne skupnosti ter da razširjajo programske vsebine iz življenja in dela Slovencev v zamejstvu, pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter Romov, če so vidne ali slišne na območjih, kjer te skupnosti živijo,
– predvideno tedensko programsko shemo,
– aktualen tedenski spored programa.
V primeru, da za status regionalnega programa zaprosi več izdajateljev programov s statusom lokalnega programa, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena tega pravilnika, je treba vlogi priložiti še:
– skupno programsko zasnovo in pisni pravni akt o načinu njenega izvajanja,
– akt o imenovanju odgovornega urednika skupnega programa.
11. člen
Agencija po prejemu popolne vloge preveri analize radijskih ali televizijskih programov bodisi na podlagi posnetkov programa, ki jih sama posname, jih naroči pri zunanjih izvajalcih ali jih pridobi od izdajatelja programa, ki prosi za status.
Če agencija oceni, da pridobljeni posnetki ne odražajo resnične slike obravnavanega radijskega ali televizijskega programa, lahko od vložnika zahteva posnetke za dodatne dni predvajanja oziroma jih posname sama ali pridobi od zunanjega izvajalca.
12. člen
Po opravljenem preverjanju radijskega ali televizijskega programa agencija pošlje izpis kodiranja programa vložniku, čigar program je bil pregledan. Ta lahko nato v roku 8 dni poda obrazložene pisne pripombe k opredelitvam delov programa, na podlagi katerih agencija ponovno preveri morebitne sporne opredelitve delov programa.
13. člen
Obravnavano vlogo za status lokalnega ali regionalnega programa s končno analizo programa vložnika agencija posreduje Ministrstvu za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) in ga zaprosi za predhodno mnenje o vložnikovem izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa lokalnega ali regionalnega programa. Ministrstvo posreduje mnenje najpozneje v 15 dneh od dne prejema zaprosila agencije.
Če agencija v tem času od ministrstva ne prejme mnenja, šteje, da ministrstvo nima pripomb, in nadaljuje postopek.
14. člen
Vlogo za pridobitev statusa s poročilom o opravljeni analizi programa in mnenjem ministrstva agencija posreduje Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: svet), ki jo uvrsti na dnevni red prve seje po prejemu.
Svet na podlagi predloženega gradiva izda ustrezen sklep, s katerim agenciji predlaga, naj vložniku dodeli oziroma ne dodeli statusa lokalnega oziroma regionalnega programa.
Na podlagi sklepa sveta agencija izda vložniku ustrezno odločbo in hkrati o tem obvesti ministrstvo.
15. člen
Izdajatelj radijskega ali televizijskega programa ne more ponovno zaprositi za pridobitev statusa lokalnega oziroma regionalnega programa pred iztekom 6 mesecev od pravnomočnosti zavrnilne odločbe.
16. člen
Če se na podlagi opravljenega strokovnega nadzora lokalnega oziroma regionalnega radijskega ali televizijskega programa ugotovi, da program ne ustreza kriterijem iz zakona in pravilnika, ki urejata te programe, svet sprejme sklep, s katerim agenciji predlaga, da programu status odvzame.
Na podlagi sklepa sveta agencija izda odločbo, s katero izdajatelju lokalnega oziroma regionalnega programa odvzame status ter hkrati o tem obvesti ministrstvo.
Pogoji in postopek za pridobitev statusa radijskega ali televizijskega študentskega programa
17. člen
Status študentskega programa lahko pridobijo radijski ali televizijski programi, katerih izdajatelj je študentska organizacija v skladu z zakonom, ki ureja delovanje in dejavnost samoupravne študentske skupnosti študentov Slovenije, in s svojim temeljnim pravnim aktom.
Programske vsebine študentskega programa so informacije vseh vrst in avtorska dela, katerih namen je obveščanje ter zadovoljevanje izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, umetniških, kulturnih in drugih potreb študentske in širše javnosti.
18. člen
Vlogi za pridobitev statusa študentskega programa, naslovljeni na agencijo, je treba priložiti:
– pravne akte, ki določajo:
– da izdajatelj uporablja presežek prihodkov nad odhodki samo za dejavnost, za katero je ustanovljen;
– način delovanja medija, način in pogoje za imenovanje in razreševanje odgovornega urednika, pravna razmerja med izdajateljem in uredništvom, osnovna medsebojna razmerja znotraj uredništva in stopnjo avtonomije uredništva pri urejanju razmerij znotraj uredništva v skladu z določili zakona o medijih;
– izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni;
– programsko zasnovo in tedensko programsko shemo, iz katerih je razvidno, ali so programske vsebine pretežno namenjene študentski javnosti in ali program vsebuje zahtevane programske vsebine za študentske programe;
– seznam programskih sodelavcev (redno zaposlenih in pogodbenih ter študentov, ki prejemajo izplačila prek študentskega servisa), ki izkazuje, da je večina sodelavcev, ki ustvarjajo in razširjajo programske vsebine študentskega programa, študentov.
19. člen
Vlogo za pridobitev statusa s prilogami iz prejšnjega člena agencija posreduje svetu, ki jo uvrsti na dnevni red prve seje po prejemu.
Za nadaljnji postopek do izdaje ustrezne odločbe se smiselno uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 14. člena ter 15. in 16. člen tega pravilnika.
Pogoji in postopek za pridobitev statusa nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa
20. člen
Nepridobitni radijski oziroma televizijski program mora v dnevnem oddajnem času obsegati najmanj 30 odstotkov lastne produkcije informativnih, umetniških, izobraževalnih in kulturno-zabavnih vsebin.
Vlogi za pridobitev statusa nepridobitnega programa, naslovljeni na ministrstvo, je treba priložiti:
– pravne akte, ki izkazujejo, da izdajatelj, ki je pravna oseba, uporablja presežek prihodkov nad odhodki oziroma dobiček od dejavnosti samo za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti;
– programsko zasnovo, iz katere je razvidno, da program vsebuje zahtevane programske vsebine za nepridobitne programe;
– izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni;
– izjavo, da plače zaposlenih ter nadomestila za plače članov organov upravljanja in nadzora pri izdajatelju ter druga nadomestila (potni stroški, dnevnice itd.) ne presegajo tarif, ki jih veljavni predpisi in kolektivna pogodba zaposlenih v kulturi določajo za javne zavode.
21. člen
Vloga je popolna, če vsebuje vse priloge iz drugega odstavka prejšnjega člena.
Po prejemu popolne vloge ministrstvo preveri izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena. Če ministrstvo ugotovi, da so pogoji izpolnjeni, posreduje vlogo skupaj s poročilom o izpolnjevanju pogojev agenciji, ki postopa po 11. in 12. členu tega pravilnika.
22. člen
Vlogo s poročilom o izpolnjevanju pogojev za status nepridobitnega programa iz prejšnjega člena tega pravilnika ter končno analizo programa vložnika agencija posreduje svetu. Svet zadevo obravnava na prvi seji po prejemu gradiva.
Svet na podlagi predloženega gradiva izda ustrezen sklep, s katerim ministrstvu poda svoje mnenje glede dodelitve statusa nepridobitnega programa.
Sklep sveta se pošlje ministrstvu, ki izda ustrezno odločbo in o tem obvesti svet in agencijo.
23. člen
Če se ugotovi, da nepridobitni program ne izpolnjuje več pogojev za tovrstne programe posebnega pomena, mu ministrstvo, po predhodnem mnenju sveta, status z odločbo odvzame.
Radijski in televizijski programi Radiotelevizije Slovenije
24. člen
Javno službo produkcije in razširjanja nacionalnih radijskih in televizijskih programov, ki so v javnem in kulturnem interesu Republike Slovenije, vključno z radijskimi in televizijskimi programi italijanske in madžarske narodne skupnosti ter drugimi programi v skladu s posebnim zakonom, izvaja javni zavod Radiotelevizija Slovenija.
Posebne programske zahteve za programe Radiotelevizije Slovenija določa zakon o medijih.
Nadzor
25. člen
Nadzor nad izvajanjem programskih zahtev iz tega pravilnika izvaja agencija.
Financiranje
26. člen
Financiranje programov iz 1. člena tega pravilnika ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme ministrstvo na predlog sveta najkasneje do 15. decembra 2002.
Končna določba
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-561-4
Ljubljana, dne 24. septembra 2002.
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti