Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4135. Pravilnik o načinu obračunavanja odstopanj oddaje ali odjema električne energije od voznih redov, stran 9171.

Na podlagi drugega odstavka 24. člena uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 54/00, 79/00, 124/00, 29/01 in 99/01) in sklepa o določitvi upravljalca prenosnega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Elektro-Slovenija d.o.o.
P R A V I L N I K
o načinu obračunavanja odstopanj oddaje ali odjema električne energije od voznih redov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja način ugotavljanja in obračunavanja odstopanj oddaje ali odjema električne energije od voznih redov sklenjenih in prijavljenih pogodb na organiziranem trgu električne energije za uporabnike elektroenergetskih omrežij.
2. člen
Poleg pomenov, določenih v energetskem zakonu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih, imajo v pravilniku uporabljeni pojmi še naslednji pomen:
1. vozni red bilančne skupine je vozni red izmenjav bilančne skupine z ostalimi bilančnimi skupinami, ki ga za vsak obračunski interval izračuna organizator trga s seštevanjem prijavljenih voznih redov vseh članov bilančne skupine,
2. realizacija bilančne skupine je dejanski odjem ali oddaja električne energije v obračunskem intervalu za posamezno bilančno skupino in se izračuna kot razlika med vsoto dejanskega odjema in oddaje električne energije na prevzemno-predajnih mestih, ki pripadajo tej bilančni skupini,
3. odstopanje bilančne skupine je razlika med realizacijo in voznim redom bilančne skupine. Izračunava se na nivoju regulacijskega območja za vsako bilančno skupino posebej in ločeno po obračunskih intervalih,
4. registracijske meritve so naprave za merjenje pretoka električne energije in omogočajo obračun odstopanj po obračunskih intervalih,
5. obračunski interval je časovno obdobje, za katero se ugotavljajo odstopanja,
6. bilančna skupina je skupina, sestavljena iz poljubnega števila uporabnikov elektroenergetskega omrežja s prevzemno-predajnimi mesti, na katera se nanašajo odprte pogodbe o oddaji ali odjemu električne energije. Lahko jo tvori en sam uporabnik omrežja z najmanj enim prevzemno-predajnim mestom, ki mora biti opremljeno z registracijskimi meritvami. Bilančno skupino lahko tvori tudi en sam trgovec brez prevzemno-predajnih mest,
7. odgovorni bilančne skupine je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za svojo skupino v procesu ugotavljanja odstopanj in finančne poravnave vključno z izmenjavo potrebnih informacij z organizatorjem trga, upravljalcem prenosnega omrežja in upravljalci distribucijskih omrežij,
8. izravnalni trg je proces nakupa ali prodaje električne energije, ki ga izvaja upravljalec prenosnega omrežja za potrebe izravnave odstopanj regulacijskega območja,
9. odprta pogodba je pogodba o dobavi, ki določa pripadnost bilančni skupini,
10. zaprta pogodba je pogodba o dobavi, pri kateri kupec in prodajalec ne pripadata isti bilančni skupini,
11. omrežje je javno elektroenergetsko omrežje, razen kjer ni drugače določeno,
12. zasilna oskrba je stanje, ko so upravljalec prenosnega omrežja ali upravljalci distribucijskih omrežij dolžni prevzeti naloge odgovornega bilančne skupine za uporabnike omrežja, ki so vključeni v bilančno skupino, v kateri je bila odgovornemu bilančne skupine odpovedana bilančna pogodba,
13. bilančna pogodba je pogodba med odgovornim bilančne skupine in upravljalcem prenosnega omrežja, v kateri so določene medsebojne pravice in obveznosti.
3. člen
V odprti pogodbi kupec in prodajalec pripadata isti bilančni skupini. Na vsako prevzemno-predajno mesto se nanaša natančno ena odprta pogodba.
Zaprta pogodba je pogodba o dobavi, pri kateri kupec in prodajalec ne pripadata isti bilančni skupini. Zaprta pogodba mora obvezno vsebovati vozni red po obračunskih periodah. Pri obračunu odstopanj in energije se količine, zapisane v pogodbi, upoštevajo nespremenjene, neodvisno od realizacije. Zaprte pogodbe se lahko sklepajo med vsemi udeleženci na trgu električne energije (odjemalci, proizvajalci, trgovci, borza). Iz pogodbe mora biti jasno razvidno, kateri bilančni skupini (šifra odgovornega bilančne skupine) pripadata kupec in prodajalec.
4. člen
Obračun odstopanj oddaje in odjema električne energije od voznih redov (v nadaljnjem besedilu: obračun odstopanj) izvaja upravljalec prenosnega omrežja, ki za izvajanje obračuna lahko pooblasti organizatorja trga.
V obračun odstopanj oddaje in odjema električne energije od voznih redov so vključeni uporabniki elektroenergetskega omrežja, upravljalec prenosnega omrežja, upravljalci distribucijskih elektroenergetskih omrežij in trgovci z električno energijo.
Subjekti izravnave odstopanj oddaje in odjema električne energije od voznih redov in s tem zavezanci za obračunavanje in poračunavanje so:
– upravičeni odjemalci električne energije;
– proizvajalci električne energije;
– izvajalci gospodarske javne službe dobave električne energije tarifnim odjemalcem,
– trgovci z električno energijo v imenu in za račun upravičenega odjemalca ali proizvajalca in
– tržni zastopniki v imenu in za račun upravičenega odjemalca ali proizvajalca.
Kvalificirani proizvajalci niso zavezanci za plačilo odstopanj, skladno z 18. členom uredbe o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 25/02).
II. BILANČNA SKUPINA
5. člen
Upravljalec prenosnega omrežja obračuna odstopanja po posameznih skupinah udeležencev obračuna odstopanj (v nadaljnjem besedilu: bilančne skupine).
Vsako prevzemno-predajno mesto mora pripadati eni bilančni skupini. Pripadnost prevzemno-predajnega mesta bilančni skupini mora uporabnik omrežja javiti pristojnemu upravljalcu omrežja.
Na vsako prevzemno-predajno mesto se lahko nanaša več pogodb o dobavi pod naslednjimi pogoji:
– na prevzemno-predajna mesta brez registracijskih meritev se lahko nanaša le ena pogodba o dobavi, in sicer odprta pogodba;
– na prevzemno-predajna mesta z registracijskimi meritvami se lahko nanaša več pogodb o dobavi, pri čemer je le ena od njih lahko odprta pogodba. Prejem energije iz drugih bilančnih skupin ali oddaja v druge bilančne skupine se izvaja skladno z voznimi redi, ki jih je potrebno javiti organizatorju trga.
6. člen
Bilančna skupina lahko zajema poljubno število udeležencev v obračunu odstopanj brez ali s prevzemno-predajnimi mesti znotraj regulacijskega območja.
Bilančna skupina je lahko oblikovana tudi za upravljanje z voznimi redi in ne vsebuje nobenega prevzemno-predajnega mesta (borzna bilančna skupina, bilančna skupina, katere član je trgovec ali več trgovcev brez prevzemno-predajnih mest).
Upravljalec prenosnega omrežja predstavlja posebno bilančno skupino, v okviru katere se izvaja nakup energije za pokrivanje izgub na prenosnem omrežju in kupoprodaja energije za izravnavo odstopanj.
Vsak upravljalec distribucijskega omrežja predstavlja posebno bilančno skupino, v okviru katere se izvaja nakup energije za pokrivanje izgub na distribucijskem omrežju. V te bilančne skupine so vključeni tudi kvalificirani proizvajalci, ki niso vključeni v obračun odstopanj.
7. člen
Minimalne zahteve za odgovornega bilančne skupine so:
– predložitev finančnih garancij upravljalcu prenosnega omrežja v skladu z bilančno pogodbo, iz katerih upravljalec prenosnega omrežja pokriva stroške odstopanj uporabnikov omrežja v primeru nesolventnosti odgovornega bilančne skupine za čas predvidene zasilne oskrbe,
– 24-urna prisotnost za odgovorne bilančnih skupin, katerih največja obračunska moč posameznega prevzemno-predajnega mesta presega 30 MW.
Naloge odgovornega bilančne skupine so:
– prijava prevzemno-predajnih mest, ki pripadajo njegovi bilančni skupini, pristojnim upravljalcem omrežij;
– sporočanje voznih redov izmenjav električne energije z drugimi bilančnimi skupinami oziroma s tujino organizatorju trga;
– plačilo za odstopanja bilančne skupine upravljalcu prenosnega omrežja.
8. člen
Odgovorni bilančne skupine v imenu udeležencev v obračunu odstopanj, ki pripadajo njegovi bilančni skupini, sklene bilančno pogodbo z upravljalcem prenosnega omrežja. Bilančna pogodba mora vsebovati najmanj:
– splošne podatke o pogodbenih strankah,
– seznam prevzemno-predajnih mest v bilančni skupini,
– opis načina zajemanja, prenosa in preverjanja obračunskih podatkov in voznih redov bilančne skupine,
– dolžnosti pogodbenih strank,
– opis razlogov, zaradi katerih sme upravljalec prenosnega omrežja prekiniti bilančno pogodbo,
– obvezo pogodbenih strank, da bosta podatke, neposredno ali posredno pridobljene v procesu obračuna odstopanj, uporabljali le za namene, vezane na obračun odstopanj in jih ne bosta posredovali tretjim strankam,
– določila o načinu določevanja in preverjanja višine potrebnih finančnih garancij odgovornega bilančne skupine,
– način reševanja sporov,
– rok veljavnosti pogodbe.
Odgovorni bilančne skupine je dolžan pisno sporočiti upravljalcu prenosnega omrežja spremembo imena, naziva in prebivališča (sedeža) najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi. Administrativne spremembe se lahko vnesejo v obstoječo bilančno pogodbo.
Če odgovorni bilančne skupine ne upošteva določil prejšnjega odstavka tega člena, mu je upravljalec prenosnega omrežja upravičen zaračunati stroške, ki mu jih je odgovorni bilančne skupine s takim ravnanjem povzročil.
9. člen
Bilančna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
Bilančna pogodba preneha veljati v naslednjih primerih:
– če odgovorni bilančne skupine pisno obvesti upravljalca prenosnega omrežja o odstopu od pogodbe z 90-dnevnim odpovednim rokom, pod pogojem izpolnitve pogodbenih obveznosti,
– če upravljalec prenosnega omrežja odstopi od pogodbe v primerih, ki so določeni v 14. členu,
– ob zamenjavi odgovornega bilančne skupine v bilančni skupini.
10. člen
Ustanovitev bilančne skupine mora odgovorni bilančne skupine prijaviti upravljalcu prenosnega omrežja 30 dni pred predvidenim pričetkom delovanja bilančne skupine.
V primeru ustanovitve nove bilančne skupine po pogojih iz 12. člena tega pravilnika je rok za prijavo najmanj 30 dni pred predvidenim pričetkom delovanja bilančne skupine.
11. člen
Član bilančne skupine lahko kadarkoli s sklenitvijo nove odprte pogodbe prestopi v drugo bilančno skupino.
Odgovorni bilančne skupine je dolžan članu bilančne skupine, ki želi zamenjati bilančno skupino, na njegovo zahtevo izstaviti odobritev za zamenjavo bilančne skupine, če ima član bilančne skupine poravnane vse obveznosti do odgovornega bilančne skupine iz naslova obračuna odstopanj in kupoprodaje energije po odprti pogodbi. Podrobnosti se urejajo v pogodbi o izravnavi odstopanj med uporabnikom omrežja in odgovornim bilančne skupine.
Pri zamenjavi bilančne skupine je odgovorni bilančne skupine, iz katere član izstopa, dolžan posredovati odgovornemu bilančne skupine, v katero član vstopa, vse razpoložljive podatke o voznih redih in realizaciji odjema in oddaje na prevzemno-predajnih mestih člana.
12. člen
Vlogo o zamenjavi bilančne skupine predloži uporabnik omrežja pristojnemu upravljalcu omrežja. Vlogi mora biti priložena odobritev odgovornega bilančne skupine, iz katere član bilančne skupine izstopa in odprta pogodba z odgovornim bilančne skupine ali članom bilančne skupine, v katero uporabnik omrežja vstopa. Podrobnosti se urejajo v pogodbi o dostopu med uporabnikom omrežja in pristojnim upravljalcem omrežja.
Če uveljavlja uporabnik omrežja zamenjavo bilančne skupine za prevzemno-predajna mesta, ki se nahajajo v omrežjih različnih upravljalcev omrežja, mora vloge za zamenjavo bilančne skupine nasloviti na vse upravljalce omrežja, v omrežju katerih se nahajajo prevzemno-predajna mesta, ki so predmet zamenjave bilančne skupine.
Če vloga za zamenjavo bilančne skupine izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, začne sprememba veljati v roku enega meseca po izteku meseca, v katerem je uporabnik omrežja vlogo predložil pristojnemu upravljalcu omrežja.
Član bilančne skupine lahko pooblasti odgovornega bilančne skupine, v katero se namerava vključiti, da v njegovem imenu izvede postopek zamenjave bilančne skupine.
13. člen
Upravljalec prenosnega omrežja vodi tekočo evidenco bilančnih skupin. Evidenco mora mesečno predajati organizatorju trga, odgovornim bilančnih skupin in upravljalcem distribucijskih omrežij.
Upravljalci distribucijskih omrežij morajo organizatorju trga in upravljalcu prenosnega omrežja sporočati podatke o bilančnih skupinah na svojem območju.
III. ZASILNA OSKRBA
14. člen
Upravljalec prenosnega omrežja lahko enostransko prekine bilančno pogodbo z odgovornim bilančne skupine, če odgovorni bilančne skupine:
– ne plačuje svojih obveznosti iz naslova odstopanj,
– krši navodilo o sistemskem obratovanju prenosnega elektroenergetskega omrežja (Uradni list RS, št. 46/02) in navodilo o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo (Uradni list RS, št. 15/02),
– upravljalcem omrežij in organizatorju trga ne sporoča podatkov, potrebnih za izračun odstopanja bilančne skupine.
Podrobnosti prekinitve bilančne pogodbe se uredijo v bilančni pogodbi.
15. člen
O odpovedi bilančne pogodbe skladno s pogoji navedenih v 15. členu z odgovornim bilančne skupine mora upravljalec prenosnega omrežja 10 delovnih dni pred odpovedjo obvestiti vse prizadete uporabnike prenosnega omrežja, organizatorja trga in upravljalce distribucijskih omrežij. Upravljalci distribucijskih omrežij obvestilo posredujejo prizadetim uporabnikom v svojih omrežjih.
16. člen
Upravljalec prenosnega omrežja in upravljalci distribucijskih omrežij so v okviru zasilne oskrbe dolžni prevzeti naloge odgovornega bilančne skupine za uporabnike omrežja, ki so vključeni v bilančno skupino, v kateri je bila odgovornemu bilančne skupine odpovedana bilančna pogodba.
Vsak upravljalec omrežja je odgovoren za uporabnike, ki so priključeni na njegovo omrežje. Zasilno oskrbo smejo upravljalci omrežja izvajati do največ 60 dni od dneva odpovedi bilančne pogodbe. V tem času mora vsak prizadeti uporabnik omrežja podpisati novo odprto pogodbo o dobavi.
V primeru, da je bilančna skupina, s katero upravljalec prenosnega omrežja prekine bilančno pogodbo, sestavljena iz bilančnih podskupin, morajo odgovorni bilančnih podskupin v navedenem roku podpisati bilančno pogodbo z upravljalcem prenosnega omrežja ali se vključiti v eno od obstoječih bilančnih skupin.
Uporabniku omrežja, ki se v predpisanem roku ne vključi v nobeno od bilančnih skupin, pristojni upravljalec omrežja prekine pogodbo o dostopu do omrežja.
Upravljalec omrežja sme z enim od odgovornih drugih bilančnih skupin skleniti pogodbo o začasnem izvajanju nalog odgovornega bilančne skupine. Pogoji glede zaračunavanja stroškov za izravnavo odstopanj za uporabnike omrežja pod zasilno oskrbo morajo biti enaki pogojem, ki veljajo za ostale člane bilančne skupine.
IV. UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ BILANČNIH SKUPIN
17. člen
Odstopanja posameznih bilančnih skupin ugotavlja upravljalec prenosnega omrežja mesečno na osnovi voznih redov in realizacije bilančnih skupin ter odstopanja individualno zaračuna odgovornim bilančnih skupin.
18. člen
Odstopanje bilančne skupine je razlika med realiziranimi in planiranimi pretoki energije preko prevzemno-predajnih mest članov bilančne skupine:
ΔW = W(realizacija)-W(plan)=(W(odjem)-W(proizv))-(W(odjem_plan)-W(proizv_plan))
Razlika med planiranim odjemom in proizvodnjo bilančne skupine je enaka razliki med planiranim nakupom in prodajo izven bilančne skupine (vozni red bilančne skupine), zato velja:
ΔW = (W(odjem)-W(proizv))-(W(nakup)-W(prodaja))=W(realizacija)-W(voznired)
Oznake imajo naslednji pomen:
ΔW ... odstopanje bilančne skupine v obračunskem intervalu (v MWh);
W(realizaciia) ... saldo dejanskih odjemov in oddaj električne energije preko prevzemno-predajnih mest članov bilančne skupine v obračunskem intervalu (v MWh);
W(plan) ... saldo planiranih odjemov in oddaj električne energije preko prevzemno-predajnih mest članov bilančne skupine v obračunskem intervalu (v MWh);
W(odjem) ... dejanski odjem članov bilančne skupine v obračunskem intervalu (v MWh);
W(proizv )... dejanska proizvodnja članov bilančne skupine v obračunskem intervalu (v MWh);
W(odjem_plan) ... planirani odjem članov bilančne skupine v obračunskem intervalu (v MWh);
W(proizv_plan) ... planirana proizvodnja članov bilančne skupine v obračunskem intervalu (v MWh);
W(nakup) ... po pogodbi ali borznem poslu v drugi bilančni skupini ali v tujini kupljena količina električne energije v obračunskem intervalu (v MWh);
W(prodaja) ... po pogodbi ali borznem poslu drugi bilančni skupini ali v tujini prodana količina električne energije v obračunskem intervalu (v MWh);
W(vozni red) ... saldo kupljene in prodane električne energije bilančne skupine v obračunskem intervalu (v MWh).
V. PRIDOBIVANJE PODATKOV O VOZNEM REDU BILANČNE SKUPINE
19. člen
Podatke o voznih redih za naslednji dan mora odgovorni bilančne skupine po obračunskih intervalih sporočiti organizatorju trga v skladu s pravili za delovanje organiziranega trga električne energije (Uradni list RS, št. 30/01).
20. člen
Odgovorni bilančne skupine mora organizatorja trga obvestiti o:
– voznih redih izmenjav z drugimi bilančnimi skupinami v regulacijskem območju,
– voznih redih izmenjav izven regulacijskega območja.
21. člen
Proizvajalci morajo odgovornega bilančne skupine obvestiti o izvoznih voznih redih v druge bilančne skupine, kot v tisto, s katero ima proizvajalec odprto pogodbo. Ti vozni redi morajo biti identični z voznimi redi uvoza bilančnih skupin, ki to energijo uvažajo.
22. člen
Odjemalci morajo odgovornemu bilančne skupine sporočiti vse posamezne vozne rede dobav iz drugih bilančnih skupin, če se delno oskrbujejo na ta način. Ti vozni redi morajo biti identični z voznimi redi izvoza bilančnih skupin, ki to energijo izvažajo.
23. člen
Organizator trga medsebojno preverja prejete vozne rede. Upravljalcu prenosnega omrežja mora najkasneje do 12. ure sporočiti skupni vozni red vsake bilančne skupine in vozne rede upravljalcev distribucijskih omrežij (izgube na distribucijskem omrežju) za naslednji dan.
24. člen
Predaja voznih redov organizatorju trga je možna največ en mesec vnaprej. Organizator trga določi obliko javljanja voznih redov.
Vsako spremembo voznega reda mora odgovorni bilančne skupine sporočiti upravljalcu prenosnega omrežja in organizatorju trga električne energije. Spremembe voznih redov se upoštevajo pri obračunu odstopanja od voznega reda bilančne skupine.
Pri obračunu odstopanj iz prejšnjega odstavka se upoštevajo samo spremembe, ki so prijavljene v skladu z navodilom o sistemskem obratovanju prenosnega elektroenergetskega omrežja.
25. člen
Voznih redov za tekoči dan ali za naslednji dan po poteku roka za oddajo ni mogoče več spremeniti. Spremembe voznega reda so možne s posebno odobritvijo upravljalca prenosnega omrežja, če s tem ni ogrožena varnost, stabilnost in zanesljivost obratovanja omrežja.
26. člen
Upravljalec prenosnega omrežja mora odobriti spremembo voznega reda po roku za oddajo pri izpadu proizvodne ali porabniške enote z maksimalno močjo, večjo od 5 MW, ali v primeru višje sile. Pogoj za uveljavljanje zahteve po spremembi voznega reda je ustrezen dokaz izpada, ki ga lahko odgovorni bilančne skupine predloži tudi naknadno.
Spremembo voznega reda po prvem odstavku tega člena je potrebno javiti upravljalcu prenosnega omrežja vsaj pol ure pred spremembo.
27. člen
Upravljalec prenosnega omrežja sme posegati v vozne rede, da s tem zagotovi zanesljivo obratovanje sistema. Prizadetemu odgovornemu bilančne skupine mora navesti razloge za tako ravnanje. Stroške, ki zaradi takšnega ravnanja nastanejo pri prizadetih proizvajalcih, odjemalcih, bilančnih skupinah ali upravljalcih omrežij, mora nositi povzročitelj, če je ugotovljiv. V nasprotnem primeru nosi stroške upravljalec prenosnega omrežja in jih krije iz nadomestil za uporabo omrežja.
VI. IZRAČUN REALIZACIJE BILANČNIH SKUPIN
28. člen
V obračunske namene pridobivajo upravljalci omrežja realizirane 15-minutne povprečne vrednosti proizvodnje in odjema po posameznih prevzemno-predajnih mestih v svojem omrežju in jih seštevajo po bilančnih skupinah, ločeno za proizvodnjo in odjem.
29. člen
Upravljalci distribucijskih omrežij izračunajo realizacijo odjemalcev brez registracijskih meritev po analitičnem postopku. Pri tem skupni odjem odjemalcev brez registracijskih meritev na območju, ki ga pokrivajo, razporedijo na posamezna prevzemno-predajna mesta oziroma na bilančne skupine na podlagi podatkov o odjemu odjemalcev brez registracijskih meritev v preteklem letu. Postopek je določen v Prilogi št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Vrednosti realizacije posamezne bilančne skupine za vsako obračunsko obdobje in ločeno za odjemna in proizvodna prevzemno-predajna mesta pošljejo upravljalci distribucijskih omrežij upravljalcu prenosnega omrežja. Upravljalec prenosnega omrežja prišteje realizacije posameznih bilančnih skupin, ki ji pridobi od upravljalcev distribucijskih omrežij, realizaciji uporabnikov v svojem omrežju in tako dobljene vsote po posameznih bilančnih skupinah uporabi pri obračunu odstopanj od voznega reda. Realizacije odjema in proizvodnje po bilančnih skupinah uporabi tudi za izračun tolerančnega pasu bilančne skupine.
30. člen
Če odgovorni bilančne skupine sodeluje v sekundarni regulaciji, ima njegova realizacija dva dela, in sicer lastno realizacijo in realizacijo zaradi regulacijskih signalov upravljalca prenosnega omrežja.
Realizacija zaradi regulacijskih signalov upravljalca prenosnega omrežja se pri obračunu odstopanj upošteva kot dodatna zaprta pogodba med odgovornim bilančne skupine in upravljalcem prenosnega omrežja.
Način ugotavljanja tega dela realizacije določita odgovorni bilančne skupine in upravljalec prenosnega omrežja v pogodbi o sekundarni regulaciji.
VII. OBRAČUN ODSTOPANJ BILANČNIH SKUPIN
31. člen
Obračun odstopanj ni odvisen od odstopanja celotnega regulacijskega območja (elektroenergetskega sistema Slovenije) v posameznih obračunskih intervalih.
32. člen
Upravljalec prenosnega omrežja mesečno obračuna odstopanja odgovornim bilančnih skupin. Obračunsko obdobje se prične s prvim obračunskim intervalom prvega dne v mesecu ter zaključi z zadnjim obračunskim intervalom zadnjega dne v mesecu.
33. člen
Obračunani znesek za odstopanje bilančne skupine je sestavljen iz zneska za pokrivanje odstopanj energije in zneska za izravnavo odstopanj izven tolerančnega območja.
34. člen
V primeru izpada proizvodne enote, večje od 5 MW, upravljalec prenosnega omrežja odgovornemu bilančne skupine ne obračuna odstopanj izven tolerančnega območja, vendar največ do začetka pete ure po izteku ure, v kateri je nastal izpad.
Pogoj za uveljavljanje načina obračuna odstopanj iz prvega odstavka tega člena je dokaz izpada, ki ga lahko odgovorni bilančne skupine predloži tudi naknadno.
35. člen
Tolerančno območje bilančne skupine se za vsak obračunski interval določi na osnovi realiziranega odjema in proizvodnje bilančne skupine po enačbi:
T = +/-k · (W(odjem) + W(proizv))
kjer je »k« odstotek, ki določa velikost tolerančnega območja in je predpisan v navodilih o sistemskem obratovanju elektroenergetskega omrežja.
Tolerančni pas posameznega uporabnika omrežja pripade v celoti tisti bilančni skupini, s katero ima odjemalec sklenjeno odprto pogodbo. Izmenjave energije po voznih redih nimajo tolerančnih pasov.
36. člen
Znesek, ki ga v posameznem obračunskem intervalu zaračuna upravljalec prenosnega omrežja odgovornemu bilančne skupine za pokrivanje pozitivnih odstopanj energije, se izračuna na osnovi odstopanja bilančne skupine po enačbi:
Z(+) = C(+) · ΔW(+)
kjer je:
C(+) ... cena električne energije za pokrivanje pozitivnih odstopanj
ÄW(+) ... pozitivno odstopanje bilančne skupine v obračunskem intervalu
37. člen
Znesek, ki ga v posameznem obračunskem intervalu upravljalec prenosnega omrežja prizna odgovornemu bilančne skupine za pokrivanje negativnih odstopanj energije, se izračuna na osnovi odstopanja bilančne skupine po enačbi:
Z(-) = C(-) · ΔW(-)
kjer je:
C(-) ... cena električne energije za pokrivanje negativnih odstopanj
ΔW(-) ... negativno odstopanje bilančne skupine v obračunskem intervalu
Če negativno odstopanje bilančne skupine presega tolerančno območje, se energija izven toleranc obračuna po ceni, ki je enaka 50% C(-).
38. člen
Skupni znesek, ki ga za pokrivanje odstopanj energije v obračunskem obdobju upravljalec prenosnega omrežja zaračuna ali prizna odgovornemu bilančne skupine, je enak:
Z(0) = ΣZ(+) · ΣZ(–)
kjer je:
ΣZ(+) ... vsota zneskov za pokrivanje pozitivnih odstopanj energije bilančne skupine po posameznih obračunskih intervalih v obračunskem obdobju
ΣZ(-) ... vsota zneskov za pokrivanje negativnih odstopanj energije bilančne skupine po posameznih obračunskih intervalih v obračunskem obdobju
39. člen
Znesek za izravnavo odstopanj izven tolerančnega območja se izračunava samo za pozitivna odstopanja bilančne skupine v obračunskem intervalu.
Odstopanje bilančne skupine izven tolerančnega območja v posameznem obračunskem intervalu je enako pozitivnemu odstopanju, zmanjšanemu za tolerančno območje:
W(nad) = ΔW(+) – k · (W(odjem) + W(proizv))
Znesek, ki ga v posameznem obračunskem intervalu zaračuna upravljalec prenosnega omrežja odgovornemu bilančne skupine za pokrivanje odstopanj izven tolerančnega območja, je enak:
Z(n+) = C(+) · F · W(nad)
kjer je »F« penalizacijski faktor, ki je odvisen od razmerja med odstopanjem in vsoto dejanskega odjema in proizvodnje bilančne skupine:
F = 0.5 Χ(krat) ((ΔW(+)/((W(odjem)+W(proizv))·k))-1)
Pri obračunu zneska za pokrivanje odstopanj izven tolerančnega območja je penalizacijski faktor omejen na vrednost 2.
40. člen
Skupni znesek, ki ga za pokrivanje odstopanj izven tolerančnega območja v obračunskem obdobju upravljalec prenosnega omrežja zaračuna odgovornemu bilančne skupine, se izračuna kot vsota zneskov po posameznih obračunskih intervalih v obračunskem obdobju:
Z(n) = ΣZ(n+)
41. člen
Končni znesek, ki ga upravljalec prenosnega omrežja zaračuna odgovornim bilančnih skupin v obračunskem obdobju, je enak seštevku zneska za pokrivanje odstopanj energije in zneska za izravnavo odstopanj izven tolerančnega območja:
Z = Z(0) + Z(n)
Zneska za pokrivanje odstopanj energije in za izravnavo nedovoljenih odstopanj morata biti na računu ločeno prikazana.
42. člen
Upravljalec prenosnega omrežja javno objavi vrednosti C(+) in C(-) vsak delovni dan do 18. ure za pretekli delovni dan ali v primeru vikenda ali praznika za vse dni do zadnjega preteklega delovnega dne.
43. člen
Upravljalec prenosnega omrežja mora obračun odstopanj, ki vsebuje količinske podatke za pretekli mesec posredovati odgovornim bilančnih skupin praviloma do 10. delovnega dne v tekočem mesecu.
Odgovorni bilančnih skupin imajo pravico od upravljalca prenosnega omrežja zahtevati podrobnejša pojasnila o količinskem izračunu. Upravljalec distribucijskega omrežja mora upravljalcu prenosnega omrežja posredovati podatke, na osnovi katerih je določil realizacije bilančnih skupin v svojem omrežju.
V primeru, da se odgovorni bilančne skupine ne strinja z izračunom, mora to pisno sporočiti upravljalcu prenosnega omrežja najkasneje do 15. delovnega dne v mesecu. Upravljalec prenosnega omrežja najkasneje do 18. delovnega dne odgovori na pritožbo odgovornega bilančne skupine. Kolikor je pritožba upravičena, upravljalec prenosnega omrežja izvede nov količinski izračun odstopanj za to bilančno skupino, ki je dokončen. Kolikor pritožba ni upravičena je količinski izračun odstopanj dokončen.
Upravljalec prenosnega omrežja oziroma pooblaščenec iz 4. člena na podlagi dokončnega količinskega izračuna odstopanj, najkasneje do 22. delovnega dne v mesecu posreduje finančni obračun poravnave. Odgovorni bilančnih skupin, ki so neto plačniki, so dolžni znesek poravnati v 7 dneh. Odgovorni bilančnih skupin, ki so neto upniki, pa je upravljalec prenosnega omrežja dolžan znesek poravnati v 7 dneh po prejemu računa.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Do vzpostavitve informacijskega sistema za avtomatično obdelavo podatkov in natančno določenega pretoka informacij ter prilagoditve delovanja organiziranega trga električne energije na 15-minutne intervale se namesto 15-minutnega obračunskega intervala uporablja urni obračunski interval.
45. člen
Z dnem uveljavitvije tega pravilnika se vsi upravičeni odjemalci na območju posameznega distribucijskega omrežja razporedijo v bilančno skupino dobavitelja upravičenim odjemalcem na tem distribucijskem področju, vsi tarifni odjemalci pa v bilančno skupino dobavitelja tarifnim odjemalcem. Bilančna skupina dobavitelja tarifnim odjemalcem in bilančna skupina upravljalca distribucijskega omrežja sta podskupini bilančne skupine dobavitelja upravičenim odjemalcem.
Uporabniki, priključeni na prenosno omrežje, se v začetku razporedijo v naslednje bilančne skupine:
– TOL je bilančna skupina;
– TET je bilančna skupna.
Vsi ostali uporabniki so v bilančni skupini, kjer je OBS HSE.
46. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati pravilnik o delovanju izravnalnega trga električne energije z dne 27. 12. 2001 in spremembe pravilnika o delovanju izravnalnega trga električne energije z dne 28. 2. 2002, objavljene na internetni strani Elektro-Slovenije, d.o.o.: htpp://www.eles.si.
47. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne z naslednjim prvim dnem v mesecu po objavi.
Za GJS Upravljanje
prenosnega omrežja
mag. Milan Jevšenak l. r.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
mag. Vekoslav Korošec l. r.
Priloga št. 1

Analitični postopek za določitev realizacije bilančnih skupin v
distribucijskih omrežjih

Postopek poteka kot sledi:

1. Pomoč upravljalcev distribucijskih omrežij dobaviteljem (pred
dobavo energije)

2. Določitev količnikov bilančnih skupin (pred dobavo energije)

3. Določitev krivulje realiziranega odjema v omrežju upravljalca
distribucijskega omrežja

4. Določitev izgub v distribucijskem omrežju
5. Določitev poteka odjema odjemalcev z registracijskimi
meritvami

6. Določitev preostalega odjema

7. Porazdelitev preostalega odjema na bilančne skupine

8. Poračun odstopanja proizvodnje in porabe električne energije

1. Pomoč upravljalcev distribucijskih omrežij dobaviteljem (pred
dobavo energije)

Odjemalci oziroma njihovi dobavitelji ne poznajo poteka bodočega
odjema odjemalcev. Odjem za prihodnje obdobje morajo oceniti, ga
napovedati in glede na napoved zagotoviti ustrezno količino
energije. Podlaga za napoved porabe v posameznem delu omrežja so
podatki o odjemu v preteklem obdobju. S temi podatki razpolagajo
upravljalci distribucijskih omrežij, ki posameznemu odjemalcu
oziroma njegovemu dobavitelju posredujejo normirane poteke odjema
za odjemalce brez registracijskih meritev (podatki iz preteklega
obdobja, normirani na 1000 kWh na leto).

2. Določitev količnikov bilančnih skupin (pred dobavo energije)

Količnik bilančne skupine je razmerje med odjemom članov bilančne
skupine brez registracijskih meritev v posameznem distribucijskem
omrežju in celotnim odjemom odjemalcev brez registracijskih
meritev v tem distribucijskem omrežju. Osnova za določitev
količnikov so podatki o odjemu odjemalcev v preteklem letu.

3. Določitev krivulje realiziranega odjema v omrežju upravljalca
distribucijskega omrežja.

Skupen realizirani odjem določi upravljalec distribucijskega
omrežja kot vsoto pretokov na prevzemnih mestih distribucijskega
omrežja (prevzemna mesta med prenosnim in distribucijskim
omrežjem) in proizvodnje distribuiranih virov v distribucijskem
omrežju za vsak obračunski interval. Proizvodnjo distribuiranih
virov brez registracijskih meritev določi na podlagi proizvodnje
distribuiranih virov z registracijskimi meritvami, vremenskih
razmer in podatkov o proizvodnji v preteklosti upravljalec
distribucijskega omrežja.

3. Določitev izgub v distribucijskem omrežju

Velikost izgub oceni upravljalec distribucijskega omrežja s
predpostavko linearne odvisnosti izgub od trenutne obremenitve
omrežja.

4. Določitev poteka odjema odjemalcev z registracijskimi
meritvami

Upravljalec distribucijskega omrežja izračuna časovni potek
odjema odjemalcev z registracijskimi meritvami kot seštevek
njihovih registriranih moči v obračunskih intervalih.

5. Določitev preostalega odjema (odjema odjemalcev brez
registracijskih meritev)

Potek odjema odjemalcev brez registracijskih meritev (preostalo
krivuljo) izračuna upravljalec distribucijskega omrežja tako, da
od krivulje realiziranega odjema v omrežju (iz točke 2) odšteje
ocenjene izgube (iz točke 3) in odjem odjemalcev z
registracijskimi meritvami (iz točke 4).

6. Porazdelitev preostalega odjema na bilančne skupine

Upravljalec distribucijskega omrežja porazdeli preostali odjem
(iz koraka 5) skladno s količniki bilančnih skupin (iz koraka 1)
na posamezne bilančne skupine.

7. Predaja podatkov o realizirani porabi in proizvodnji
bilančnih skupin upravljalcu prenosnega omrežja ž

V namen obračuna odstopanj upravljalec distribucijskega omrežja
preda podatke o realizaciji po obračunskih intervalih za vsako
bilančno skupino:

- vsota realizirane porabe vseh prevzemnih mest z
registracijskimi meritvami,

- vsota realizirane porabe vseh prevzemnih mest brez
registracijskih meritev,

- vsota realizirane porabe vseh prevzemnih mest z
registracijskimi meritvami,

- vsota realizirane porabe vseh prevzemnih mest brez
registracijskih meritev.

Poračun odstopanja proizvodnje in porabe električne energije

Na podlagi letnega odbiranja števcev odjemalcev brez
registracijskih meritev izračuna upravljalec prenosnega omrežja
na podlagi podatkov, ki jih dobi od upravljalcev distribucijskih
omrežij dejanski odjem teh odjemalcev v preteklem letu, ločeno po
bilančnih skupinah. Za vsako bilančno skupino izračuna razlike
med dejanskim odjemom in letno vsoto odjemov v posameznih
obračunskih obdobjih, ki jih je določil na podlagi analitičnega
postopka v koraku 6. Pozitivne razlike zaračuna odgovornim
bilančnih skupin po srednji letni ceni za pokrivanje odstopanj
(srednja vrednost letnega povprečja cen C+ in C-), negativne
razlike pa po enaki ceni vrne odgovornim bilančnih skupin z
negativnimi razlikami.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti