Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3383. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Instituta "Jožef Stefan" v Ljubljani v javni raziskovalni zavod, stran 7914.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) je Vlada Republike Slovenije izdala
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod
1. člen
V odloku o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/92 in 65/99) se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 691-11/2001-2 z dne 6. 12. 2001, se k javnemu raziskovalnemu zavodu Institutu Jožef Stefan pripoji Zavod Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko (v nadaljnjem besedilu: ITPO).«.
2. člen
V 2. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Ime Instituta v angleškem jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia.
Skrajšano ime v angleškem jeziku: JSI.«.
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost instituta se v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasi:
K/73.101    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj   
        na področju naravoslovja,
K/73.102    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
        na področju tehnologije,
K/73.103    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
        na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
K/73.104    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
        na področju medicine,
M/80.422    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje, d.n.,
K/72.100    Svetovanje o računalniških napravah,
K/72.2     Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
K/72.300    Obdelava podatkov,
K/74.140    Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.300    Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.871    Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
DE/22.110   Izdajanje knjig,
DE/22.130   Izdajanje revij in periodike,
DL/33.100   Proizvodnja medicinske in kirurške
        opreme in ortopedskih pripomočkov,
DL/33.300   Proizvodnja opreme za industrijsko
        procesno krmiljenje,
O/90.02    Ravnanje z odpadki,
O/90.021    Zbiranje in odvoz odpadkov,
O/90.022    Dejavnost deponij, sežiganje in drugi
        načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
O/90.023    Ravnanje z nevarnimi odpadki,
O/92.511    Dejavnost knjižnic.«.
4. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organiziranost instituta se določi s statutom oziroma pravili o organiziranosti Instituta. Dejavnosti, ki jih je do pripojitve izvajal ITPO kot samostojni zavod, se od pripojitve dalje izvajajo znotraj posebne organizacijske enote v institutu, v katero se vključi vse delavce bivšega ITPO.«
5. člen
Tretji in četrti odstavek 6. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Upravni odbor Instituta ima devet članov, od katerih imenujejo:
1. ustanovitelja:
– tri člane Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
– enega člana Univerza v Ljubljani;
2. Institut
– dva člana iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov iz Instituta,
– enega člana iz kolektiva zaposlenih v Institutu;
3. dva člana Gospodarska zbornica Slovenije iz vrst uporabnikov dejavnosti Instituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalne dejavnosti Instituta z gospodarstvom.
Predsednika upravnega odbora instituta izvolijo člani upravnega odbora in ga predlagajo v imenovanje ministru, pristojnemu za znanost.«.
6. člen
V 12. členu se spremeni prvi odstavek in doda drugi odstavek tako, da se glasita:
»Institut upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega odloka.
Premoženje pripojenega ITPO se prenese v upravljanje Institutu za potrebe izvajanja dejavnosti bivšega ITPO.«.
7. člen
V tretjem odstavku 14. člena se besedilo »Ministrstva za znanost in tehnologijo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za znanost«.
8. člen
V prvem odstavku 15. člena se beseda »dotacij« nadomesti z besedo »donacij«.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-11/2001-4
Ljubljana, dne 30. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost