Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2794. Sklep o kriterijih in pogojih, ki jih mora izpolnjevati izvajalec plačilnega prometa za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev plačilnega prometa, stran 6001.

Na podlagi prvega odstavka 38. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) ter na podlagi tretjega odstavka 4. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o kriterijih in pogojih, ki jih mora izpolnjevati izvajalec plačilnega prometa za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev plačilnega prometa
I. SPLOŠNO
1. člen
(Pomen uporabljenih pojmov)
Uporabljeni pojmi imajo za namene tega sklepa enak pomen, kot je določen v 3. členu zakona o plačilnem prometu, pri čemer plačilni nalog pomeni vsakršno naročilo imetnika transakcijskega računa za prenos njegovih sredstev oziroma vplačilo ali izplačilo z njegovega računa, ki je posredovano izvajalcu plačilnega prometa ne glede na medij s katerimi je naročilo posredovano izvajalcu plačilnega prometa.
2. člen
Ta sklep določa:
a) storitve plačilnega prometa, za katere Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje storitev plačilnega prometa,
b) kadrovske, organizacijske in tehnične kriterije in pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec plačilnega prometa za pridobitev dovoljenja za opravljanje posameznih storitev plačilnega prometa ter
c) dokumentacijo, ki jo mora vložnik zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev plačilnega prometa predložiti Banki Slovenije.
3. člen
Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje storitev plačilnega prometa po štirinajsti alinei prvega odstavka 6. člena zakona o bančništvu (v nadaljevanju: plačilne storitve) za opravljanje naslednjih storitev:
a) obdelava in posredovanje nakazil brez pogodbenega temelja (nakazilo na podlagi gotovinskega pologa),
b) vodenje transakcijskih računov in opravljanje drugih storitev v zvezi z vodenjem transakcijskih računov.
Banka Slovenije v dovoljenju določi plačilne storitve, ki jih sme izvajalec plačilnega prometa na podlagi pridobljenega dovoljenja opravljati.
4. člen
Dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev iz prvega odstavka tega člena lahko pridobi banka ali hranilnica, ki izpolnjuje pogoje in kriterije določene v tem sklepu.
Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa hranilno kreditni službi, ki je usklajena z 241. členom zakona o bančništvu, če izpolnjuje pogoje in kriterije določene v tem sklepu.
Banka, hranilnica ali hranilno kreditna služba (v nadaljevanju: banka), ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev, lahko v okviru svojega dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev pooblasti drugo pravno osebo za izvajanje posameznih opravil pri izvajanju plačilnih storitev v imenu in za račun banke.
Pravna oseba, ki jo banka pooblasti za izvajanje posameznih opravil pri izvajanju plačilnih storitev v imenu in za račun banke, mora za opravljanje posameznih opravil na podlagi pogodbenega odnosa z banko pridobiti dovoljenje Banke Slovenije.
Banka Slovenije pravni osebi izda dovoljenje, če pravna oseba izpolnjuje kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, ki jih mora za opravljanje posameznih opravil pri izvajanju plačilnih storitev izpolnjevati banka v skladu s tem sklepom.
II. PLAČILNE STORITVE
Obdelava in posredovanje nakazil na podlagi gotovinskih pologov
5. člen
Banka lahko opravlja storitve obdelave in posredovanja nakazil na podlagi gotovinskih pologov, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje določene s tem sklepom ter pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev.
Storitve obdelave in posredovanja nakazil na podlagi gotovinskih pologov obsegajo storitve:
a) polog gotovine zaradi plačila,
b) obdelava nakazil ter
c) prenos denarnih sredstev v dobro določenega transakcijskega računa pri istem ali drugem izvajalcu plačilnega prometa.
6. člen
Za opravljanje storitev iz prejšnjega odstavka mora banka izpolnjevati kriterije in pogoje iz 9. in 10. člena tega sklepa.
Vodenje transakcijskih računov ter obdelava in posredovanje plačilnih nalogov
7. člen
Banka lahko opravlja storitve vodenja transakcijskih računov ter obdelave in posredovanja plačilnih nalogov, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, določene s tem sklepom.
Storitve vodenja transakcijskih računov ter obdelave in posredovanja plačilnih nalogov obsegajo naslednje storitve za imetnika transakcijskega računa:
a) sprejemanje vplačil in opravljanje izplačil gotovine imetniku transakcijskega računa v mejah kritja na transakcijskem računu,
b) opravljanje negotovinskih plačil za imetnika transakcijskega računa v internem in medbančnem plačilnem prometu,
c) vodenje evidence in obveščanje imetnika o stanju denarnih sredstev na transakcijskem računu,
d) opravljanje drugih storitev povezanih z vodenjem transakcijskega računa.
8. člen
Za opravljanje storitev vodenja transakcijskih računov ter obdelave in posredovanja plačilnih nalogov, mora banka izpolnjevati kriterije in pogoje iz 9. in 10. člena tega sklepa.
III. TEHNIČNI KRITERIJI IN POGOJI
9. člen
Za opravljanje plačilnih storitev mora banka izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
a) banka mora imeti ustrezne poslovne prostore, ki omogočajo varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov za opravljanje plačilnih storitev za katere se izdaja dovoljenje; šteje se, da so poslovni prostori ustrezni, če so tehnično opremljeni tako, da omogočajo varno in nemoteno izvajanje vseh poslovnih procesov v okviru izvajanja plačilnih storitev za katere se izdaja dovoljenje,
b) banka mora zagotavljati prenos denarnih sredstev in poravnavo plačil velikih vrednosti in plačil malih vrednosti v internem in medbančnem plačilnem prometu,
c) banka mora imeti ustrezno tehnično in informacijsko podporo, ki zagotavlja varno in nemoteno izvajanje procesov za opravljanje storitev za katere se izdaja dovoljenje; šteje se, da je tehnična in informacijska podpora ustrezna, če zagotavlja stalno in varno podporo vsem poslovnim procesom v okviru izvajanja plačilih storitev za katere se izdaja dovoljenje.
10. člen
Poleg kriterijev iz 9. člena, mora banka za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev obdelave in posredovanja nakazil na podlagi gotovinskega pologa, zagotoviti tudi ustrezno opremo za poslovanje z gotovino, ki zagotavlja poslovanje v skladu z veljavnimi pravili in standardi poslovanja z gotovino.
IV. ORGANIZACIJSKI IN KADROVSKI POGOJI
11. člen
(Kadrovski pogoji)
Banka mora zagotavljati ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev z znanjem za opravljanje poslov plačilnega prometa.
Ustrezno število delavcev se presoja glede na vrste in obseg storitev plačilnega prometa, za katere se izdaja dovoljenje.
Šteje se, da so delavci ustrezno strokovno usposobljeni, če so pridobili potrdilo o opravljenih verificiranih programih za opravljanje poslov plačilnega prometa.
12. člen
(Organizacijski pogoji)
Organizacijski pogoji, ki jih mora zagotavljati banka za opravljanje storitev plačilnega prometa so:
a) banka mora z notranjim aktom definirati delovne postopke, ki se izvajajo pri posameznih fazah sprejema, obdelave in posredovanja nakazil in plačilnih nalogov ter postopke in pravila v primeru izrednih okoliščin; izvajalci teh postopkov morajo biti s temi postopki in pravili seznanjeni in za njihovo izvajanje primerno usposobljeni,
b) banka mora definirati postopke sprejemanja odločitev pri opravljanju storitev plačilnega prometa ter opredeliti odgovornost zaposlenih, ki te odločitve sprejemajo,
c) banka mora zagotoviti ustrezno delovanje sistema notranjih kontrol in obvladovanja tveganj.
V. NADZOR IN OBVLADOVANJE TVEGANJ V BANKI
13. člen
(Nadzor tveganj)
Banka mora biti sposobna spremljati, identificirati, meriti in obvladovati tveganja v povezavi z opravljanjem plačilnih storitev tako, da je funkcija upravljanja tveganj ločena in neodvisna od izvajanja operativnih postopkov.
Notranja revizija mora nadzirati operativno izvajanje postopkov ter nadzor in obvladovanje tveganj, povezanih z opravljanjem storitev plačilnega prometa.
14. člen
(Izvršitev nakazil)
Banka mora zagotoviti, da bo organizacijska in tehnična struktura omogočala obdelavo nakazil tako, da bo:
a) nakazilo denarnih sredstev na podlagi pologa gotovine v dobro transakcijskega računa pri isti banki odobreno na prejemnikovem transakcijskem računu v najkrajšem času ter najkasneje isti dan po sprejemu nakazila,
b) plačilni nalog za prenos denarnih sredstev na podlagi položene gotovine v dobro transakcijskega računa prejemnika pri drugi banki posredovan v plačilni sistem oziroma bo posredovan korespondenčni banki v najkrajšem času ter najkasneje isti dan ko je banka sprejela nakazilo,
c) banka prejemnica, sredstva prejeta na podlagi nakazila, odobrila na prejemnikov transakcijski račun v najkrajšem času ter najkasneje isti dan po prejemu sredstev na svoj poravnalni račun v plačilnem sistemu oziroma v najkrajšem času ter najkasneje isti dan, ko prejme plačilni nalog banke pošiljateljice v okviru korespondenčnega razmerja.
15. člen
(Izvršitev plačilnih nalogov)
Banka mora zagotoviti, da bo organizacijska in tehnična struktura omogočala, da se prenos denarnih sredstev na prejemnikov transakcijski račun na podlagi plačilnega naloga izvrši:
a) v internem plačilnem prometu v najkrajšem času ter najkasneje isti dan po sprejemu plačilnega naloga,
b) preko plačilnega sistema tako, da:
– lahko banka plačilni nalog v najkrajšem času ter najkasneje isti dan po sprejemu posreduje v plačilni sistem v skladu s pravili tega sistema,
– banka prejemnica odobri transakcijski račun prejemnika v najkrajšem času ter najkasneje isti dan po sprejemu plačilnega naloga, ko je v skladu s pravili tega sistema zagotovljena dokončnost medbančne poravnave tega plačila,
c) na podlagi korespondenčnega dogovora med bankama tako, da lahko banka plačilni nalog v dobro transakcijskega računa prejemnika posreduje korespondenčni banki v najkrajšem času ter najkasneje isti dan po sprejemu plačilnega naloga.
VI. DOKUMENTACIJA
16. člen
(Dokumentacija o izpolnjevanju tehničnih pogojev)
Banka ob zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev plačilnega prometa, predloži Banki Slovenije naslednjo dokumentacijo o izpolnjevanju poslovno-tehničnih ter organizacijsko-kadrovskih pogojev in kriterijev:
a) dokazilo o ustrezni tehnični opremi poslovnih prostorov za varno in nemoteno izvajanje procesov obdelave in posredovanja plačilnih nalogov ter ustrezni tehnični opremljenosti prostorov za sprejem pologov gotovine oziroma plačilnih nalogov strank;
b) poslovni načrt glede obsega opravljanja storitev plačilnega prometa;
c) elaborat o tehnični in informacijski podpori, ki vključuje:
– specifikacije za strojno in programsko opremo za obdelavo in posredovanje plačilnih nalogov in nakazil,
– dokumentacijo o ustreznosti informacijske podpore za opravljanje medbančne poravnave,
– dokumentacijo iz katere izhaja varnostna politika v zvezi z opravljanjem storitev plačilnega prometa in varovanja informacij;
d) tehnično-organizacijsko shemo postopkov prejema, obdelave in posredovanja plačilnih nalogov, ki vsebuje naslednje podatke:
– predvideni način komuniciranja s komitenti,
– ura, do katere morajo biti predloženi nalogi, da so obdelani istega dne,
– način obveščanja komitenta o prilivih in odlivih,
– vrsta zaščite pri izmenjavi podatkov,
– opis postopkov za neprekinjeno delovanje sistemov;
e) dokumentacijo, iz katere je razvidno, da bo banka organizacijsko sposobna opravljati storitve na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja:
– organigram banke,
– notranje akte banke iz katerih izhaja opredelitev delovnih postopkov, pristojnosti in odgovornosti za posamezno delovno mest o pri izvajanju plačilnih storitev;
f) dokumentacijo iz katere je razvidno, da bo banka kadrovsko sposobna opravljati storitve na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja:
– akt o sistemizaciji v delu, ki se nanaša na opravljanje plačilnih storitev,
– dokazila o izobrazbi in potrdila o strokovni usposobljenosti izvajalcev plačilnih storitev;
g) elaborat o notranjih postopkih za merjenje, spremljanje in obvladovanje operativnih tveganj, ki se jim banka izpostavlja pri opravljanju storitev plačilnega prometa.
17. člen
Banka mora v zvezi z zagotavljanjem medbančne poravnave pri opravljanju plačilnega prometa, priložiti še naslednjo dokumentacijo:
a) glede izvrševanja plačil in poravnavanja plačilnih nalogov v plačilnem sistemu za poravnavo plačil malih vrednosti:
– izjavo upravljalca plačilnega sistema o vključitvi banke v plačilni sistem,
– dokazila o odprtju poravnalnega računa za poravnavo obveznosti iz plačilnega sistema,
– dokazila o vključitvi v sistem obvladovanja tveganj v plačilnem sistemu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki izhajajo iz pravil delovanja sistema za poravnavo plačil malih vrednosti;
b) glede izvrševanja plačil in plačilnih nalogov na osnovi bilateralnih dogovorov z drugimi izvajalci plačilnega prometa:
– dokazila o odprtju transakcijskega računa pri drugi banki,
– dogovor o načinu poravnavanja plačil, ki jih bo predlagala družba v poravnavo preko transakcijskega računa pri drugem izvajalcu plačilnega prometa,
– dokazila o metodah in postopkih za obvladovanje tveganj.
VII. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za opravljanje storitev plačilnega prometa s tujino mora banka izpolnjevati tudi pogoje določene v zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) ter predpisih izdanih na njegovi podlagi.
19. člen
Šteje se, da je dovoljenje za opravljanje storitev plačilnega prometa po štirinajsti alinei prvega odstavka 6. člena zakona o bančništvu, ki je bilo izdano na podlagi zakona o bančništvu in kriterijev za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi pred izdajo tega sklepa, dovoljenje za opravljanje storitev plačilnega prometa iz prvega odstavka 3. člena po tem sklepu.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati kriteriji za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi (Uradni list RS, št. 37/00).
Navodilo o izvrševanju sklepov o izvršbi na sredstva na dolžnikovem transakcijskem računu pri banki (z dne 3. 8. 2000), navodilo za prisilno izterjavo davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev na denarna sredstva na računih pravnih oseb pri bankah ter način izvrševanja plačilnih nalogov pravnih oseb – davčnih zavezancev (z dne 29. 10. 2001), navodilo za poročanje DURS o dospelih neporavnanih obveznostih pravnih oseb (z dne 16. 1. 2001), navodilo o obveščanju DURS o izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov in dohodkov (z dne 3. 8. 2000), navodilo za zagotavljanje podatkov o prejemkih na račune in o izdatkih z računov v bankah, hranilnicah in Banki Slovenije (z dne 3. 8. 2000), navodilo o unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 65/00) izdana na podlagi kriterijev za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi, ostanejo v veljavi do sprejema novih navodil izdanih na podlagi zakona o plačilnem prometu.
21. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. junija 2002.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije