Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2792. Navodilo o načinu in rokih obračuna in plačila aktivnih in pasivnih obresti kratkoročnih instrumentov sistema enotnega zakladniškega računa, stran 5973.

Za izvrševanje 68. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o načinu in rokih obračuna in plačila aktivnih in pasivnih obresti kratkoročnih instrumentov sistema enotnega zakladniškega računa
1. člen
Navodilo ureja načine in roke obračuna in plačila obresti pri depozitnih in posojilnih poslih z ročnostjo do enega leta med zakladniškim podračunom sistemov enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: zakladniški podračun) in poslovnimi bankami ter podračuni sistemov enotnega zakladniškega računa.
2. člen
Zakladniški podračun za posle iz 1. člena tega navodila uporablja dekurzivni način obrestovanja.
3. člen
Zakladniški podračun obračunava obresti za posle iz 1. člena tega navodila z uporabo linearne metode.
4. člen
Linearna obrestna mera je določena v odstotku na eno decimalno mesto.
5. člen
Za vse posle iz 1. člena tega navodila se za obračun obresti upošteva dejansko število dni v obdobju, za katerega se obračunavajo obresti, in 360 dni v letu.
Obdobje obrestovanja se določi tako, da se upošteva prvi dan obrestovanja, zadnji dan pa ne.
6. člen
Obresti se izračunajo po naslednji formuli:
            p(L) x d
obresti = glavnica x ----------
            36000
kjer sta:
p(L) … letna obrestna mera in
d … število dni obrestovanja.
7. člen
Letna obrestna mera se preračuna na poljubno obdobje, krajše od enega leta po naslednji formuli:
d
p(D) = p(L) x -----
        360
kjer je:
p(D) … obrestna mera za poljubno število dni.
8. člen
Izračun skupne obrestne mere, ki je sestavljena iz dveh obrestnih mer, se opravi s seštevanjem:
p = p(1) + p(2)
kjer so:
p, p(1) in p(2) … obrestne mere za isto obdobje.
9. člen
Obresti se obračunajo praviloma ob koncu meseca in na dan dospelosti glavnice. Obresti se plačajo praviloma na dan dospelosti glavnice.
Pri nočnih depozitih se obračun obresti opravi prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Banka plača obresti prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
Pri depozitih na odpoklic se obračun obresti opravi tudi ob delnem vračilu depozita. Banka plača obresti ob delnem in dokončnem vračilu depozita.
Pri vezanih depozitih banka plača obresti na dan zapadlosti depozita, ne glede na morebitno podaljšanje roka zapadlosti depozita.
10. člen
Za nepravočasno plačane terjatve obračunava zakladniški podračun zakonsko določene zamudne obresti. Zamudne obresti se obračunajo od dneva dospelosti obveznosti do dneva plačila.
11. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8396/02
Ljubljana, dne 27. junija 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance