Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002

Kazalo

2563. Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev, stran 5342.

Na podlagi četrtega odstavka 4. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in v skladu z zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev
1. člen
Ta uredba določa način, postopek, pogoje in merila za izvedbo rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture iz 4. člena zakona o medijih (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).
2. člen
Postopek javnega razpisa na podlagi te uredbe in v skladu z 18. členom zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (v nadaljnjem besedilu: ZUJIPK) izvaja Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Smiselno se uporabljajo določbe iz pravilnika o postopku za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz državnega proračuna (Uradni list RS, št. 74/01), kolikor ta uredba ne določa drugače.
3. člen
Na javni razpis lahko prijavijo za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin posamezne projekte izdajatelji tiskanih medijev ter radijskih in televizijskih programov, za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture pa tudi neodvisni producenti avdiovizualnih del in operaterji.
Predlagatelji iz prejšnjega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: predlagatelji) ne morejo kandidirati na razpisu iz te uredbe z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu za sredstva, ki so vezana na proračun ministrstva.
4. člen
Neodvisni producent avdiovizualnih del (v nadaljnjem besedilu: neodvisni producent) je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije avdiovizualnih del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni izmed držav, članic Evropske unije,
– da ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa,
– da ima izdajatelj televizijskega programa največ petindvajsetodstotni delež kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju,
– da po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega programa ustvari največ polovico svoje produkcije na leto in
– da njen povprečni delež lastnih sredstev za kritje celotnih stroškov produkcij oziroma koprodukcij (denar, vložek v materialne avtorske pravice, krediti, sponzorska in donatorska sredstva ipd.) v zadnjih treh letih presega deset odstotkov, pri čemer javna finančna sredstva ne štejejo za lastna.
Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije avdiovizualnih del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evropska dela tvorijo večinski delež njegove avdiovizualne produkcije v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka.
Za neodvisnega producenta, ki dejavnost opravlja manj kot eno leto, določba zadnje alinee prvega odstavka tega člena ne velja.
5. člen
Predlagatelji lahko na javni razpis kandidirajo s projekti:
– programskih vsebin tiskanih medijev,
– programskih vsebin radijskih programov,
– programskih vsebin televizijskih programov,
– programskih vsebin elektronskih publikacij,
– programskih vsebin, namenjenih slepim in gluhonemim, v njim prilagojenih tehnikah,
– razvoj ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin iz prejšnje alinee,
– razvoja tehnične infrastrukture medijev,
– razvoja tehnične infrastrukture neodvisnih producentov avdiovizualnih del,
– razvoja oziroma nadgradnje tehnične infrastrukture operaterjev.
6. člen
S posebnim poudarkom se obravnavajo projekti programskih vsebin, namenjeni slepim in gluhonemim, v njim prilagojenih tehnikah ter razširjanje teh vsebin in razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, katerih temeljni namen je uresničevanje pravice do javnega obveščanja in pravice do obveščenosti v skladu s prvo alineo 1. točke 4. člena zakona o medijih (v nadaljnjem besedilu: Zmed).
7. člen
Minister s sklepom določi besedilo javnega razpisa, okvirni obseg sredstev, ki se bodo na podlagi javnega razpisa razdelila, vsebino razpisne dokumentacije, datum objave razpisa, razpisne roke in roke za odpiranje vlog ter kriterije za izbor projektov, ki bodo sofinancirani iz proračuna na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis iz te uredbe se razpiše do višine sredstev, kot jih predpisuje proračunska zakonodaja.
Z javnim razpisom se lahko v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih financ, predvidi večletno sofinanciranje samo v primerih, ko so z njim predvidene tudi letne izvedbene faze, ki so potrebne za končno izvedbo projekta.
Dodeljena sredstva se lahko porabijo za pokrivanje stroškov izdelave programskih vsebin v radiodifuznem in digitalnem okolju ter na področju tiskanih medijev in za pokrivanje stroškov izvedbe projektov s področja razvoja infrastrukture na področju medijev.
Za projekte od šeste do vključno devete alinee 5. člena je določena 40% intenzivnost sofinanciranja s sredstvi iz državnega proračuna (oziroma 35% intenzivnost sofinanciranja v osrednji slovenski regiji) z možnim povečanjem za 15 odstotnih točk v primeru malih in srednjih podjetij ter obveznost ohraniti investicije najmanj pet let po zaključku investicij. Prejemnik sredstev mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije.
Upravičeni stroški za projekte od šeste do devete alinee 5. člena so stroški začetnih materialnih investicij v zemljišča, zgradbe in opremo. Za prijavo na javni razpis so potrebni:
– investicijski program,
– izjava prejemnika sredstev, da ni prejel sredstev, oziroma koliko sredstev je že prejel za isti namen iz kakšnega drugega javnega vira,
– dokazilo o zagotavljanju lastnega deleža pri investiciji.
S posebnim sklepom lahko minister določi vrste projektov, za katere se razpiše posamezni javni razpis iz te uredbe.
8. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, najave o objavi pa v drugih sredstvih javnega obveščanja po izboru ministrstva in na spletnih straneh ministrstva.
9. člen
Postopek strokovnega ocenjevanja predlaganih projektov vodi in pripravi končni predlog izbora s kratko obrazložitvijo vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega projekta Svet za medije (v nadaljnjem besedilu: svet), ki ga na podlagi javnega poziva iz 12. člena ZUJIPK imenuje minister.
Svet sestavljajo:
– en predstavnik tiskanih medijev,
– en predstavnik radijskih programov,
– en predstavnik televizijskih programov,
– en predstavnik neodvisnih producentov avdiovizualnih del,
– en predstavnik računalniških elektronskih medijev,
– en predstavnik operaterjev,
– en predstavnik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zveze gluhih in naglušnih Slovenije,
– en strokovnjak s področja avdiovizualne kulture,
– predstavnik ministrstva, ki je tajnik sveta.
Imena, mandat, pravice in obveznosti članov sveta ter način njegovega delovanja določi minister s posebnim sklepom.
Člani sveta so imenovani za obdobje treh let in so lahko na podlagi javnega poziva ponovno imenovani. Po preteku mandata dosedanji svet opravlja nujne naloge do konstituiranja novega sveta.
Konstitutivno sejo sveta na predlog ministra skliče tajnik sveta.
Člani sveta na konstitutivni seji z večino glasov prisotnih članov izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika ter z isto večino predlagajo ministru sprejem poslovnika o delu sveta. Poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme minister.
V primeru, če član sveta preneha opravljati svoje naloge ali se ne udeležuje sklicanih sej ali poda odstopno izjavo, ga minister s sklepom razreši in imenuje novega člana, katerega mandat sovpada z mandatom ostalih članov sveta.
Člani sveta imajo pravico do nagrade za svoje delo in povračila potnih stroškov v skladu s sklepom o ustanovitvi sveta.
10. člen
Če se v okviru javnega razpisa obravnava vloga prijavitelja, na katerega je interesno ali kako drugače vezan član sveta, le-ta ne sme biti prisoten pri razpravi vloge in se mora vzdržati glasovanja, razen pri odločitvah o projektih pete in šeste alinee 5. člena.
11. člen
V postopku izbire med predlaganimi projekti programskih vsebin se upoštevajo naslednja temeljna merila in kriteriji:
– kvaliteta, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorskega pristopa,
– pomen projekta za razvoj slovenske kulture in slovenskega jezika,
– pomen realizacije v projektu predlaganih programskih vsebin za razvoj slovenske medijske krajine,
– pomen razvoja predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za enakomeren razvoj medijev na celotnem območju države,
– pomen razvoja predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za državo oziroma za posamezno regijo ali lokalno skupnost.
Projekti šeste, sedme, osme in devete alinee 5. člena te uredbe se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo področje nakupa opreme, investicij in investicijskega vzdrževanja (razširjanje infrastrukture).
Natančnejša merila v okviru temeljnih meril in kriterijev iz prvega odstavka tega člena določi minister na predlog sveta in morajo biti objavljena v razpisni dokumentaciji.
12. člen
Predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračun države ali lokalne skupnosti, RTV prispevek ipd.), lahko s predlogi projektov sodelujejo na javnem razpisu, vendar nimajo prednosti pri izbiri.
13. člen
Minister s sklepom zavrže vse prepozne in nepopolne vloge.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je predložena do roka, določenega v javnem razpisu.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki vsebuje vse podatke in priloge, kot jih določa razpisna dokumentacija.
Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se zavrnejo.
Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni možna pritožba, možen pa je upravni spor.
14. člen
Minister s sklepom odobri ali zavrne sofinanciranje projektov.
Predlagatelj, ki meni, da njegov predlog iz neupravičenih razlogov ni bil izbran, lahko v petnajstih dneh po prejemu sklepa iz prejšnjega odstavka vloži na ministrstvo pisni ugovor z natančno opredelitvijo razlogov, zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti predpisana merila in kriteriji za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev.
Ugovor obravnava svet, minister pa v roku 21 dni od zaključka obravnave sveta odloči z odločbo.
Če je ugovor prepozen oziroma ga je vložil neupravičen subjekt, ga minister s sklepom zavrže.
Zoper odločbo iz tretjega odstavka in zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni možna pritožba, možen pa je upravni spor.
15. člen
Ministrstvo hkrati s sklepom o odobritvi sofinanciranja pozove predlagatelja k podpisu pogodbe.
Če se predlagatelj v roku 15 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
16. člen
Minister sprejme sklep o imenovanju sveta iz 9. člena te uredbe najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi te uredbe.
17. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-12/2002-1
Ljubljana, dne 6. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost