Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002

Kazalo

2561. Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem prostoru polja Jezerci, Občina Bled in pridobivalnih prostorih: Stari grad, Občina Krško; Hardeška šuma, Občina Ormož; Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra, Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše, Občina Cerknica; Pšičina, Občina Ormož, stran 5338.

Na podlagi 13. in 15. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem prostoru polja Jezerci, Občina Bled in pridobivalnih prostorih: Stari grad, Občina Krško; Hardeška šuma, Občina Ormož; Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra, Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše, Občina Cerknica; Pšičina, Občina Ormož
1. člen
(predmet rudarske pravice)
Ta uredba določa pogoje za podelitev rudarske pravice za raziskovanje oziroma za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih oziroma pridobivalnih prostorih, kot je določeno v 7. členu te uredbe.
Koncesionar pridobi rudarsko pravico s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije;
2. da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek;
3. da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim;
4. da predloži zahtevano bančno garancijo v primeru izbire plačevanja sanacije po predpisu, ki določa plačila za sanacijo posledic rudarskih del.
3. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Nosilec rudarske pravice mora v času pripravljalnih del ter v času izvajanja in opustitve posega raziskovanja in gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin, poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev po predpisih, zagotoviti še:
– ukrepe, da bo predvideni poseg v okolje izveden tako, da se v največji možni meri zmanjša poraba prostora in energije v času izvajanja;
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje možne stopnje varstva okolja pred emisijami plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja z emisijami hrupa;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne, sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti;
– ukrepe za primer tveganja in nevarnosti za okolje v primeru ekološke nesreče kot posledice posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, v primeru če koncesionar pride do nahajališča vode;
– dovozne poti do mesta izvajanja posega in jih primerno uredi;
– ukrepi, da se prepreči razlitje mineralnih ali sintetičnih olj in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo med in po prenehanju izvajanja dejavnosti in sicer tako, da se v največji meri vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje stanje okolja.
4. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice nosi vse stroške v zvezi z rudarsko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
5. člen
(roki)
Rok za začetek trajanja rudarske pravice začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Rudarska pravica se lahko podaljša na način in pod pogoji, kot je bila podeljena.
6. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do raziskovanja oziroma gospodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet rudarske pravice.
7. člen
(mineralna surovina, pridobivalni prostor in pogoji, pod katerimi se podeljuje rudarska pravica)
Rudarska pravica po tej uredbi se podeljuje za mineralne surovine na naslednjih raziskovalnih oziroma pridobivalnih prostorih pod sledečimi pogoji:
I. Za raziskovanje mineralne surovine v polju Jezerci, Občina Bled, k.o. Bled:
1. Predmet rudarske pravice je raziskovanje geotermičnega energetskega vira.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost raziskovanja.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo treh let.
4. Rudarska pravica se nanaša na raziskovalni prostor polja Jezerci, Občina Bled, na parceli št. 435/1, k.o. Bled.
5. Plačilo za rudarsko pravico se uredi skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico in opredeli s koncesijsko pogodbo.
6. Po končanem raziskovanju mora nosilec rudarske pravice na zemljišču sanirati posledice izvajanja raziskovalnih del.
II. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Stari grad, Občina Krško, k.o. Pesje:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda in peska, v količini 100.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine za drobljenje in sejanje, gradnjo cest in pripravo betonov;
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor gramoznice Stari grad, Občina Krško, na parcelah št. 274/225, 274/226, 274/227, 274/228, 274/229, 274/230 (3. kaseta), 274/519, 274/221, 274/520, 274/222, 274/223, 274/217, 274/219, 274/224, 274/521, 274/497, 274/522, 274/216, 274/523, 274/510 (4. kaseta), 274/215, 274/214, 274/524, 274/212, 274/525, 274/211, 274/526, 274/210 (5. kaseta), 274/527, 274/528, 274/209, 274/529, 274/208, 274/530, 274/207, 274/205, 274/206, 274/531, 274/204, 274/532, 274/203 in 274/243 (6. kaseta), vse k.o. Pesje.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnost nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora upoštevati zahteve iz veljavnega zazidalnega načrta gramoznice Stari grad in urediti območje pridobivanja mineralne surovine ter območje predvidene sanacije v ustrezen nadomestni habitat tako, kot to določajo varstvene usmeritve in pogoji za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki jih je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave – Območna enota Ljubljana v skladu s 97. členom zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00) podal v naravovarstvenih smernicah k aktu rabe naravnih dobrin št. 3-II-117/2-O-02/HT z dne 8. 4. 2002.
III. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v glinokopu Hardeška šuma, Občina Ormož, k.o. Hardek:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje opekarske gline, v količini 130.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja in predelave.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor glinokopa Hardeška šuma, Občina Ormož, na parcelah št. 118, 119, 120, 121, 128, 129, 130, 133 in 138, vse k.o. Hardek.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 5% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora sprotno sanirati in ob dokončni sanaciji urediti območje izkoriščanja v nadomestni habitat za ogrožene rastlinske in živalske vrste, v obliki sistema manjših mlak z ustrezno oblikovanimi brežinami oziroma številnimi plitvimi in bogato strukturiranimi deli.
IV. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Lukovica, Občina Lukovica, k.o. Lukovica in k.o. Krašnja:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini od 100.000 m3 do 400.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za izgradnjo cest, izdelavo betonov in betonskih izdelkov.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Brezovica, Občina Lukovica, na parcelah št. 485/2, 327/17, 327/8 in 328/15 – delno, vse k.o. Lukovica in parceli 486/2, k.o. Krašnja.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– izvajati sprotno sanacijo skladno z veljavnim ureditvenim načrtom kamnoloma Lukovica in naravovarstvenimi smernicami, z zagotovitvijo zelene bariere z nasutjem proti obcestnemu prostoru in preprečevanjem nadaljnje degradacije prostora zaradi erozije, plazenja in rušenja brežin;
– zagotoviti vse nadomestne poti, ki so bile ali bodo ukinjene pri razširitvi kamnoloma.
V. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Vrhpeč, Občina Trebnje, k.o. Lukovek:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – apnenca, v količini 50.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine, izvajanje del pri pridobivanju, sanacija, izkopavanje, nakladanje, drobljenje, separiranje in prodaja mineralne surovine.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo dvajsetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Vrhpeč, Občina Trebnje, na parcelah št. 870/4, 821/1, 843/1, 850/1, 840/2, 843/2, 843/3, 843/4, 844/2, 850/2, 850/3, 850/4, 870/28, 870/30, 870/31, 870/32, 870/33, 870/34, 870/35, 870/53, 824/3, 844/4, 849/2, 828/1 in 839/1, vse k.o. Lukovek.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora sprotno urejati in dokončno urediti brežine, izdelati nasipe in pristope, humusirati etaže in zasaditi drevje.
VI. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Lakoš, Občina Lendava, k.o. Lakoš:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda in peska v količini 100.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine za drobljenje in sejanje, gradnjo cest in pripravo betonov in betonskih izdelkov.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo dvajsetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor gramoznice Lakoš, Občina Lendava, na parcelah št. 4197, 4196, 4193, 4192, 4189/1, 4189/2, 4188/1, 4188/2, 4188/3, 4188/4, 4188/5, 4187/1, 4187/2, 4187/3, 4187/4, 4187/5, 4185, 4184, 4183, 4182, 4181, 4180, 4179, 4178, 4177, 4176, 4175, 4172, 4171, 4166, 4165, 4275, 4272, 4271, 4268, 4266, 4264/1, 4264/2, 4261/1, 4261/2, 4260, 4259/1, 4259/2, 4259/3, 4259/4, 4258/1, 4258/3, 4259/8, 4257/1, 4256, 4255, 4254, 4253, 4252, 4251, 4250, 4249, 4248, 4247, 4246, 4245, 4244, 4243, 4242, 4241, 4240, 4239, 4238, 4237, 4236, 4235, 4234, 3233, 4232, 4231, 4230, 4229, 4227, 4226, 4225, 4224, 4223, 4222, 4221, 4219, 4218, 4217, 4216, 4215, 4214, 4213, 4212, 4211, 4210, 4209/1, 4209/2, 4205, 4204, 4203, 4201, 4200/1 in 4200/2, vse k.o. Lakoš.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnost nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sprotno sanacijo in po končanem izkoriščanju urediti območje pridobivanja mineralne surovine in območje predvidene sanacije v ustrezen nadomestni habitat za floro in favno, tako kot to določajo varstvene usmeritve in pogoji za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki jih je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave – Območna enota Maribor podal v naravovarstvenih smernicah k aktu rabe naravnih dobrin št. 2II-9/3-02/TŠ z dne 3. 4. 2002.
VII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v peskokopu Ladra, Občina Kobarid, k.o. Ladra:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda in peska, v količini 10.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine v okviru sanacije peskokopa.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor peskokop Ladra, Občina Kobarid, na delih parcel št. 333/1, 333/2 in 451/64, vse k.o. Ladra.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– sanacija mora potekati skladno s projektom za izkoriščanje in sanacijo peskokopa, h kateremu je nosilec rudarske pravice dolžan pridobiti mnenje pristojne naravovarstvene službe;
– odprte površine mora zaščititi pred erozijo z zatravitvijo in zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst.
VIII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Poljane, Občina Mozirje, k.o. Poljane:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 10.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine za drobljenje in sejanje, izgradnjo cest, tampone, pripravo betonov in malt.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo dvajsetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v kamnolomu Poljane, Občina Mozirje, na parcelah št. 816/2 in 816/4, k.o. Poljane.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora sprotno urejati in urediti brežine, izdelati nasipe in pristope, humusirati etaže in zasaditi drevje.
IX. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Podsmreka, Občina Ivančna Gorica, k.o. Draga:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 90.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine, drobljenje in sejanje, izdelava betona in betonskih izdelkov ter asfaltnih zmesi.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Podsmreka, Občina Ivančna Gorica, k.o. Draga, parcele št. 149/12, 149/38, 149/42, 189/3, 189/4, 189/7 in del parcele 149/11, vse k.o. Draga.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in sanacijo zemljišča se uredi v koncesijski pogodbi.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora sanacijo izvajati skladno z zahtevami veljavnega ureditvenega načrta.
X. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Zelše, Občina Cerknica, k.o. Dolenja vas:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 30.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine za gradbene namene, drobljenje in sejanje, nasipanje cest, priprava betonov in malt.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo dvajsetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Zelše, Občina Cerknica, k.o. Dolenja vas, na parcelah št. 366/343, 366/344 in delu parcele 366/4.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi v koncesijski pogodbi.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora izvajati sprotno delno sanacijo z zasaditvijo vegetacije za zaščito proti hrupu in prahu in izvesti končno sanacijo po opustitvi izkoriščanja na podlagi projekta za opustitev izkoriščanja.
XI. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Pšičina, Občina Ormož, k.o. Cvetkovci:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda in peska, v količini 100.000 m3 do 300.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine za drobljenje in sejanje, izgradnjo cest, izdelavo betonov in betonskih izdelkov.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za obdobje do izrabe potrebne količine mineralne surovine za izgradnjo cestnih odsekov Ptuj–Ormož, oziroma največ za obdobje desetih let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v gramoznici Pšičina, Občina Ormož, na parcelah št. 1190/1, 1190/2, 1190/4, 965, 968, 969, 972, 973, 976/1, 977, 980, 981, 984, 985, 988, 989, 992, 993, 995, 996, 997, 1000, 1001, 1004, 1005, 1008, 1009, 1012/1, 1012/3, 1013, 1016, 1017/1, 1020, 1021, 1024, 1027, 1030, 1033, 1036, 1039, 1042, 1045, 1048, 1051, 1054, 1057, 1060, 1063 in 1066, vse k.o. Cvetkovci.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so, da mora urediti območje pridobivanja mineralne surovine ter območje predvidene sanacije v ustrezen nadomestni habitat in izdelati ureditveni načrt v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave – Območna enota Maribor.
8. člen
(način podelitve rudarske pravice)
Rudarska pravica na raziskovalnih oziroma pridobivalnih prostorih iz prejšnjega člena te uredbe se podeli na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se lahko izvede za posamezne ali vse raziskovalne oziroma pridobivalne prostore hkrati.
Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
9. člen
(javni razpis)
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu rudarske pravice,
– roku, za katerega se podeljuje rudarska pravica,
– pogojih za pridobitev rudarske pravice,
– obveznih sestavinah prijave na javni razpis,
– dokumentaciji, ki jo mora priložiti prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– merilih za izbor nosilca rudarske pravice,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivali na izbor,
– roku za izbor nosilca rudarske pravice,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za posredovanje informacij med razpisom.
10. člen
(trajanje in veljavnost javnega razpisa)
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 60 dni od dneva objave.
Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi vsaj en prijavitelj.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak raziskovalni oziroma pridobivalni prostor posebej.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
11. člen
(izbira nosilca rudarske pravice)
O izbiri nosilca rudarske pravice oziroma koncesionarja odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo.
Nosilec rudarske pravice je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor, in opravljati druge investitorske posle.
12. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med državo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo Vlada Republike Slovenije.
Nosilec rudarske pravice mora skleniti koncesijsko pogodbo pred pridobitvijo dovoljenja za raziskovanje, dovoljenja za izkoriščanje ali dovoljenja za opustitev izkoriščanja.
Koncesionar postane zavezanec za plačevanje plačila za koncesijo z dnem izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
13. člen
(prenehanje rudarske pravice)
Rudarska pravica preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice,
– z ugasnitvijo rudarske pravice.
14. člen
(nadzor nad izvajanjem rudarske pravice)
Nadzor nad izvajanjem rudarske pravice izvršujejo pristojni inšpektorji.
15. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-20/2001-3
Ljubljana, dne 4. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost