Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002

Kazalo

2524. Zakon o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-B), stran 5266.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-B)
Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja 2002.
Št. 001-22-55/02
Ljubljana, dne 10. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-B)
1. člen
V zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/2000) se v 66. členu za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“(3) Ne glede na določbe področnih zakonov in podzakonskih predpisov, v postopku, ki se začne na zahtevo stranke, vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. Organ v tem primeru ravna po četrtem, petem in šestem odstavku 139. člena tega zakona. Če stranka v skladu z zakonom izjavi, da prepoveduje organu, da si po uradni dolžnosti pridobi njene osebne podatke iz uradnih evidenc oziroma da želi te podatke pridobiti sama, se vloga šteje za popolno, ko so priložena dokazila, ki jih zahteva predpis.
(4) Ne glede na določbe področnih zakonov in podzakonskih predpisov vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, če stranka ta dejstva pred organom dokaže z osebnim dokumentom ali drugo javno listino. Če gre za dejstva, ki se s časom spreminjajo in organ podvomi v njihovo resničnost, si organ na način iz prejšnjega odstavka priskrbi podatke iz uradnih evidenc.”
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen
V 139. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
“(4) Če uradne evidence ne vodi organ, ki je pristojen za odločanje, je dolžan od pristojnega organa podatke zahtevati takoj oziroma najkasneje v roku treh delovnih dni po vložitvi vloge. Zaprošeni organ je dolžan te podatke posredovati takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni, če ni v predpisu, ki ureja uradno evidenco, drugače določeno.
(5) Podatke iz uradnih evidenc, ki štejejo za davčno tajnost, si lahko uradna oseba v skladu s prejšnjim odstavkom priskrbi le na podlagi zakona ali izrecne pisne privolitve stranke, na katero se ti podatki nanašajo.
(6) Način pridobivanja podatkov o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen za odločanje, kakšen drug državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, podrobneje določi Vlada Republike Slovenije z uredbo.”
3. člen
V 289. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Ne glede na določbe tega člena, upravno izvršbo denarnih obveznosti opravi davčni organ po postopku, predpisanem za izvršbo davčnih obveznosti.”
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Do informatizacije in centralizacije uradnih evidenc, vendar največ dve leti od uveljavitve tega zakona, mora stranka v primeru, da organu, ki je pristojen za izdajo odločbe, ne more biti znano, kje se vodijo podatki o dejstvih, navesti podatke, na podlagi katerih bo organ lahko to ugotovil; če stranka tega ne stori, mora ustrezno dokazilo priskrbeti sama.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, zadeve upravne izvršbe denarnih obveznosti, ki so v teku oziroma je ob uveljavitvi tega zakona že vložena zahteva za izvršbo, prevzame davčni organ.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01/92-2/16
Ljubljana, dne 31. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti