Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2002 z dne 11. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2002 z dne 11. 6. 2002

Kazalo

2483. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-B), stran 5179.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (ZPolS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2002.
Št. 001-22-52/02
Ljubljana, dne 7. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH (ZPolS-B)
1. člen
V zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odločba US, 1/99 – ZNIDC in 70/2000) se v 7. členu črta besedilo: “oziroma član organov stranke”, besedilo člena pa postane prvi odstavek tega člena.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji postane članica oziroma član stranke državljanka oziroma državljan države članice Evropske unije, ki mu je v Republiki Sloveniji z zakonom priznana volilna pravica, če izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena.”
2. člen
V 21. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Prepoved iz prejšnjega odstavka tega člena se ne nanaša na članarine in prispevke, ki jih stranka pridobiva od svojih članov.”
3. člen
V 26. členu se v tretjem odstavku besedilo: “30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke in ne 0,2%” nadomesti z besedilom: “0,6%”, na koncu stavka pa se doda besedilo: “za to leto”.
Četrti odstavek se črta.
4. člen
V 28. členu se v prvem odstavku besedilo 5. točke nadomesti z besedilom, ki se glasi: “ki v nasprotju z določbo 7. člena tega zakona včlani tujca v stranko”, v 10. točki pa se za besedami: “sredstva iz tujine” doda vejica in besedilo: “razen sredstev iz sedmega odstavka 21. člena tega zakona”.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 000-02/92-5/53
Ljubljana, dne 30. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost