Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2002 z dne 11. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2002 z dne 11. 6. 2002

Kazalo

2482. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-D), stran 5177.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-D)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. maja 2002.
Št. 001-22-51/02
Ljubljana, dne 7. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-D)
1. člen
V zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95) se v 5. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pravico voliti člana občinskega sveta imajo pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tudi tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
“Volilno pravico iz prvega in drugega odstavka tega člena ima volivec v občini, v kateri ima stalno prebivališče.”
2. člen
V 8. členu se v prvem odstavku črta beseda “državljanov”.
3. člen
V 9. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Za ugotovitev števila članov občinskega sveta iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter za določanje volilnih enot in števila članov občinskega sveta, ki se volijo v posamezni volilni enoti, se ne upošteva števila članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter predstavnikov romske skupnosti.”
4. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če sta dve listi kandidatov, ki prideta v poštev za razdelitev mandatov, dosegli enak najvišji količnik po zaporedju najvišjih količnikov, odloči o dodelitvi mandatov med dvema listama žreb.
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi.
Če sta zadnja dva kandidata z liste kandidatov, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število preferenčnih glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb.”
5. člen
V 24. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Predčasne volitve se opravijo tudi, če hkrati odstopi večina članov občinskega sveta.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
V 26. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Predčasne volitve v občinski svet v primeru iz četrtega odstavka 24. člena tega zakona razpiše občinska volilna komisija.”
7. člen
V 30. členu se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
“Če kandidat, ki bi po tem zakonu postal član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe, v osmih dneh ne sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata z iste liste kandidatov. Če takega kandidata ni, ga nadomesti kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Če tudi noben kandidat s te liste kandidatov v osmih dneh ne sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se opravijo nadomestne volitve.
Nadomestne volitve se opravijo tudi, če članu občinskega sveta, v primeru iz prvega odstavka tega člena, preneha mandat, ker je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata.”
8. člen
V 31. členu se črtata prvi in drugi odstavek.
9. člen
V 35. členu se v drugem odstavku črtata besedi “po možnosti”.
10. člen
V 39. členu se besede “izmed delavcev občinske uprave” nadomestijo z besedami “na predlog občinske uprave”.
11. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
“45.a člen
Volilni organi za lokalne volitve so samostojni in neodvisni organi lokalnih skupnosti.
Funkcija članov volilnih organov je častna.
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik ter tajnik imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana oziroma funkcije podžupana v občini. Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini dvajset odstotkov povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana. Pravico do ustreznega nadomestila imajo tudi predsednik in člani posebne občinske volilne komisije iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona.
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v znesku dveh dnevnic za službeno pot v državi, ki traja nad 12 ur, do katere so upravičeni zaposleni v občinski upravi.”
12. člen
V 49. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
“Kandidate za člane občinskega sveta – predstavnike romske skupnosti določijo volivci – pripadniki romske skupnosti v občini, s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ društvene organizacije Romov v občini.”
13. člen
V 53. členu se črtajo besede “ali na zborih volivcev”.
14. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vsaka skupina volivcev iz prejšnjega člena lahko v posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.”
15. člen
Členi 56 do vključno 64 se črtajo.
16. člen
Podnaslov “c) Skupne določbe o kandidiranju” se prenese pred 68.a člen.
17. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vsak volivec lahko da podporo s podpisom samo enemu predlogu kandidatov, ki se volijo po večinskem načelu, ali samo eni listi kandidatov.”
18. člen
V 82. členu se v drugi alinei prvega odstavka na koncu dodajo besede “ter ime predlagatelja”.
19. člen
V 90. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
“Občinska volilna komisija pošlje poročilo o izidu volitev v občini tudi Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.”
20. člen
103. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pravico voliti župana ima vsak občan, ki ima volilno pravico pri volitvah v občinski svet.
Pravico biti voljen za župana ima oseba iz prvega odstavka 5. člena tega zakona.”
21. člen
V 105. členu se v prvem in drugem odstavku beseda “naknadne” nadomesti z besedo “nadomestne”.
22. člen
V 106. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, lahko kandidata za župana določi:
– v občini do 5000 prebivalcev najmanj 50 volivcev,
– v občini od 5000 do 15 000 prebivalcev najmanj 100 volivcev,
– v občini od 15 000 do 30 000 prebivalcev najmanj 150 volivcev
– v občini z več kot 30 000 prebivalci najmanj 200 volivcev in
– v občini z več kot 100 000 prebivalci najmanj 250 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini.”
23. člen
V 107. členu se v prvem odstavku beseda “oddanih” nadomesti z besedo “veljavnih”.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Drugi krog rednih volitev razpiše Republiška volilna komisija, drugi krog vseh ostalih volitev pa občinska volilna komisija. Drugi krog volitev se opravi najkasneje 21 dni po prvem krogu volitev.”
24. člen
V 109. členu se črtajo četrti, peti in šesti odstavek.
Dodata se nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti po postopku, določenem v 51. členu tega zakona. Pri določanju kandidatov morajo sodelovati najmanj trije člani stranke, ki imajo volilno pravico iz zadnjega odstavka tega člena.
Volilne enote določi organ lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa ožjega dela skupnosti.”
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
25. člen
V 110. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Nadomestne volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti se opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta.”
26. člen
Do sistemske ureditve vprašanja obdavčevanja osebnih prejemkov predsednika in članov volilnih odborov se od nadomestil iz petega odstavka 11. člena tega zakona ne plačuje davka od osebnih prejemkov in dohodnine.
27. člen
Določba 9. člena tega zakona se začne uporabljati po preteku mandata občinskih volilnih komisij, imenovanih pred uveljavitvijo tega zakona.
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/93-9/36
Ljubljana, dne 29. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost