Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2028. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, stran 4197.

Na podlagi četrtega odstavka 68. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 64/2001) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o upravljanju učbeniških skladov
1. člen
Ta pravilnik ureja upravljanje učbeniških skladov v šolah in zavodih na področju osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter srednjega splošnega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: šola).
2. člen
V učbeniški sklad se lahko vključijo učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov, posebej za osnovne in posebej za srednje šole.
Iz učbeniškega sklada si lahko izposojajo učbenike učenke in učenci, vajenke in vajenci ter dijakinje in dijaki (v nadaljnjem besedilu: uporabniki sklada).
3. člen
Šola zaračuna uporabnikom sklada prispevek za izposojo (v nadaljnjem besedilu: izposojevalnina) učbenikov.
Izposojevalnina, ki jo šola zaračuna uporabnikom sklada, za posamezen učbenik ne sme biti višja od ene tretjine cene, po kateri je šola nabavila posamezen učbenik. Cena, po kateri je šola nabavila učbenik, vključuje vse dajatve (v nadaljnjem besedilu: nabavna cena).
4. člen
Višina izposojevalnine se določi za posamezen učbenik oziroma komplet učbenikov na predlog skrbnika učbeniškega sklada.
Uporabnika sklada, ki zaradi socialnega položaja ne more plačati izposojevalnine, se lahko na predlog skrbnika učbeniškega sklada delno ali v celoti oprosti plačila izposojevalnine.
Predloga iz prvega in drugega odstavka tega člena pisno potrdi ravnatelj.
5. člen
Uporabnik sklada je dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne.
Višina odškodnine je določena od nabavne cene ter od starosti učbenika. Predlaga jo skrbnik učbeniškega sklada, potrdi pa ravnatelj. Ta višina pri poškodovanih učbenikih ne sme presegati 1/3 nabavne cene poškodovanega učbenika, pri uničenih in izgubljenih učbenikih pa ne sme presegati polovice nabavne cene učbenika.
6. člen
Uporabnik sklada se lahko tekom šolskega leta odloči, da bo posamezen učbenik obdržal. V takem primeru je zanj dolžan plačati razliko do nabavne cene učbenika oziroma plačati ceno, ki mu jo določi šola. Predlog za plačilo učbenika v odkup pripravi skrbnik učbeniškega sklada, pisno ga potrdi ravnatelj.
7. člen
Sredstva, zbrana iz izposojevalnin, odškodnin in odkupa (v nadaljevanju: sredstva sklada) lahko šola porabi za nakup učbenikov.
Iz sredstev sklada krije šola tudi stroške upravljanja sklada. Kot stroški upravljanja sklada se štejejo materialni stroški, ki nastanejo pri pripravi učbenikov za izposojo in drugi stroški, ki nastanejo pri upravljanju učbeniškega sklada. Celotna višina stroškov upravljanja ne sme presegati 5% vseh sredstev sklada v posameznem šolskem letu.
Iz sredstev sklada so za svoje delo nagrajeni skrbnik učbeniškega sklada in drugi, ki opravljajo določene naloge v okviru učbeniškega sklada, glede na število uporabnikov po spodaj navedeni enačbi:
Nagrada = (koeficient A X število uporabnikov učbeniškega sklada) + koeficient B
pri čemer je:
----------------------------------------------------------------
Število uporabnikov     koeficient A      Koeficient B
učbeniškega sklada
----------------------------------------------------------------
od 0–50               300       10.000 SIT
od 51–100              310       12.000 SIT
od 101–200              320       14.000 SIT
od 201–300              330       16.000 SIT
od 301–400              340       18.000 SIT
od 401–500              350       20.000 SIT
od 501–700              360       22.000 SIT
nad 701               370       24.000 SIT
----------------------------------------------------------------
Rezultat enačbe predstavlja maksimalen bruto znesek kot nagrado za vodjo učbeniškega sklada in druge, ki delajo v okviru učbeniškega sklada, in hkrati ne sme presegati 10% vseh sredstev sklada v posameznem šolskem letu. V takšnem primeru je 10% vseh sredstev sklada v posameznem šolskem letu zgornja meja za določitev nagrade.
Predlog za razdelitev nagrade pripravi do konca oktobra skrbnik učbeniškega sklada, pisno pa ga potrdi in izplača ravnatelj do konca decembra.
8. člen
Šola lahko iz sredstev sklada, ki ostanejo po pokritju vseh stroškov iz 5. člena tega pravilnika, nameni za nakup didaktičnih, maturitetnih in drugih gradiv, vendar največ v višini10% vseh sredstev sklada. Gradiva, razen delovnih zvezkov, so namenjena vsem učenkam in učencem oziroma dijakinjam in dijakom. Šola mora ta gradiva praviloma imeti na razpolago pri pouku. V okviru navedenih sredstev lahko šola kupi tudi gradiva za učitelje.
9. člen
Za upravljanje učbeniškega sklada ravnatelj imenuje enega ali več strokovnih delavcev kot skrbnike učbeniškega sklada.
Skrbnik učbeniškega sklada vodi učbeniški sklad in pripravi predlog za izvajanje dejavnosti, ki ga pisno potrdi ravnatelj. Vse dejavnosti morajo v zaključni fazi privesti do izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada.
10. člen
Šola vsako leto najkasneje do konca meseca maja evidentira potrebe po učnih gradivih, ki jih bodo učitelji uporabljali pri pouku v prihodnjem šolskem letu in izdela sezname.
Vodstva šol morajo vsako leto najkasneje do 25. junija pisno obvestiti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo ti uporabljali v naslednjem šolskem letu.
11. člen
Šola vsako leto najkasneje do konca meseca maja izdela sezname učbenikov oziroma kompletov učbenikov za uporabnike sklada po posameznih razredih. Na podlagi izdelanih kompletov učbenikov zbere potrebe po izposoji učbenikov od uporabnikov sklada.
Skrbnik učbeniškega sklada ob koncu šolskega leta, ko zbere izposojene učbenike od uporabnikov sklada, ugotovi, koliko je učbenikov, ki jih ni več mogoče izposojati v skladu, ker niso več veljavni ali pa so uničeni in pripravi predlog odpisa, ki ga potrdi ravnatelj.
12. člen
Šola na podlagi evidentiranih potreb po učbenikih za prihodnje šolsko leto in na podlagi obstoječih evidenc, ki jih mora voditi v skladu s 13. členom tega pravilnika, izdela evidenco učbenikov, ki jih mora priskrbeti za prihodnje šolsko leto (v nadaljevanju: potrebni učbeniki).
13. člen
Šola iz učbeniškega sklada izposodi učbenike uporabnikom sklada za celotno šolsko leto.
Učbenike lahko razdeli šola uporabnikom sklada že pred zaključkom tekočega šolskega leta, najkasneje pa prvi teden pouka v novem šolskem letu, v izjemnih primerih pa tudi kasneje.
Skrbnik učbeniškega sklada pripravi predlog organizacije razdeljevanja učbenikov, ki ga pisno potrdi ravnatelj.
14. člen
Šola za nemoteno upravljanje učbeniškega sklada vodi vsako leto različne evidence, še zlasti pa mora šola voditi naslednje evidence:
– evidenco vseh učbenikov, delovnih zvezkov in drugih gradiv iz Kataloga potrjenih učbenikov, ki jih uporabljajo pri pouku,
– evidenco vseh učbenikov v učbeniškem skladu,
– evidenco izposojenih učbenikov po posameznih uporabnikih sklada za tekoče šolsko leto,
– evidenco pridobljenih in porabljenih sredstev sklada in
– evidenco odpisanih učbenikov.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o upravljanju šolskih učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 21/97).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-70/2002
Ljubljana, dne 8. maja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti