Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002

Kazalo

1140. Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Metlika, stran 2127.

Na podlagi 5. člena v povezavi z drugim odstavkom 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Metlika
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mednarodnega mejnega prehoda Metlika (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod), na podlagi elaborata za ugotavljanje javne koristi za mejni prehod Metlika, ki ga je izdelal CRP, d.o.o., Brežice s št. elaborata: JK-049-UM/2002 in datumom, januar 2002 in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije.
2. člen
Ureditveno območje obsega naslednje nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa, in sicer parcele ali dele parcel, parcelnih številk: 2730/9, 2732/2, 2735/2, 2806/3, 2812/7, 2812/10, 2812/11, 2812/12, 2812/13, 4163, 4186/4, 4186/7, 4186/8, 4186/9 in 4598/2, vse k.o. Metlika.
Ureditveno območje obsega tudi infrastrukturne objekte in naprave, potrebne za elektro kablovod pri obstoječi trafo postaji in obstoječi meteorni kanal, ki so zunaj območja iz prvega odstavka tega člena in se nahajajo na parcelah ali delih parcel, parcelnih številk 2736 in 2806/2, vse k.o. Metlika.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz 1. člena te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorsko izvedbeni akt lokalne skupnosti.
Ureditveno območje se nahaja v območju, ki ga obravnava odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4, v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 63/98).
Ureditveno območje mejnega prehoda se nahaja v planski celoti M3, pod Območjem centralnih dejavnosti, C-2 Metlika in deloma pod območjem za šport, rekreacijo in zelene površine, R-2 Metlika.
4. člen
Območje mejnega prehoda zajema zemljišča namenjena:
– za novogradnjo, postavitev montažnega objekta carine in policije ter objekt za detajlni pregled vozil in potnikov,
– za rušitve oziroma prestavitve obstoječih kontejnerjev na mejnem prehodu,
– za razširitev obstoječega in izgradnjo novih nadstreškov za osebni in blagovni promet in
– za ureditev parkirišč in ostale infrastrukture.
5. člen
Šteje se, da je za namene iz 4. člena, na območju iz 2. člena izkazana javna korist.
6. člen
Ureditveno območje je prikazano na publikacijski karti: pregledni situaciji TTN v merilu 1:5000 in je sestavni del te uredbe.
7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se lahko začne s pripravljalnimi deli.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-1
Ljubljana, dne 14. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina