Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2002 z dne 22. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2002 z dne 22. 2. 2002

Kazalo

649. Sklep o zadržanju izvrševanja 90.b člena zakona o lokalni samoupravi, stran 1188.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Štefana Prše iz Velike Polane na seji dne 14. februarja 2002
s k l e n i l o:
1. Izvrševanje 90.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. razl., 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži.
2. Zadržanje iz prejšnje točke začne učinkovati z dnem vročitve tega sklepa Državnemu zboru.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudnik je župan Občine Velika Polana. Izpodbija 90.b člen zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) in predlaga, naj ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje drugega in tretjega odstavka izpodbijanega člena ZLS. Navaja, da je vlada na podlagi izpodbijane določbe ZLS predlagala Državnemu zboru, naj ga razrešijo funkcije župana občine. Predlog vlade je v Državnem zboru tik pred glasovanjem. Z njegovim morebitnim izglasovanjem pa bodo nastale za pobudnika nepopravljive posledice. Razrešen bo kot župan, niti ZLS niti drug predpis pa ne določa, kakšna pravna sredstva ima župan, če jih sploh ima, da bi zavaroval svoje pravice in pravne interese. Tudi morebitna poznejša ugotovitev ustavnega sodišča o neustavnosti predpisa, na podlagi katerega bi bil razrešen, naj bi več ne vplivala na izboljšanje njegovega pravnega položaja.
2. Ustavno sodišče je na podlagi prvega in četrtega odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) predlog za začasno zadržanje poslalo v odgovor Državnemu zboru in v mnenje vladi, ki pa se o njem nista izrekla.
3. Pobudnik je sicer predlagal, naj ustavno sodišče zadrži le določbi drugega in tretjega odstavka izpodbijanega člena. Ustavno sodišče je odločilo o zadržanju celega 90.b člena ZLS, ker so tudi glede prvega odstavka podani enaki razlogi za zadržanje njegovega izvrševanja. Določbe drugega in tretjega odstavka 90.b člena ZLS so namreč medsebojno tako povezane z določbo prvega odstavka tega člena, da bi ustavno sodišče, če bi odločalo hkrati tudi o sprejemu pobude, moralo začeti po določbi 30. člena ZUstS postopek tudi za oceno ustavnosti prvega in četrtega odstavka 90.b člena ZLS. Ker pa je postopek za njegovo oceno že začet z zahtevo župana Občine Vodice v zadevi št. U-I-186/00, ustavnemu sodišču o tem ni bilo treba posebej sklepati.
4. Po določbi 39. člena ZUstS sme ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijana določba sploh ne bi izvrševala.
5. Nastanek škodljivih posledic, ki bi lahko nastale z izvrševanjem izpodbijane določbe za pobudnika, je nedvoumen. Morebitna poznejša ugotovitev ustavnega sodišča, da so izpodbijane določbe neustavne, in njihova razveljavitev namreč ne bi vplivala na njegov pravni položaj, če bi bil medtem razrešen in če bi bile celo že izvedene nadomestne volitve. Vendar zgolj te škodljive posledice za začasno zadržanje še ne zadostujejo, saj tudi zaradi domnevne nezakonitosti delovanja občinskega sveta in župana (nesprejem občinskega proračuna in neureditev ustanoviteljskih pravic Osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana) nastajajo škodljive posledice.
6. V primeru razpustitve Občinskega sveta in razrešitve župana, kar naj bi storil Državni zbor na predlog vlade, bi Državni zbor imenoval začasnega upravitelja (tretji odstavek 90.b člena). To dejansko pomeni, da bi bilo v času do izvolitve novih organov prebivalcem občine onemogočeno izvrševanje lokalne samouprave in poseženo v njihovo pravico, da jih pri upravljanju lokalnih zadev predstavljajo organi lokalne skupnosti, ki so jih izvolili na volitvah. Če bi se v postopku ocene ustavnosti izkazalo, da so izpodbijane določbe v neskladju z ustavo, navedenih posledic ne bo mogoče odpraviti. Ustavno sodišče ocenjuje, da so te posledice hujše od posledic, ki jih lahko povzroči zadržanje. Kot izhaja iz podatkov, ki so na razpolago ustavnemu sodišču, so to posledice zaradi nesprejema občinskega proračuna in zaradi neuskladitve ustanovitvenega akta Osnovne šole. Pri tehtanju posledic je ustavno sodišče upoštevalo, da za čas, dokler ni sprejet proračun občine, velja ureditev t.i. začasnega financiranja, kar zmanjšuje težo škodljivih posledic, ki lahko nastanejo zaradi začasnega zadržanja. Upravljanje osnovne šole sicer ni usklajeno z zakonom, kar otežuje, vendar ne onemogoča njenega delovanja. Poleg tega je ustavno sodišče upoštevalo, da s postavitvijo začasnega upravitelja teh posledic niti ni mogoče odpraviti. Začasni upravitelj namreč opravlja naloge, ki jih v skladu z zakonom opravlja župan (tretji odstavek 90.b člena ZLS), kar pomeni, da ne more sprejeti proračuna niti uskladiti ustanovitvenega akta šole.
7. Glede na navedeno je ustavno sodišče izvrševanje izpodbijanih določb zadržalo. Zadržanje začne učinkovati z dnem vročitve tega sklepa Državnemu zboru.
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ude, ki je napovedal odklonilno ločeno mnenje.
Št. U-I-33/02-7
Ljubljana, dne 14. februarja 2002.
Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.