Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002

Kazalo

5721. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn, stran 16065.

Na podlagi 10. in 12. člena ter tretje in četrte alinee 73. člena v zvezi s četrtim odstavkom 60. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn
1. člen
V odredbi o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn (Uradni list RS, št. 65/01) se v naslovu in besedilu v vseh členih beseda “odredba” v vseh sklonih nadomesti z besedo “pravilnik” v ustreznih sklonih.
2. člen
V 2. členu se v drugem odstavku v drugi alinei za besedilom »(Medicago sativa)« doda besedilo », krmna, rdeča in sladkorna pesa (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris), solata (Lactuca sativa L.), navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.) in zelje (Brassica oleracea) L.«
3. člen
V 8. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek z naslednjim besedilom:
»Pregled iz druge in četrte alinee prvega odstavka tega člena se šteje za obvezen zdravstveni pregled sadilnega materiala. Če je ob tem vzet uradni vzorec, sta v času trajanja laboratorijske analize prepovedana premeščanje in uporaba sadilnega materiala. V primeru potrditve hmeljeve uvelosti, se sadilni material uniči na način, kot ga določa prvi odstavek 14. člena tega pravilnika. Če je izvor okuženega sadilnega materiala matično hmeljišče, nad njim pričnejo veljati določbe 20. člena tega pravilnika.«
Dosedanji tretji odstavek člena postane četrti odstavek.
4. člen
V 13. členu se doda tretji odstavek z naslednjim besedilom:
»V primeru okužbe hmeljišča, ki predstavlja del strnjenih hmeljišč v isti žičnici, lahko fitosanitarni inšpektor odredi na predlog izvajalca javne službe v soglasju s predstojnikom Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo za neokužena hmeljišča enake ukrepe, kot veljajo za okužena hmeljišča.«
5. člen
V 16. členu se v petem odstavku črta dvopičje, besedilo prve in druge alinee ter se za besedo »saditi« doda besedilo »sadike s certifikatom B v skladu s predpisi, ki urejajo sortno listo.«.
6. člen
V 18. členu se v prvem odstavku doda četrta alinea z naslednjim besedilom:
»- ureditev izmeta hmeljevine na obiralnem stroju na način, ki preprečuje raznašanje hmeljevine«.
7. člen
V 20. členu se v drugem odstavku številka »500« nadomesti s številko »250«.
Črta se šesti odstavek, dosedanji sedmi in osmi odstavek pa postaneta šesti in sedmi odstavek.
8. člen
V prilogi 2 se pri katastrski občini Trnava dodajo parcelne številke »1047, 292, 291/3, 291/2, 291/1, 290, 288/2, 305, 306/1, 302/1,298, 296«.
Pri katastrski občini Orla vas se dodajo parcelne številke »694, 87, 71/2, 71/1, 175/1, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167«.
Pri katastrski občini Latkova vas se dodajo parcelne številke »882, 886, 887, 888, 889, 891, 892, 896, 897, 901, 708, 904, 907, 909, 910, 911, 912/1, 912/2, 913, 915, 916, 917, 918, 919/1, 919/2, 936/1, 937/1, 939/1, 940/1, 941/1, 973/1, 974/1, 975/1, 976, 977/1, 758, 759, 760, 761, 762, 763/1, 832, 833/1, 833/2, 901, 902, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 912/1, 912/2, 913, 914, 915, 916, 917, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727/1, 727/2, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 750, 700, 704, 705, 706, 707, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727/1, 727/2, 728, 729, 730, 925, 930, 932, 933/1, 934/2, 935/1, 936/1, 936/2, 937/1, 938/1, 939/1, 940/1, 941/1, 950, 954, 955, 959, 960, 963, 964, 967/1, 968/1, 969/2, 970/1, 971, 972, 973/1«.
Pri katastrski občini Gomilsko se dodajo parcelne številke »184/1, 185, 152/2, 142/2, 142/1, 143/4, 143/3, 143/2, 159/1, 161/1, 164/2, 165, 170/3, 542/3«.
Pri katastrski občini Ojstriška vas se dodajo parcelne številke »619, 620, 621, 622, 623, 624, 630/1,630/2, 631, 632, 633, 1684, 1729, 637/2, 732/1, 733, 734/2, 736/2, 738/2, 739/2, 740/2, 742/2, 1388, 1389, 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1741/1«.
Pri katastrski občini Prekopa se dodajo parcelne številke »715/1, 715/2, 2617, 2614«.
Pri katastrski občini Vransko se doda parcelna številka »688«.
Na koncu priloge 2 se doda naslednje besedilo:
»Šmartno pri Slovenj Gradcu:
22/1
Tešova 1011:
660/2, 660/1, 648, 646, 645.«
9. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-91/01-2
Ljubljana, dne 19. decembra 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost