Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2002 z dne 12. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2002 z dne 12. 12. 2002

Kazalo

5313. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-B), stran 12910.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. novembra 2002.
Št. 001-22-146/02
Ljubljana, dne 6. decembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-B)
1. člen
V zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popravek in 64/2001) se v 31. členu besedilo sedme alinee prvega odstavka nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“– izdaja soglasja k sistematizaciji delovnih mest v šolah,”.
2. člen
V 72. členu se v tretjem odstavku črta besedilo “oziroma vrtcih in šolah s koncesijo” in doda nov drugi stavek, ki se glasi:
“V vrtcih in šolah s koncesijo je konfesionalna dejavnost dovoljena, kadar se izvaja zunaj programa, ki se opravlja kot javna služba. Konfesionalna dejavnost je dovoljena v vrtcih in šolah s koncesijo, če časovno ne prekinja in prostorsko ne ovira programa, ki se izvaja kot javna služba. Izvajanje konfesionalne dejavnosti mora biti organizirano tako, da tistim, ki se ne želijo udeležiti te dejavnosti, omogoča nemoten prihod in odhod.”
V petem odstavku se črta besedilo “ali vrtca in šole s koncesijo”.
3. člen
V 109. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Delovno razmerje se lahko sklene tudi s kandidatom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, za dobo največ enega leta, če nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih pogojev in je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.”
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta besedilo za vejico in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi “lahko svojo delovno oziroma učno obvezo dopolnjuje v več vrtcih oziroma šolah, delovno razmerje pa praviloma sklene v vrtcu ali šoli, kjer ima večji obseg dela.”
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Strokovni delavec ter vrtci oziroma šole iz prejšnjega odstavka tega člena, se morajo sporazumeti o delovnem času, o načinu izrabe letnega dopusta in o drugih odsotnostih z dela. Sporazum iz prejšnjega odstavka, ki mora obsegati tudi vse ostale sestavine, ki so potrebne za uresničevanje medsebojnih pravic in obveznosti, je sestavni del pogodbe o zaposlitvi.”
4. člen
Šolske uprave se ustanovijo najkasneje do 1. septembra 2005.
Do začetka delovanja šolskih uprav izvaja naloge šolskih uprav določene s tem zakonom ministrstvo, pristojno za šolstvo, lahko pa tudi enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
Podrobnejša navodila za izvajanje nalog ter krajevno pristojnost enot iz prejšnjega odstavka določi minister.
Časovne omejitve sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas po določbah zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002) se v vzgoji in izobraževanju začnejo uporabljati s 1. 1. 2010.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/90-16/44
Ljubljana, dne 27. novembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti