Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2002 z dne 22. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2002 z dne 22. 11. 2002

Kazalo

5038. Pravilnik za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa, stran 10939.

Na podlagi 68. in 69. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja upravljanje in obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih imetnikov podračunov, ki niso vključeni v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi v sistemu enotnega zakladniškega računa ter upravljanje in obrestovanje prostih denarnih sredstev imetnikov podračunov, ki so vključeni v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi v sistemu enotnega zakladniškega računa.
Ta pravilnik določa tudi način in pogoje za sprejemanje vlog in dajanje likvidnostnih posojil v sistemu enotnega upravljanja sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: EZR).
II. UPRAVLJANJE Z LIKVIDNOSTJO V SISTEMU ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA DRŽAVE
1. Imetniki podračunov, ki niso vključeni v enotno upravljanje
2. člen
Imetniki podračunov, ki niso vključeni v enotno upravljanje, so imetniki podračunov, ki so sestavni deli EZR, in ki lahko do vključitve v sistem enotnega upravljanja samostojno upravljajo s svojimi prostimi denarnimi sredstvi.
a) Obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih
3. člen
Prosta denarna sredstva na podračunih imetnika podračuna, ki ni vključen v enotno upravljanje, se obrestujejo po obrestni meri določeni na podlagi 5. člena pravilnika za upravljanje z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 56/02).
Obresti za prosta denarna sredstva na podračunih se izračunajo na naslednji način:
               glavnica x obrestna mera v %
obresti na dnevno stanje = ------------------------------
                    360
 

obresti za pretekli mesec = ∑ obresti na dnevna stanja preteklega meseca
Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: zakladnica) izvrši prenos obresti iz zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna, ki ni vključen v enotno upravljanje, prvi delovni dan v tekočem mesecu za pretekli mesec.
2. Imetniki podračunov, ki so vključeni v enotno upravljanje
4. člen
Imetniki podračunov, ki so vključeni v enotno upravljanje, so imetniki podračunov, ki so sestavni del EZR in s katerih prostimi denarnimi sredstvi upravlja minister za finance.
a) Obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih
5. člen
Prosta denarna sredstva na podračunih imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje se obrestujejo po 3. členu tega pravilnika.
b) Vloge denarnih sredstev
6. člen
Vloga denarnih sredstev (v nadaljevanju: vloga) je prenos prostih denarnih sredstev iz posameznega podračuna imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, na zakladniški podračun, ki se izvrši na podlagi plačilnega navodila imetnika podračuna. Imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, predloži plačilno navodilo Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP).
7. člen
Napoved vloge mora imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, posredovati zakladnici najkasneje do 12. ure en delovni dan pred pologom vloge tako, da na UJP predloži pravilno izpolnjeno plačilno navodilo. V plačilnem navodilu poleg zneska vloge navede tudi datum pologa vloge in ročnost vloge.
Sredstva iz naslova vloge morajo biti prenesena na zakladniški podračun najkasneje do 9.30 na dan pologa vloge.
8. člen
Zakladnica sprejme vlogo na zakladniški podračun ne glede na njeno višino.
9. člen
Ob zapadlosti vloge zakladnica do 10. ure prenese sredstva vloge in pripadajoče obresti z zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna, ki je položil vlogo.
c) Likvidnostna posojila
10. člen
Likvidnostno posojilo je prenos prostih denarnih sredstev iz zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, za financiranje njegovega kratkoročnega primanjkljaja sredstev.
11. člen
Likvidnostno posojilo lahko zakladnica da v primeru, da razpolaga z ustrezno strukturo vlog.
Zakladnica lahko daje likvidnostna posojila tudi iz prostih denarnih sredstev na podračunih, pri čemer mora upoštevati načelo varnosti in likvidnosti EZR.
12. člen
Likvidnostno posojilo lahko pridobi le imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, in ki praviloma ob črpanju posojila nima prostih denarnih sredstev.
13. člen
Imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje in ki namerava v naslednjem mesecu najeti likvidnostno posojilo, je dolžan do 25. v mesecu za naslednji mesec posredovati zakladnici zahtevke za črpanje likvidnostnih posojil za naslednji mesec na obrazcu za mesečno napoved likvidnostnih posojil (obrazec – priloga št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika).
Zahtevek za črpanje posameznega likvidnostnega posojila pošlje imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje zakladnici najkasneje en delovni dan pred črpanjem do 11. ure na obrazcu za najavo likvidnostnega posojila (obrazec – priloga št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika).
14. člen
Zakladnica odgovori na zahtevek en delovni dan pred predvidenim črpanjem do 13. ure, tako, da zahtevku za črpanje likvidnostnega posojila ugodi v celoti, delno ali ga zavrne.
Na dan črpanja likvidnostnega posojila zakladnica izvrši prenos denarnih sredstev iz zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, najkasneje do 10. ure.
15. člen
Na dan zapadlosti likvidnostnega posojila imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, vrne zapadlo likvidnostno posojilo in pripadajoče obresti z njegovega podračuna na zakladniški podračun do 9.30.
V primeru zamude vračila lahko zakladnica naloži UJP, da nakaže iz podračuna imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, na zakladniški podračun znesek likvidnostnega posojila in pripadajočih obresti, ki ga le-ta ni pravočasno vrnil skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti posojila do plačila. UJP pridobi pooblastilo za tako nakazilo sredstev na obrazcu za najavo likvidnostnega posojila (pooblastilo je del obrazca – priloga št. 2).
16. člen
Ne glede na določbe 7., 13., 14. in 15. člena tega pravilnika lahko proračun Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije napoved vloge in najavo likvidnostnega posojila posredujejo zakladnici tudi na dan pologa vloge oziroma črpanja likvidnostnega posojila, lahko pa najemajo tudi meddnevna likvidnostna posojila.
Delovne postopke za navedeno napoved vlog in najemanje likvidnostnih posojil iz prejšnjega odstavka sprejme Likvidnostna komisija Ministrstva za finance, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
č) Obrestovanje vlog in likvidnostnih posojil
17. člen
Vloge imetnikov podračunov, ki so vključeni v enotno upravljanje, se obrestujejo po primerljivih obrestnih merah, kot jih zakladnica dosega za naložbe zakladniškega podračuna primerljivih ročnosti izven sistema EZR.
Likvidnostna posojila zakladnice se obrestujejo po obrestnih merah, ki so primerljive obrestnim meram, ki jih zakladnica plačuje za vloge primerljive ročnosti.
Obresti za vloge in likvidnostna posojila se izračunajo na naslednji način:
     glavnica x obrestna mera v % x število dni
obresti = ---------------------------------------------
                360
III. UPRAVLJANJE Z LIKVIDNOSTJO V SISTEMU ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE
18. člen
Za obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih, vključenih v sistem EZR občine, in obrestovanje vlog ter danih likvidnostnih posojil v sistemu EZR občine se uporabljata 3. in 17. člen tega pravilnika.
Župan skladno s tem pravilnikom določi način in pogoje sprejemanja vlog ter dajanja likvidnostnih posojil v sistemu EZR občine.
IV. KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati navodilo za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 56/02).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 25997/02
Ljubljana, dne 14. novembra 2002.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost