Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4848. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-E), stran 10117.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-E)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. novembra 2001.
Št. 001-22-151/01
Ljubljana, dne 5. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-E)
1. člen
V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99 in 56/99 – ZVZD) se v 23. členu prva alinea 5. točke prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“– reševalne prevoze, ki niso nujni, zavarovanih oseb, ki so nepokretne ali rabijo prevoz na in z dialize ali v drugih primerih, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom za njihovo zdravje škodljiv, ali zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo zdravstvenega delavca,”.
2. člen
V 34. členu se v prvem odstavku za besedama “delovne zmožnosti” postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
3. člen
V 37. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
„Višina pogrebnine znaša:
– 60% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za obdobje januar–september preteklega leta, če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti nižji od 100% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje;
– 40% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za obdobje januar–september preteklega leta, če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti višji od 100% in nižji od 150% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje.“
Dodajo se novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
„Če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti višji od 150% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje, pogrebnina osebi iz prvega odstavka tega člena ne pripada.
Če za umrlo zavarovano osebo ni podatka o njenem dohodku za koledarsko leto pred letom smrti, se upoštevajo podatki iz četrtega in petega odstavka tega člena za predpreteklo leto.
Višino pogrebnine za zavarovano osebo, ki je umrla v tujini, določi zavod s splošnim aktom.“
4. člen
V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
„Višina posmrtnine znaša:
– 25% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za obdobje januar–september preteklega leta, če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti nižji od 100% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje;
– 10% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za obdobje januar–september preteklega leta, če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti višji od 100% in nižji od 150% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje.“
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
„Družinski član zavarovanca ni upravičen do posmrtnine, če je bil dohodek umrlega zavarovanca v koledarskem letu pred letom smrti višji od 150% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje.
Če za umrlega zavarovanca ni podatka o njegovem dohodku za koledarsko leto pred letom smrti, se upoštevajo podatki iz drugega in tretjega odstavka tega člena za predpreteklo leto.“
5. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
„38.a člen
Za dohodek umrle zavarovane osebe iz 37. in 38. člena tega zakona se šteje znesek letne osnove za odmero dohodnine.
Podatke iz prejšnjega odstavka zagotavlja zavodu na podlagi pisnega zaprosila brezplačno Davčna uprava Republike Slovenije.
Podatki iz prvega odstavka tega člena se štejejo za davčno tajnost in velja zanje varstvo tajnosti v skladu z določbami zakona o davčnem postopku.“
6. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
„Zavarovane osebe imajo pravico do povračila potnih stroškov, ki obsegajo prevozne stroške, stroške prehrane in nastanitve med potovanjem in bivanjem, v primeru napotitve na zdravljenje v tujino.
Otroci in mladostniki do 18. leta starosti imajo pravico do povračila prevoznih stroškov, kadar uveljavljajo zdravstvene storitve v specialistično-ambulantni ali bolnišnični dejavnosti v kraju izven svojega bivališča.
Bolniki, ki zaradi zdravljenja in diagnostike večkrat na mesec potujejo v drug kraj, imajo pravico do povračila potnih stroškov.
Postopek za uresničevanje pravic do povračila stroškov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena in merila za njihovo povračilo zavarovani osebi določi Zavod.“
7. člen
40. člen se črta.
8. člen
41. člen se črta.
9. člen
42. člen se črta.
10. člen
V 43. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
„Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi spremljevalec zavarovane osebe iz prvega odstavka 39. člena tega zakona, če upravičenost za to na podlagi zdravstveno utemeljenih razlogov ugotovi zavod z odločbo. Spremljevalec zavarovane osebe iz drugega odstavka 39. člena tega zakona pa ima pravico do prevoznih stroškov, če upravičenost za to na podlagi zdravstveno utemeljenih razlogov ugotovi osebni zdravnik oziroma zdravniška komisija.“
11. člen
44. člen se črta.
12. člen
Za 78. členom se doda nov 78.a člen, ki se glasi:
„78.a člen
Zavarovancem iz 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14. in 20. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona ter njihovim družinskim članom se v času, ko nimajo poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov, zadržijo njihove pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Do takrat lahko uveljavljajo na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja le nujno zdravljenje.
Obseg pravic do nujnega zdravljenja iz prejšnjega odstavka določi zavod v svojih aktih.“
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 12. člen tega zakona pa se začne izvajati 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Št. 500-01/91-2/70
Ljubljana, dne 27. novembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti