Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2001 z dne 15. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2001 z dne 15. 11. 2001

Kazalo

4524. Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu, stran 8817.

Na podlagi 19. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00) in na podlagi 40. člena zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99), minister za okolje in prostor ter minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, soglasno izdajata
O D R E D B O
o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odredba določa, katere bivalne razmere in katera oskrba se štejejo za ustrezne pri zadrževanju živali prostoživečih vrst v ujetništvu, ne glede na namen zadrževanja.
Ta odredba določa tudi živalske vrste, o katerih pridobitvi je, na podlagi zakona, ki ureja ohranjanje narave, treba obvestiti ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, in način obvestitve.
S to odredbo se ne določajo bivalne razmere in oskrba živali prostoživečih vrst pri prevozu, gojitvi, karanteni ali kadar so bivalne razmere in oskrba posebej urejeni z drugim predpisom.
2. člen
Določbe te odredbe se nanašajo na domorodne in tujerodne živali prostoživečih vrst, vključno s hišnimi živalmi prostoživečih vrst, ki se vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo ali pomoč človeku (v nadaljnjem besedilu: živali).
3. člen
Ustrezne bivalne razmere in ustrezno oskrbo je dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki zadržuje žival v ujetništvu.
Imetnik živali je dolžan poskrbeti za ustrezne bivalne razmere in ustrezno oskrbo tudi, ko žival ni v njegovi neposredni oskrbi.
Imetnik živali ne odgovarja za zagotovitev ustreznih bivalnih razmer in ustrezne oskrbe v času, ko žival izroči v oskrbo osebi, ki opravlja dejavnost nege, čuvanja ali oskrbe živali.
II. USTREZNE BIVALNE RAZMERE IN USTREZNA OSKRBA
4. člen
Bivalne razmere so ustrezne, če je bivališče živali tehnično in funkcionalno urejeno tako, da ima žival:
1. dovolj prostora, da niso omejene osnovne fiziološke, etološke in druge biološke potrebe, primerne vrsti, starosti, stopnji razvoja in prilagoditvi posamezne živali, v skladu s strokovnimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji,
2. ustrezno svetlobo, dnevno-nočni ritem, temperaturo, vlažnost, zračnost, koncentracijo plinov, razmerja med tekočinami in plini, ki ustrezajo zahtevam vrste in njenih ekotipov, starosti, stopnji razvoja in prilagoditvi živali, ter čim manjšo intenzivnost hrupa in drugih motečih dejavnikov, in
3. zagotovljeno ločeno nastanitev z nezdružljivimi živalmi.
Minimalni pogoji za zagotovitev ustreznih bivalnih razmer so določeni v prilogi I, ki je sestavni del te odredbe.
5. člen
Oskrba živali je ustrezna, če:
1. se žival neguje tako, da so upoštevane njene fiziološke, etološke in druge biološke potrebe,
2. je žival nadzorovana tako, da ji je onemogočen pobeg,
3. so živali zagotovljeni splošni veterinarsko-sanitarni pogoji, zlasti:
– vsakodnevna kontrola stanja in počutja živali,
– zdravstveno in higiensko neoporečna hrana ter voda,
– da je hrana skladiščena, pripravljena in dana živali v skladu s higienskimi pogoji,
– da se bivališče živali redno čisti,
– da se pri čiščenju bivališča živali uporabljajo čistila in razkužila, ki niso toksična.
Minimalni pogoji za zagotovitev ustrezne nege iz 1. točke prejšnjega odstavka so določeni v prilogi I.
6. člen
Če ima kršitev s to odredbo določenih minimalnih pogojev za posledico hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje živali, se šteje, da gre za mučenje živali.
7. člen
Ne glede na drugi odstavek 4. člena te odredbe se lahko minimalni pogoji bivalnih razmer prilagodijo danim možnostim v naslednjih primerih:
1. zatočišče za živali,
2. zavetišče za zapuščene živali,
3. začasno oskrbovanje bolnih, poškodovanih ali onemoglih živali, vendar najdalj za deset dni,
4. prirejanje razstav živali, tekmovanj ter drugih prireditev, vendar najdalj za sedem dni ali
5. kadar je z drugim predpisom tako določeno.
III. DOLŽNOST OBVESTITVE
8. člen
Pravna ali fizična oseba, ki pridobi žival vrste, navedene v prilogi II, ki je sestavni del te odredbe, mora o njeni pridobitvi pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje, kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, v tridesetih dneh od pridobitve.
Pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– ime, priimek in naslov oziroma firmo in sedež lastnika živali,
– navedbo vrste živali,
– število živali,
– spol živali,
– morebitne oznake (mikročip, obroček, pečat, vtetovirani znaki, in podobno),
– izvor živali,
– opis bivalnih razmer in opis oskrbe živali,
– datum pridobitve živali in
– način pridobitve živali.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za fizične in pravne osebe, ki opravljajo trgovinsko dejavnost z živimi živalmi.
S pridobitvijo dovoljenja za zadrževanje zavarovanih vrst živali, izdanega na podlagi predpisa, ki ureja zavarovanje ogroženih živalskih vrst, se šteje, da je obvestitev iz prvega odstavka tega člena opravljena.
IV. NADZOR
9. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te odredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, in naravovarstveni nadzorniki; veterinarski inšpektorji pa v okviru nadzora, ki so ga dolžni izvajati na podlagi zakona, ki ureja zaščito živali.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka opravljajo nadzor nad izvajanjem 3. točke prvega odstavka 5. člena te odredbe veterinarski inšpektorji.
V. PREHODNE DOLOČBE
10. člen
Ustrezne bivalne razmere in ustrezno oskrbo živali je treba zagotoviti v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe.
11. člen
Oseba iz 8. člena te odredbe, ki na dan uveljavitve te odredbe že zadržuje v ujetništvu žival vrste, ki je navedena v prilogi II, mora obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje, kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe.
12. člen
V prodajalnah z živimi živalmi na drobno se lahko za največ petdeset odstotkov presežejo minimalni pogoji glede števila živali v predpisani velikosti prostora, še najdlje do 1. maja 2004.
Na prostoru, kjer je v skladu s prejšnjim odstavkom preseženo število živali, je treba postaviti opozorilo kupcem, da bivalne razmere niso ustrezne in velikost prostora ne ustreza takemu številu živali in obenem kupca pisno seznaniti z ustreznimi bivalnimi razmerami.
13. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-09-27/00
Ljubljana, dne 22. junija 2001.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost