Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001

Kazalo

4389. Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih: Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin; Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi; Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja vas, Občina Gorenja vas-Poljane; Stara vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas-Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina Ljutomer; Bakovska cesta "B", MO Murska Sobota; Okroglica I, MO Nova Gorica; Okroglica II, MO Nova Gorica, stran 8590.

Na podlagi 13. in 15. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih: Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin; Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi; Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja vas, Občina Gorenja vas–Poljane; Stara vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas–Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina Ljutomer; Bakovska cesta “B“, MO Murska Sobota; Okroglica I, MO Nova Gorica; Okroglica II, MO Nova Gorica
1. člen
(predmet rudarske pravice)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev rudarske pravice za raziskovanje oziroma za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih oziroma pridobivalnih prostorih, kot je določeno v 7. členu te uredbe.
Koncesionar pridobi rudarsko pravico s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
2. da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
3. da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim.
3. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Nosilec rudarske pravice mora v času pripravljalnih del ter v času izvajanja in opustitve posega raziskovanja in gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin, poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev po predpisih, zagotoviti še:
– ukrepe, da bo predvideni poseg v okolje izveden tako, da se v največji možni meri zmanjša poraba prostora in energije v času izvajanja;
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje možne stopnje varstva okolja pred emisijami plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja z emisijami hrupa;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne, sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti ter kulturnih vrednot in kulturne dediščine;
– ukrepe za primer tveganja in nevarnosti za okolje v primeru ekološke nesreče kot posledice posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, v primeru če koncesionar pride do nahajališča vode;
– arheološki nadzor nad zemeljskimi deli;
– dovozne poti do mesta izvajanja posega in jih primerno uredi;
– ukrepi, da se prepreči razlitje mineralnih ali sintetičnih olj in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo med in po prenehanju izvajanja dejavnosti, in sicer tako, da se v največji meri vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje stanje okolja.
4. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice nosi vse stroške v zvezi z rudarsko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
5. člen
(rok in podaljšanje rudarske pravice)
Rok za začetek trajanja rudarske pravice začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Rudarska pravica se lahko podaljša na način in pod pogoji, kot je bila podeljena.
6. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do raziskovanja oziroma gospodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet rudarske pravice.
7. člen
(mineralna surovina, pridobivalni prostor in pogoji, pod katerimi se podeljuje rudarska pravica)
Rudarska pravica po tej uredbi se podeljuje za mineralne surovine na naslednjih raziskovalnih oziroma pridobivalnih prostorih pod naslednjimi pogoji:
I. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v Selnici ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi, k.o. Spodnja Selnica:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda v količini 20.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost predelave – drobljenja, sejanja, cestnih nasipov, z ustreznimi certifikati za betone in betonsko galanterijo in druge tovrstne izdelke.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 15 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v Selnici ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi, k.o. Spodnja Selnica, na parcelah št. 167/1, 174/2, 166/2, 163/1, 166/3 in 387.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00). Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– fazno pridobivanje,
– sprotna sanacija zemljišča s pogozditvijo in zatravitvijo,
– ureditev odvodnjavanja meteornih vod,
– prestavitev telekomunikacijskih kablov,
– prestavitev vodovoda,
– prestavitev služnostne ceste.
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
II. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Vetrnik, KS Primskovo, Občina Litija, k.o. Ježni Vrh:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 20.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja dolomitnega kamna z vrtanjem in miniranjem, obdelava naravnega kamna.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 20 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v Kamnolomu Vetrnik, KS Primskovo, Občina Litija, k.o. Ježni Vrh, na parcelah št. 369, 367/2 in 368.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00). Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– ponovna pogozditev gozdnih površin,
– sanacija bo potekala sprotno,
– uporaba humusa pri pokrivanju deponije.
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
III. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Brezovica, Občina Radovljica, k.o. Češnjica pri Kropi:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – apnenca v količini do 20.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja blokov apnenca za vgrajevanje pri urejanju vodotokov.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 20 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v Kamnolomu Brezovica, Občina Radovljica, k.o. Češnjica pri Kropi, na parcelah št. 1557/20 in 1557/24.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00). Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– ureditev brežin, izdelava nasipov in pristopov, zasaditev, rekultivacija in sanacija okolice,
– v ta namen je nosilec rudarske pravice dolžan izdelati ustrezen ureditveni načrt, pri katerem je obvezno sodelovanje pristojne naravovarstvene službe.
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
IV. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v peskokopu Zala v Davči, Občina Železniki, k.o. Zali Log:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 50.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja dolomita v okviru sanacije in zaprtja peskokopa, min. surovina pa se lahko uporablja za opravljanje gospodarske javne službe, varstva, vzdrževanja in gradnje cest, in sicer za tampone pri asfaltiranju cestišč.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 5 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v peskokopu Zala v Davči, Občina Železniki, k.o. Zali Log, na parcelah št. 833 in 832/2.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00). Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– ozeleniti in zasaditi površine s primarnimi drevesnimi vrstami,
– oblikovati primeren relief, ki se bo vklopil v okolico.
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
V. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Jurkovec, Občina Ormož, k.o. Frankovci:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda, peska in mivke v količini 20.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralnih surovin, izvajanje del pri pridobivanju, sanacija, izkopavanje, nakladanje, drobljenje, separiranje in prodaja mineralne surovine.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 20 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v gramoznici Jurkovec, Občina Ormož, k.o. Frankovci, na parcelah št. 406, 402, 401/2, 362/2, 529/10, 529/1, 529/11, 526/2, 524/2, 580/34, 521/1, 580/33, 522, 517, 580/31, 515/1, 515/2, 514, 580/30, 513, 580/29, 511, 580/28, 580/23, 550/2, 530/2, 550/1, 530/4, 530/3, 533, 536, 538, 557, 554, 580/22, 580/27, 580/7, 580/19, 580/24, 580/25, 580/26, 553/1, 530/1.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00) za prod, pesek in za mivko. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– sprotna ureditev območja izkoriščanja v nadomestni habitat za ogrožene rastlinske in živalske vrste v obliki sistema jezerc z ustrezno oblikovanimi brežinami oziroma številnimi plitvimi in bogato strukturiranimi deli.
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
VI. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Lipovci, Lipovci,
Občina Beltinci, k.o. Lipovci:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda v količini 90.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine v okviru sanacije in zaprtja gramoznice brez možnosti širitve, min. surovina pa se lahko uporablja za gradnjo cest, utrditev spodnjega ustroja cest in kot posipni material za ceste.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 5 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v gramoznici Lipovci, Lipovci, Občina Beltinci, k.o. Lipovci, na parceli št. 2003.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00). Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– po končanem izkoriščanju se del gramoznice uredi kot rekreacijski objekt in se vključi v športno-rekreacijski center Lipovci, ki se nahaja neposredno ob gramoznici,
– del gramoznice se nameni varstvu narave, tako da se območje izkoriščanja sprotno ureja v nadomestni habitat za ogrožene rastlinske in živalske vrste.
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
VII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Sotina, Občina
Rogašovci, k.o. Sotina:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – metadiabaza v količini 60.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine za gradnjo cest, utrditev spodnjega ustroja cest in kot posipni material za ceste.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 10 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v kamnolomu Sotina, Občina Rogašovci, k.o. Sotina, na parcelah št. 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1361 in 1360.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00). Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– po končanem izkoriščanju se bo izvedla sanacija zemljišč z razstrelitvijo robov teras in humusiranjem hribine,
– zemljišča se bodo pogozdila.
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
VIII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu v Gorenji vasi, Občina Gorenja vas-Poljane, k.o. Stara Oselica:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, količina 10.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine, ter njegova predelava z drobljenjem, sejanjem za namen posipanja cest, priprave betona.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 10 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v kamnolomu v Gorenji vasi, Občina Gorenja vas-Poljane, k.o. Stara Oselica, na parceli št. 144/1.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00). Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– ureditev brežin, izdelava nasipov in pristopov, zasaditev, rekultivacija in sanacija okolice.
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
IX. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu v Stari vasi, Občina Grosuplje, k.o. Stara vas:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, količina 10.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine, drobljenje in sejanje, izdelava betona in betonskih izdelkov.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 10 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v kamnolomu v Stari vasi, Občina Grosuplje, k.o. Stara vas, na parcelah št. 1402, 1420 in 1421.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00). Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– ureditev brežin, izdelava nasipov in pristopov, zasaditev, rekultivacija in sanacija okolice.
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
X. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Razdrto, Občina Postojna in Občina Divača, k.o. Razdrto in k.o. Laže:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – apnenca, količina 90.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine, drobljenje in sejanje, izdelava betona in betonskih izdelkov ter asfaltnih zmesi.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 20 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v kamnolomu Razdrto, Občina Postojna in Občina Divača, k.o. Razdrto, parcela št. 2840 ter k.o. Laže, parcele št. 1311/6, 1316/4, 1316/5, 1316/6, 1316/7, 1316/8, 1316/9, 1316/88, 1316/89, 1316/10, 1316/11, 1316/12, 1316/13, 1311/7 in 1309.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00). Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi v koncesijski pogodbi.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– ureditev končnih brežin s pogozdovanjem avtohtonega rastlinstva.
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
XI. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v peskokopu Lajše, Občina Gorenja vas–Poljane, k.o. Gorenja vas:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, količina 10.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine v okviru sanacije in postopnega zaprtja peskokopa za gradbene namene, drobljenje in sejanje, izdelavo cest, betona in betonskih izdelkov.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 10 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v peskokopu Lajše, Občina Gorenja vas – Poljane, k.o. Gorenja vas, na parcelah št. 1000/16, 1000/17, 1000/18 in 1000/19.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00). Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi v koncesijski pogodbi.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– sprotna sanacija brežin po izkoriščanju,
– del brežin bo potrebno vrniti v prvotno gozdno rabo, del pa bo namenjen sekundarni urbani rabi za rekreacijske ali druge namene.
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
XII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v glinokopu Renče, Mestna občina Nova Gorica, k.o. Renče:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje opekarske gline, količina 40.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine in njena predelava z mešanjem drobljenjem, mletjem in homogenizacijo. Uporaba za opečne elemente za zid, strop in streho (modularni bloki, porolit, polnila in kritina).
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 6 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v glinokopu Renče, Mestna občina Nova Gorica, k.o. Renče, na parcelah št. 1243/4, 1242/1, 1243/3, 1243/2, 1243/1 in 1250/4.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 5% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00). Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi v koncesijski pogodbi.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– sprotna sanacija brežin po izkoriščanju,
– ohranjati in uvesti novo hortikulturno ureditev območja,
– dokončna sanacija zahodnega dela glinokopa z ojezeritvijo,
– v ta namen je nosilec rudarske pravice dolžan izdelati ustrezen ureditveni načrt, pri katerem je obvezno sodelovanje pristojne naravovarstvene službe.
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
XIII. Za raziskovanje mineralne surovine v polju Črenšovci, Občina Črenšovci, k.o. Črenšovci:
1. Predmet rudarske pravice je raziskovanje geotermičnega energetskega vira.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost raziskovanja mineralne surovine.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 3 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na raziskovalni prostor v polju Črenšovci, Občina Črenšovci, k.o. Črenšovci, na parcelah št. 2226, 2227 in 2228.
5. Plačilo za rudarsko pravico se uredi v skladu s 4. členom uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00) in opredeli s koncesijsko pogodbo.
XIV. Za raziskovanje mineralne surovine v polju Žabče, Občina Tolmin, k.o. Žabče in k.o. Poljubim:
1. Predmet rudarske pravice je raziskovanje geotermičnega energetskega vira.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost raziskovanja mineralne surovine.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 3 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na raziskovalni prostor Žabče in Poljubim, Občina Tolmin, k.o. Žabče na parcelah št. 249/2, 250, 251, 255/2 in 255/3 ter k.o. Poljubim, na parcelni št. 209/1.
5. Plačilo za rudarsko pravico se uredi v skladu s 4. členom uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00) in opredeli s koncesijsko pogodbo.
XV. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine na širšem območju Bukovcev, Občina Gorišnica, k.o. Stojnci (vrtina Bu-1):
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje ogljikovodikov – nafte in bitumenskih kamnin ter vseh vrst plinov, ki so v zemlji, količina ca. 30.000 ton letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine za industrijo: predelava v industriji in energetiki.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 15 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na eksploatacijsko polje na širšem območju Bukovcev, Občina Gorišnica, k.o. Stojnci, na parcelah št. 550/3, 549/5, 550/1, 550/2 in 549/4, vrtina Bu-1.
Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
1. x = 5 140 710 y = 5 575 150
2. x = 5 142 250 y = 5 579 480
3. x = 5 140 410 y = 5 580 180
4. x = 5 137 370 y = 5 576 770.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene tone, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00) za surovo nafto in kondenzat, ter 20% povprečne cene m3 za plin in zemeljski plin. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi v koncesijski pogodbi.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– izvesti vsa sanacijska dela, ki so pod zemljo in nad zemljo (proizvodne, reinjekcijske in površinske naprave).
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
XVI. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine na širšem območju Dankovcev, Občina Puconci, k.o. Dankovci (vrtina Dan-1):
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje ogljikovodikov – nafte in bitumenskih kamnin ter vseh vrst plinov, ki so v zemlji, količina ca. 13.000 ton letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine za industrijo: predelava v industriji in energetiki.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 15 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na eksploatacijsko polje na širšem območju Dankovcev, Občina Puconci, k.o. Dankovci, na parcelah št. 1492, 1493, 1491, 1490 in 1494, vrtina Dan-1.
Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
1. x = 5 180 460 y = 5 590 210
2. x = 5 180 040 y = 5 590 230
3. x = 5 179 150 y = 5 589 680
4. x = 5 179 040 y = 5 589 060
5. x = 5 179 360 y = 5 588 650
6. x = 5 179 810 y = 5 588 770
7. x = 5 180 330 y = 5 589 460.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene tone, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00) za surovo nafto in kondenzat, ter 20% povprečne cene m3 za plin in zemeljski plin. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi v koncesijski pogodbi.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– izvesti vsa sanacijska dela, ki so pod zemljo in nad zemljo (proizvodne, reinjekcijske in površinske naprave).
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
XVII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine na širšem območju Koga, Občina Ormož, k.o. Lača vas in k.o. Vuzmetinci (vrtina Kog-3):
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje ogljikovodikov – nafte in bitumenskih kamnin ter vseh vrst plinov, ki so v zemlji, količina ca. 75.000 ton letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine za industrijo: predelava v industriji in energetiki.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 20 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na eksploatacijsko polje na širšem območju Koga, Občina Ormož, k.o. Lača vas, na parcelah št. 2/1 in 2/2, ter k.o. Vuzmetinci, parcele št. 388, 389/1 in 389/2, vrtina Kog-3.
Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
1. x = 5 147 910 y = 5 597 040
2. x = 5 147 240 y = 5 597 160
3. x = 5 146 770 y = 5 596 600
4. x = 5 144 780 y = 5 592 040
5. x = 5 145 180 y = 5 591 790
6. x = 5 147 060 y = 5 591 010.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene tone, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00) za surovo nafto in kondenzat, ter 20% povprečne cene m3 za plin in zemeljski plin. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi v koncesijski pogodbi.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– izvesti vsa sanacijska dela, ki so pod zemljo in nad zemljo (proizvodne, reinjekcijske in površinske naprave).
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
XVIII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Babinci, Občina Ljutomer, k.o. Babinci:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda, količina ca. 500.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine, njena predelava z drobljenjem in separiranjem ter prodaja mineralne surovine.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 10 let.
Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v gramoznici Babinci, Občina Ljutomer, k.o. Babinci, na parcelah št. 706, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781 in 782.
Koordinate pridobivalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
1. x = 592043,400 y = 156016,730
2. x = 592098,315 y = 155998,518
3. x = 592154,710 y = 156022,890
4. x = 592224,110 y = 156108,630
5. x = 592304,150 y = 156131,080
6. x = 592345,240 y = 156169,830
7. x = 592345,550 y = 156181,130
8. x = 592359,010 y = 156188,690
9. x = 592417,590 y = 156147,180
10. x = 592440,740 y = 156311,490
11. x = 592387,450 y = 156367,020
12. x = 592191,040 y = 156516,710
13. x = 592111,130 y = 156527,910
14. x = 592040,040 y = 156446,670
15. x = 591953,990 y = 156345,520.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00). Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi v koncesijski pogodbi.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– izvajanje sanacije v dveh fazah: 1. faza tehnična sanacija in 2. faza biološka rekultivacija terena,
– obe fazi se v večjem delu izvajata sproti po odkopavanju.
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
XIX. Za raziskovanje mineralne surovine v raziskovalnem prostoru Čengrad–Hrašica, Občina Beltinci in Občina Moravske Toplice, k.o. Ivanci in k.o. Mlajtinci:
1. Predmet rudarske pravice je raziskovanje geotermičnega energetskega vira.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost raziskovanja mineralne surovine.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 3 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na raziskovalni prostor Čengrad–Hrašica, Občina Beltinci in Občina Moravske Toplice, k.o. Ivanci in k.o. Mlajtinci.
5. Koordinate raziskovalnega prostora so prevzete iz državnega koordinatnega sistema v Gauss-Krugerjevi projekciji:
1. x = 5 171 019 y = 5 549 767
2. x = 5 167 860 y = 5 598 979
3. x = 5 168 403 y = 5 593 971.
6. Plačilo za rudarsko pravico se v skladu s 4. členom uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00) opredeli v koncesijski pogodbi.
XX. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Bakovska cesta “B“, Mestna občina Murska Sobota, k.o. Murska Sobota:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda in peska v količini od 200.000 m3 do 500.000 m3 letno.
2. Pri izkoriščanju je treba upoštevati splošne okoljevarstvene pogoje in pogoje varstvenega režima in druge pogoje, ki so navedeni v uredbi o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor-slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas-Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99) in bodo natančno določeni v koncesijski pogodbi, tudi v skladu z mnenjem lokalne skupnosti. Mineralna surovina je predvidena za gradnjo avtocestnega odseka in za zadovoljevanje lokalnih potreb po min. surovini.
3. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine, uporaba materiala za nasipe, zasipe in kline pri gradnji cest, frakcijah za beton in asfalt ter frakcijah za posteljico in tampon pri gradnji cest.
4. Trajanje rudarske pravice je predvideno za obdobje do izrabe potrebne količine mineralne surovine, največ pa 10 let.
5. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v gramoznici Bakovska cesta “B“, Mestna občina Murska Sobota, k.o. Murska Sobota, na parcelnih št. 4877/3, 4879/3, 4881/3, 4883/3, 4885/3, 4887/3, 4888/3, 4889/3, 4890/3, 4892/3, 4893/3, 4893/4, 4895, 4897/2, 4898/2, 4902/3, 4902/4, 4903/2, 4904/2, 4905/2, 4906/2, 4907/2, 4908/2, 4909/2, 4919/3, 4920/1, 4583/3, 4583/4, 4583/1, 5366/4, 5366/3, 5366/1.
6. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00) za prod in za pesek. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
7. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja, varovanja objektov, območij naravne dediščine, flore, vegetacije, favne, biotopov ter kulturne in arheološke dediščine in monitoring, so navedene v Uredbi o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor-slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas-Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99) in jih je potrebno v celoti upoštevati. Dela je potrebno izvajati tako, da se s posegom hkrati gradi oziroma širi obstoječe jezero kot vodnogospodarski objekt v splošni rabi, ki se v nadaljevanju, v skladu s prostorskimi akti, lahko preuredi v športno-rekreacijski center.
8. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
XXI. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v glinokopu Okroglica I, Mestna občina Nova Gorica, k.o. Vogrsko:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje lončarske, keramičarske in opekarske gline, količina 20.000 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja mineralne surovine za izdelavo izdelkov opekarske in keramičarske industrije, predvsem za izdelavo keramičnih ploščic.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 20 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v glinokopu Okroglica, Mestna občina Nova Gorica, k.o. Vogrsko, na parcelah št. 360/16, 348/3, 348/29, 348/30, 356/20, 360/7, 357/2, 360/3, 358/1, 360/12, 358/3, 360/2, 360/4, 360/5, 359/1, 360/6, 360/10, 356/23, 356/7, 358/5, 359/4, 360/11, 357/17, 357/16, 357/22, 357/23, 348/32, 357/18, 357/19, 359/3, 359/7, 359/5, 359/6, 356/25, 356/30, 356/32, 356/18, 356/17, 356/16, 356/15, 348/33, 348/36, 348/18, 348/39, 407/5, 407/6, 407/7, 407/8, 407/1, 356/29, 356/24, 356/22, 356/31, 356/35 in 356/33.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto lončarske, keramičarske in opekarske gline 5% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00). Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi v koncesijski pogodbi.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– sprotna sanacija vzporedno z odkopom gline,
– na izravnan plato nasuti plast odkrivke debeline 0,9 m v ustreznem naklonu,
– na to nasuti plast humusa debeline 10 cm,
– sanirana zemljišča bodo namenjena kmetijstvu ali pogozdena z avtohtonimi drevesi.
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu Uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
XXII. Za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v glinokopu Okroglica II, Mestna občina Nova Gorica, k.o. Vogrsko:
1. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje laporja, količina 37.500 m3 letno; ter lončarske, keramičarske in opekarske gline, količina 76.400 m3 letno.
2. V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost izkoriščanja laporja ter lončarske, keramičarske in opekarske gline in njihova predelava z drobljenjem in mletjem za proizvodnjo opečnih izdelkov.
3. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 20 let, razen na parcelah št. 356/2, 356/5, 356/6, 357/6, 357/21, 360/9, 360/8, 360/13, 360/14, 360/15, 361/1, 361/19, 361/20, 361/17, 361/18, 361/13, 361/12, 361/21, 361/10, 361/9, 361/8, 366, 368, 372/1, 372/2, 372/3, in na delih parcel (v okviru 200 m mejnega pasu) št. 362/3, 362/2, 362/4 in 362/1, vse k.o. Vogrsko, kjer je trajanje rudarske pravice predvideno za dobo 7 let.
4. Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor v glinokopu Okroglica, Mestna občina Nova Gorica, k.o. Vogrsko, na parcelah št. 361/1, 361/2, 361/15, 361/20, 361/17, 361/18, 361/19, 361/13, 361/12, 361/21, 361/10, 361/9, 361/8, 361/3, 361/16, 361/4, 361/5, 361/14, 361/6, 361/7, 362/3, 362/2, 362/4, 362/1, 372/1, 372/2, 372/3, 370, 369, 368, 366, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 395, 396, 394, 397, 398, 399, 401, 392/3, 392/1, 392/2, 402, 489, 404, 487/6, 488, 490, 491/1, 492/4, 493/2, 494/2, 487/5, 487/3, 487/4, 482/4, 482/3, 483/3, 483/4, 484/3, 485/8, 487/1, 487/2, 486, 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 485/5, 485/9, 475/3, 405/1, 405/2, 405/24, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7, 405/12, 405/13, 405/14, 405/15, 405/16, 405/23, 405/17, 405/18, 405/19, 405/20, 405/21, 405/22, 406/1, 406/24, 406/19, 406/22, 406/12, 406/11, 406/13, 406/10, 406/9, 406/7, 406/8, 406/6, 406/5, 406/4, 406/3, 406/2, 406/14, 406/15, 406/16, 406/17, 406/18, 406/23, 406/21, 406/20, 407/2, 409/3, 407/3, 409/4, 409/7, 409/6, 409/5, 409/2, ter parcele po pogodbi št. GO-MA/1-97: 356/2, 356/5, 356/6, 357/6, 357/21, 360/9, 360/8, 360/14, 360/13 in 360/15.
5. Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, določene z uredbo o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00) za lapor, ter za lončarsko, keramičarsko in opekarsko glino za proizvedeno enoto 5% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi v koncesijski pogodbi.
6. Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so naslednje:
– sprotna sanacija brežin po izkoriščanju,
– vzpostavitev prejšnjega stanja (gozd, travnik).
7. Od nosilca se zahteva bančna garancija v primeru izbire plačevanja sanacije po 8. členu uredbe o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00).
8. člen
(način podelitve rudarske pravice)
Rudarska pravica na raziskovalnih oziroma pridobivalnih prostorih iz 7. člena te uredbe se podeli na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se lahko izvede za posamezne ali vse raziskovalne oziroma pridobivalne prostore hkrati.
Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
9. člen
(javni razpis)
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu rudarske pravice,
– roku, za katerega se podeljuje rudarska pravica,
– pogojih za pridobitev rudarske pravice,
– obveznih sestavinah prijave na javni razpis,
– dokumentaciji, ki jo mora priložiti prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– merilih za izbor nosilca rudarske pravice,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivali na izbor,
– roku za izbor nosilca rudarske pravice,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za posredovanje informacij med razpisom.
10. člen
(trajanje in veljavnost javnega razpisa)
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 60 dni od dneva objave.
Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi vsaj en prijavitelj.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak raziskovalni oziroma pridobivalni prostor posebej.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
11. člen
(izbira nosilca rudarske pravice)
O izbiri nosilca rudarske pravice oziroma koncesionarja odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo.
Nosilec rudarske pravice je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor, in opravljati druge investitorske posle.
12. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med državo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo vlada.
Nosilec rudarske pravice mora skleniti koncesijsko pogodbo pred pridobitvijo dovoljenja za raziskovanje, dovoljenja za izkoriščanje ali dovoljenja za opustitev izkoriščanja po 48. členu zakona o rudarstvu.
Koncesionar postane zavezanec za plačevanje plačila za koncesijo z dnem izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe uredbe.
13. člen
(nadzor nad izvajanjem rudarske pravice)
Nadzor nad izvajanjem rudarske pravice izvršujejo pristojni inšpektorji.
14. člen
(prenehanje rudarske pravice)
Rudarska pravica preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice,
– z ugasnitvijo rudarske pravice.
15. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-20/2001
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti