Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001

Kazalo

4386. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (ZIS-A), stran 8584.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (ZIS-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (ZIS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. oktobra 2001.
Št. 001-22-119/01
Ljubljana, dne 24. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO (ZIS-A)
1. člen
V zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 35/97 – sklep US, 43/97 – popravek sklepa US in 22/00 – obvezne razlage) se doda nov prvi odstavek 3. člena, ki se glasi:
“Prirejanje iger na srečo je izključna pravica Republike Slovenije, razen če s tem zakonom ni drugače določeno.“
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
“3.a člen
Prirejanje iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev je dovoljeno le gospodarskim družbam, ki pridobijo koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo ali koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah.
Gospodarske družbe iz prejšnjega odstavka morajo informacijski sistem, na katerem prirejajo igre na srečo preko interneta, povezati v informacijski sistem nadzornega organa in nadzornemu organu zagotoviti bralni dostop do aplikacij podatkov in sistemskih zabeležk.
Podrobnejše predpise o načinu, pogojih, vrsti iger, obsegu prirejanja, nadzoru ter o drugih vprašanjih v zvezi s prirejanjem iger na srečo preko interneta in drugih telekomunikacijskih sredstev izda minister, pristojen za finance.“
3. člen
Za novim 3.a členom se doda nov 3.b člen, ki se glasi:
“3.b člen
Igre na srečo se lahko izvajajo le z igralno napravo, ki je skladna s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami, in če je njena skladnost ugotovljena po predpisanem postopku.
Podrobnejše predpise o tehničnih in drugih zahtevah, ki jim mora ustrezati igralna naprava, o postopku ugotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami, o stroških postopka in o drugih vprašanjih predpiše minister, pristojen za finance.
S predpisi iz prejšnjega odstavka se določijo tudi zahteve, ki jih morajo izpolnjevati institucije za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave.
Dovoljenje za uporabo igralne naprave izda nadzorni organ na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka in velja, dokler igralna naprava izpolnjuje vse predpisane pogoje.“
4. člen
V 7. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Nihče ne sme kakorkoli sprejemati vplačila in obljubljati dobitek, če to ni v skladu z 2. členom tega zakona.“
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
5. člen
V 9. členu se za zaklepajem doda besedilo “z odlokom“, beseda “ECU“ pa se nadomesti z besedo “evru“.
6. člen
V drugem odstavku 41. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
“Če je med letom plačana koncesijska dajatev višja, kot je obračunana v dokončnem obračunu, prireditelj preveč plačano poračuna pri plačilu naslednje koncesijske dajatve.“
7. člen
V tretjem odstavku 53. člena se beseda “vlada“ nadomesti z besedami “minister, pristojen za finance“.
8. člen
Drugi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Člane nadzornega sveta imenujejo sorazmerno deležu delnic delničarji koncesionarja v skladu z zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 – ZFPPod, 45/01 in 59/01 – popravek). Vlada imenuje enega člana nadzornega sveta koncesionarja na predlog ministra, pristojnega za finance.
Tretji odstavek se črta.
9. člen
Tretji odstavek 63. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
10. člen
Na koncu 68. člena se pred piko doda besedilo “in mnenje lokalnih skupnosti iz zaokroženega turističnega območja v skladu z odredbo o določitvah zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 67/95, 60/97 in 68/99).
11. člen
Četrti odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Koncesijska dajatev se za vrsto posebnih iger iz 6. točke drugega odstavka 53. člena tega zakona obračunava in plačuje po naslednji lestvici:
-----------------------------------------------------------------
  Mesečna osnova v SIT    Mesečna koncesijska dajatev
-----------------------------------------------------------------
nad            do   znesek v SIT +%      nad
-----------------------------------------------------------------
         - 25,000.000       -   5
 25,000.000   - 55,000.000   1,250.000   10   25,000.000
 55,000.000   - 100,000.000   4,250.000   15   55,000.000
100,000.000           11,000.000   20  100,000.000
-----------------------------------------------------------------
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Za vsako ostalo vrsto iger iz drugega odstavka 53. člena tega zakona se koncesijska dajatev obračunava in plačuje po stopnji 5% od osnove.“
12. člen
V 80. členu se beseda “mizah“ nadomesti z besedo “napravah“.
13. člen
Za 80. členom se doda nov 80.a člen, ki se glasi:
“80.a člen
Koncesionar mora imeti vzpostavljen nadzorni informacijski sistem igralnih naprav (v nadaljnjem besedilu: on-line nadzor), ki je povezan v informacijski sistem nadzornega organa in nadzornemu organu zagotavlja neposredni nadzor.
On-line nadzor mora verodostojno spremljati, beležiti in shranjevati podatke o igranju in dogajanju na posameznih igralnih napravah, vključevati blagajniško poslovanje, povezano s prirejanjem iger na srečo na posameznih igralnih napravah, ter spremljati in beležiti dogodke, povezane z delovanjem on-line nadzora.
Podrobnejše predpise o tehničnih in drugih lastnostih on-line nadzora, o lastnostih igralnih naprav, ki se vključijo v on-line nadzor, o obsegu in načinu vključitve igralnih naprav v on-line nadzor ter o obsegu in načinu spremljanja igralnih procesov izda minister, pristojen za finance.“
14. člen
V 85. členu se za besedo “določb“ doda številka “85.a,“.
15. člen
V podpoglavju “8. Posebne določbe za delavce v igralnici“ v III. poglavju se za 85. členom doda nov 85.a člen, ki se glasi:
“85.a člen
Vodje igralnic, krupjeji, vodje iger, osebe, ki opravljajo interni nadzor v igralnici, ter glavni in pomožni blagajniki morajo imeti dovoljenje za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: licenca), ki ga izda posebna komisija, sestavljena iz dveh članov, ki ju imenuje minister, pristojen za finance, in člana Odbora združenja igralnic pri Gospodarski zbornici Slovenije.
K vlogi za pridobitev licence mora koncesionar za osebe iz prejšnjega odstavka predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– da ima oseba zahtevano izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje, katerih minimum vsebin je opredeljen v igralniških standardih, na katere se v predpisu sklicuje minister, pristojen za finance;
– da izpolnjuje dodatne zahteve, ki jih za delovno mesto predpiše koncesionar;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir.
Če oseba iz prvega odstavka tega člena ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev licence oziroma preneha opravljati delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, za katero je potrebna licenca, mora koncesionar obvestiti komisijo iz prvega odstavka tega člena, ki licenco odvzame. Komisija o odvzemu licence obvesti nadzorni organ.“
16. člen
Za novim 85.a členom se doda nov 85.b člen, ki se glasi:
“85.b člen
Nadzorni organ zaradi izvajanja določil tega zakona vodi posebno zbirko podatkov o osebah, ki so pridobile licenco.
V zbirki iz prejšnjega odstavka se zbirajo naslednji podatki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, državljanstvo, izobrazba, datum pričetka veljavnosti licence in delovno mesto.
Podatki iz zbirke iz prvega odstavka tega člena se hranijo še eno leto od odvzema licence.“
17. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Delavci v igralnici (v nadaljnjem besedilu: delavci), ki imajo neposreden stik z izvajanjem igre, se ne smejo udeleževati posebnih iger na srečo kot igralci v igralnici oziroma igralnem salonu, ki je v lasti ali v upravljanju koncesionarja, pri katerem so zaposleni.“
18. člen
Podpoglavje “10. Uporaba igralnih avtomatov zunaj igralnic“ v III. poglavju se spremeni tako, da se glasi:
“10. Prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih
92. člen
Ne glede na določbe četrtega odstavka 53. člena in 55. člena tega zakona ter 19. in 20. člena zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97), sme delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, v igralnem salonu na podlagi koncesije kot svojo dejavnost prirejati posebne igre na srečo iz 6. točke drugega odstavka 53. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: koncesionar za igralni salon).
Koncesionar za igralni salon mora imeti v lasti ali upravljanju objekte turistične infrastrukture. Objekti turistične infrastrukture so za potrebe tega zakona gostinski obrati, marine in igralnice.
Igralni salon se mora nahajati izključno v objektih iz prejšnjega odstavka, razen v igralnici.
Koncesionar za igralni salon mora imeti igralne avtomate, s katerimi izvaja posebne igre na srečo, v lasti ali na osnovi finančnega najema, pri katerem gre za takojšnji prenos lastninske pravice na koncesionarja za igralni salon.
Ne glede na prejšnji odstavek ima lahko koncesionar za igralni salon igralne avtomate tudi v najemu, vendar le od proizvajalcev igralnih naprav in samo za potrebe testiranja ter največ za dobo treh mesecev. Število igralnih avtomatov, ki jih ima lahko koncesionar v najemu, ne sme presegati 10% s koncesijsko pogodbo določenega števila igralnih avtomatov. Dovoljenje za najem izda minister, pristojen za finance.
93. člen
Delničar ali družbenik pravne osebe, ki ima koncesijo za igralni salon, ne sme biti:
– pravna oseba, v kateri tuje fizične ali pravne osebe skupaj posedujejo več kot 25% delež;
– član uprave koncesionarja oziroma vodja igralnice koncesionarja.
Član uprave koncesionarja za igralni salon ter osebe, ki opravljajo vodstvene funkcije v igralnem salonu, ne smejo biti pravnomočno obsojene na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir.
Potrdilo iz kazenske evidence ministrstva, pristojnega za pravosodje, mora koncesionar za igralni salon priložiti k vlogi iz 67. člena tega zakona.
94. člen
Koncesionar za igralni salon mora imeti osnovni kapital v višini najmanj 50 milijonov tolarjev, če ima eno koncesijo.
Za vsako nadaljnjo koncesijo je potrebnih 50 milijonov tolarjev dodatnega osnovnega kapitala.
95. člen
Za zagotavljanje varnega poslovanja in izpolnjevanja obveznosti oblikuje koncesionar za igralni salon obvezne varnostne rezerve.
Koncesionar za igralni salon izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka, če denarna sredstva in kratkoročne finančne naložbe skupaj v vsakem trenutku znašajo najmanj 50% vrednosti osnovnega kapitala iz prejšnjega člena.
Varnostne rezerve iz prvega odstavka tega člena lahko koncesionar za igralni salon oblikuje postopoma v treh letih od podpisa koncesijske pogodbe.
96. člen
Ime igralnega salona sme vsebovati besede “casino“ oziroma “igralnica“ samo v povezavi z besedama “igralni salon“.
97. člen
V igralnem salonu je lahko nameščenih najmanj 50 in največ 200 igralnih avtomatov.
Igralni avtomat mora biti naravnan tako, da igralcem vrača povprečno najmanj 90% vloženega denarja.
V igralnem salonu mora koncesionar za igralni salon na vidnem mestu z napisom obvestiti igralce o minimalnem povprečnem odstotku vračanja vloženega denarja.
Če ima igralni avtomat več igralnih mest, se v smislu prvega odstavka tega člena šteje vsako igralno mesto za en igralni avtomat.
98. člen
Osnova za obračun koncesijske dajatve je vrednost prejetih vplačil, zmanjšana za izplačane dobitke.
Osnova za obračun koncesijske dajatve se ugotavlja vsak mesec. Mesečni obračun je dokončen.
V osnovo za obračun koncesijske dajatve se ne všteva vstopnina in napitnina.
Koncesionar za igralni salon obračunava in plačuje koncesijsko dajatev po stopnji 20% od osnove.
Koncesionar za igralni salon mora obračunati in plačati koncesijsko dajatev do petega dne v mesecu za pretekli mesec.
99. člen
Podrobnejše predpise o načinu opravljanja dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo v igralnih salonih, o lokaciji igralnega salona, o obveznostih koncesionarjev za igralni salon in o drugih vprašanjih v zvezi z opravljanjem te dejavnosti izda minister, pristojen za finance.
100. člen
Vse določbe tega zakona, ki se nanašajo na koncesionarja, se smiselno uporabljajo tudi za koncesionarja za igralni salon, razen 3.a, 58., 59., 60., 61. in 75. člena.“
101. in 102. člen se črtata.
19. člen
V prvem odstavku 107. člena se za besedilom “Urad za nadzor prirejanja iger na srečo“ doda besedilo “(v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ)“.
V šestem odstavku se pred besedo “vlada“ doda beseda “lahko“.
Za šestim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Če nadzorni organ pri izvajanju nadzora ugotovi, da se igre na srečo prirejajo brez dovoljenja oziroma koncesije, izda odločbo o prepovedi prirejanja iger na srečo. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. “
20. člen
Osma alinea prvega odstavka 108. člena se spremeni tako, da se glasi:
“- vodenje registra koncesionarjev, prirediteljev klasičnih iger, igralnic, igralnih salonov in imetnikov licenc,“
V deveti alinei prvega odstavka se pika nadomesti z vejico in se dodata dve novi alinei, ki se glasita:
“- vzpostavitev informacijskega sistema, ki je v neposredni povezavi z on-line nadzornimi sistemi igralnih naprav koncesionarjev iz 80.a člena tega zakona in informacijskimi sistemi iz 3.a člena tega zakona,
– izvajanje nadzora preko nadzornega informacijskega sistema.“
Na koncu petega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
“Dolžnost varovanja tajnosti podatkov traja tudi po prenehanju delovnega razmerja pri nadzornem organu.“
Zadnji stavek šestega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“Trajno hrani podatke iz registra koncesionarjev, igralnic, igralnih salonov ter prirediteljev klasičnih iger na srečo.“
21. člen
Za 109. členom se dodata nova 109.a člen in 109.b člen, ki se glasita:
“109.a člen
Pooblaščena oseba nadzornega organa se izkazuje s službeno izkaznico.
Pooblaščena oseba nadzornega organa ne sme biti delničar, družbenik, član uprave ali član nadzornega sveta gospodarske družbe, ki prireja igre na srečo.
Kršitev določb petega odstavka 108. člena tega zakona in prejšnjega odstavka se šteje za hujšo kršitev delovnih obveznosti, za katero se izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja in ugotavlja odškodninska odgovornost delavca.
Pooblaščenim osebam nadzornega organa za ovrednotenje posebne odgovornosti ter zaradi omejitev pripadajo dodatki, določeni na podlagi predpisov, ki urejajo dodatke delavcev davčne uprave.
109.b člen
Stroški, ki nastanejo nadzornemu organu med postopkom ali zaradi postopka, gredo v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel, v skladu s tarifo, ki jo določi vlada.
Stroški postopka, ki se je začel po uradni dolžnosti, gredo v breme stranke, če se je postopek končal za stranko neugodno ali če se v postopku izkaže, da ga je ta povzročila s svojim protipravnim ravnanjem.“
22. člen
V prvem odstavku 110. člena se uvodni stavek spremeni tako, da se glasi: “Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba – prireditelj oziroma koncesionar:“
1. točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“1. če brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa priredi igro na srečo (3. in 3.a člen);“
Za 1. točko se dodata novi 2. in 3. točka, ki se glasita:
“2. če prireja igre na srečo preko interneta ali drugih telekomunikacijskih sredstev v nasprotju s predpisom iz 3.a člena tega zakona;
3. če izvaja igre na srečo z igralno napravo oziroma pripomočkom, za katerega nima dovoljenja za uporabo iz četrtega odstavka 3.b člena tega zakona.“
Dosedanje 2. do 15. točka postanejo 4. do 17. točka.
V drugem odstavku se številka “100.000“ nadomesti s številko “200.000“.
V tretjem odstavku se številka “110.000“ nadomesti s številko “140.000“.
23. člen
V prvem odstavku 111. člena se številka “500.000“ nadomesti s številko “1,000.000“.
Za 9. točko prvega odstavka se doda nova 9.a točka, ki se glasi:
“9.a če nima vzpostavljenega on-line nadzora oziroma če ravna v nasprotju s predpisi, ki jih izda minister, pristojen za finance (80.a člen);“.
13. točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“13. če dopusti delavcu, ki ima neposreden stik z izvajanjem igre v igralnici oziroma v igralnem salonu, da se udeleži posebne igre na srečo kot igralec v igralnici oziroma igralnem salonu, ki je v upravljanju ali v lasti koncesionarja, pri katerem je zaposlen (85. in 86. člen);“.
Na koncu 15. točke prvega odstavka se pika nadomesti s podpičjem ter dodata novi 16. in 17. točka, ki se glasita:
“16. če osebe iz 85.a člena opravljajo delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo brez licence;
17. če ne obvesti komisije, da imetnik licence ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev licence (85.a člen).“.
V drugem odstavku se številka “100.000“ nadomesti s številko “200.000“.
24. člen
V prvem odstavku 112. člena se številka “100.000“ nadomesti s številko “140.000“.
1. točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“1. če ima neposreden stik z izvajanjem igre v igralnici oziroma v igralnem salonu in se udeleži posebne igre na srečo kot igralec v igralnici oziroma igralnem salonu, ki je v upravljanju ali v lasti koncesionarja, pri katerem je zaposlen (86. člen);“
25. člen
V prvem odstavku 113. člena se številka “200.000“ nadomesti s številko “400.000“.
V drugem odstavku se številka “50.000“ nadomesti s številko “100.000“.
26. člen
V prvem odstavku 114. člena se številka “500.000“ nadomesti s številko “1,000.000“. V oklepaju se pred besedilom “16.“ doda besedilo “3.,“
V drugem odstavku se številka “100.000“ nadomesti s številko “200.000“.
V tretjem odstavku se številka “100.000“ nadomesti s številko “140.000“.
27. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti priredi kakšno igro na srečo iz 2. člena tega zakona brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa (3. in 3.a člen).“
28. člen
116. člen se črta.
29. člen
117. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek koncesionar za igralni salon:
1. če nima vzpostavljenega on-line nadzora igralnih naprav iz 80.a člena tega zakona oziroma če ravna v nasprotju z določili 80.a člena tega zakona;
2. če nima igralne naprave v lasti oziroma nima dovoljenja nadzornega organa za najem igralne naprave od proizvajalca (92. člen);
3. če je ime igralnega salona v nasprotju s 96. členom tega zakona;
4. če je v igralnem salonu nameščenih manj oziro- ma več igralnih avtomatov kot je določeno v tem zakonu (97. člen);
5. če igralni avtomat ne vrača povprečno najmanj 90% vloženega denarja (97. člen);
6. če ne obvesti igralcev z napisom na vidnem mestu o minimalnem povprečnem odstotku vračanja vloženega denarja (97. člena);
7. če prireja posebne igre na srečo v nasprotju s predpisom iz 99. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Premoženjska korist, ki jo je koncesionar za igralni salon pridobil s storitvijo prekrška iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena, se odvzame.“
30. člen
V prvem odstavku 118. člena se številka “500.000“ nadomesti s številko “1,000.000“.
V 1. in 2. točki prvega odstavka se besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom “40., 75. in 98. člen “.
V 3. točki prvega odstavka se za besedilom “59.“ doda besedilo “in 95.“
V drugem odstavku se številka “100.000“ nadomesti s številko “200.000“.
31. člen
V prvem odstavku 119. člena se številka “500.000“ nadomesti s številko “1,000.000“.
V drugem odstavku se številka “100.000“ nadomesti s številko “200.000“.
V tretjem odstavku se številka “110.000“ nadomesti s številko “140.000“.
32. člen
120. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti sprejema vplačila za igre na srečo ali opravlja druge storitve v zvezi s katerokoli igro na srečo za tuje osebe (6. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti kakorkoli sprejema vplačila in obljublja dobitek, pa to ni v skladu z 2. členom tega zakona (7. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 140.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki sprejema vplačila za igre na srečo ali opravlja druge storitve v zvezi s katerokoli igro na srečo za tuje osebe (6. člen).“
33. člen
V 121. členu se številka “110.000“ nadomesti s številko “140.000“.
34. člen
Za 121. členom se doda nov 121.a člen, ki se glasi:
“121.a člen
Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek koncesionar oziroma prireditelj, če ne izvrši odločbe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.“
35. člen
V 122. členu se črta številka “116.“, za besedo “odvzema“ pa se doda besedilo “igralnih naprav oziroma“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Igralne naprave oziroma predmete iz prejšnjega odstavka nadzorni organ zapečati ali začasno zaseže.“
36. člen
Za 122. členom se doda nov 122.a člen, ki se glasi:
“Postopek za prekršek ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen.
Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca. Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa postopek o prekršku ni več mogoč, ko pretečejo štiri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen.“
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Prireditelj, ki ob uveljavitvi tega zakona prireja posebne igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic, lahko v nespremenjenem obsegu, v istih prostorih in pod nespremenjenimi pogoji opravlja to dejavnost še eno leto po uveljavitvi tega zakona.
Vloga za dodelitev koncesije za igralni salon ne zadrži izvršitve določbe prejšnjega odstavka.
38. člen
Ne glede na določbe 18. člena tega zakona ima lahko koncesionar za igralni salon dve leti od dodelitve koncesije minimalno 30 igralnih avtomatov.
39. člen
Določbe 3., 13. in 15. člena tega zakona se začnejo uporabljati v igralnicah, določbe 3. člena pa tudi pri prirediteljih klasičnih iger na srečo, dve leti po uveljavitvi tega zakona.
40. člen
Določba 8. člena tega zakona se začne uporabljati v roku 90 dni po uveljavitvi tega zakona. V tem roku je potrebno na novo imenovati nadzorne svete in prilagoditi akte koncesionarja.
41. člen
11. člen tega zakona se začne uporabljati 1. 1. 2002.
42. člen
Ne glede na 11. člen tega zakona se koncesijska dajatev za vrsto posebnih iger iz 6. točke drugega odstavka 53. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 35/97 – sklep US, 43/97 – popravek sklepa US in 22/00 – obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: ZIS) za mesečno osnovo, ki presega 150,000.000 tolarjev, obračunava in plačuje v višini 21,000.000 tolarjev ter dodatno v odstotku nad vrednostjo 150,000.000 tolarjev, ki v obdobju do 31. 12. 2002 znaša 25% ter od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 znaša 23%.
Ne glede na 18. člen tega zakona družba, ki pridobi koncesijo za igralni salon na podlagi določb ZIS, obračunava in plačuje koncesijsko dajatev v obdobju do 31. 12. 2002 po stopnji 17%, v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 po stopnji 18%, ter v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 po stopnji 19% od osnove.
43. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati prvi odstavek 11. člena zakona o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99).
44. člen
Ne glede na prvo alineo prvega odstavka 20. člena zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97) ima lahko družba, ki ima na dan uveljavitve tega zakona koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo, več kot 20% navadnih delnic koncesionarja.
45. člen
Za koncesionarja za igralni salon se ne uporablja 3. točka prvega odstavka 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91 in 57/97).
46. člen
Dodatek iz 21. člena tega zakona se začne izplačevati naslednji mesec po uveljavitvi tega zakona.
47. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 97/00, 27/01 in 75/01), navodilo o načinu izpolnjevanja pogojev za povečanje višine vložka na igralnih avtomatih zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 100/00), uredba o višini posebne takse za igralne avtomate (Uradni list RS, št. 35/95) ter odredba o načinu plačevanja posebne takse za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic ter o vsebini in obliki posebne nalepke (Uradni list RS, št. 35/95).
Ne glede na prejšnji odstavek se za prireditelje iz 37. člena tega zakona še eno leto od uveljavitve tega zakona uporabljajo določbe od 92. do 102. člena, od 115. do 117. člena in 122. člen ZIS ter predpisi iz prejšnjega odstavka.
48. člen
Osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona prirejajo igre na način iz 4. člena tega zakona, morajo prenehati prirejati tovrstne igre v enem letu od uveljavitve tega zakona oziroma lahko prirejanje iger prenesejo na prireditelja, ki ima koncesijo za prirejanje iger na srečo.
Ministrstvo, pristojno za finance, izda osebam iz prejšnjega odstavka dovoljenje za prirejanje iger do preteka roka iz prejšnjega odstavka. V dovoljenju določi tudi višino dajatve na način, kot je predpisan v 40. členu ZIS. Ne glede na določbo 47. člena ZIS je dajatev po tem členu prihodek proračuna Republike Slovenije.
49. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 470-01/90-2/64
Ljubljana, dne 16. oktobra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti