Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2001 z dne 31. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2001 z dne 31. 8. 2001

Kazalo

3781. Uredba o neposrednih plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2001, stran 7293.

Na podlagi 5. člena, v zvezi z 12., 17. in 19. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o neposrednih plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2001
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa ukrepe kmetijske politike, in sicer neposredna plačila za kobile za vzrejo žrebet, neposredna plačila za vzrejo plemenskih živali, neposredna plačila za teleta, pitana na višjo maso, in podpore za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil ter financiranje teh ukrepov za leto 2001.
Ta uredba določa upravičence do sredstev, pogoje za pridobitev sredstev, postopek za uveljavljanje sredstev, višino sredstev za vsak posamezen ukrep in nadzor nad izvajanjem določb te uredbe.
2. člen
(neposredna plačila za kobile za vzrejo žrebet)
Namen ukrepa kmetijske politike neposrednih plačil za kobile za vzrejo žrebet je izplačilo podpor za rejo kobil za vzrejo žrebet.
Upravičenci do sredstev za ukrep iz tega člena so rejci kobil za vzrejo žrebet.
Pogoji za uveljavljanje sredstev iz tega člena so naslednji:
– kobile morajo biti tistih pasem, ki jih določa republiški selekcijski program v konjereji in pripuščene pod licenciranega plemenjaka v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe v živinoreji,
– kobile so žrebile najmanj enkrat,
– živali, za katere se uveljavlja neposredno plačilo, morajo biti vpisane v registru selekcijske službe na območnih kmetijskih zavodih,
– živali, za katere se uveljavlja neposredno plačilo, morajo biti označene v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo označevanje živali,
– živali, za katere se uveljavlja neposredno plačilo, mora imeti rejec v reji najmanj dva meseca pred in tri mesece po oddaji zahtevka,
– da je oddal zbirno mapo z izpolnjenimi obrazci A ali A1, B, C in D, najkasneje do 6. julija 2001.
Upravičenci zaprosijo za neposredna plačila za predpisan ukrep kmetijske politike na način in z obrazcem »Zahtevek za izplačilo podpore za kobile za vzrejo žrebet živali«, ki je določen v uredbi, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: uredba o ukrepih kmetijske politike). Ta obrazec mora biti potrjen s strani območnega kmetijsko-gozdarskega zavoda ali Republiške selekcijske službe v konjereji. Zahtevek se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana.
V primeru, da rejec v zahtevanem obdobju nima v reji toliko živali kot je bilo navedeno na zahtevku, mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v 8 dneh sporočiti zmanjšanje staleža na obrazcu »Obvestilo o poginu ali izločitvi živali«, ki je sestavni del uredbe o ukrepih kmetijske politike, in vrniti že prejeta sredstva.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov na agencijo za ukrep neposrednih plačil iz tega člena je 30 dni po uveljavitvi te uredbe.
Sredstva za izvedbo ukrepa iz tega člena se zagotavljajo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) 5536-Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
Višina sredstev za neposredna plačila za kobile za vzrejo žrebet znaša 25.000 tolarjev na žival.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno zmanjša.
3. člen
(neposredna plačila za vzrejo plemenskih živali)
Namen ukrepa neposrednih plačil za vzrejo plemenskih živali (plemenskih žrebcev, plemenskih bikov, plemenskih prašičev, plemenskih ovnov in plemenskih kozlov), je izravnava stroškov vzreje oziroma nakupa plemenskih živali, testiranje plemenskih žrebcev, bikov, prašičev, ovnov in kozlov, premiranje plemenskih bikov v testih na prirast mesa in regresiranje plemenjakov v direktnih testih za potrebe vzrejališč, osemenjevalnih centrov, prirodnega pripusta ter zmanjšanje nabavne cene plemenskih bikov, žrebcev, prašičev, kozlov in ovnov.
4. člen
(plemenski biki)
Ukrep neposrednega plačila za vzrejo plemenskih bikov je namenjen vhlevitvi plemenskih bikov v vzrejališča, delu osemenjevalnih centrov, pripustom, testiranjem prevozom in odbiri plemenskih bikov, za alternativno vzrejo plemenskih bikov na kmetijah, uvozu plemenjakov in presajanju elitnih zarodkov.
Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
Tabela 1: Plemenski biki
--------------------------------------------------------------------------------
Zap. Namen               Št. Višina sredstev    Skupaj (SIT)
št.                 živali    (SIT/žival)
--------------------------------------------------------------------------------
1.  vhlevitev bikov v vzrejališče   210      72.000     15,120.000
2.  osemenjevalni center        40      430.000     17,200.000
3.  pripust              120      290.000     34,800.000
4.  test bikov, prevozi, odbira    420      28.000     11,760.000
5.  progeni test bikov Rogoza     220      55.800     12,276.000
6.  progeni test bikov, FK Maribor  220       5.000     1,100.000
7.  progeni test bikov, Logatec    160      113.400     18,144.000
8.  alternativna vzreja na kmetijah  35      142.000     3,550.000
9.  uvoz plemenjakov          10      285.000     2,850.000
10.  presajanje elitnih zarodkov    120      59.500     7,140.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Skupaj                             123,940.000
Upravičenci in pogoji:
– pod zaporedno št. 1 iz tabele 1: rejci bikovskih mater preko območnih kmetijsko gozdarskih zavodov na podlagi dokazila o oddaji bikca v vzrejališče;
– pod zaporednima št. 2 in 3 iz tabele 1: vzrejališči Murska Sobota in Nova Gorica ter obrat Logatec, na podlagi odločitve komisije, ki odbere plemenjake za potrebe osemenjevalnih centrov in pripusta;
– pod zaporedno št. 4 iz tabele 1: selekcijske službe območnih zavodov, na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazil o vhlevitvi bikov v progenotestno postajo;
– pod zaporedno št. 5 iz tabele 1: progenotestna postaja Rogoza, na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji bikov v zakol ob zaključenem progenem testu;
– pod zaporedno št. 6. iz tabele 1: Fakulteta za kmetijstvo Maribor na podlagi seznama ocenjenih testnih bikov z linije klanja, potrjenega s strani Republiške govedorejske službe;
– pod zaporedno št. 7 iz tabele 1: progenotestna postaja Logatec, na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji bikov v zakol ob zaključenem progenem testu;
– pod zaporedno št. 8 iz tabele 1: rejci, če imajo z območno govedorejsko službo sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji bikov, na podlagi zapisnika Republiške komisije za odbiro bikov in na podlagi dokazil o oddaji bikov v osemenjevalna središča za pripust oziroma v zakol;
– pod zaporedno št. 9: osemenjevalni centri za bike, po predhodnem soglasju komisije za licenciranje bikov;
– pod zaporedno št. 10 iz tabele 1: rejci telic in krav, ki so vključeni v program presajanja zarodkov, oziroma organizacija, ki je pooblaščena za presajanje zarodkov.
Sredstva za izvedbo ukrepa iz tega člena se zagotavljajo s proračunske postavke ministrstva 5536-Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno zmanjša.
5. člen
(plemenski žrebci)
Ukrep neposrednega plačila za plemenske žrebce je namenjen vhlevitvi žrebčkov v vzrejališča in uvozu plemenjakov.
Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
Tabela 2: Plemenski žrebci
---------------------------------------------------------------------
Zap. Namen          Št.  Višina sredstev   Skupaj (SIT)
št.            živali    (SIT/žival)
---------------------------------------------------------------------
1.  vhlevitev žrebičkov    26      100.000    2,600.000
   v vzrejališče
2.  uvoz plemenjakov      4      500.000    2,000.000
---------------------------------------------------------------------
   Skupaj                         4,600.000
Upravičenci in pogoji:
– pod zaporedno št. 1 iz tabele 2: rejci žrebčevskih mater, preko republiške selekcijske službe v konjereji, na podlagi dokazila o oddaji žrebčka v vzrejališče,
– pod zaporedno št. 2: Veterinarska fakulteta v Ljubljani, za uvožene štiri žrebce hladnokrvne pasme za dopolnitev staleža plemenskih žrebcev, na podlagi kupoprodajne pogodbe in računa za nakup.
Sredstva za izvedbo ukrepa iz tega člena se zagotavljajo s proračunske postavke ministrstva 5536-Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno zmanjša.
6. člen
(plemenski ovni in kozli)
Ukrep neposrednega plačila za plemenske ovne in kozle je namenjen vhlevitvi plemenskih ovnov in plemenskih kozlov, pripustu plemenskih ovnov in plemenskih kozlov, alternativni vzreji plemenskih ovnov in plemenskih kozlov na kmetijah in uvozu plemenjakov.
Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
Tabela 3: Plemenski ovni in kozli
--------------------------------------------------------------------------------
Zap. Namen              Št.  Višina sredstev    Skupaj (SIT)
št.                živali     (SIT/žival)
--------------------------------------------------------------------------------
1.  vhlevitev ovnov, kozlov     350       10.000      3,500.000
2.  pripust ovnov, kozlov      50       40.000      2,000.000
   kategorija - kontrolirani
   tropi
3.  pripust ovnov, kozlov      100       25.000      2,500.000
   kategorija - večji tropi
4.  pripust ovnov, kozlov      40       15.000       600.000
   kategorija - manjši tropi
5.  do 10 kom. alternativna vzreja 200       10.000      2,200.000
   ovnov in kozlov na kmetijah
6.  uvoz plemenjakov         10       200.000      2,000.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Skupaj                              12,800.000
Upravičenci in pogoji:
– pod zaporedno št. 1 iz tabele 3: rejci plemenskih ovc in koz v kontroli proizvodnje, preko območne selekcijske službe, na podlagi dokazila o oddaji ovna, oziroma kozla v vzrejališče na testni postaji v Logatcu;
– pod zaporednimi št. 2, 3 in 4 iz tabele 3: testna postaja za ovne v Logatcu, na podlagi zapisnika republiške komisije za licenciranje ovnov in kopije računa o nakupu ali prodaji živali,
– pod zaporedno št. 5 iz tabele 3: rejci, ki imajo s selekcijsko službo v reji drobnice sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji ovnov in kozlov, na podlagi zapisnika komisije upravne enote za odbiro ovnov in kozlov in na podlagi dokazil o prodaji plemenjaka s kmetije za potrebe pripusta,
– pod zaporedno št. 6 iz tabele 3: rejci plemenskih tropov ovc in koz, ki imajo živali v kontroli proizvodnje, in tudi društva ali združenja, ki kupijo plemenjaka za potrebe svojih članov.
Sredstva za ukrep iz tega člena se uveljavljajo preko republiške selekcijske službe v reji drobnice.
Sredstva za izvedbo ukrepa iz tega člena se zagotavljajo s proračunske postavke ministrstva 5536-Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno zmanjša.
7. člen
(plemenski prašiči)
Ukrep neposrednega plačila za plemenske prašiče je namenjen širjenju kvalitetnih plemenskih prašičev v široko rejo.
Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
Tabela 4: Plemenski prašiči
--------------------------------------------------------------------------------
Zap. Namen               Št.  Višina sredstev    Skupaj (SIT)
št.                 živali    (SIT/žival)
--------------------------------------------------------------------------------
1.  MLADICE čistopasemske:
   - breje              30       38.000     1,140.000
   - nebreje             280       28.500     7,980.000
2.  MERJASCI:
   a) z lastnim testom:
   - kmečka reja           115       57.000     6,555.000
   - osemenjevalni center       20      114.000     2,280.000
   b) merjasci s testiranimi starši 100       47.500     4,750.000
3.  UVOZ PRAŠIČEV
   a) MLADICE čistopasemske:
   - testirane            20       76.000     1,520.000
   - s testiranimi starši       60       57.000     3,420.000
   b) MERJASCI:
   - merjasci s testiranimi starši  40       95.000     3,800.000
   - z lastnim testom
    kmečka reja           10      114.000     1,140.000
   - osemenjevalni center       10      228.000     2,280.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Skupaj                              37,715.000
Upravičenci:
– pod zaporednima št. 1 in 3 iz tabele 4: kmetijska gospodarstva (kupci plemenskih živali), ki izvajajo selekcijsko kontrolo, rejska središča in osemenjevalni centri,
– pod zaporedno št. 2 iz tabele 4: vsa kmetijska gospodarstva, ki kupijo plemenske živali.
Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena:
– plemenske prašiče so upravičenci kupili v času od 1. januarja do 30. novembra 2001,
– živali so slovenske reje, vzrejene v potrjenih selekcijskih središčih, razmnoževalnih farmah ali vzrejnih središčih;
– živali morajo ustrezati pogojem, ki jih določa pravilnik, ki ureja vodenje rodovništva, ugotavljanje proizvodnosti živali, ocenjevanje plemenske vrednosti in priznavanje plemenjakov, kar se potrdi z izdanimi porekli in listom o prodaji plemenskih prašičev;
– dobavitelj plemenskih živali jamči, da živali ustrezajo zahtevam pravilnika iz prejšnje alinee;
– upravičenec mora vzrejati živali v skladu z republiškim selekcijskim programom;
– upravičenec, ki je prejel sredstva za ta namen, je dolžan v skladu z republiškim selekcijskim programom zagotoviti in opraviti preizkus proizvodnih lastnosti za vse živali iz uvoza najkasneje do 31. decembra 2002.
Sredstva za izvedbo ukrepa iz tega člena se zagotavljajo s proračunske postavke ministrstva 5536-Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno zmanjša.
8. člen
(zahtevek za neposredno plačilo za rejo plemenskih živali)
Zahtevek za neposredna plačila za vzrejo plemenskih živali iz 4., 5., 6. in 7. člena te uredbe se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, na obrazcu »Zahtevek za premijo za rejo plemenske živali«, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
Zahtevki iz tega člena se vlagajo v naslednjih rokih:
– za obdobje od 1. januarja do 30. septembra 2001, od 1. do 31. oktobra 2001;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra 2001, od 1. do 10. decembra 2001.
Zahtevku iz tega člena je, poleg že vloženega obrazca »A Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« do 6. julija 2001, ki je sestavni del uredbe o ukrepih kmetijske politike in se vlaga le ob vložitvi zbirne vloge, treba priložiti še:
A) za plemenske bike, žrebce, ovne in kozle:
– kopijo računa za prodane oziroma kupljene živali ali poročila o testu živali, izvedbi embriotransfera, oziroma prevozu živali, kjer je razvidna pasma, ime živali in ušesna številka ter točen naslov kupca in prodajalca živali oziroma testne postaje, kjer so živali v testu,
– potrdilo Republiške govedorejske službe oziroma potrdilo Republiške selekcijske službe v konjereji in reji drobnice o upravičenosti premije na podlagi selekcijskega programa za posamezne namene.
B) za plemenske prašiče:
– za vsakega upravičenca list o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda Biotehniška Fakulteta – Oddelek za zootehniko. Iz lista o obnovi oziroma prodaji morajo biti razvidni: kategorija živali, njihove ušesne številke in način obnove (iz nakupa, oziroma iz uvoza) ter naslov prodajalca in kupca.
Postopek za izvedbo ukrepa neposrednih plačil za plemenske živali je določen v uredbi o ukrepih kmetijske politike.
9. člen
(neposredna plačila za teleta, pitana na višjo maso)
Namen ukrepa neposrednih plačil za teleta, pitana na višjo maso, je podpora prireji teletine, pridobljene s pitanjem telet na višjo maso.
Upravičenci do sredstev iz tega člena so kmetijska gospodarstva ter druge fizične ali pravne osebe, ki redijo teleta po pogojih in tehnologiji, ki jih določa blagovna znamka, in ki imajo vse govedo na kmetijskem gospodarstvu označeno in registrirano ter vpisano v register govedi na kmetijskem gospodarstvu v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– teleta morajo biti slovenskega porekla;
– teleta morajo biti vzrejena ter registrirana po sistemu blagovnih znamk;
– teleta morajo biti mlečnih pasem oziroma teličke kombiniranih pasem;
– klavna masa trupov telet mora biti najmanj 125 kg in ne več kot 150 kg.
Izpolnjevanje pogojev predpisanih za določeno blagovno znamko potrdi nosilec blagovne znamke na obrazcu »Zahtevek za premijo za teleta pitana na višjo maso«, ki je kot priloga sestavni del te uredbe. Dokument o izpolnjevanju pogoja o klavni masi izda kontrolna organizacija.
Postopek za izvedbo ukrepa neposrednih plačil za teleta, pitana na višjo maso, je določen v uredbi o ukrepih kmetijske politike.
Zahtevek se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana na obrazcu »Zahtevek za premijo za teleta pitana na višjo maso«, in sicer:
– za obdobje od 1. januarja do 30. septembra 2001: v roku od 1. oktobra do 15. oktobra 2001;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra 2001: v roku od 1. decembra do 15. decembra 2001;
– za obdobje od 1. decembra do 31. decembra 2001: v roku od 1. januarja do 15. januarja 2002. V tem primeru se upoštevajo pogoji za pridobitev premije in višina premije, ki so veljali v letu 2001.
Zahtevku iz prejšnjega odstavka mora biti priložena kopija dokumenta kontrolne organizacije o masi in razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni tržni razred v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji.
Sredstva za izvedbo ukrepa iz tega člena se zagotavljajo s proračunske postavke ministrstva 5536-Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu-EKO 0.
Višina neposrednih plačil za teleta, pitana na višjo maso, v letu 2001 znaša 20.000 tolarjev na žival.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno zmanjša.
10. člen
(ukrep pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil)
Namen ukrepa pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil je sofinanciranje promocije kmetijstva in živilstva na sejmih in pri drugih promocijskih akcijah v Republiki Sloveniji in v tujini, s strani ministrstva.
Upravičenci do sredstev iz tega člena so kmetijska gospodarstva ter druge fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, ribiško in živilsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji oziroma v njihovem imenu in za njihov račun pooblaščene pravne osebe, ki se ukvarjajo s promocijo oziroma projekti pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov.
Ukrep se lahko izvaja za izdelavo in izvedbo promocijskih aktivnosti kmetijstva in živilstva v tujini, udeležbo podjetij slovenske živilsko predelovalne industrije na sejmih v tujini in organizacijo kmetijsko-živilskih sejmov v Republiki Sloveniji, na podlagi javnega razpisa. Pogoji za pridobitev sredstev in roki se določijo v javnem razpisu, delež sofinanciranja pa znaša do 40 odstotkov celotne vrednosti. Višina sredstev za ta namen znaša skupno 63,000.000 tolarjev. Vloge se vložijo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana.
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev iz tega člena vodi komisija, ki jo za posamezen namen imenuje minister, pristojen za kmetijstvo. Komisija pregleda prispele vloge in jih oceni. O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, dan in uro pregledovanja in ocenitve vlog,
– imena članov komisije,
– seznam prispelih vlog,
– seznam vlog, ki so prispele prepozno,
– seznam nepopolnih in neutemeljenih vlog,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo za posamezen namen.
Na podlagi zapisnika komisije minister, pristojen za kmetijstvo, z odločbo odloči o vloženih zahtevkih. Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih sklene ministrstvo z upravičenci pogodbe, s katerimi natančneje uredi način in pogoje izkoriščanja dodeljenih sredstev.
11. člen
(KMG-MID)
Vsa kmetijska gospodarstva, ki že imajo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), morajo pri izpolnjevanju vlog uporabljati obstoječo identifikacijsko številko.
12. člen
(vloge)
Vloge za sredstva po 2., 4., 5., 6., 7. in 9. členu te uredbe vlagajo upravičenci oziroma vlagatelji v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun. Vlagatelji, ki uveljavljajo sredstva za druge upravičence (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vlagatelj), morajo vlogi priložiti obrazec: »Podatki o subjektu – pooblaščenem vlagatelju«, ki je sestavni del uredbe o ukrepih kmetijske politike ter pisno pooblastilo upravičencev. Vlagatelji jamčijo za pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, s svojim podpisom. Pooblaščeni vlagatelji, ki sredstva po tej uredbi pridobijo za druge upravičence, morajo tako pridobljena sredstva nakazati upravičencem najkasneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
Nepopolne in prepozne vloge iz prejšnjega odstavka se zavržejo s sklepom agencije, razen vlog, ki so nepopolne zaradi očitnih napak.
Kot očitna napaka iz prejšnjega odstavka se šteje:
1. pomanjkljivost podatkov o:
– naslovu vlagatelja oziroma upravičenca,
– nosilcu dejavnosti (ime in priimek oziroma naziv, EMŠO oziroma matična številka, davčna številka, naslov ali številka računa),
2. neskladnost podatkov iz vloge s podatki iz uradnih evidenc.
Nepopolne vloge iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec oziroma vlagatelj dopolni v roku 8 dni po prejemu poziva o dopolnitvi. Če vloge upravičenec v določenem roku ne dopolni oziroma jo dopolni neustrezno, se ta s sklepom agencije zavrže.
Zoper sklep ali odločbo agencije lahko upravičenec vloži pritožbo na ministrstvo.
Kopije vlog so upravičenci dolžni hraniti še štiri leta od dneva pridobitve sredstev, če s posebnimi predpisi ni drugače določeno.
13. člen
(ponovna preveritev postopka)
Zoper odločbo agencije za vloge iz členov 2., 4., 5., 6., 7. in 9. te uredbe je možno, v roku 15 dni od prejema odločbe, vložiti na ministrstvo zahtevo za ponovno preveritev postopka dodeljevanja sredstev. Prepozno vložene zahteve za preveritev postopka se zavržejo. O ponovni preveritvi postopka odloči minister s sklepom.
14. člen
(nadzor)
Za izvajanje nadzora nad izvajanjem določb te uredbe je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za kmetijstvo.
15. člen
(vračilo neupravičeno pridobljenih sredstev)
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je za kateri koli namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične podatke, se sredstev ne dodeli oziroma je upravičenec dolžan vrniti v državni proračun vsa neupravičeno pridobljena sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila upravičencu do dneva vračila.
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more pridobiti sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike ministrstva, za dobo dveh let, o čemer odloči minister z odločbo. Rok iz tega odstavka prične teči z dnem vročitve odločbe upravičencu.
16. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-26/2001-1
Ljubljana, dne 24. avgusta 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost