Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001

Kazalo

3557. Pravilnik o izvrševanju zakona o orožju, stran 6745.

Na podlagi 3. točke tretjega odstavka 3. člena, prvega in tretjega odstavka 5. člena, desetega odstavka 11. člena, šestega odstavka 40. člena, sedmega odstavka 44. člena in 79. člena zakona o orožju (Uradni list RS, št. 61/00) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o izvrševanju zakona o orožju
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Namen pravilnika
S tem pravilnikom se določa:
– vrste orožja;
– obrazce vlog in dovoljenj za nabavo orožja – posameznik;
– obrazec vloge in dovoljenja za nabavo orožja – pravna oseba in podjetnik posameznik;
– pravice in dolžnosti imetnika dovoljenja za nabavo orožja;
– obrazce orožnih listin za posest oziroma nošenje orožja;
– vlogi za opravljanje dejavnosti trgovca in strelišča;
– posebnosti pri nabavi in posesti posameznih vrst orožja;
– način in oblika vodenja evidenc o orožju in orožnih listinah pristojnega organa, ministrstva, trgovca in upravljavca strelišča.
II. VRSTE OROŽJA
2. člen
Tipi/vrste orožja
Orožje kategorije A, točke 2 in 6, B, C in D od točke 1 do 6 iz prvega odstavka 3. člena zakona o orožju (v nadaljnjem besedilu: zakon), se zaradi evidentiranja, vnosa podatkov v orožne listine in drugih potreb pri izvajanju zakona, razvršča na posamezne tipe oziroma vrste in podvrste (v nadaljnjem besedilu: tip/vrsta orožja):
Tipi/vrste orožja iz prejšnjega odstavka so:
avtomatska pištola,
polavtomatska pištola,
pištola,
revolver,
mitraljez,
brzostrelka,
avtomatska puška (AP) z risano cevjo,
avtomatska puška (AP) z gladko cevjo,
polavtomatska puška (PAP) z risano cevjo,
polavtomatska puška (PAP) z gladko cevjo,
repetirna puška (RP) z risano cevjo,
repetirna puška (RP) z gladko cevjo,
puška z risano cevjo,
puška z gladko cevjo,
kombinirana puška (z risano in gladko cevjo),
puška,
možnar cevni in
ostalo.
Različni tipi/vrste pušk z risano cevjo, pištol in revolverjev iz prejšnjega odstavka tega člena, so lahko s centralno udarno iglo – oznaka C, ali z robnim vžigom – oznaka RV.
V posamezni kategoriji orožja so lahko posamezni tipi/vrste orožja iz drugega odstavka tega člena (priloga PZOro-1 št. 1).
Orožje za omamljanje živali (49. člen zakona) je lahko izdelano v izvedbi različnih tipov/vrst orožja iz kategorij B, C in D.
3. člen
Varnostno orožje
Varnostno orožje iz prvega odstavka 5. člena zakona je orožje kategorije B točke 1, različnih kalibrov, do vključno kalibra 12,7 mm, in orožje kategorije D točka 2.
Izjemoma se gospodarskim družbam, podjetnikom posameznikom in drugim pravnim osebam, ki so po predpisih o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja dolžne organizirati službo varovanja, lahko izda nabavno dovoljenje in orožni posestni list tudi za drugo orožje kategorije B in 2. ter 6. točke kategorije A pod pogojem, da je z zakonom ali posebnim aktom Vlade Republike Slovenije za opravljanje nalog varovanja določenega objekta izrecno predpisano tako orožje.
Orožje iz drugega odstavka tega člena lahko gospodarske družbe, podjetniki posamezniki in druge pravne osebe zaupajo v nošenje posamezniku, le za opravljanje službe obveznega varovanja po predpisih o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja na objektu, za katerega je varovanje s tem orožjem predpisano.
Za varnostno orožje ni dovoljena nabava in posest streliva s prebojnim, eksplozivnim ali vnetljivim učinkom, streliva s kroglo, ki ima razširni (ekspanzijski) učinek in šibrastega streliva.
4. člen
Športno orožje
Športno orožje iz tretjega odstavka 5. člena zakona je kratkocevno in dolgocevno strelno orožje, ki ga strelska športna društva, registrirana pri nacionalni panožni športni zvezi in druge sorodne organizacije v skladu s svojimi temeljnimi in drugimi akti uporabljajo za strelsko športno dejavnost (rekreacija, treningi in tekmovanja doma in v tujini).
Športno orožje iz prvega odstavka tega člena je praviloma orožje posameznih točk kategorij B, C in D, različnih tipov/vrst in kalibrov; in sicer:
1. kategorije B točka 1:
– polavtomatska pištola različnih kalibrov, do vključno kalibra 12,7 mm;
– revolver različnih kalibrov, do vključno kalibra 12,7 mm;
2. kategorije B točka 4:
– polavtomatska puška z risano cevjo različnih kalibrov – C (centralno udarno iglo) ali RV (robnim vžigom);
– polavtomatska puška z gladko cevjo kal. 12, 16 in 20;
3. kategorije B točka 5:
– polavtomatska puška z gladko cevjo kal. 12, 16 in 20;
4. kategorije C točka 1:
– repetirna puška z risano cevjo različnih kalibrov – C (centralno udarno iglo) ali RV (robnim vžigom);
5. kategorije C točka 2:
– puška z eno risano različnih kalibrov – C (centralno udarno iglo) ali RV (robnim vžigom);
6. kategorije C točka 4:
– pištola različnih kalibrov;
7. kategorije D točka 1:
– puška z gladko cevjo kal. 12, 16 in 20;
8. kategorije D točka 3:
– pištola, različnih kalibrov;
– revolver, različnih kalibrov;
– puška, različnih kalibrov.
Strelsko športno društvo ali druga sorodna organizacija izda svojemu članu potrdilo za pridobitev orožnega lista v smislu tretje alinee 17. člena zakona za tisto vrsto športnega orožja, s katerim član tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez doma in v tujini. Članu strelskega društva, ki ne tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih, pa se lahko izda dovoljenje za posest športnega orožja.
III. OBRAZCI VLOG IN DOVOLJENJ ZA NABAVO OROŽJA – POSAMEZNIK
5. člen
Vloga
Vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo orožja vloži posameznik pri upravni enoti, na območju katere ima stalno prebivališče, za:
– nabavo orožja kategorije A (zbiratelji), B, C in D tč. 1 na obrazcu PZOro-1 št. 2;
– nabavo orožja kategorije D tč. 2, 3, 4 in 5 na obrazcu PZOro-1 št. 3.
6. člen
Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ali streliva iz Republike Slovenije
Posameznik, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji, orožje pa želi iz nje iznesti, vloži vlogo za izdajo dovoljenje za nabavo in iznos orožja ali streliva pri upravni enoti, ki je pristojna za prodajalca.
Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ali streliva iz Republike Slovenije se vloži na obrazcu PZOro-1 št. 4.
7. člen
Dovoljenje za nabavo orožja
Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za:
– nabavo orožja kategorije A (zbiratelji), B, C in D tč. 1 na obrazcu PZOro-1 št. 5;
– nabavo orožja kategorije D tč. 2, 3, 4 in 5 na obrazcu PZOro-1 št. 6;
– nabavo in iznos orožja ali streliva iz Republike Slovenije na obrazcu PZOro-1 št. 7.
IV. OBRAZEC VLOGE IN DOVOLJENJA ZA NABAVO OROŽJA – PRAVNA OSEBA, PODJETNIK POSAMEZNIK
8. člen
Vloga
Vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo orožja vloži pravna oseba pri upravni enoti, na območju katere ima svoj sedež oziroma pri upravni enoti, na območju katere njena poslovna enota opravlja dejavnost in hrani orožje. Podjetnik posameznik vloži vlogo pri upravni enoti, na območju katere se njegova dejavnost opravlja, oziroma kjer naj bi se ta pretežno opravljala in kjer orožje tudi hrani.
Vloga za izdajo dovoljenja za nabavo orožja kategorije A, B, C in D tč. 1, 2, 3, 4 in 5 se vloži na obrazcu PZOro-1 št. 8.
9. člen
Dovoljenje za nabavo orožja
Pristojni organ izda dovoljenje za nabavo orožja iz prejšnjega člena tega pravilnika na obrazcu PZOro-1 št. 9.
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI IMETNIKA DOVOLJENJA ZA NABAVO OROŽJA
10. člen
Pravice in dolžnosti
Imetnik dovoljenja za nabavo orožja ob nabavi orožja izroči prodajalcu to dovoljenje, ki mu služi kot dokazilo o prodaji orožja. Prodajalec sme izročiti orožje posamezniku, ko mu ta predloži javno listino s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, podatke iz listine o istovetnosti pa mora primerjati s podatki iz dovoljenja o nabavi orožja. Če imetnik tega dovoljenja ne izkoristi, ga mora s prilogo v osmih dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti pristojnemu organu.
Priloga k izdanemu dovoljenju za nabavo orožja iz prve alinee 7. člena in 9. člena tega pravilnika vsebuje obrazec potrdila o prodaji oziroma odsvojitvi orožja in obrazec vloge za registracijo orožja ter izdajo orožne listine oziroma vpis orožja v orožno listino. Potrdilo o prodaji oziroma odsvojitvi orožja izpolni prodajalec oziroma odsvojitelj (šesti odstavek 40. in prvi odstavek 42. člena zakona) in izpolnjenega vrne kupcu ob predaji orožja. Potrdilo služi kupcu kot dokazilo o pravici do posesti in prenosu orožja do registracije orožja ter je sestavni del vloge za registracijo orožja in izdajo orožne listine oziroma vpisa orožja v orožno listino.
Priloga k izdanemu dovoljenju za nabavo in iznos orožja iz tretje alinee 7. člena tega pravilnika vsebuje obrazec potrdila o prodaji oziroma odsvojitvi orožja in obrazec potrdila o iznosu orožja. Potrdilo o prodaji oziroma odsvojitvi orožja izpolni prodajalec oziroma odsvojitelj in izpolnjenega izroči na meji organu, pristojnemu za mejno kontrolo ob izročitvi orožja lastniku. Organ, pristojen za mejno kontrolo potrdi iznos orožja in nato izpolnjeno potrdilo (prilogo) vrne organu, ki je izdal dovoljenje za nabavo in iznos orožja oziroma streliva.
VI. OROŽNE LISTINE ZA POSEST OZIROMA NOŠENJE OROŽJA
11. člen
Orožni list
Orožni list se izda na obrazcu 88 × 125 mm z 20 stranmi (obrazec PZOro-1 št. 10).
V rubriko obrazca orožnega lista “tip/vrsta orožnega lista“ pristojni organ vpiše razlog za posest in nošenje orožja, in sicer:
– varnost; pomeni orožni list za varnostno orožje;
– lov; pomeni orožni list za lovsko orožje;
– šport; pomeni orožni list za športno orožje.
V posamezni tip/vrsto orožnega lista se sme vpisovati le enaka vrsta orožja iz 5. člena zakona.
Orožni list za varnostno orožje se izda z veljavnostjo petih let. Ob poteku njegove veljavnosti se lahko ob izpolnjevanju zakonskih pogojev izda nov orožni list tako, da se v rubriki “datum podaljšanja“ in “velja do“ vpiše nov datum veljavnosti, pri čemer starost obrazca od datuma prve izdaje ne presega deset let.
Orožni list za lovsko in športno orožje se izda z veljavnostjo desetih let. Po preteku veljavnosti se ob izpolnjevanju zakonskih pogojev izda nov orožni list.
Zaradi omejenih možnosti vpisa števila kosov orožja v orožni list se za dodatno orožje izda nov orožni list enakega tipa/vrste, s tem da je veljavnost dodatno izdanih orožnih listov enaka prvo izdanemu orožnemu listu. Enako se računa veljavnost pri zamenjavi orožnega lista zaradi spremembe osebnega imena ali stalnega prebivališča in zamenjavi orožnega lista, ker zaradi poškodb, obrabe ali drugega razloga prvotni orožni list ni več uporaben.
V primeru souporabe orožja iz 45. člena zakona se v orožni list souporabnika orožja vpišejo tudi podatki o registrski številki lastnika orožja.
12. člen
Fotografija
K vlogi za izdajo novega obrazca orožnega lista mora prosilec priložiti predhodno izdan orožni list in fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem, tankem, sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35 × 45 mm, v črno beli ali barvni tehniki in z zaokroženimi vogali. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
Prosilec mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute.
Starejši ljudje, ki po svoji ljudski navadi nosijo ruto ali čepico kot sestavni del svojega oblačila, smejo (izjemoma) predložiti fotografijo, na kateri so fotografirani z ruto ali čepico.
Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo pristojni organ vrne prosilcu in mu določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo.
13. člen
Dovoljenje za posest orožja
Dovoljenje za posest orožja se izda na obrazcu 88 × 125 mm z 20 stranmi (obrazec PZOro-1 št. 11).
14. člen
Orožni posestni list
Orožni posestni list se izda na obrazcu 88 × 125 mm z 32 stranmi (obrazec PZOro -1 št. 12).
15. člen
Dovoljenje za zbiranje orožja
Dovoljenje za zbiranje orožja se izda na obrazcu 88 × 125 mm z 32 stranmi (obrazec PZOro-1 št.13).
16. člen
Veljavnost
Orožne listine iz 13.,14. in 15. člena tega pravilnika se izdajo s trajno veljavnostjo.
17. člen
Izdelava obrazcev
Orožni list, dovoljenje za posest orožja, orožni posestni list in dovoljenje za zbiranje orožja so izdelani iz posebnega papirja z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi elementi. Platnice teh orožnih listin so zelene barve.
V obrazce orožnih listin se podatki vpisujejo s tiskalnikom ali pisalnim strojem.
Materiali za izdelavo orožnih listin in vpisi v obrazcih morajo biti izdelani tako, da ob normalnem ravnanju imetnika z njimi zagotavljajo uporabo teh dokumentov za obdobje njihove veljavnosti.
18. člen
Pooblastilo za nošenje orožja in pooblastilo za prenos orožja
Pooblastilo za nošenje orožja in pooblastilo za prenos orožja izdajajo gospodarske družbe, podjetniki posamezniki in druge pravne osebe iz 21. člena zakona posameznikom in ju potrdi pristojni organ po stalnem prebivališču posameznika, na katerega se glasita.
Orožni listini iz prvega odstavka tega člena se izdata na obrazcih, ki imata dva dela in merita razvita 148 × 105 mm, prepognjena pa 74 × 105 mm (obrazec PZOro-1 št. 14 in obrazec PZOro-1 št. 15).
19. člen
Priglasitveni list
Priglasitveni list za prodano oziroma odsvojeno orožje iz 2., 3., 4. in 5. točke kategorije D izda posamezniku trgovec z orožjem (tretji, četrti, peti in šesti odstavek 40. člena in drugi odstavek 42. člena zakona). Posamezniku, ki nabavlja orožje iz 2. do 5. točke kategorije D v tujini, izda priglasitveni list za to orožje pristojni organ (osmi odstavek 14. člena zakona).
Priglasitveni list iz prejšnjega odstavka tega člena se izda na obrazcu PZOro-1 št. 16, ki je sestavljen iz dveh delov:
– orožne listine oziroma priglasitvenega lista, ki ima dva dela in merita razvita 210 × 105 mm, prepognjena pa merita 105 × 105 mm. Pravilno izpolnjen priglasitveni list izroči trgovec kupcu;
– priloge, ki vsebuje obrazec obvestila oziroma potrdila o izdaji priglasitvenega lista oziroma prodaji orožja iz 2., 3., 4. in 5. točke kategorije D (šesti odstavek 40. člena zakona); pravilno izpolnjeno prilogo pošlje trgovec pristojnemu organu po stalnem prebivališču posameznika, na katerega se glasi priglasitveni list.
V primeru odsvojitve orožja iz drugega odstavka 42. člena zakona izroči trgovec odsvojitelju kopijo priloge priglasitvenega lista iz prejšnjega odstavka tega člena, ki mu služi kot potrdilo o odsvojitvi orožja.
20. člen
Pogrešitev orožja in orožnih listin
Kdor pogreši orožje ali orožno listino iz 11., 13., 14., 15., 18. in 19. člena tega pravilnika, mora o tem nemudoma obvestiti najbližjo policijsko postajo, v roku 8 dni pa tudi pristojni organ, ki mu prijavo potrdi na obrazcu PZOro-1 št. 17.
V primeru pogrešitve orožnega lista služi potrdilo o prijavi izgube pristojnega organa za preklic orožnega lista v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pristojni organ, na vlogo posameznika, izda nov orožni list po objavi preklica orožnega lista v Uradnem listu Republike Slovenije.
21. člen
Potrdilo za prenos oziroma uporabo orožja
Potrdilo za prenos ali uporabo orožja izdajajo osebe iz četrtega in petega odstavka 44. člena zakona (strelske in lovske organizacije) na obrazcu v velikosti 75 × 105 mm (obrazec PZOro-1 št. 18). Izdano potrdilo velja le določen čas, največ pa 30 dni.
Strelske organizacije iz prejšnjega odstavka tega člena lahko izdajo potrdilo za prenos orožja tudi svojemu članu, ki ima veljavno pooblastilo za prenos orožja iz sedmega odstavka 11. člena zakona, orožje, ki ga namerava prenesti, pa ni vpisano v to pooblastilo.
VII. VLOGA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TRGOVCA IN STRELIŠČA
22. člen
Vloga trgovca
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti trgovca iz 39. člena zakona mora vsebovati naslednje podatke:
– matična številka (enotna identifikacijska številka);
– firma/ime;
– ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta;
– sedež in naslov;
– ime, priimek in stalno prebivališče zastopnika;
– vrsta dejavnosti oziroma prometa z orožjem;
– izpisek iz sodnega registra ali potrdilo o priglasitvi;
– ime, priimek, EMŠO, datum rojstva in stalno prebivališče odgovorne osebe;
– ime, priimek, EMŠO, datum rojstva in stalno prebivališče zaposlenih; posameznikov, ki neposredno opravljajo delo v zvezi s prometom z orožjem;
– potrdilo o preizkusu znanja o ravnanju z orožjem;
– potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu;
– dokazilo o ustreznosti prostorov, namenjenih za promet z orožjem;
– druga dokazila, ki jih zahteva ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
23. člen
Vloga strelišča
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljavca strelišča iz 51. člena zakona, mora poleg podatkov in dokumentov iz 22. člena tega pravilnika vsebovati še potrdilo o zavarovanju odgovornosti in streliški red.
VIII. POSEBNOSTI
24. člen
Deli orožja, menjalne in vložne cevi
Deli orožja za orožje kategorije B, C in D tč. 1 se smejo nabavljati z dovoljenjem pristojnega organa. Posamezniki in osebe iz 21. člena zakona ne smejo imeti v posesti posameznih delov orožja, če nimajo ustreznega orožja oziroma ustrezne orožne listine.
Osebe iz drugega odstavka tega člena imajo lahko v posesti ali si lahko nabavijo največ tri dodatne menjalne ali vložne cevi k lovskemu in športnemu orožju. Nabava menjalne ali vložne cevi za varnostno orožje ni dovoljena.
25. člen
Zbiranje hladnega orožja
Pristojni organ izda osebi dovoljenje za zbiranje izključno hladnega orožja, če posameznik, odgovorna oseba pravne osebe oziroma podjetnik posameznik izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke drugega odstavka 14. člena ter pogoje za hrambo orožja po četrtem odstavku 25. člena zakona.
26. člen
Orožje za omamljanje živali
Orožje za omamljanje živali iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika je orožje, ki pod pritiskom stisnjenega zraka, smodnikovih ali drugih plinov ali drugega potisnega sredstva izstreljuje anestetike ali druge učinkovine za omamljanje oziroma uspavanje živali.
Dovoljenje za nabavo orožja iz prvega odstavka tega člena se sme izdati na podlagi predhodnega soglasja Veterinarske uprave Republike Slovenije državnim organom, znanstvenim zavodom in drugim osebam, ki ga uporabljajo za zaščito živali ali znanstveno raziskovanje živalskih vrst.
Za posest, prenos in nošenje orožja se smiselno uporabljajo določbe petega in šestega odstavka 11. člena zakona.
27. člen
Onesposobitev orožja
Strelno orožje izgubi lastnost orožja (3. točka tretjega odstavka 3. člena zakona) z onesposobitvijo, ki mora biti izvedena v skladu z naslednjimi zahtevami:
– ležišče nabojev mora imeti tri prečne izvrtine najmanj premera nazivnega kalibra cevi ali pa mora biti z jeklenim vložkom tako zaprto, da se ga ne more polniti s strelivom;
– cev mora biti zaprta v celotni dolžini ali v ustju in na strani ležišča nabojev, s kovinskim odlitkom. Kot zaprta cev pa se šteje tudi ena vzdolžna zareza širine najmanj 5 mm, ki sega do notranjosti cevi in poteka od sprednjega dela ležišča nabojev do ustja cevi;
– zaklep mora biti na strani, kjer sega v cev tako obdelan, da sta izvlačilec in čelo zaklepa odstranjena. Izvrtina vodila udarne igle mora biti zavarjena, igla pa odstranjena. Za onesposobitev zaklepa se šteje tudi pod kotom 45 stopinj odstranjena čelna stran zaklepa;
– pri revolverjih se cev onesposobi, kot je navedeno v drugi alinei tega odstavka. Vsako ležišče naboja v bobniču pa mora imeti prečno izvrtino premera nazivnega kalibra, ali pa vsa ležišča zaprta z jeklenim vložkom. Zaprti del cevi, ležišče nabojev in ležišča nabojev v vrtljivem bobniču, ki so zaprti, morajo imeti jeklene vložke, tako povezane z ostalimi deli orožja, da jih ni mogoče odstraniti iz orožja s segrevanjem in orodji, ki so v splošni rabi.
Pri orožju, kjer se da sicer cev menjati brez orodja, mora biti cev z ustreznim posegom trdno povezana z ohišjem orožja.
Izjemoma se za orožje, za katerega lastnik dokaže, da ima večjo zgodovinsko ali spominsko vrednost, šteje, da je nerabno, če je na njem opravljen poseg le v skladu s tretjo alineo prvega odstavka tega člena.
Ustrezne posege na orožju naredi puškar, po opravljenem posegu pa mora lastnik za tako orožje pridobiti ustrezen certifikat, ki ga izda posebna komisija pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve (v nadaljnjem: besedilu komisija).
Strelno in hladno orožje izgubi lastnosti orožja tudi v primeru, ko na njem ni izveden poseben poseg, samo orožje pa je kot tako nerabno zaradi korozije, ki je v taki meri uničila orožje oziroma njegove funkcionalne dele, da le ti ne delujejo več in jih z nobenim postopkom ni več mogoče usposobiti. Lastnik nerabnega orožja mora za tako orožje pridobiti ustrezen certifikat, ki mu ga izda komisija.
Kdor najde nerabno orožje iz prejšnjega odstavka, mora najdbo nemudoma prijaviti na upravni enoti, na območju katere je bilo orožje najdeno. Upravna enota o priglasitvi izda potrdilo in o najdbi obvesti komisijo, ki orožje pregleda in izda ustrezen certifikat. Do izdaje certifikata najditelj nerabnega orožja ne sme odsvojiti. O najdbi nerabnega orožja starejšega od 50 let mora najditelj obvestiti najbližji muzej, ki na kraju najdbe opravlja javno službo.
Kdor v tujini nabavi nerabno orožje, ga mora pri vnosu priglasiti organu, pristojnemu za mejno kontrolo, ki mu izda ustrezno potrdilo. Za nerabno orožje, nabavljeno v tujini, mora lastnik v roku 8 dni po vnosu v Republiko Slovenijo podati vlogo za pridobitev ustreznega certifikata komisije.
28. člen
Potrdilo o začasnem zasegu
O začasnem zasegu orožja, streliva in orožnih listin iz 63. člena zakona izda policist potrdilo na obrazcu PZOro-1 št. 19.
29. člen
Hramba orožja
Upravna enota praviloma hrani odvzeto, zaseženo, izročeno, najdeno in odkrito orožje v za hrambo primernih prostorih na upravni enoti. V primeru hrambe večjih količin orožja lahko upravna enota odda orožje v hrambo osebi, ki izpolnjuje za to pogoje.
V primeru smrti lastnika orožja, ki je posedoval večjo količino orožja, lahko upravna enota začasno dovoli hrambo orožja na kraju, kjer se zapustnikovo orožje nahaja. Za začasno hrambo pooblasti osebo, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka 14. člena zakona. Stroške hrambe nosi lastnik orožja.
IX. EVIDENCE
30. člen
Evidence pristojnega organa
Organ, pristojen za izdajo orožnih listin, vodi evidence iz 75. člena zakona v obliki:
– registra izdanih dovoljenj za nabavo orožja in streliva;
– registra izdanih dovoljenj za nabavo in iznos orožja iz Republike Slovenije;
– registra izdanih orožnih listov;
– registra izdanih dovoljenj za posest orožja;
– registra izdanih orožnih posestnih listin;
– registra potrjenih pooblastil za nošenje orožja;
– registra potrjenih pooblastil za prenos orožja;
– registra izdanih dovoljenj za zbiranje orožja;
– registra o izdanih priglasitvenih listih;
– registra o izdanih orožnih listinah na podlagi mednarodnih pogodb;
– registra o tranzitu orožja.
Znotraj registrov iz prejšnjega odstavka tega člena se vodi evidenca vlog za izdajo orožnih listin, evidenca o odvzetem, zaseženem, izgubljenem, najdenem orožju (status orožja) in orožnih listinah ter evidenca izdanih dovoljenj za vnos orožja posameznika.
31. člen
Podatki evidenc
Evidence iz 30. člena pravilnika vsebujejo podatke, ki se nanašajo na:
– osebo,
– orožje,
– listine.
Podatki, ki se nanašajo na posameznika, so:
1. priimek in ime;
2. EMŠO ali rojstni datum, če ta ni določena;
3. rojstni kraj;
4. stalno oziroma začasno prebivališče (naselje, ulica, hišna številka z dodatkom);
5. sprememba naslova znotraj registrskega organa;
6. državljanstvo;
7. podatki o identifikacijskem dokumentu (vrsta, številka, datum izdaje in ime organa, ki je dokument izdal);
8. zaznamek (opombe).
V primeru, da ima posameznik prijavljeno prebivališče v Republiki Sloveniji, se pri evidentiranju podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena uporabljajo podatki iz registra stalnega prebivalstva, ki se vodi po posebnih predpisih. V primeru, da posameznik nima prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji, se z evidentiranjem podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena vzpostavlja evidenca posameznikov, ki jim je izdana za orožje orožna listina oziroma dovoljenje za tranzit orožja. V tem primeru se podatki za vzpostavitev evidenc pridobivajo neposredno od posameznika.
Podatki, ki se nanašajo na pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika, so:
1. matična številka (enotna identifikacijska številka);
2. firma/ime;
3. ime poslovalnice ali drugega poslovnega subjekta;
4. sedež in naslov;
5. sprememba sedeža znotraj registrskega organa;
6. dejavnost;
7. ime, priimek in stalno prebivališče zastopnika oziroma odgovorne osebe;
8. podatki o spremembah (vrsta, datum).
Na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena se vzpostavlja evidenca poslovnih subjektov, ki jim je izdana orožna listina. Za vzpostavitev evidenc se podatki pridobivajo neposredno od poslovnega subjekta, oziroma se uporabljajo podatki iz obstoječih zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
Podatki, ki se nanašajo na orožje, so:
1. kategorija orožja;
2. tip/vrsta orožja;
3. znamka;
4. model/proizvajalec;
5. kaliber;
6. tovarniška številka;
7. količina;
8. številka registra orožja;
9. številka registra/register lastnika orožja (souporaba, pooblastilo za nošenje oziroma prenos orožja);
10. status orožja (veljavno, izguba, ukradeno, zaseženo, odvzeto, odsvojeno, uničeno, ostalo in aktivirano);
11. zaznamek – opomba.
Podatki, ki se nanašajo na orožne listine, so:
1. vrsta vloge;
2. razlog za posest oziroma nošenje orožja – tip/vrsta orožne listine;
3. datum vloge;
4. vrste rešitve (datum izdaje dovoljenja, vloga zavrnjena, vloga zavržena, postopek ustavljen);
5. datum veljavnosti;
6. realizacija (orožje nabavljeno – dan, mesec, leto, orožje nabavljeno in iznešeno – dan, mesec, leto, država iznosa orožja, država nabave, dovoljenje vrnjeno);
7. način pridobitve (številka registra/ime registra odsvojitelja orožja, matična številka; trgovca ali država nabave orožja);
8. podatki o tranzitu;
9. registrska številka orožne listine za posest oziroma nošenje orožja;
10. serijska številka orožne listine za posest oziroma nošenje orožja;
11. ime izdajatelja orožne listine;
12. status orožne listine;
13. podatki o tranzitu;
14. zaznamek – opomba.
Podatki, ki se nanašajo na orožje in listino, so vedno vezani na osebo (prvi odstavek tega člena) in se za vzpostavitev evidenc pridobivajo od posameznika, iz orožja, izdanih orožnih listin in izdanih potrdil oziroma obvestil po določbah zakona.
32. člen
Način vodenja evidenc
Evidence iz 30. člena tega pravilnika se vodijo na centralnem računalniku ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
Podatki, ki se nanašajo na osebo, orožje in listino, se v evidencah iz prvega odstavka tega člena vodijo in hranijo v skladu z 78. členom zakona.
Ne glede na drugi odstavek tega člena pa se podatki iz evidence vlog za izdajo orožnih listin o zavrnitvi oziroma zavrženju vloge za izdajo orožne listine, ustavitvi postopka, podatki o nabavi in iznosu orožja iz Republike Slovenije, podatki o dovoljenjih za nabavo orožja, ki so ostali neizkoriščeni in so bili vrnjeni ter podatki o tranzitu orožja, uničijo po petih letih, ko preneha razlog za njihovo vodenje.
33. člen
Evidenca o hrambi orožja
Poleg evidenc iz 30. člena tega pravilnika vodi organ, pristojen za izdajo orožnih listin, tudi evidenco o hrambi odvzetega, zaseženega, izročenega, najdenega in odkritega orožja (34., 46., 58. in 63. člen zakona).
Evidenca iz prvega odstavka tega člena se vodi v obliki knjige (obrazec PZOro-1 št. 20). Vpisi v evidence se opravljajo s črnilom in morajo biti čitljivi, točni in ažurni (sprotni). Napačen vpis se popravi na ta način, da se napačno vpisana beseda prečrta tako, da ostane čitljiva, nova pa se vpiše nad prečrtano. Novi vpis se overi s podpisom.
Evidenca se vodi za vsako koledarsko leto posebej ter se na koncu koledarskega leta zaključi in overi s podpisom odgovorne osebe.
Evidenco o hrambi odvzetega, zaseženega, izročenega, najdenega in odkritega orožja se lahko vodi tudi računalniško po enotni metodologiji, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
34. člen
Evidence ministrstva
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve vodi:
– centralno evidenco izdanih orožnih listin;
– evidenco izdanih dovoljenj trgovcem;
– evidenco izdanih dovoljenj upravljavcem strelišč;
– evidenco izdanih dovoljenj za iznos orožja za trgovca.
Centralna evidenca izdanih orožnih listin je zbir evidenc izdanih orožnih listin, ki jih vodijo pristojni organi za izdajo orožnih listin.
Evidenca izdanih dovoljenj trgovcem in evidenca izdanih dovoljenj upravljavcem strelišč je zbir podatkov o izdanih dovoljenjih iz 39. in 51. člena zakona.
Evidenca izdanih dovoljenj za iznos orožja za trgovca je zbir podatkov o izdanih dovoljenjih iz drugega odstavka 69. člena zakona.
35. člen
Podatki evidenc
Evidenca izdanih dovoljenj trgovcem in evidenca izdanih dovoljenj upravljavcem strelišč vsebujeta naslednje podatke:
Podatke, ki se nanašajo na pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika, in sicer:
1. matična številka (enotna identifikacijska številka);
2. firma/ime;
3. ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta;
4. sedež in naslov;
5. dejavnost oziroma vrsta prometa z orožjem, ki je lahko: proizvodnja orožja, proizvodnja streliva, popravilo orožja, predelava orožja, trgovina z orožjem in dejavnost strelišča;
6. ime, priimek in prebivališče zastopnika;
7. ime, priimek, EMŠO in prebivališče odgovorne osebe (37. in 53. člen zakona);
8. ime, priimek EMŠO in prebivališče posameznika, ki neposredno rokujejo z orožjem (37. in 53. člen zakona);
9. podatki o spremembah (vrsta, datum).
Podatki, ki se nanašajo na dovoljenje, in sicer:
1. vrsta vloge;
2. datum vloge;
3. vrste rešitve (datum izdaje dovoljenja, vloga zavrnjena, vloga zavržena, postopek ustavljen);
4. podatki o orožju, ki je predmet prometa oziroma dejavnosti;
5. številka dovoljenja;
6. podatki o spremembah (vrsta, datum).
Evidenca izdanih dovoljenj za iznos orožja za trgovca vsebuje naslednje podatke:
Podatke, ki se nanašajo na pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika, in sicer:
1. matična številka (enotna identifikacijska številka);
2. firma/ime;
3. ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta;
4. sedež in naslov;
5. dejavnost oziroma vrsta prometa z orožjem;
6. ime, priimek in prebivališče zastopnika.
Podatke, ki se nanašajo na orožje, in sicer:
1. kategorija orožja;
2. tip/vrsta orožja;
3. znamka;
4. model/proizvajalec;
5. kaliber;
6. tovarniška številka;
7. podatki o preizkusu in žigosanju orožja;
8. količina.
Podatke, ki se nanašajo na dovoljenje, in sicer:
1. vrsta vloge;
2. datum vloge;
3. vrste rešitve (datum izdaje dovoljenja, vloga zavrnjena, vloga zavržena, postopek ustavljen);
4. datum veljavnosti dovoljenja;
5. številka dovoljenja;
6. podatki o prevozniku (vozniku in vozilu v cestnem prometu) in o prevozni poti;
7. podatki o prejemniku (firma/ime, polni naslov, država);
8. datum pošiljanja in predvideni datum prihoda na naslov;
9. realizacija (dan, mesec, leto iznosa orožja, država iznosa, dovoljenje vrnjeno);
10. zaznamek – opomba.
36. člen
Način vodenja evidenc
Evidence iz 31. člena tega pravilnika se vodijo na centralnem računalniku ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
Podatki, ki se nanašajo na osebo, orožje in dovoljenje, se v evidencah iz prvega odstavka tega člena vodijo in hranijo v skladu z 78. členom zakona.
37. člen
Evidence oseb
Gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, lovske in strelske organizacije ter druge pravne osebe iz 21. člena zakona, ki svojim delavcem, članom oziroma drugim posameznikom zaupajo orožje in strelivo v nošenje, prenos oziroma uporabo, vodijo o uporabi orožja in streliva v zvezi s 76. členom zakona:
1. knjigo o nošenju, uporabi oziroma prenosu orožja in streliva ter izdanih potrdilih (obrazec PZOro-1 št. 21);
2. knjigo o nabavljenem in porabljenem (oskrba) strelivu (obrazec PZOro-1 št. 22).
Izdan orožni posestni list oziroma dovoljenje za zbiranje orožja 14. in 15. člena tega pravilnika služita pravnim osebam in posameznikom, ki orožje zbirajo, tudi kot evidenca o nabavljenem orožju iz prve alinee prvega odstavka 76. člena zakona.
38. člen
Evidence trgovca
Trgovec iz 36. člena v zvezi s prvim odstavkom 77. člena zakona vodi:
1. knjigo o izdelanem orožju (obrazec PZOro-1 št. 23);
2. knjigo o popravljenem, predelanem in spremenjenem orožju (obrazec PZOro-1 št. 24);
3. knjigo o nabavljenem in prodanem orožju (na drobno in debelo) kategorije B, C, in D tč. 1 (obrazec PZOro-1 št. 25);
4. knjigo o nabavljenem in prodanem orožju (na drobno in debelo) kategorije D tč. 2-9 in izdanih priglasitvenih listih (prijavah) in potrdilih (obrazec PZOro-1 št. 26);
5. knjigo o nabavljenem strelivu za orožje kategorije B, C in D tč. 1 – 5 (obrazec PZOro-1 št. 27);
6. knjigo o prodanem strelivu za orožje kategorije B, C in D tč. 1- 5 (obrazec PZOro-1 št. 28);
7. knjigo o skladiščenju in hrambi orožja (obrazec PZOro-1 št. 29).
Trgovci vodijo evidenco o nabavljenem in prodanem hladnem orožju v knjigi o nabavljenem in prodanem orožju (na drobno in debelo) kategorije D tč. 2 – 9 in izdanih priglasitvenih listih (prijavah) in potrdilih.
39. člen
Evidence upravljavca strelišča
Upravljavec strelišča iz 51. člena v zvezi z drugim odstavkom 77. člena zakona vodi:
1. knjigo o izvajanju streljanja in prepustitvi orožja v uporabo – obrazec PZOro-1 št. 30;
2. knjigo o nabavljenem in porabljenem (oskrba) strelivu – obrazec PZOro-1 št. 22;
3. knjigo o skladiščenju in hrambi orožja – obrazec PZOro-1 št. 29.
40. člen
Način in oblika vodenja evidenc
Evidence iz 37., 38. in 39. člena tega pravilnika se vodijo v obliki knjig, ki morajo biti trdno vezane in morajo imeti oštevilčene strani ter biti overjene od pristojne upravne enote pred njihovo uporabo.
Evidence se vodijo za vsako koledarsko leto posebej ter se na koncu koledarskega leta zaključijo in overijo s podpisom odgovorne osebe.
Vpisi v evidence se opravljajo s črnilom in morajo biti čitljivi, točni in ažurni (sprotni). Napačen vpis se popravi na ta način, da se napačno vpisana beseda prečrta tako, da ostane čitljiva, nova pa se vpiše nad prečrtano, hkrati pa se novi vpis overi s podpisom.
Evidence (knjige) iz 37. člena tega pravilnika se morajo hraniti najmanj tri leta po zadnjem vpisu v evidenco (knjigo). Po preteku tega roka se evidence (knjige) uničijo.
Evidence (knjige) iz 38. in 39. člena tega pravilnika in dokumentacija o nabavi in prodaji orožja (dovoljenja za uvoz, izvoz, tranzit, dovoljenja za nabavo orožja in streliva itd.) se mora hraniti najmanj pet let po zadnjem vpisu v evidenco. Po preteku roka se dokumentacija o nabavi in prodaji orožja uniči, evidence pa se izročijo pristojnemu upravni enoti, ki jih hrani še pet let, nato pa jih uniči.
Evidence iz prvega odstavka tega člena se lahko vodijo tudi računalniško po enotni metodologiji, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Distribucija obrazcev
Za distribucijo in razmnoževanje obrazcev iz 5., 6., 7., 8., 9. in 20. člena tega pravilnika skrbi upravna enota.
Obrazce orožnih listin iz 11., 13., 14., 15., 18., 19. in 21. člena tega pravilnika izdeluje podjetje ali organizacija, ki jo pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve. Distribucija orožnih listin in medsebojna razmerja med izdelovalcem in ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, so urejena s pogodbo.
Obrazce potrdil o zaseženem orožju in obrazce evidenc iz 28., 33., 37., 38. in 39. člena tega pravilnika nabavlja in razdeljuje upravnim enotam ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
Ceno za obrazce iz drugega in tretjega odstavka tega člena določi minister, pristojen za notranje zadeve
42. člen
(Obrazci pravilnika)
Priloga PZOro-1 št. 1 in obrazci PZOro-1 št. 2 do 30 so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
43. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik za izvajanje zakona o orožju (Uradni list SRS, št. 12/82).
44. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-19/02-226-389/01
Ljubljana, dne 23. julija 2001.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost