Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

364. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu na ribiških ladjah, stran 541.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o varnosti in zdravju pri delu na ribiških ladjah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ukrepi, ki jih določa ta pravilnik za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu na ribiških ladjah, se nanašajo na:
– nove ribiške ladje,
– obstoječe ribiške ladje,
– popravila, obnovitve in spremembe na ribiških ladjah,
– opremo in njeno vzdrževanje,
– obveščanje delavcev,
– usposabljanje delavcev in preverjanje njihovega znanja,
– posvetovanje z delavci in
– prilagoditev obstoječih in uporabo novih ukrepov in standardov.
2. člen
V tem pravilniku imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
a) Ribiška ladja je vsaka ladja, ki plove pod slovensko zastavo in je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje ribolova ali ribolova in predelavo rib ali drugih morskih organizmov;
b) Nova ribiška ladja je vsaka ribiška ladja, katere dolžina med navpičnicama od premca do krme ladje znaša najmanj 15 m in:
– katere pogodba za gradnjo ali njeno večjo preureditev je bila podpisana na dan uveljavitve tega pravilnika ali kasneje;
– katere pogodba za gradnjo oziroma njeno večjo preureditev je bila podpisana pred dnem uveljavitve tega pravilnika in bo njena gradnja oziroma večja preureditev končana šele tri ali več let po tem dnevu, ali
– za katero še ni bila podpisana pogodba o gradnji, pa:
– je že postavljena kobilica ladje ali
– je bila gradnja že opravljena do tiste stopnje, ki jo je že mogoče šteti za ladjo ali
– se je začela montaža oziroma sestavljanje z uporabo najmanj 50 ton ali 1% predvidene mase konstrukcijskega materiala, če je potrebna masa materiala manjša;
c) Obstoječa ribiška ladja je vsaka ribiška ladja, katere dolžina med navpičnicama od premca do krme ladje znaša najmanj 18 m in ni nova ribiška ladja;
d) Ladja je vsaka nova ali obstoječa ribiška ladja;
e) Delavec je oseba, ki je zaposlena na ladji, vključno z mentorji in vajenci, razen delavcev z obale, ki opravljajo dela na ladji v pristanišču in pristaniških pilotov;
f) Lastnik je registrirani lastnik ladje, razen če je ladja s pogodbo o zakupu popolnoma ali delno prepuščena v uporabo zakupniku pod pogoji, določenimi v pogodbi o zakupu. V tem primeru se za lastnika šteje zakupnik.
g) Poveljnik ladje je delavec, ki v skladu s slovensko zakonodajo in prakso poveljuje ladji ali je zanjo odgovoren.
3. člen
Sestavni del tega pravilnika so priloge I, II, III in IV, ki določajo minimalne zahteve za varnost in zdravje pri delu na ribiških ladjah.
II. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
4. člen
Lastnik mora zagotoviti, da na ladjah v predvidljivih vremenskih razmerah nista ogroženi varnost in zdravje delavcev, pri tem pa se ne zmanjša odgovornost poveljnika.
5. člen
Pri novih ribiških ladjah morajo biti izpolnjene minimalne zahteve za varnost in zdravje pri delu, ki so navedene v prilogi I tega pravilnika.
Pri obstoječih ribiških ladjah morajo biti izpolnjene minimalne zahteve za varnost in zdravje pri delu, ki so navedene v prilogi II tega pravilnika.
Pri novih in novo nabavljenih obstoječih ladjah je treba upoštevati tudi zahteve za varnost in zdravje pri delu, določene s pravili o ladijskih registrih.
6. člen
Pri popravilih, obnovah in bistvenih spremembah, ki se izvajajo na ladji, je potrebno upoštevati minimalne zahteve za varnost in zdravje pri delu, ki so določene v prilogi I tega pravilnika.
Pri popravilih, obnovah in spremembah konstrukcije in opreme ladje, je potrebno upoštevati tudi zahteve za varnost in zdravje pri delu na ladjah, ki so določene z ladijskimi registri.
7. člen
Za varnost in zdravje delavcev na ladji mora lastnik, brez zmanjševanja odgovornosti poveljnika, zagotoviti:
a) da so ladje, njeni deli in oprema, posebno tista, ki je določena v prilogah I in II, tehnično vzdrževane in da je vsaka ugotovljena napaka, ki bi lahko vplivala na varnost in zdravje delavcev, odpravljena takoj, ko je to mogoče;
b) da se na ladji zagotavljajo ustrezni higienski ukrepi;
c) da je na ladji nameščena zadostna količina opreme za reševanje in preživetje, ki izpolnjuje zahteve iz priloge III, ter da je le-ta redno vzdrževana;
d) da se osebna varovalna oprema iz priloge IV nahaja na delovnih mestih;
e) da se ladja in oprema na ladji vzdržuje in preverja v rokih, določenih s pravili o varnosti in zdravju pri delu izbranega ladijskega registra.
8. člen
Lastnik mora zagotoviti poveljniku ladje vsa potrebna sredstva za izvedbo ukrepov za varnost in zdravje delavcev pri delu na ladji, ki so določeni s tem pravilnikom.
9. člen
Delavci in njihovi predstavniki morajo biti seznanjeni s potrebnimi ukrepi za varnost in zdravje pri delu na ladji.
Obvestila, navodila in informacije morajo biti jasne in nedvoumne.
10. člen
Delavci morajo biti usposobljeni za varno in zdravo delo na ladji ter za varovanje pred nezgodami pri delu na morju.
Preizkusi teoretične in praktične usposobljenosti za delavce, ki delajo na ladjah, se morajo opravljati najmanj vsaki dve leti.
Usposabljanje in preizkusi usposobljenosti se morajo nanašati tudi na požarno varnost, uporabo opreme za reševanje in preživetje na morju, uporabo in delo z opremo za ribolov, delo z vlečno opremo za ribolov in uporabo različnih signalizacij, še posebej ročne signalizacije.
Usposabljanje in preizkusi usposobljenosti morajo biti zagotovljeni tudi v primerih spremembe delovnih postopkov pri ribolovu in dela na ladjah.
11. člen
Poveljnik ladje mora biti usposobljen za:
a) izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom, poškodb pri delu na ladjah ter za ukrepe za reševanje v primeru nezgod na morju;
b) izvajanje ukrepov za vzdrževanje stabilnosti ladje v vseh predvidljivih okoliščinah, pri nakladanju in razkladanju ladij in pri drugih delih;
c) uporabo postopkov za radijske in druge zveze ter za navigacijo ladje.
12. člen
Poveljnik ladje se mora posvetovati z delavci in njihovimi predstavniki ter jim omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi vseh vprašanj v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu na ladjah ter pri tem upoštevati tudi njihove predloge za varno in zdravo delo na ladjah.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Lastniki morajo pri novih ladjah izvesti ukrepe za varnost in zdravje pri delu, navedene v prilogi I, najpozneje v roku enega leta po uveljavitvi tega pravilnika.
Lastniki morajo pri obstoječih ladjah izvesti ukrepe za varnost in zdravje pri delu, navedene v prilogi II, do 31. 12. 2002.
Lastniki morajo pri popravilih, obnovah in bistvenih spremembah v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, ki se na ladji izvajajo po poteku roka iz prvega odstavka, upoštevati minimalne zahteve za varnost in zdravje pri delu, ki so določene v prilogi I tega pravilnika.
14. člen
Lastniki, ki na dan uveljavitve tega pravilnika ne morejo izpolniti zahtev, ki jih določa ta pravilnik, morajo do rokov iz 13. člena tega pravilnika izvajati ukrepe in zahteve za varnost in zdravje pri delu iz pravilnika za varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 89/99) ter upoštevati določbe iz pravilnika o higienskih in tehničnih zaščitnih ukrepih na morskih ladjah (Uradni list FLRJ, št. 55/47, 6/57 in 32/58).
15. člen
Po preteku rokov iz 13. člena tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o higienskih in tehničnih zaščitnih ukrepih na morskih ladjah (Uradni list FLRJ, št. 55/47, 6/57 in 32/58).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-002/01-003
Ljubljana, dne 16. januarja 2001.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
              PRILOGA I

       MINIMALNE ZAHTEVE ZA VARNOST IN ZDRAVJE
        PRI DELU NA NOVIH RIBIŠKIH LADJAH

Obveznosti, določene v tej prilogi, je treba upoštevati, ko to
zahtevajo razmere na delovnem mestu, delovne naloge, okoliščine
ali nevarnosti na novih ribiških ladjah.

    1. Sposobnost ladje za plovbo in njena stabilnost

1.1. Ladja mora biti zgrajena in vzdrževana tako, da zagotavlja
varno plovbo in je ustrezno opremljena, v skladu z namenom
uporabe.

1.2. Podatki o stabilnosti ladje morajo biti čitljivi ter
dostopni vsem ribičem na ladji.

1.3. Ladja mora biti stabilna. Poveljnik ladje mora sprejeti vse
varnostne ukrepe o obremenitvah in postopkih, ki so potrebni za
vzdrževanje stabilnosti ladje. Navodila, ki se nanašajo na
stabilnost ladje, morajo biti natančno določena.

      2. Električne in mehanične delovne priprave

2.1. Električne priprave in napeljave morajo biti načrtovane,
izdelane in nameščene tako, da ne predstavljajo nobene nevarnosti
in da zagotavljajo:

- varnost ladje in posadke pred nevarnostjo električnega toka,

- pravilno delovanje vse opreme za vzdrževanje normalnih delovnih
in življenjskih razmer na ladji, brez zatekanja k uporabi
električnega napajanja v sili,

- delovanje električne opreme, ki je potrebna za zagotavljanje
varnosti v nujnih situacijah.

2.2. Na ladji morajo biti nameščene in dobro vzdrževane priprave
in napeljave za oskrbo z električno energijo v sili.

Razen na ladjah brez zaprtega nadpalubja, morajo biti te priprave
nameščene izven strojnice, v vseh primerih pa morajo biti
nameščene tako, da so zavarovane pred požarom, vodo ali drugimi
nevarnostmi za glavno električno napeljavo. Zagotavljati mora
najmanj triurno delovanje:

- notranjega komunikacijskega sistema, požarnih detektorjev in
signalov v sili,

- navigacijskih luči in luči v sili,

- radijske postaje in

- protipožarne črpalke v sili, če je nameščena.

V primeru, da je kot vir električne energije v sili predviden
akumulator in v primeru, da glavni vir energije preneha delovati,
se mora energija iz akumulatorja avtomatično preklopiti na
električno razdelilno ploščo v sili in zagotavljati energijo
neprekinjeno tri ure električnim porabnikom iz prve, druge in
tretje alinee drugega odstavka točke 2.2.

Glavna električna razdelilna plošča in razdelilna plošča za
energijo v sili morata biti nameščeni kolikor je le mogoče
narazen, tako da nista istočasno izpostavljeni vodi ali ognju.

2.3. Električne razdelilne plošče morajo biti razumljivo označene
in varovalke periodično preizkušane.

2.4. Prostor za skladiščenje akumulatorskih baterij mora biti
ustrezno prezračevan.

2.5. Elektronske priprave za navigacijo morajo biti pogosto
preizkušane in dobro vzdrževane.

2.6. Vsa oprema, ki se uporablja za dviganje tovora, mora biti
preizkušana in periodično pregledana.

2.7. Vsi deli vlečnih in dvigalnih priprav ter podobne opreme
morajo biti vzdrževani v dobrem delovnem stanju, skladno z
namenom uporabe.

2.8. Hladilniki in sistemi komprimiranega zraka, ki so nameščeni
na ladji, morajo biti dobro vzdrževani in periodično pregledani.

2.9. Kuhinjski in drugi gospodinjski aparati, pri katerih se
uporablja plin propan-butan, se morajo uporabljati v dobro
prezračevanih prostorih, z ustreznimi varnostnimi ukrepi pa je
potrebno preprečiti nevarno zbiranje plina.

Jeklenke plina morajo biti razumljivo označene in skladiščene na
odprtem zavarovanem delu palube.

Vsi ventili, regulatorji tlaka in cevi od jeklenk do porabnikov,
morajo biti zaščiteni pred poškodbami.

            3. Radio postaje

Radio postaje morajo v normalnih okoliščinah omogočati zvezo z
najmanj eno od obalnih postaj ali postaj na kopnem.

          4. Poti in izhodi v sili

4.1. Poti in izhodi, ki so predvideni za poti in izhode v sili,
morajo biti ves čas brez ovir, lahko dostopni, voditi morajo
naravnost na odprto palubo ali v varen prostor in od tod do
rešilnega čolna, tako da je omogočena hitra in varna evakuacija
članov posadke iz njihovih delovnih ali bivalnih prostorov.

4.2. Poti in izhodi, ki so predvideni za izhod v sili, morajo
biti po številu, dimenzijah in razporeditvi prilagojeni številu
in velikosti prostorov na ladji, številu članov posadke ter
največjemu možnemu številu drugih oseb na ladji.

Zagotoviti je treba, da se izhodi, ki so predvideni za izhod v
sili in so običajno zaprti, v primeru nevarnosti zlahka odpirajo.

4.3. Vrata izhodov v sili in drugi izhodi v sili morajo biti
neprodušni in vodotesni.

Vrata izhodov v sili in drugi izhodi v sili morajo biti
zavarovani proti požaru.

4.4. Poti in izhodi, ki so predvideni za izhod v sili, morajo
biti označeni z znaki v skladu s pravilnikom o varnostnih znakih
(Uradni list RS, št. 89/99).

Znaki morajo biti trajni in nameščeni na primernih mestih.

4.5. Poti in izhodi v sili morajo imeti predvideno tudi
razsvetljavo v sili, ki mora biti primerne intenzitete, v primeru
njene okvare pa razsvetljavo z drugim virom energije (baterijske
svetilke).

      5. Naprave za odkrivanje in gašenje požara

5.1. Ladja mora biti opremljena z ustrezno opremo in kemičnimi
snovmi za gašenje požara ter z napravo za odkrivanje požara in
alarmnim sistemom. Pri tem je potrebno upoštevati velikost ladje,
namen uporabe, število članov posadke in največje možno število
drugih oseb na ladji, število delovnih in bivalnih prostorov,
strojnice in skladišč za ribe.

5.2. Oprema za gašenje požara mora biti shranjena v posebnih
prostorih, ustrezno vzdrževana in na voljo v vsakem trenutku.

Člani posadke morajo biti seznanjeni z mestom shranjevanja opreme
za gašenje, načinom uporabe in njenim delovanjem.

Pred vsako izplovitvijo ladje mora biti preverjeno, če se vsa
oprema za gašenje nahaja na predvidenih mestih.

5.3. Ročna oprema za gašenje požara mora biti enostavna za
uporabo, nameščena na lahko dostopnih mestih in označena v skladu
s pravilnikom o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99).

Znaki morajo biti trajni in nameščeni na primernih mestih.

5.4. Naprave za odkrivanje požara in alarmni sistemi morajo biti
dobro vzdrževani in periodično preizkušani.

5.5. Ladijska posadka mora periodično opravljati vaje za gašenje
požara.

      6. Ventilacija v zaprtih delovnih prostorih

V zaprtih delovnih prostorih je treba glede na vrsto in
zahtevnost dela zagotoviti dovolj svežega zraka.

Če se uporablja mehanski prezračevalni sistem, mora biti le-ta
ustrezno vzdrževan.

        7. Temperatura na delovnih mestih

7.1. Temperatura na delovnih mestih mora biti prilagojena vrsti
dela in fizičnim zahtevam delovnega mesta, na katerem delavec
opravlja določeno delo. Pri tem je treba upoštevati tudi
vremenske razmere v krajih, kjer se ladja nahaja.

7.2. V bivalnih prostorih, sanitarnih prostorih, jedilnih
prostorih, prostorih za prvo pomoč, mora biti temperatura
prilagojena namenu uporabe prostora.

   8. Naravna in umetna razsvetljava na delovnih mestih

8.1. Na delovnih mestih mora biti v čim večji možni meri
zagotovljena naravna svetloba. Zagotovljena mora biti tudi
dodatna umetna razsvetljava, ki je primerna za izvajanje delovnih
nalog, vendar ne sme ogrožati varnosti in zdravja delavcev na
ladji ali ogrožati drugih ladij.

8.2. Električne napeljave, svetilke za razsvetljavo delovnih
mest, stopnišč, lestev in prehodov, morajo biti nameščene tako,
da ne ogrožajo varnosti in zdravja delavcev in ne ovirajo ladje
pri vožnji.

8.3. Na delovnih mestih, kjer so delavci posebej izpostavljeni
nevarnostim zaradi pomanjkljive umetne razsvetljave, mora biti
zagotovljena dodatna razsvetljava v sili ustrezne intenzitete.

8.4. Razsvetljava v sili mora biti vzdrževana v dobrem delovnem
stanju in periodično preizkušana.

        9. Palube, podpalubja in nadpalubja

9.1. Talne površine na mestih, ki so namenjeni posadki, ne smejo
biti gladke in ne smejo drseti, biti morajo zavarovane s
posebnimi nedrsečimi materiali, da so delavci varovani pred
padci. Površine morajo biti v največji možni meri brez ovir.

9.2. Prostori, namenjeni za delavnice in pisarne morajo biti
zaščiteni proti hrupu, glede na vrsto nalog in fizičnih
aktivnosti.

9.3. Površine delovnih mest na palubi, v podpalubju in
nadpalubju, morajo biti takšne, da jih je možno čistiti v skladu
s predpisanimi higienskimi zahtevami.

            10. Ladijska vrata

10.1. Zagotoviti je treba, da se vsa vrata zlahka (brez posebne
opreme) odpirajo z obeh strani.

10.2. Vrata in še posebej drsna vrata morajo biti zavarovana, da
se ne odpirajo samodejno v slabem vremenu ali ob razburkanem
morju.

       11. Prometne poti in nevarna področja

11.1. Vse nevarne poti na ladji, to je zunanja stran ladijskega
trupa in mesta na nadpalubju ladje ter vse prometne poti, morajo
imeti varovalne, oprijemalne ali vrvne ograje ter druge naprave
za varovanje delavcev pri delu na krovu.

11.2. Kjer obstaja nevarnost padcev skozi odprtine na palubi ali
z ene palube na drugo, je treba namestiti varovalne ograje, kjer
je to le mogoče.

Varovalne ograje morajo biti visoke najmanj en meter.

11.3. Dostopi do naprav in napeljav nad palubo morajo biti
zavarovani z varnostnimi ograjami.

Varovalne ograje ali prenosne ograje morajo biti take višine, da
varujejo delavce pred padci.

11.4. Zaprte ograje ali druga sredstva, ki so namenjena za
varovanje delavcev pred padci, morajo biti vzdrževana v dobrem
stanju.

Zaprte ograje okoli ladijske palube morajo imeti odprtine za
hitro odtekanje vode s palube.

11.5. Zgornji del zapornice za vlečenje mrež na krmi ladje mora
imeti nameščena vrata ali drugo ustrezno varovalno napravo v
višini ograje okoli ladje ali druge ustrezne zaščite, ki varuje
delavce pred padcem z zapornice, po možnosti z napravo za
daljinsko odpiranje.

Vrata se smejo odpirati le, ko se ribiška mreža vrže ali vleče iz
morja.

          12. Stanje delovnih mest

12.1. Delovne površine morajo biti proste in brez ovir ter,
koliko je le mogoče, zaščitene pred morjem (morskimi valovi).
Zaščitene morajo biti za primere padcev delavcev na ladji ali v
morje.

Površine, namenjene ročnim opravilom, morajo biti dovolj
prostorne tako po tlorisu kot po višini.

12.2. Delovne priprave za ribolov, katerih krmiljenje poteka iz
ladijske strojnice, morajo biti nameščene na posebnem mestu,
protihrupno izolirane in dostopne brez vstopanja v strojnico.

Most za navigacijo (poveljniški most) mora biti postavljen na
takem mestu ladje, ki ustreza zahtevam iz prvega odstavka.

12.3. Priprave za krmiljenje vlečnih mrež morajo biti nameščene
na mestih, ki omogočajo neovirano krmiljenje.

Priprave za vlečenje mrež morajo imeti ustrezne varnostne naprave
za nujne situacije, vključno s sredstvi za izključitev v sili.

12.4. Delavec, ki krmili priprave za vlečenje mrež, mora imeti
dober pregled nad vlečeno mrežo in delavci, ki pri vlečenju
sodelujejo.

V primeru, da so priprave za vlečenje mrež nameščene na
navigacijskem mostu, mora imeti delavec, ki priprave krmili,
dober pregled (nadzor) nad delavci pri delu z mrežo, bodisi
neposredno ali pa z ustreznimi pripravami.

12.5. Zagotovljen mora biti tudi zanesljiv komunikacijski sistem
med navigacijskim mostom in palubo.

12.6. V primeru ribolova v nemirnem morju mora biti zagotovljena
straža na dobro preglednem mestu, ki opozarja ribiče pri lovu in
drugih opravilih na palubi na neposredne nevarnosti morskih
valov.

12.7. Za preprečevanje stika z golimi vrvmi in vlačilnimi vrvmi
ter s premičnimi deli opreme morajo biti nameščene posebne
zaščitne priprave.

12.8. Posebna kontrolna priprava mora biti nameščena za premične
delovne priprave v morju, še posebej na vlečnih mrežah, in sicer:

- priprava za zagotavljanje nepremičnosti deske, ki širi ustje
mreže,

- priprava, ki kontrolira nihanje skrajnega zadnjega dela vlečne
mreže, v katerega se zbirajo ribe.

           13. Bivalni prostori

13.1. Bivalni in pomožni prostori morajo biti ločeni od drugih
delov ladje in zaščiteni pred vetrom, morjem, vibracijami, hrupom
in neprijetnimi vonjavami ter zagotavljati možnost nemotenega
počitka.

Kjer oblika, namen in dimenzije ladje to dovoljujejo, morajo biti
bivalni prostori ločeni od ostalih prostorov, da so učinki
ladijskega vijaka ter dviganje in padanje premca ali krme ladje v
valovitem morju čim manjši.

Zaradi zdravju škodljivega cigaretnega dima, morajo biti določeni
ustrezni ukrepi, s katerimi se, kolikor je le mogoče, varuje
zdravje in počutje nekadilcev.

13.2. Bivalni prostori posadke morajo biti ustrezno prezračevani,
da se zagotovi stalen dotok svežega zraka, ter osvetljeni z:

- zadostno glavno razsvetljavo,

- regulirano glavno razsvetljavo v primerih, ko posadka počiva in

- lokalno razsvetljavo ob vsaki postelji.

13.3. Kuhinja in jedilnica, kjer obstajata, morata biti ustrezne
velikosti, dobro osvetljeni, prezračevani, z zagotovljeno
možnostjo enostavnega čiščenja.

Shramba za živila mora biti opremljena s hladilniki oziroma mora
biti zagotovljen drug način ohranjanja nizke temperature.

        14. Sanitarije in pomožni prostori

14.1. Ladja z bivalnimi prostori mora biti opremljena z ustrezno
opremljenimi in nameščenimi tuši s toplo in hladno tekočo vodo, z
umivalniki in stranišči, ki morajo biti ustrezno prezračevani.

14.2. Za vsakega delavca mora biti zagotovljen ločen prostor za
oblačila in delovne obleke.

             15. Prva pomoč

Za zagotavljanje medicinske oskrbe mora imeti ladja zdravila in
opremo za prvo pomoč, ki ustreza zahtevam pravilnika o minimalnih
varnostnih in zdravstvenih zahtevah za zagotavljanje medicinske
oskrbe posadke na ladjah.

       16. Glavne ladijske stopnice in mostiči

Ladja mora imeti glavne ladijske stopnice, mostiček ali drugo
podobno opremo za varen dostop z obale na ladjo in obratno in za
prehod z ene ladje na drugo.

              17. Hrup

Za zmanjšanje nivoja hrupa na delovnih mestih in v bivalnih
prostorih na ladji, je potrebno, ob hkratnem upoštevanju
velikosti ladje, izvesti vse predpisane tehnične ukrepe.

              PRILOGA II

       MINIMALNE ZAHTEVE ZA VARNOST IN ZDRAVJE
       PRI DELU NA OBSTOJEČIH RIBIŠKIH LADJAH

Obveznosti, določene v tej prilogi, je treba upoštevati v
tolikšni meri, kot to dopuščajo karakteristike strukture
obstoječih ribiških ladij, in ko to zahtevajo razmere na delovnem
mestu, delovne naloge, okoliščine ali nevarnosti na obstoječih
ladjah.

    1. Sposobnost ladje za plovbo in njena stabilnost

1.1. Ladja mora biti zgrajena in vzdrževana tako, da zagotavlja
varno plovbo in je ustrezno opremljena, v skladu z namenom
uporabe.

1.2. Podatki o stabilnosti ladje morajo biti čitljivi ter
dostopni vsem ribičem na ladji.

1.3. Ladja mora biti stabilna. Poveljnik ladje mora sprejeti vse
varnostne ukrepe o obremenitvah in postopkih, ki so potrebni za
vzdrževanje stabilnosti ladje. Navodila, ki se nanašajo na
stabilnost ladje, morajo biti natančno določena.

      2. Električne in mehanične delovne priprave

2.1. Električne priprave in napeljave morajo biti načrtovane,
izdelane in nameščene tako, da ne predstavljajo nobene nevarnosti
in da zagotavljajo:

- varnost ladje in posadke pred nevarnostjo električnega toka,

- pravilno delovanje vse opreme za vzdrževanje normalnih delovnih
in življenjskih razmer na ladji, brez zatekanja k uporabi
električnega napajanja v sili,

- delovanje električne opreme, ki je potrebna za zagotavljanje
varnosti v nujnih situacijah.

2.2. Na ladji morajo biti nameščene in dobro vzdrževane priprave
in napeljave za oskrbo z električno energijo v sili.

Razen na ladjah brez zaprtega nadpalubja, morajo biti te priprave
nameščene izven strojnice, v vseh primerih pa morajo biti
nameščene tako, da so zavarovane pred požarom, vodo ali drugimi
nevarnostmi za glavno električno napeljavo. Zagotavljati mora
najmanj triurno delovanje:

- notranjega komunikacijskega sistema, požarnih detektorjev in
signalov v sili,

- navigacijskih luči in luči v sili,

- radijske postaje in

- protipožarne črpalke v sili, če je nameščena.

V primeru, da je kot vir električne energije v sili predviden
akumulator in v primeru, da glavni vir energije preneha delovati,
se mora energija iz akumulatorja avtomatično preklopiti na
električno razdelilno ploščo v sili in zagotavljati energijo
neprekinjeno tri ure električnim porabnikom iz prve, druge in
tretje alinee drugega odstavka točke 2.2.

Glavna električna razdelilna plošča in razdelilna plošča za
energijo v sili morata biti nameščeni kolikor je le mogoče
narazen, tako da nista istočasno izpostavljeni vodi ali ognju.

2.3. Električne razdelilne plošče morajo biti razumljivo označene
in varovalke periodično preizkušane.

2.4. Prostor za skladiščenje akumulatorskih baterij mora biti
ustrezno prezračevan.

2.5. Elektronske priprave za navigacijo morajo biti pogosto
preizkušane in dobro vzdrževane.

2.6. Vsa oprema, ki se uporablja za dviganje tovora, mora biti
preizkušana in periodično pregledana.

2.7. Vsi deli vlečnih in dvigalnih priprav ter podobne opreme
morajo biti vzdrževani v dobrem delovnem stanju, skladno z
namenom uporabe.

2.8. Hladilniki in sistemi komprimiranega zraka, ki so nameščeni
na ladji, morajo biti dobro vzdrževani in periodično pregledani.

2.9. Kuhinjski in drugi gospodinjski aparati, pri katerih se
uporablja plin propan-butan, se morajo uporabljati v dobro
prezračevanih prostorih, z ustreznimi varnostnimi ukrepi pa je
potrebno preprečiti nevarno zbiranje plina.

Jeklenke plina morajo biti razumljivo označene in skladiščene na
odprtem zavarovanem delu palube.

Vsi ventili, regulatorji tlaka in cevi od jeklenk do porabnikov,
morajo biti zaščiteni pred poškodbami.

            3. Radio postaje

Radio postaje morajo v normalnih okoliščinah omogočati zvezo z
najmanj eno od obalnih postaj ali postaj na kopnem.

          4. Poti in izhodi v sili

4.1. Poti in izhodi, ki so predvideni za poti in izhode v sili,
morajo biti ves čas brez ovir, lahko dostopni, voditi morajo
naravnost na odprto palubo ali v varen prostor in od tod do
rešilnega čolna, tako da je omogočena hitra in varna evakuacija
članov posadke iz njihovih delovnih ali bivalnih prostorov.

4.2. Poti in izhodi, ki so predvideni za izhod v sili, morajo
biti po številu, dimenzijah in razporeditvi prilagojeni številu
in velikosti prostorov na ladji, številu članov posadke ter
največjemu možnemu številu drugih oseb na ladji.

Zagotoviti je treba, da se izhodi, ki so predvideni za izhod v
sili in so običajno zaprti, v primeru nevarnosti zlahka odpirajo.

4.3. Poti in izhodi, ki so predvideni za izhod v sili, morajo
biti označeni z znaki v skladu s pravilnikom o varnostnih znakih
(Uradni list RS, št. 89/99). Znaki morajo biti nameščeni na
primernih mestih in trajni.

4.4. Poti in izhodi v sili morajo imeti predvideno tudi
razsvetljavo v sili, ki mora biti primerne intenzitete, v primeru
njene okvare pa razsvetljavo z drugim virom energije (baterijske
svetilke).

      5. Naprave za odkrivanje in gašenje požara

5.1. Ladja mora biti opremljena z ustrezno opremo in kemičnimi
snovmi za gašenje požara ter z napravo za odkrivanje požara in
alarmnim sistemom. Pri tem je potrebno upoštevati velikost ladje,
namen uporabe, število članov posadke in največje možno število
drugih oseb na ladji, število delovnih in bivalnih prostorov,
strojnice in skladišč za ribe.

5.2. Oprema za gašenje požara mora biti shranjena v posebnih
prostorih, ustrezno vzdrževana in na voljo v vsakem trenutku.

Člani posadke morajo biti seznanjeni z mestom shranjevanja opreme
za gašenje, načinom uporabe in njenim delovanjem.

Pred vsako izplovitvijo ladje mora biti preverjeno, če se vsa
oprema za gašenje nahaja na predvidenih mestih.

5.3. Ročna oprema za gašenje požara mora biti enostavna za
uporabo, nameščena na lahko dostopnih mestih in označena v skladu
s pravilnikom o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99).

Znaki morajo biti trajni in nameščeni na primernih mestih.

5.4. Naprave za odkrivanje požara in alarmni sistemi morajo biti
dobro vzdrževani in periodično preizkušani.

5.5. Ladijska posadka mora periodično opravljati vaje za gašenje
požara.

      6. Ventilacija v zaprtih delovnih prostorih

V zaprtih delovnih prostorih je treba glede na vrsto in
zahtevnost dela zagotoviti dovolj svežega zraka.

Če se uporablja mehanski prezračevalni sistem, mora biti le-ta
ustrezno vzdrževan.

        7. Temperatura na delovnih mestih

7.1. Temperatura na delovnih mestih mora biti prilagojena vrsti
dela in fizičnim zahtevam delovnega mesta, na katerem delavec
opravlja določeno delo. Pri tem je treba upoštevati tudi
vremenske razmere v krajih, kjer se ladja nahaja.

7.2. V bivalnih prostorih, sanitarnih prostorih, jedilnih
prostorih, prostorih za prvo pomoč, mora biti temperatura
prilagojena namenu uporabe prostora.

   8. Naravna in umetna razsvetljava na delovnih mestih

8.1. Na delovnih mestih mora biti v čim večji možni meri
zagotovljena naravna svetloba. Zagotovljena mora biti tudi
dodatna umetna razsvetljava, ki je primerna za izvajanje delovnih
nalog, vendar ne sme ogrožati varnosti in zdravja delavcev na
ladji ali ogrožati drugih ladij.

8.2. Električne napeljave, svetilke za razsvetljavo delovnih
mest, stopnišč, lestev in prehodov, morajo biti nameščene tako,
da ne ogrožajo varnosti in zdravja delavcev in ne ovirajo ladje
pri vožnji.

8.3. Na delovnih mestih, kjer so delavci posebej izpostavljeni
nevarnostim zaradi pomanjkljive umetne razsvetljave, mora biti
zagotovljena dodatna razsvetljava v sili ustrezne intenzitete.

8.4. Razsvetljava v sili mora biti vzdrževana v dobrem delovnem
stanju in periodično preizkušana.

        9. Palube, podpalubja in nadpalubja

9.1. Talne površine na mestih, ki so namenjeni posadki, ne smejo
biti gladke in ne smejo drseti, biti morajo zavarovane s
posebnimi nedrsečimi materiali, da so delavci varovani pred
padci. Površine morajo biti v največji možni meri brez ovir.

9.2. Prostori, namenjeni za delavnice in pisarne, morajo biti,
kolikor je to mogoče, zaščiteni proti hrupu, glede na vrsto nalog
in fizičnih aktivnosti.

9.3. Površine delovnih mest na palubi, v podpalubju in
nadpalubju, morajo biti takšne, da jih je možno čistiti v skladu
s predpisanimi higienskimi zahtevami.

            10. Ladijska vrata

10.1. Zagotoviti je treba, da se vsa vrata zlahka (brez posebne
opreme) odpirajo z obeh strani.

10.2. Vrata in še posebej drsna vrata morajo biti zavarovana, da
se ne odpirajo samodejno v slabem vremenu ali ob razburkanem
morju.

       11. Prometne poti in nevarna področja

11.1. Vse nevarne poti na ladji, to je zunanja stran ladijskega
trupa in mesta na nadpalubju ladje ter vse prometne poti, morajo
imeti varovalne, oprijemalne ali vrvne ograje ter druge naprave
za varovanje delavcev pri delu na krovu.

11.2. Kjer obstaja nevarnost padcev skozi odprtine na palubi ali
z ene palube na drugo, je treba namestiti varovalne ograje, kjer
je to le mogoče.

11.3. Dostopi do naprav in napeljav nad palubo morajo biti
zavarovani z varnostnimi ograjami.

Varovalne ograje ali prenosne ograje morajo biti take višine, da
varujejo delavce pred padci.

11.4. Zaprte ograje ali druga sredstva, ki so namenjena za
varovanje delavcev pred padci, morajo biti vzdrževana v dobrem
stanju.

Zaprte ograje okoli ladijske palube morajo imeti odprtine za
hitro odtekanje vode s palube.

11.5. Zgornji del zapornice za vlečenje mrež na krmi ladje mora
imeti nameščena vrata ali drugo ustrezno varovalno napravo v
višini ograje okoli ladje ali druge ustrezne zaščite, ki varuje
delavce pred padcem z zapornice.

Vrata se smejo odpirati le, ko se ribiška mreža vrže ali vleče iz
morja.

          12. Stanje delovnih mest

12.1. Delovne površine morajo biti proste in brez ovir ter,
kolikor je le mogoče, zaščitene pred morjem (morskimi valovi).
Zaščitene morajo biti za primere padcev delavcev na ladji ali v
morje.

Površine, namenjene ročnim opravilom, morajo biti dovolj
prostorne tako po tlorisu kot po višini.

12.2. Delovne priprave za ribolov, katerih krmiljenje poteka iz
ladijske strojnice, morajo biti nameščene na posebnem mestu,
protihrupno izolirane in dostopne brez prehoda skozi strojnico.

Most za navigacijo (poveljniški most) mora biti postavljen na
takem mestu ladje, ki ustreza zahtevam iz prvega odstavka.

12.3. Priprave za krmiljenje vlečnih mrež morajo biti nameščene
na mestih, ki omogočajo neovirano krmiljenje.

Priprave za vlečenje mrež morajo imeti ustrezne varnostne naprave
za nujne situacije, vključno s sredstvi za izključitev v sili.

12.4. Delavec, ki krmili priprave za vlečenje mrež, mora imeti
dober pregled nad vlečeno mrežo in delavci, ki pri vlečenju
sodelujejo.

V primeru, da so priprave za vlečenje mrež nameščene na
navigacijskem mostu, mora imeti delavec, ki priprave krmili,
dober pregled (nadzor) nad delavci pri delu z mrežo, bodisi
neposredno ali pa z ustreznimi pripravami.

12.5. Zagotovljen mora biti tudi zanesljiv komunikacijski sistem
med navigacijskim mostom in palubo.

12.6. V primeru ribolova v nemirnem morju mora biti zagotovljena
straža na dobro preglednem mestu, ki opozarja ribiče pri lovu in
drugih opravilih na palubi na neposredne nevarnosti morskih
valov.

12.7. Za preprečevanje stika z golimi vrvmi in vlačilnimi vrvmi
ter s premičnimi deli opreme morajo biti nameščene posebne
zaščitne priprave.

12.8. Posebna kontrolna priprava mora biti nameščena za premične
delovne priprave v morju, še posebej na vlečnih mrežah, in sicer:

- priprava za zagotavljanje nepremičnosti deske, ki širi ustje
mreže,

- priprava, ki kontrolira nihanje skrajnega zadnjega dela vlečne
mreže, v katerega se zbirajo ribe.

           13. Bivalni prostori

13.1. Bivalni prostori za posadko, kjer obstajajo, morajo biti
takšni, da so v njih čim manjši hrup, vibracije, učinki
ladijskega vijaka ter dviganje in padanje premca ali krme ladje,
in čim manjše širjenje neprijetnih vonjav od drugih delov ladje.

V bivalnih prostorih mora biti nameščena ustrezna razsvetljava.

13.2. Kuhinja in jedilnica, kjer obstajata, morata biti ustrezne
velikosti, dobro osvetljeni, prezračevani, z zagotovljeno
možnostjo enostavnega čiščenja.

Shramba za živila mora biti opremljena s hladilniki oziroma mora
biti zagotovljen drug način ohranjanja nizke temperature.

        14. Sanitarije in pomožni prostori

Ladja z bivalnimi prostori mora biti opremljena z WC, umivalniki
in, če je to le mogoče, s tušem, ki morajo biti ustrezno
prezračevani.

             15. Prva pomoč

Za zagotavljanje medicinske oskrbe mora imeti ladja zdravila in
opremo za prvo pomoč, ki ustreza zahtevam pravilnika o minimalnih
varnostnih in zdravstvenih zahtevah za zagotavljanje medicinske
oskrbe posadke na ladjah.

       16. Glavne ladijske stopnice in mostiči

Ladja mora imeti glavne ladijske stopnice, mostiček ali drugo
podobno opremo za varen dostop z obale na ladjo in obratno in za
prehod z ene ladje na drugo.

              PRILOGA III

       MINIMALNE ZAHTEVE ZA VARNOST IN ZDRAVJE
       RIBIČEV V ZVEZI Z OPREMOZA REŠEVANJE IN
              PREŽIVETJE

              NA MORJU

Obveznosti, določene v tej prilogi, je treba upoštevati, ko to
zahtevajo razmere na delovnem mestu, delovne naloge, okoliščine
ali nevarnosti na ladjah.

1. Ladja mora biti opremljena z ustrezno opremo za reševanje in
preživetje na morju, vključno z ustreznimi sredstvi za reševanje
delavcev iz vode, z radijsko postajo za klic v sili, še posebej z
radijskim signalom za pozicijo čolna v sili z vodotesnim
samosprožilnim mehanizmom, pri tem pa je potrebno upoštevati
število oseb na krovu in področje, kjer se izvaja ribolov ali
plovba.

2. Oprema za reševanje in preživetje mora biti po seznamu
nameščena na določenih mestih, redno vzdrževana in vedno
pripravljena za takojšnjo uporabo.

Reševalno opremo morajo člani posadke pregledati, preden ladja
izplove iz luke, kakor tudi med vožnjo.

Med vožnjo mora biti oprema v predpisanih rokih pregledana skupaj
z opremo za gašenje požara.

3. Opremo za reševanje in preživetje morajo pregledati tudi
organi pristojne inšpekcije za varnost plovbe.

4. Posadki ladje je potrebno zagotoviti usposabljanje in navodila
za reševanje v sili.

5. Če je ladja daljša od 45 metrov in če ima pet ali več članov
posadke, morajo biti za vsakega člana posadke na posebnem
kartončku izpisana navodila o njegovih obveznostih in nalogah v
primeru nevarnosti v sili. Navodila morajo biti nameščena v
bližini postelje vsakega člana posadke.

6. Vaja za reševanje in preživetje mora biti v skladu z navodili
opravljena vsak mesec v luki ali na morju.

Vajo je potrebno ponavljati, dokler posadka ni v celoti
usposobljena za ukrepanje v sili in uporabo opreme za reševanje
in preživetje.

Posadka mora biti usposobljena za delo s prenosno radijsko
postajo.

              PRILOGA IV

     MINIMALNI UKREPI ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
        V ZVEZI Z OSEBNO VAROVALNO OPREMO

Obveznosti, določene v tej prilogi, je treba upoštevati, ko to
zahtevajo razmere na delovnem mestu, delovne naloge, okoliščine
ali nevarnosti na ladjah.

1. V primerih, ko nevarnosti za varnost in zdravje delavcev ni
možno v zadostni meri preprečiti s tehničnimi zaščitnimi ukrepi,
je treba delavcem zagotoviti ustrezno osebno varovalno opremo.

2. Osebna varovalna oprema v obliki oblačil (delovne obleke,
dežni jopiči, hlače, pokrivala in rokavice) mora biti svetlejše
barve in dobro vidna.


AAA Zlata odličnost