Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001

Kazalo

3147. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-B), stran 6035.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 5. julija 2001.
Št. 001-22-84/01
Ljubljana, dne 13. julija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-B)
1. člen
V zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97) se v 16. členu v prvem odstavku besedilo “etike in družbe“ nadomesti z besedilom “državljanske vzgoje in etike“.
2. člen
V 28. členu se v drugem odstavku besedilo “etike in družbe“ nadomesti z besedilom “državljanske vzgoje in etike“.
3. člen
V 35. členu se v prvem odstavku doda stavek, ki se glasi:
“V šolah na narodno mešanih območjih se lahko tedenska obveznost učencev po obveznem programu v vseh obdobjih poveča za največ dve uri tedensko.“
4. člen
V 38. členu se v četrtem odstavku besedilo “lahko pa“ nadomesti z besedilom “izjemoma pa lahko“.
Doda se enajsti odstavek, ki se glasi:
“V šolah na narodno mešanih območjih lahko v prvem in drugem obdobju poučujejo slovenski jezik, italijanski jezik in madžarski jezik, ki se jih učenci učijo kot drugi jezik, tudi učitelji predmetnega pouka.“
5. člen
V 42. členu se v prvem odstavku za besedilom “prehajanje med nivoji“ doda besedilo “ter tedenska obveznost učencev, povečana za največ dve uri tedensko“.
6. člen
V 48. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan“.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
7. člen
V 61. členu se v prvem odstavku beseda “učencev“ nadomesti z besedo “učenca“.
8. člen
V 64. členu se v prvem odstavku črta beseda “obvezno“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ob koncu prvega in drugega obdobja je preverjanje znanja iz prvega odstavka za učence prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja pa je za vse učence obvezno.“
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Ob koncu tretjega obdobja šola po standardiziranem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika ali drugega obveznega predmeta (v nadaljnjem besedilu: zaključno preverjanje znanja).“
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Tuj jezik oziroma drug obvezni predmet izbere učenec.“
V sedmem odstavku se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
“– ob koncu tretjega obdobja iz slovenskega ali italijanskega oziroma madžarskega jezika, matematike in tujega jezika oziroma drugega obveznega predmeta.“
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
9. člen
V 69. členu se v dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, za besedo “učenci“ doda besedilo, ki se glasi: “v tretjem obdobju“.
Drugi odstavek postane prvi odstavek.
V tretjem odstavku se beseda “prejšnjega“ nadomesti z besedo “prvega“.
10. člen
V 73. členu se v tretjem odstavku za besedo “če“ črta dvopičje, v prvi alinei tega odstavka pa se na začetku črta pomišljaj, na koncu pa beseda “ali“ in se postavi pika.
Druga alinea tretjega odstavka se črta.
11. člen
V 75. členu se v drugem odstavku za besedo “znanja“ postavi vejica in doda besedilo, ki se glasi: “ter učenci s posebnimi potrebami, ki uspešno zaključijo osnovnošolsko izobraževanje in se ne vključijo v nadaljnje izobraževanje“.
12. člen
V 95. členu se v drugem odstavku v prvi alinei za besedilom “ime in priimek“ doda besedilo “ter EMŠO“.
V devetem odstavku se v prvi alinei za besedilom “ime in priimek“ doda besedilo “ter EMŠO“.
Doda se deseti odstavek, ki se glasi:
“Evidenca učencev, ki opravljajo zaključno preverjanje znanja, vsebuje:
– ime in priimek učenca in spol, datum, kraj ter državo rojstva,
– osnovno šolo, na kateri učenec opravlja zaključno preverjanje znanja, in oddelek razreda,
– šolsko leto, v katerem učenec opravlja zaključno preverjanje znanja,
– seznam predmetov, iz katerih učenec opravlja zaključno preverjanje znanja,
– ocene, dosežene na zaključnem preverjanju znanja.
Evidenco iz tega odstavka vodi Državni izpitni center.“
13. člen
V 97. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda besedilo “ter Državnemu izpitnemu centru za izvajanje zaključnega preverjanja znanja.“
14. člen
V 103. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“V program iz prvega odstavka se lahko vključijo učitelji in vzgojitelji predšolskih otrok, ki v skladu s 146. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) oziroma 56. členom zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) lahko opravljajo delo učitelja v prvem razredu osnovne šole oziroma vzgojitelja v vrtcu.“
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
15. člen
V 105. členu se v drugem odstavku za letnico “2001/2002“ doda besedilo “ter 2002/2003“.
V četrtem odstavku se letnica “2002/2003 nadomesti z letnico “2003/2004“.
16. člen
V 106. členu se v prvem odstavku za letnico “2001“ doda besedilo “ter 2002“.
17. člen
V 107. členu se v prvem odstavku za letnico “2001/2002“ doda besedilo “ter 2002/2003“.
V drugem odstavku se letnica “2002/2003“ nadomesti z letnico “2003/2004“.
18. člen
V 108. členu se v prvem odstavku letnica “1996/1997“ nadomesti z letnico “1997/1998“.
V drugem odstavku se letnica “1997/1998“ nadomesti z letnico “1998/1999“.
19. člen
V 111. členu se letnica “2002/2003“ nadomesti z letnico “2003/2004“.
20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-02/90-1/19
Ljubljana, dne 5. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost