Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2001 z dne 9. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2001 z dne 9. 7. 2001

Kazalo

3019. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za razvrščanje blaga v carinsko tarifo, stran 5808.

Na podlagi 3. člena Mednarodne konvencije o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga, sestavljena v Bruslju 14. junija 1983 in Protokola o spremembi in dopolnitvi Konvencije o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga, sestavljen v Bruslju 24. junija 1986 (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 6/87), 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja ministrica za gospodarstvo
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila za razvrščanje blaga v carinsko tarifo
1. člen
V navodilu za razvrščanje blaga v carinsko tarifo (Uradni list RS, št. 77/99) se naslov spremeni tako, da se glasi: “NAVODILA ZA UVRŠČANJE BLAGA V KOMBINIRANO NOMENKLATURO”.
2. člen
V 1. členu se beseda “razvrščanja” nadomesti z besedo “uvrščanja” ter besedilo “nomenklaturo carinske tarife” nadomesti z besedama “kombinirano nomenklaturo”.
3. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V prilogi 1 k temu navodilu, ki je njegov sestavni del, so določena pravila za uvrščanje blaga v nomenklaturo harmoniziranega poimenovanja in šifrskih oznak blaga (v nadaljnjem besedilu: harmoniziran sistem ali HS) ter temeljna pravila za uporabo harmonizirane nomenklature.
4. člen
V 3. členu se beseda “razvrščanje” nadomesti z besedo “uvrščanje” ter črtata besedi “carinske tarife”.
5. člen
V prilogi 1 se:
1. v naslovu priloge črtata besedi “carinske tarife”;
2. v podnaslovu priloge črtajo besede “nomenklature carinske tarife”;
3. pri tarifni številki 01.06:
· v točki (1) besedi “morski prašički” nadomestita z besedo “delfini”,
· v točki (4) za besedo “slone” postavi vejica in doda beseda “medvede”, beseda “reptilije” pa nadomesti z besedo “reptile”,
· v točki (9) beseda “ne” nadomesti z besedilom “v transportnih kletkah”;
4. pri tarifni številki 15.14 v drugem odstavku pod (A) beseda “eručne” nadomesti z besedo “eruka” ter za besedo “kislin” doda besedilo, ki se glasi: “in so zato primerna za prehrano”;
5. pri tarifni številki 16.01 v točki (c) četrtega odstavka za besedo “podobno” doda besedilo, ki se glasi: “(npr. kovinski ovoji – konzerve)”;
6. pri tarifni številki 25.18 besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
“Ta tar. številka vključuje: surov dolomit, kalciniran (žgan) dolomit in sintran dolomit. Kalciniran dolomit se žge v temperaturnem intervalu 700 °–1000 °C, pri tem se pretvori v magnezijev – MgO in kalcijev oksid – CaO ob sproščanju ogljikovega dioksida – CO2. Sintran dolomit se dobi s segrevanjem v temperaturnem intervalu 1700 °–1900 °C pri tem pride do sintranja materiala. Ta tar. številka vključuje tudi rezan, žagan ali sekan dolomit v grobe oblike blokov, kock, kvadrov, palic (ki kot taki še niso primerni za takojšnjo uporabo).
Ta tar. številka vključuje tudi mešanice (ramming mix), ki se uporabljajo kot keramični material (npr. za oblaganje peči). Te mešanice so običajno v obliki praškov ali zrn in so v glavnem sestavljene iz sintranega dolomita (mešanica magnezijevega in kalcijevega oksida). Odvisno od namena uporabe in pri kateri temperaturi bo mešanica uporabljena, se dodajo različna ne hidravlična veziva (npr. katran, smole).
Ta tar. številka ne vključuje:
(a) drobljenega dolomita za betonske agregate, za nasipanje cest ali železniških prog (tar. št. 25.17)
(b) v ognju odporne preparate na osnovi dolomita z dodanimi hidravličnimi vezivi (npr. cementi, apno), ki vsebuje ali ne vsebuje glino (tar. št. 38.16).”
7. pri tarifni številki 25.23 besedilo točke (c) petega odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi: mešanice cementov in polnil iz tar. številke 32.14,”;
8. pri tarifni številki 29.29 za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Iz te tar. številke so izključene mešanice oligomerov, npr. mešanica oligomerov difenil-metan – diizocianata-MDI (tar. št. 38.24).”;
9. v X. Pododdelku 29. poglavja točka (j) drugega odstavka dela C spremeni tako, da se glasi: ”Fenazin (tar. št. 29.33);
10. pri tarifni številki 29.30 v točki (1) dela C beseda “Metioinin” nadomesti z besedo “Metionin”;
11. pri tarifni številki 29.32:
· v točki (2) pod (A) besedilo “2-Furfuraldehid” nadomesti z besedilom “2-Furaldehid”,
· v točki (o) tretjega odstavka pod (B) beseda “Fenoftalein” nadomesti z besedo “Fenolftalein”;
12. v 29. poglavju za “Seznamom mamil in psihotropnih substanc, urejen po abecednem vrstnem redu” dodajo “Strukturne formule določenih kemikalij opisanih v komentarskih pojasnilih k 29. poglavju”, ki so v prilogi k temu navodilu in so njegov sestavni del;
13. pri tarifni številki 30.04:
· za trinajstim odstavkom doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
“Ta tarifna številka vključuje tudi odmerke v obliki sistemov za transdermalno doziranje (uživanje zdravila skozi kožo), ki so običajno pripravljena v obliki samolepilnih trakov (običajno pravokotne ali okrogle oblike) in, ki se nalepijo na kožo bolnika. Aktivna snov se nahaja v rezervoarju, zaprtem s porozno membrano na strani, ki pride v stik s telesom bolnika. Aktivna snov, ki se sprošča iz rezervoarja, s pomočjo pasivnega molekulskega razprševanja prehaja skozi kožo in tako neposredno preide v krvni tok. Ti sistemi se ne smejo zamenjati z medicinskimi lepljivimi trakovi iz tar. številke 30.05.”,
· dosedanji štirinajsti odstavek postane petnajsti odstavek;
14. pri tarifni številki 30.05:
· v šestem odstavku za točko (a) doda nova točka (b), ki se glasi:
“zdravila, pripravljena v obliki sistemov za transdermalno doziranje (tar. št. 30.04),”,
· dosedanji točki (b) in (c) postaneta točki (c) in (d);
15. pri tarifni številki 39.18 v prvem odstavku za besedo “tal” doda besedilo, ki se glasi: “ali obrobljenje talnih oblog”;
16. pri tarifni številki 39.24:
· spremeni poimenovanje tarifne številke tako, da se glasi: “NAMIZNI PRIBOR, KUHINJSKI PRIBOR IN DRUGI GOSPODINJSKI PROIZVODI IN TOALETNI IZDELKI, IZ PLASTIČNIH MAS”,
· spremeni poimenovanje tarifne podštevilke 3924.10 tako, da se glasi: “Namizni in kuhinjski pribor”;
17. v 62. poglavju se v osmem odstavku Splošnih določil beseda “Številki” nadomesti z besedo “izdelki”;
18. v poimenovanju tarifne številke 62.10 se za številko “56.03” postavi vejica in doda številka “59.03”;
19. pri tarifni številki 73.14 v točki (a) tretjega odstavka dela (B) črta beseda “ne”;
20. pri tarifni številki 73.18 besedilo osmega odstavka dela (A) spremeni tako, da se glasi:
“V to številko spadajo samorezni (Parkerjevi) vijaki. Ti lesni vijaki so podobni lesnim vijakom po tem, da imajo tudi oni glavo z zarezo in rezni navoj po celi dolžini debla ter po tem, da so zašiljeni ali konični na koncu. Zaradi tega si lahko sami naredijo prehod v tanke kovinske pločevine, marmor, skriljavec, plastične mase itd.”;
21. pri tarifni številki 82.07:
· v devetem odstavku:
– besedilo točke (6) spremeni tako, da se glasi: “Orodja za razširjanje odprtin s povrtanjem, grezenjem, s posnemanjem (z ravnimi helikoidalnimi ali navzkrižnimi zobmi).”;
– v točki (7) beseda “valjanje” nadomesti z besedo “rezkanje”;
– v točki (8) besedilo “vrtenje (obračanje)” nadomesti z besedo “struženje”;
· v točki (g) enajstega odstavka za besedo “ročaji” dodata besedi “in držala”;
22. pri tarifni številki 85.44 v desetem odstavku za besedama “izdelani iz” dodata besedi “večjega števila”, besedilo zadnjih dveh stavkov pa se spremeni tako, da se glasi:
“V osnovi so narejeni iz 100% čistega staljenega kvarca (SiO2) izvlečenega v zelo tanka vlakna. Posamezna optična vlakna, tudi oplaščena so izključena iz te tarifne številke (90.01).”;
23. pri tarifni številki 90.20 besedilo tretjega odstavka pod (II) spremeni tako, da se glasi:
“(Rezervni filterni vložki (običajno opremljeni z navojem in tesnilom), kadar se pojavljajo ločeno,se prav tako uvrščajo v to tarifno številko (tar. št. 90.20).)”;
24. pri tarifni številki 96.01 v šestem odstavku besedilo točke (I) spremeni tako, da se glasi:
”Slonovina. V nomenklaturi štejejo za “slonovino”: okli slona, povodnega konja, mroža, kita samoroga in divjega prašiča, rogovi nosoroga in zobje vseh živali (glej opombo št. 3 k 5. poglavju).”;
25. pri tarifni številki 96.05 za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Iz te tarifne številke so izključeni tudi kompleti, ki jih letalske družbe razdeljujejo potnikom na letalih (med poletom ali na cilju, če njihova prtljaga še ni dosegljiva), ki sestoje iz tkanih torbic, v katerih so predmeti vrst, kot so našteti v točkah od (1) do (3) zgoraj, iz kozmetičnih, parfumerijskih ali toaletnih proizvodov, brisač iz celulozne vate, pa tudi iz tekstilnih proizvodov, kot so: spalne srajce (pižame),T-srajce, hlače, kratke hlače itd. Taki kompleti se uvrščajo v ustrezne svoje tarifne številke posameznega izdelka v kompletu.”
6. člen
V prilogi 2 se:
1. pri vseh devetmestnih tarifnih podštevilkah v celotnem besedilu črta deveta številka;
2. pri tarifni podštevilki 0106 00 90:
· v prvem odstavku za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
“vse druge vrste živih živali, razen rib in rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev (3. poglavje) ter kultur mikroorganizmov (tar. številka 3002);
· dosedanja 3. točka postane drugi odstavek”;
3. besedilo splošnih določil 2. poglavja spremeni tako, da se glasi:
1. Meso in drobovina, primerna za človeško prehrano, se uvrščata v to poglavje, tudi če sta pripravljena npr. z namenom proizvodnje hrane za živali – hišne ljubljenčke.
2. V smislu tega poglavja imata izraza “meso” in “drobovina” pomen, kot je opisan v komentarju HS k temu poglavju.
3. Navodila v primeru različnih stanj, v katerih utegneta nastopati meso in drobovina iz tega poglavja, so podana v splošnih določilih komentarja HS k temu poglavju. Poudariti je treba, da se globoko zamrznjeno meso in delno ali popolnoma odmrznjeno meso uvrščata na enak način kot zmrznjeno meso. Prav tako izraz “zamrznjeno” ne zajema samo mesa, ki je bilo zamrznjeno pod pogojem, da je njegova dejanska in trajna konzervacija bistveno odvisna od takšnega načina zamrzovanja.
4. V komentarju HS k temu poglavju so podana tudi navodila glede razlikovanja med mesom in drobovino iz tega poglavja. Vendar pa to poglavje zajema surovo, zmleto ali drobno sesekljano, vendar ne naprej pripravljeno meso in drobovino, zavito v plastične materiale (tudi v obliki klobas) izključno zaradi lažjega rokovanja in transporta.
5. Pri razlikovanju med kosi s kostmi in kosi mesa brez njih, hrustanec in kite ne štejejo za kosti.”;
4. pri tarifni številki 0203 za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Prašičje meso, za katero avstralske oblasti potrjujejo, da gre za meso avstralskih divjih prašičev, ne šteje za meso domačih prašičev.”;
5. pri tarifni podštevilki 0207 13 40:
· doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Glej dodatno opombo KN št. 4, točka a) k temu poglavju!”;
· dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek;
6. pri tarifni številki 0210 za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Izrazi “sušeni ali prekajeni” in nasoljeni ali v “slanici” so opredeljeni v dodatnih opombah KN v 2E in 7 k temu poglavju.”;
7. pri tarifnih podštevilkah 0201 11 11 in 0210 11 19:
· tarifna podštevilka “0201 11 11” spremeni in se glasi “0210 11 11”;
· v odstavku črtajo zadnji trije stavki;
8. za tarifno podštevilko 0210 90 10 s pripadajočim besedilom se doda nova tarifna podštevilka, ki se glasi:
“0210 90 21  Severnih jelenov
        Glej tudi opombe k tar. podštevilki 0208 90 40!”;
9. v splošnih določilih 3. poglavja besedilo točke 3, podtočka c. spremeni tako, da se glasi:
“ribe, samo vložene v olje ali kis, dalje pripravljene ali ne (tar. št. 1604)”;
10. pred tarifno podštevilko 0302 61 90 doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa se nadomesti z besedo “do”;
11. poimenovanje tarifne podštevilke 0302 70 00 spremeni tako, da se glasi:
“Jetra, ikre in ribje mleko”;
12. tarifna podštevlka “0306 11 00” spremeni tako, da se glasi: “030611 10”;
13. črta tarifna podštevilka “0404 90”, pripadajoče besedilo ostane nespremenjeno;
14. za poimenovanjem tarifne številke 04.06 doda odstavek, ki se glasi:
“Za sire in skuto v smislu te tar. številke ne štejejo proizvodi, ki jim je bila mlečna maščoba delno ali v celoti odvzeta in nadomeščena z drugimi, npr. z rastlinskimi maščobami (tar. številka 1901 ali 2106).”;
15. pri tarifnih podštevilkah 0406 10 20 in 0406 10 80:
· črta prvi odstavek;
· dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek;
16. pri tarifni podštevilki 0604 99 90 črta drugi odstavek;
17. pri tarifnih podštevilkah 0711 20 10 in 0711 20 90 besedilo “2005 70 00”
nadomesti z besedilom, ki se glasi: “2005 70 10 ali 2005 70 90”;
18. pred tarifno podštevilko 0713 10 črta beseda “od”, beseda “do” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo “in”;
19. za poimenovanjem tarifne številke 0714 doda nov odstavek, ki se glasi:
“Izraz “peleti” je opredeljen v opombah HS št. 1 k II. Oddelku.”;
20. tarifna podštevilka “0714 10 99” spremeni tako, da se glasi: “0714 10 90”;
21. pri tarifni podštevilki 0802 90 85 besedilo odstavka spremeni tako, da se glasi:
“V to tar. podštevilko se uvršča tudi limbov orešek (sadež drevesa Pinus cembra), v storžih ali posamezno.”;
22. pri tarifni podštevilki 0805 20 50 črta tretji odstavek;
23. pri tarifnih podštevilkah 0810 40 10 in 0810 40 30 besedilo pripadajočih odstavkov vsakokrat spremeni tako, da se glasi: “So rdeče ali rožnate.”;
24. pri tarifni podštevilki 1209 91 90 doda nov odstavek, ki se glasi:
“Glej tudi opombe k tar. podštevilki 1207 99 99.”;
25. črta besedilo:    “od 1211 90 10    Drugo
             do 1211 90 95
                       Te tar. podštevilke zajemajo vrste
                       rastlin, naštete v opombah HS k tar.
                       številki 1211, razen tistih, ki se
                       uvrščajo v tar. podštevilki 1211 10 00
                       in 1211 20 00.”;
26. pri tarifni podštevilki 1404 10 00 besedilo odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Te snovi so opisane v Komentarju HS k tar. številki 1404, drugi odstavek, točka (A).”;
27. pri tarifni številki 15.04 v odstavku beseda “Glej” nadomesti z besedilom, ki se glasi: “Glede maščobnih frakcij in maščobnih olj glej”;
28. pri tarifnih podštevilkah od 1602 31 11 do 1602 39 80 črta drugi odstavek;
29. pri tarifnih podštevilkah 1604 14 16 in 1604 19 31 doda poimenovanje podštevilk, ki vsakokrat glasi: “Fileti, znani pod imenom “vlečeni fileti”;
30. pri tarifni podštevilki 1604 20 05 doda njeno poimenovanje, ki se glasi:
“Pripravljeni surimi”;
31. pri tarifni podštevilki 1905 90 30:
· doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Izraz “kruh” zajema proizvode najrazličnejših velikosti, tudi npr. kruhke.”;
· dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek;
32. pri tarifni številki 2004 besedilo odstavka nadomesti z novim prvim in drugim odstavkom, ki se glasita:
“Glej opombo HS št. 3 k temu poglavju.
Ta tar. št. Ne zajema proizvodov iz izdelkov iz. tar. številke 0714, ki ne štejejo za zelenjavo (tar. podštevilke 2001 90 40, 2006 00 95 ali 2008 99 91).”;
33. pri tarifni številki 2005 besedilo odstavka nadomesti z novim prvim, drugim in tretjim odstavkom, ki se glasijo:
“Komentar k tar. številki 2004 se uporablja mutatis mutandis tudi za to tar. številko.
Glede razlikovanja med proizvodi iz te tar. številke in začimbnih sokov glej dodano opombo KN št. 1 k 21. poglavju.
Ta tar. številka zajema proizvode iz posušenih listov testa iz moke stročnic, soli, začimb, olja, sredstev za vzhajanje in majhnih količin žitnih ali riževe moke.”;
34. pred tarifno podštevilko “2007 10 10” doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo “do”;
35. pri tarifni številki 2008 za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Glede razlikovanja med proizvodi iz te tar. številke in začimbnih sokov glej dodatno opombo št. 1 k 21. poglavju.”;
36. pred tarifno podštevilko 2008 19 11 doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo “do”;
37. besedilo “2009 60 51 in 2009 60 71” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“2009 60 71”;
38. besedilo prvega odstavka splošnih določil k 22. poglavju spremeni tako, da se glasi:
Kjerkoli se v tem poglavju razlikuje med pijačami v posodah prostornine manj kot dva litra in pijačami v posodah prostornine več kot dva litra, se upošteva prostornina tekočine v posodah in ne prostornina posod.;
39. črta tarifna podštevilka “2202 90” s pripadajočim besedilom;
40. pri tarifni številki 2208 črta četrti odstavek;
41. črta tarifna podštevilka “2208 30” s pripadajočim besedilom;
42. pred tarifno podštevilko 2208 60 11 doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo “do”;
43. pri tarifni podštevilki 2208 90 71 na koncu odstavka postavi “pika” in doda besedilo, ki se glasi:
“V to tar. številko se uvršča tudi Calvados.”;
44. pri tarifnih podštevilkah 2303 10 11 in 2303 10 19:
· črta drugi odstavek;
· dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek;
· dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, spremeni in se glasi:
“Vanjo spadajo tudi proizvodi, v katerih delež škroba ne presega po masi
28%, preračunano na suho snov in pod pogojem, da vsebnost maščob v njih,
merjena v suhi snovi ne presega 4,5 mas.%.”;
· dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, spremeni in se glasi:
“Proizvodi, v katerih je škroba več, se praviloma uvrščajo v tar. številko 2302 ali 2309 (odvisno od primera). To velja tudi za proizvode, ki vsebujejo proizvode iz koruze in niso proizvedeni po postopku mokrega mletja (ostanki sejanja koruznih zrn, zdrobljena koruzna zrna, ostanki iz proizvodnje olja iz koruznih kalčkov po postopku suhega mletja itd.).”;
· dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek;
45. pri tarifnih podštevilkah od 2303 20 11 do 2303 20 90 drugi odstavek spremeni in se glasi:
“Te tar. podštevilke zajemajo tudi delno ali popolnoma desaharizirano sladkorno peso.”;
46. pri tarifni podštevilki 2306 70 00:
· prvi odstavek spremeni in se glasi:
“Za ostanke iz proizvodnje olja iz koruznih kalčkov štejejo samo tisti, ki izvirajo iz obdelave koruznih kalčkov (s topili ali s stiskanjem). Izhodiščna snov za proizvodnjo olja iz koruznih kalčkov je pridobljena z mokrim ali suhim mletjem. Ostanki morajo izpolnjevati pogoje iz dodatne opombe št. 2 k temu poglavju.”;
· drugi odstavek spremeni in se glasi:
“Proizvodi, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se uvrščajo po njihovih lastnostih v 11. poglavje ali v tar. številko 2302 ali 2309.”;
· črta tretji odstavek;
47. pri tarifni podštevilki 2501 00 51 v drugem odstavku črta besedilo “2501 00 91
ali”;
48. pri tarifni podštevilki 2523 90 30:
· v prvem odstavku za besedama “naravnega pozolana” doda besedilo “ali letečega pepela”;
· za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“”Leteči pepel” je fin in lahek prah, ki nastaja pri zgorevanju ogljenega prahu. Je sive do rjave barve.”;
49. za naslovom 27. poglavja doda besedilo, ki se glasi:
“Če ni drugače določeno, pomeni izraz “metoda ASTM” metode ASTM, (American Society for Testing and Materials -Ameriško združenje za testiranje in materiale), ki so bile objavljene v standardnih definicijah in specifikacijah naftnih proizvodov in maziv leta 1976.”;
50. pred tarifno podštevilko 2707 50 10 črta beseda “od”, beseda “do” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo “in”;
51. nad naslovom “Metoda določanja vsebnosti aromatičnih sestavin v proizvodih s končno destilacijsko točko, višjo od 315 °C” doda besedilo, ki se glasi: “DODATEK A”;
52. nad naslovom “Metoda določanja kristalizacijske točke fenola, kreozolov in naftalina” doda besedilo, ki se glasi: “DODATEK B”;
53. pred tarifno podštevilko “2811 19 10” doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo “do”;
54. za četrtim odstavkom splošnih določil k 29. poglavju doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Zlit sistem je sistem, v katerem sta najmanj dva obroča, od katerih ima samo eden skupno vez in samo dva skupna atoma.”;
55. pred tarifno podštevilko 2914 61 00 doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo “do”;
56. črta tarifna podštevilka “2919 00 11” s pripadajočim besedilom;
57. tarifna podštevilka “2919 00 19” spremeni tako, da se glasi: “2919 00 10”;
58. tarifna podštevilka “2919 00 91” spremeni tako, da se glasi: “2919 00 90”;
59. pri tarifni podštevilki 2921 42 90 besedilo odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Glej komentar HS k tar. podštevilkam od 2921 42 do 2921 49.”;
60. pri tarifni podštevilki 2921 43 90 besedilo odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Glej komentar HS k tar. podštevilkam od 2921 42 do 2921 49.”;
61. pri tarifni podštevilki 2921 44 00 besedilo odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Glej komentar HS k tar. podštevilkam od 2921 42 do 2921 49.”;
62. pri tarifni podštevilki 2921 45 00 črta odstavek;
63. pri tarifni podštevilki 2921 49 10 besedilo odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Glej komentar HS k tar. podštevilkam od 2921 42 do 2921 49.”;
64. črta tarifna številka “2922” s pripadajočim besedilom do vključno tarifne podštevilke “2922 49 70”;
65. za tarifno številko 2933 in njenim poimenovanjem doda besedilo, ki se glasi:
“2933 11 10 in     Fenazon (antipirin) in njegovi derivati
2933 11 90
            Glej komentar HS k tar. podštevilkam 2933 11, 2933 21 in 
            2933 51.
2933 21 10       Hidatoin in njegovi derivati
            Glej komentar HS k tar. podštevilkam 2933 11, 2933 21 in 
            2933 51.
2933 51 20 in     Malonilna sečnina (barbiturna kislina) in njeni derivati;
2933 51 90       njene soli
            Glej komentar HS k tar. podštevilkam 2933 11, 2933 21 in
            2933 51.”;
66. pri tarifni številki 2937 doda nov odstavek, ki se glasi:
“Ta tarifna številka zajema proizvode, ki ustrezajo pogojem prvih štirih točk komentarja HS k tar. številki 2937.”;
67. pri tarifni podštevilki “2937 10 10”, ki se spremeni tako, da se glasi “2937 10 00”:
· spremeni njeno poimenovanje tako, da se glasi: “
Gonadotropini in podobni hormoni ter njihovi derivati”;
· v drugi alinei odstavka za besedo “luteinostimuli” pika nadomesti s podpičjem;
· za drugo alineo dodajo nova tretja, četrta in peta alinea, ki se glasijo:
– kortikotrofin (INN) (ACTH) (Adrenocorticotrophic Hormone);
adrenokortokotrofin;
– rastni hormon (GH, STH -Somatotrophic Hormone, Somatrophin);
– tirotrofin (INN) (tireotropni hormon, TSH – Throid-Stimulating Hormone).”;
68. črta tarifna podštevilka “2937 10 90” s pripadajočim besedilom;
69. pri tarifnih podštevilkah od 2937 21 00 do 2937 29 90 drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Glej tudi komentar HS k tar. številki 2937 – “Seznam steroidov, ki se uporabljajo predvsem zaradi njihove hormonske funkcije”.”;
70. za tarifnima podštevilkama od 2937 21 00 do 2937 29 90 s pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“2937 22 00      Halogenski in halogenirani derivati adrenokortikalnih
            hormonov
            Glede izraza “adrenokortikalni hormoni” glej dodatno opombo
            št. 1 k temu poglavju.
            Glej tudi komentar HS k tar. podštevilki 2937 22.”;
71. za tarifno podštevilko 2939 69 00 s pripadajočim besedilom se doda naslov, ki se glasi: “XIII. DRUGE ORGANSKE SPOJINE”;
72. pri tarifnih podštevilkah “od 2941 20 10 do 2941 20 90”, ki se spremenita in glasita od 2941 10 10 do 2941 10 90:
· doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
Glej komentar HS k tar. podštevilki 2941 10.”;
· dosedanji odstavek, ki postane drugi odstavek, spremeni in se glasi:
“Primeri penicilinov so naslednji: benzilpenicilin natrij (fenacetilpenin natrij), amilpenicilin natrij (n-carboksiheksenilpenin natrij), biosintetični penicilini in penicilini, kot staprokain penicilin in benzatin dipenicilin.;
73. tarifna podštevilka “2941 20 10” spremeni tako, da se glasi: 2941 20 30;
74. v splošnih določilih k 30. poglavju doda besedilo, ki se glasi:
Poimenovanja nekega proizvoda kot zdravila v drugih predpisih, glede razvrstitve v kombinirani nomenklaturi, niso relevantna za uvrščanje v to poglavje.;
75. tarifna podštevilka “3103 10 00” nadomesti z besedilom, ki se glasi: 3103 10 10 in 3103 10 90;
76. črta tarifna številka “3214” do vključno tarifne podštevilke “3214 90” in pripadajoče besedilo;
77. črta tarifna podštevilka “3305 10” s poimenovanjem;
78. pri tarifnih podštevilkah 3806 10 10 in 3806 10 10 črtata prvi in drugi odstavek;
79. črta tarifna podštevilka “3824 90 95” s pripadajočim besedilom;
80. na začetku 39. poglavja doda besedilo, ki se glasi:
“Dodatna opomba št. 6
Izraz “raztopine” v teh opombah in v opombi št. 4 k 32. poglavju ne zajema koloidnih raztopin.”;
81. za tarifno podštevilko “3901 20 00”, ki se spremeni in glasi “3901 20 10”, doda beseda “in” ter tarifna podštevilka “3901 20 90”;
82. za tarifno podštevilko “3901 90 00”, ki se spremeni in glasi “3901 90 10”, doda beseda “in” ter tarifna podštevilka “3901 90 90”;
83. tarifna podštevilka “3904 69 00” spremeni tako, da se glasi: “3904 69 90”;
84. tarifna podštevilka “3911 90 10” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“3911 90 11 in 3911 90 19”;
85. tarifna podštevilka “3912 39 90” spremeni tako, da se glasi: “3912 39 80”;
86. tarifna podštevilka “3192 90 90” spremeni tako, da se glasi: “3912 90 80”;
87. pred tarifno podštevilko 3916 90 11 doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo “do”;
88. črta tarifna podštevilka “3916 20” s poimenovanjem;
89. tarifna podštevilka “3919 10 59” spremeni tako, da se glasi:
“3919 10 69”;
90. črta tarifna podštevilka “3920 51” s poimenovanjem;
91. črta tarifna podštevilka “3291 11” s poimenovanjem;
92. črta tarifna podštevilka “3921 90 49” s poimenovanjem;
93. črta tarifna številka “4010” do vključno tarifne podštevilke “4010 24 00” in pripadajoče besedilo ter risba;
94. pred tarifno podštevilko 4016 99 88 se doda besedilo, ki se glasi: “4016 99 82 in”;
95. za tarifnima podštevilkama 4104 10 95 in 4104 10 99 ter pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“4104 10 95      Boks
            ”Boks” je s kromom ali (velikokrat) s kombiniranim postopkom
            obdelano telečje usnje, ki je na koncu barvano in polirano in
            se uporablja za proizvodnjo oglavov ali nekaterih
            torbičarskih izdelkov (ročne torbice, aktovke itd.). To usnje
            je zelo mehko.”;
96. pri tarifni številki 4202:
· dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Glede izraza “zunanja stran” glej dodatno opombo št. 1 k temu poglavju.
Ta tar. številka zajema prevleke za loparje, ki v celoti prekrivajo lopar in tudi takšne z ročajem ali naramnico.”;
· dosedanji odstavek postane tretji odstavek;
97. za tarifnima podštevilkama 4202 11 10 in 4202 11 90 ter pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“4202 12 11 in     Iz umetnih folij
4202 12 19
            V smislu teh dveh tar. podštevilk velja naslednje: Če zunanji
            material sestoji iz večplastne tkanine, za katero lahko že s
            prostim očesom ugotovimo, da gre za zunanjo stran umetne
            folije (npr. tkanine iz prediv v povezavi z umetno folijo),
            potem uvrstitev v ti dve tar. podštevilki ne pride v poštev,
            če je bila folija izdelana pred izdelavo večplastne tkanine
            ali, če je nastala s prevlekanjem neke tkanine (npr. tkanine
            iz prediv) z umetno snovjo. Pogoj za takšno ugotovitev je, da
            je s prostim očesom opazna zunanja stran po izgledu enaka
            nanešeni predpripravljeni foliji iz umetne snovi.
4202 22 10       Iz umetnih folij
            Glej opombo k tar. podštevilkama 4202 12 11 in 42011 12 19.”;
98. za tarifnima podštevilkama 4202 31 00 in 4202 39 00 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“4202 32 10      Iz umetnih folij
            Glej opombo k tar. podštevilkama 4202 12 11 in 4202 12 19.
od 4202 92 10     Iz umetnih folij
do 4202 92 19
            Glej opombo k tar. podštevilkama 4202 12 11 in 4202 12 19.”;
99. za tarifno podštevilko 4204 00 90 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“4206         Izdelki iz črev (razen iz sviloprejk), prepariranih podkožic,
            mehurjev ali kit
4206 10 00       Katgut (kirurška nit za šivanje)
            Glej Komentar HS k tar. številki 4206, točka 1.
4206 90 00       Katgut (kirurška nit za šivanje)
            Glej Komentar HS k tar. številki 4206, točki 2 in 3.”;
100. besedilo “od 4403 31 00 do 4403 35 90” spremeni tako, da se glasi:
“od 4403 41 00 do 4403 49 90”;
101. tarifna podštevilka “4403 34 10” spremeni tako, da se glasi: “4403 49 20”;
102. tarifna podštevilka “4403 10 30” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“od 4407 10 31 do 4407 10 38”;
103. za tarifnima podštevilkama “od 440 721 10 do 4407 23 99”, ki se spremenita in glasita “od 4407 24 10 do 4407 29 99” ter pripadajočim besedilom, doda besedilo, ki se glasi:
“4408         Furnirski listi ali listi za vezan les (spojeni ali ne) in
            drug vzdolžno žagan les, rezan ali luščen, skobljan ali ne,
            topo ali zobato spojen, debeline do vključno 6 mm
od 440 31 11      Iz tropskega lesa iz opombe k tar. podštevilkam tega poglavja
do 4408 39 99
            Glede imen posameznih vrst tropskega lesa glej tudi opombe k
            tar. podštevilkam v splošnih določilih k 44. poglavju. Glej
            tudi aneks h komentarju HS k 44. poglavju”;
104. tarifna podštevilka “4409 10 11” spremeni tako, da se glasi: “4409 10 10”;
105. za tarifno številko 44.12 in njenim poimenovanjem doda besedilo, ki se glasi:
“Na vezanih ploščah iz lesa iglavcev je velikokrat opaziti
            površinske napake (npr. grče), ki jih pri proizvodnji
            popravijo z materiali, kot so npr. lesni vstavki, polnila iz
            umetnih mas itd..
            Te snovi ne štejejo za dodatke drugih materialov in vezani
            plošči ne dajejo značaja proizvodov iz drugih tar. številk.
            Vezana plošča iz te tar. številke sme biti samo zglajena in
            ne obrušena in dalje obdelana. Izraz “nebrušena” vključuje
            “kontaktno brušenje”, saj kontaktno brušenje prispeva samo k
            popravi, odstranjevanju ali zapolnjevanju nepravilnosti.
            Glej tudi komentar HS k tar. podštevilkam 4412 13, 4412 14 in
            4412 19.
4412 22 91       Vezane plošče in druge večplastne lesene plošče
            Glede pomena izrazov “blok deske, laminirane deske in deske z
            letvami” glej komentar HS k tar. podštevilki 4412, prvi
            odstavek pod (3), prvi pododstavek.
4412 29 20       Vezane plošče in druge večplastne lesene plošče
            Glede pomena izrazov “blok deske, laminirane deske in deske z
            letvami” glej komentar HS k tar. podštevilki 4412, prvi
            odstavek pod (3), prvi pododstavek.”;
106. tarifna podštevilka “4412 22 91” spremeni tako, da se glasi: “4412 92 912”;
107. tarifna podštevilka “4415 20 10” spremeni tako, da se glasi:“4415 20 20”;
108. tarifna podštevilka “4418 20 10” spremeni tako, da se glasi: “4418 20 20”;
109. pri tarifni podštevilki 4421 90 99 črta 5. točka;
110. tarifna podštevilka “4503 10 00” spremeni tako, da se glasi: “4503 10 10”;
111. pri tarifni številki 47.04 črta besedilo drugega odstavka;
112. za tarifno podštevilko “4805 50 00”, ki se spremeni in glasi “4805 40 00” ter njenim poimenovanjem doda besedilo, ki se glasi:
“Glej opombe k tar. podštevilki 4805 40.
4805 50 00       Klobučni papir in klobučni karton”;
113. črta tarifna podštevilka “4805 60 80” s pripadajočim besedilom;
114. črtata tarifni podštevilki “4805 70 11 in 4805 70 19” s pripadajočim besedilom;
115. za tarifno podštevilko 4808 20 00 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“4808 30 00      Drugo
            Glej Komentar HS k tar. številki 4808 pod (2), (3) in (4).”;
116. črta tarifna podštevilka “4821 10” s pripadajočim besedilom;
117. pred tarifno podštevilko 4823 90 90 doda besedilo, ki se glasi: “4823 90 50 in”;
118. za tarifno podštevilko 4911 10 10 doda besedilo, ki se glasi: “in 4911 10 90”;
119. tarifni podštevilki “5106 20 110 in 5106 20 91” ter pripadajoče besedilo nadomestita z besedilom, ki se glasi:
“5106 20 11      Nebeljena
            Opombe komentarja k tar. podštevilki 5106 10 10 se
            uporabljajo mutatis mutandis tudi za to tar. podštevilko.
5106 20 91       Nebeljena
            Opombe komentarja k tar. podštevilki 5106 10 10 se
            uporabljajo mutatis mutandis tudi za to tar. podštevilko.”;
120. črta tarifna številka “5407” in besedilo do tarifne številke 5408;
121. črta tarifna podštevilka “5907 00” in besedilo do tarifne številke 5911;
122. tarifna podštevilka “6002 10 10” ter pripadajoče besedilo nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“6002 10 10 in     Širine do vključno 30 cm in ki vsebuje 5 mas.% ali
6002 10 90       več elastomerne preje ali gumijastih niti
            Glede definicije pojma “elastomerna preja” glej opombo
            KN št. 1 (a) k tar. podštevilkam k temu oddelku.
6002 30 10 in     Širine do vključno 30 cm in ki vsebuje 5 mas.% ali več
6002 30 90       elastomerne preje ali gumijastih niti
            Glede definicije pojma “elastomerna preja” glej opombo
            KN št. 1 (a) k tar. podštevilkam k temu oddelku.”;
123. pred tarifno podštevilko “6402 12 00”, ki se spremeni in glasi “6402 12 10” doda
beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko pa se nadomesti z besedo “do”;
124. tarifna podštevilka “6402 12 00” in njeno poimenovanje nadomestita z besedilom, ki se glasi:
“od 6402 12 10     Smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in čevlji za
do 64 02 12 90     smučanje na deski
            Ta tar. podštevilka zajema čevlje in obutev, ki se
            uporabljajo za vse vrste smučanja.”;
125. za tarifno podštevilko 6802 29 00 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“6802 91 10      Poliran alabaster, okrašen ali kako drugače dodelan, vendar
            ne klesan
            Komentar k tar. podštevilki 6802 93 10 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
6802 92 10       Poliran, okrašen ali kako drugače obdelan, vendar ne klesan“;
126. tarifna podštevilka “6807 10 11” spremeni tako, da se glasi: “6807 11 10”;
127. pri tarifni številki 6810 črta četrti odstavek;
128. za tarifno številko 6908 in njenim poimenovanjem doda besedilo, ki se glasi:
“6908 10 10      Iz navadne keramike
            Glej opombe komentarja k tar. podštevilki 6912 00 10”;
129. tarifna podštevilka “6908 90 1” spremeni tako, da se glasi: “6908 90 11”;
130. za tarifno številko 7019 in njenim poimenovanjem doda nov odstavek, ki se glasi:
“Steklena vlakna, ki se uvrščajo v to tar. podštevilko, so izdelana iz tekstilnega stekla, t.j. iz steklenih proizvodov, katerih filamenti so med seboj vzporedni. Obstajata dve vrsti tekstilnega stekla:
– kontinualno stekleno vlakno, ki sestoji iz velikega števila kontinualno vzporednih filamentov s premerom običajno med 5 in 15 m. Te filamente združuje v prejo (kontinualna “roving” preja) povezujoči element, ki je običajno plastična masa. Izgled takšnih trakov je podoben izgledu svilene preje;
– vlakna steklene surove volne, ki sestoji iz številnih filamentov različnih dolžin, ki dajejo mehko prejo, podobno lasem.”;
131. pri tarifni podštevilki 7019 11 00 besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Glej opombe Komentarja HS k tar. podštevilki 7019 11.”;
132. pri tarifni podštevilki 7019 12 00 v besedilu odstavka številka “7019 11 00” nadomesti s številko “7019 12”;
133. za tarifno podštevilko 7019 19 90 in njenim poimenovanjem:
· doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Glej opombe Komentarja HS k tar. podštevilki 7019 19.”;
· dosedanji odstavek postane drugi odstavek;
134. črta tarifna podštevilka “7019 40 00” s pripadajočim besedilom;
135. črta tarifna podštevilka “70119 59 90” s pripadajočim besedilom;
136. za tarifno podštevilko 7102 10 00 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“7102 21 00 in     Industrijski diamanti
7102 29 00
            Glej opombe Komentarja HS k tar. podštevilkama 7102 21 in
            7102 29.
7102 21 00       Neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani
            Glej opombe Komentarja HS k tar. podštevilkama 7102 21 in
            7102 29, tretji odstavek.
            Tesanje je postopek oblikovanja surovega diamanta, pri
            katerem se mu daje želene mere in v katerem se ga obdeluje z
            drugimi diamanti.
7102 31 00 in     Industrijski diamanti
7102 39 00
            Glej opombe Komentarja HS k tar. podštevilkama 7102 31 in
            7102 39.
7102 31 00       Neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani
            Glej opombe Komentarja HS k tar. podštevilkama 7102 31 in
            7102 39, tretji odstavek.”;
137. v poimenovanju tarifne podštevilke 7103 10 00 v poimenovanju beseda “tesani” nadomesti z besedama “grobo oblikovani”;
138. pred tarifno podštevilko 7210 30 10 črta beseda “od”, beseda “do” za tarifno podštevilko pa nadomesti z besedo “in”;
139. za tarifno podštevilko 7216 69 00 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“od 7216 91 10     Hladno oblikovani ali hladno dodelani iz plosko valjanih
do 7216 91 90     izdelkov
            Komentar k tar. podštevilki 7215 90 90 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za te tar. podštevilke.”;
140. za tarifno podštevilko 7216 91 10 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“7216 99 90      Drugi
            Komentar k tar. podštevilki 7215 90 90 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za te tar. podštevilke.”;
141. tarifna podštevilka “7226 11” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“7226 11 10 in 7226 11 90”;
142. tarifna podštevilka “7227 90 50” in pripadajoče besedilo nadomestita z besedilom, ki se glasi:
“7227 90 95      Druga
            Ta tarifna podštevilka zajema predvsem varilno žico, razen
            tiste iz tar. številke 8311.”;
143. tarifna podštevilka “7228 40” in pripadajoče besedilo nadomestita z besedilom, ki se glasi:
“7228         Palice, kotni profili in drugi profili iz legiranih jekel;
            votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel
7228 40 10 in     Druge palice, samo kovane
7278 40 90
            Glede razlike med kovanimi in valjanimi proizvodi glej
            Splošne opombe k temu poglavju pod (A)”;
144. tarifna podštevilka “8202 30 00” spremeni tako, da se glasi: “8202 31 00”;
145. črta tarifna podštevilka “8202 39 00” s pripadajočim besedilom;
146. pred tarifno podštevilko 8207 13 00 doda beseda “od” ter za tarifno številko besedilo “do 8207 19 90”;
147. za tarifno podštevilko 8207 40 10 črta besedilo “in 8207 40 19”;
148. tarifna podštevilka “8215 10 80” in pipadajoče besedilo nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“8215 10 30      Iz nerjavnega jekla
            Nerjavno jeklo je opredeljeno v opombi 1e) k temu poglavju
            KN.
8215 10 80       Drugo
            Komentar k tar. podštevilki 8215 10 20 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8215 20 10       Iz nerjavnega jekla
            Nerjavno jeklo je opredeljeno v opombi 1e) k temu poglavju
            KN.
8215 91 00       Prevlečeno s plemenito kovino
            Komentar k tar. podštevilki 8215 10 20 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.”;
149. tarifna podštevilka “8215 91 00” in pripadajoče besedilo nadomestita z besedilom, ki se glasi:
“8215 99 10      Iz nerjavnega jekla
            Nerjavno jeklo je opredeljeno v opombi 1e) k temu poglavju
            KN.”;
150. za tarifnima podštevilkama od 8407 21 10 do 8407 29 80 ter pripadadočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“8408         Batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo
            (dieselski ali poldieselski motorji)
od 8408 10 11     Pogonski motorji za plovila
do 8408 10 99
            Glej opombe k tar. podštevilkam od 8407 21 10 do 8407 29
            80.”;
151. za tarifno številko 84.14 ter pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“8414 10 80      Druge
            Ta tar. podštevilka zajema npr. vakuumske črpalke s
            tekočinskim tokokrogom in membranske vakuumske črpalke.”;
152. črta tarifna podštevilka “8421 39” s pripadajočim besedilom;
153. črta tarifna podštevilka “8421 99” s pripadajočim besedilom;
154. tarifna podštevilka “8422 90 00” spremeni tako, da glasi: “8422 90 10”;
155. besedilo “8424 30 10 in 8424 30 90 Stroji za brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizganje v snopu” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“8424 30 10      S pogonom na stisnjeni zrak”;
156. črta besedilo “od 8224 81 10 do”;
157. besedilo “8456 10 00 Z laserjem, drugim svetlobnim ali fotonskim snopom” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“8456 10 90      Drugi”;
158. pri tarifni podštevilki 8456 91 00:
· spremeni poimenovanje tarifne podštevilke tako, da se glasi:
Aparati za suho jedkanje polprevodnikov;
· za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Glej komentar HS k tar. podštevilki 8456 91.”;
159. tarifna podštevilka “8460 29 29” spremeni tako, da se glasi: “8460 29 19”;
160. tarifna podštevilka “8461 30 00” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“8461 30 10 in 8461 30 90”;
161. za tarifno podštevilko 8469 11 00 doda besedilo, ki se glasi: “in 8469 12 00”;
162. pri tarifni podštevilki 8470 10 00 v drugem odstavku:
· črta točka a);
· v dosedanji točki b), ki postane točka a) se beseda “in” nadomesti z besedo “ali”;
· dosedanja točka c) postane točka b);
· črta dosedanja točka d);
163. za tarifno podštevilko 8471 60 90 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“8471 70 51      Optične, vključno z magnetno-optičnimi
            Ta tar. podštevilka zajema vizualne pokazalne enote
            (displeje), ki lahko služijo samo kot izhodne enote
            avtomatskih strojev za obdelavo podatkov.”;
164. tarifna podštevilka “8472 90 90” spremeni tako, da se glasi: “8472 90 80”;
165. tarifna podštevilka “8473 10 10” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“8473 10 11 in 8473 10 19”;
166. tarifna podštevilka “8473 30 00” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“8473 30 10 in 8473 30 90”;
167. pred tarifno podštevilko 8473 40 doda besedilo, ki se glasi:
“8473 30 10      Elektronski deli
Glej opombe k tar. podštevilkama 8473 10 10 in 8473 10 19.;
8473 40 11 in     Elektronski deli
8473 40 19
Glej opombe k tar. podštevilkama 8473 10 10 in 8473 10 19.”;
168. besedilo “84.73 40 Deli in pribor strojev iz tar. številke 8472” nadomesti z besedilom, ki se glasi: “8473 40 90”;
169. pred tarifno številko 8477 doda besedilo, ki se glasi:
“8473 50 10      Elektronski deli
            Glej opombe k tar. podštevilkama 8473 10 10 in 8473 10 19.”;
170. pri tarifni številki 85.04 črtajo točke 8, 9, 10 in 11 prvega odstavka ter drugi, tretji in četrti odstavek;
171. pred tarifno številko 85.05 doda besedilo, ki se glasi:
“8504 90 05      Elektronski sklopi strojev iz tar. podštevilke 8504 50 30
            Glede izraza “elektronski sklopi” glej opombe k tar.
            podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19.
8504 90 91       Elektronski sklopi strojev iz tar. podštevilk 8504 40 30 in
8504 40 35
            Glede izraza “elektronski sklopi” glej opombe k tar.
            podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19.”;
172. tarifna podštevilka 8506 50 10 spremeni tako, da se glasi: “8506 60 10”;
173. tarifna podštevilka 8516 10 90 spremeni tako, da se glasi: “8516 10 90”;
174. pred tarifno podštevilko 8516 80 99 doda besedilo, ki se glasi: “8516 80 91 in”;
175. pri tarifni podštevilki 8517 10 00, ki se spremeni in glasi “8517 19 90”:
· spremeni poimenovanje tarifne podštevilke tako, da se glasi:
“Drugi”;
· črta drugi odstavek;
176. tarifna podštevilka 8517 50 00 spremeni tako, da se glasi: “8517 50 10”;
177. za tarifno podštevilko 8517 80 90 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki
se glasi:
“8517 90 11      Elektronski sklopi
            Glede izraza “elektronski sklopi” glej opombe k tar.
            podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19.
8517 90 82       Elektronski sklopi
            Glede izraza “elektronski sklopi” glej opombe k tar.
            podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19.”;
178. tarifna podštevilka “8519 91 10” ter njeno poimenovanje spremenita tako, da se glasita:
“8519 92 00      Kasetni, žepne velikosti”;
179. tarifni podštevilki “od 8521 10 30 do 8521 10 80” ter pripadajoče besedilo nadomestijo z besedilom, ki se glasi:
“8520 32 30      Žepne velikosti
            Glej opombe k tar. podštevilki 8519 92 00.
8520 33 30       Žepne velikosti
            Glej opombe k tar. podštevilki 8519 92 00.”;
180. tarifna podštevilka “522 90 50” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“8522 90 51 in 8522 90 59”;
181. črta tarifna podštevilka “8524 91 10” ter pripadajoče besedilo;
182. pred tarifno podštevilko 8525 10 10 doda beseda “od”, beseda “in” za tarifno podštevilko nadomesti z besedo “do”, tarifna podštevilka 8525 10 90 pa spremeni in se glasi “8525 10 80”;
183. pred tarifno podštevilko 8525 30 10 črta beseda “od”, beseda “do” za tarifno podštevilko nadomesti z besedo “in”, tarifna podštevilka 8525 30 99 pa spremeni in se glasi “8525 30 90”;
184. pred tarifno številko 85.27 doda besedilo, ki se glasi:
“8525 40 99      Drugo
            Ta tar. podštevilka zajema kombinacije video kamer in naprav
            za slikovno in tonsko snemanje ali prenos (t.i. kamkoderji),
            ki lahko snemajo sliko in tudi televizijski program. Posnete
            slike lahko reproducirajo preko zunanjega televizijskega
            sprejemnika.
            Vendar pa se t.i. kamkoderji, ki lahko snemajo samo z video
            kamero posnete slike in jih reproducirajo preko zunanjega
            televizijskega sprejemnika, uvrščajo v tar. podštevilke od
            8525 20 10 do 8525 20 99.”;
185. za tarifno številko 85.27 ter pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“8527 12 10 in     Kasetni, žepne velikosti
8527 12 90
            Komentar k tar. podštevilkam od 8527 31 11 do 8527 39 99 se
            uporablja mutatis mutandis tudi za to tar. podštevilko.”;
186. besedilo “od 8527 21 10 do 8527 29 00 ” spremeni tako, da se glasi:
“8527 12 10 in 8527 12 90”;
187. tarifna podštevilka “8527 31 10” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“od 8527 31 11 do 8527 31 19”;
188. pred tarifno podštevilko 8527 39 10 doda besedilo, ki se glasi:
“od 8527 31 91     Drugi
do 8527 31 98
            V to tar. podštevilko se uvrščajo tudi zvočniki za stereo
            naprave (HiFi sisteme), ki predstavljajo njihove sestavne
            dele in so skupaj z njimi zapakirani.”;
189. tarifni podštevilki “8528 12 in 8528 13” nadomestita z besedilom, ki se glasi:
“od 8528 12 14 do 8528 12 18”;
190. črtata tarifni podštevilki “od 8528 21 do 8528 22” ter pripadajoče besedilo;
191. črta beseda “od” pred tarifno podštevilko 8528 12 81, beseda “do” pa nadomesti z besedo “in”;
192. tarifna podštevilka “8528 12 90” nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“od 8528 12 90 do 8528 12 95”;
193. pred tarifno podštevilko 8528 20 20 doda besedilo, ki se glasi:
“8528 12 90      Elektronski sklopi za vgradnjo v stroje za avtomatsko
            obdelavo podatkov
            Glede izraza “elektronski sklopi” glej opombe k tar.
            podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19.
8528 13 00       Črno-beli ali drugi enobarvni
            Glede video iskalnikov iz te tar. podštevilke glej opombe k
            tar. podštevilkam od 8528 12 90 do 8528 12 95.
od 8528 21 14     Barvni video monitorji
do 8528 21 90
            Glej opombe komentarja HS k tar. številki 8528, drugi
            odstavek, točka (6)”;
            Te podštevilke ne zajemajo sistemov za video nadzor z zaprtim
            krogotokom v obliki sestavov, pripravljenih v pakiranjih za
            prodajo na drobno, ki sestojijo iz kamere, stikalne plošče z
            raznimi gumbi, enega ali več video monitorjev, medsebojno
            povezanih z napravo za vzajemno krmiljenje in iz koaksialnega
            kabla, ki povezuje naštete elemente (tar. podštevilka
            8517 19 10).”;
194. pri tarifni podštevilki 8528 20 20 v prvem odstavku besedilo “8528 10 61 in
8528 10 69” nadomesti z besedilom, ki se glasi: “8528 21 14 do 8528 21 90”;
195. črta tarifna podštevilka “od 8528 20 71 do 8528 20 79” ter pripadajoče besedilo;
196. črta tarifna podštevilka “8528 21 90” ter pripadajoče besedilo;
197. pri tarifni podštevilki “8531 90 00”, ki se spremeni in glasi “8531 90 80”:
· poimenovanje tarifne podštevilke spremeni in se glasi:
“Drugi”;
· v prvem odstavku črta besedilo “ročne deaktivatorje protitatvinskih obeskov in”;
198. pri tarifni podštevilki 8537 10 99 v drugem odstavku črta 3. točka;
199. pri tarifni podštevilki 8538 90 10 besedilo odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Glede izraza “elektronski sklopi” glej opombe k tar. podštevilkama 8437 10 11 in 8437 10 19.”;
200. besedilo “od 8539 21 10 do 8539 29 90 ” spremeni tako, da se glasi:
“od 8539 21 30 do 8539 29 98”;
201. besedilo “od 8539 40 10 do 8539 40 90” spremeni tako, da se glasi:
“od 8539 41 00 do 8539 49 30”;
202. za tarifno podštevilko 8540 60 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“od 8540 71 00     Mikrovalovne elektronke (npr. magnetroni, klistroni,
            elektronke s potujočimi valovi in karcinotroni), razen
            elektronk s krmilno mrežico
            Glej opombe komentarja HS k tar. številki 8540, četrti
            odstavek, točka (2b).
            Ta tar. podštevilka ne zajema Geiger-Mühlerjev števec (tar.
            podštevilka 9030 90 10 ali 9030 90 80).”;
203. črta tarifna podštevilka “8542 13” s poimenovanjem;
204. črtata tarifni podštevilki “od 8542 13 01 do 8542 13 690” s pripadajočim besedilom;
205. tarifna podštevilka 8542 13 31 nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“od 8542 13 41 do 8542 13 49”;
206. črta tarifna podštevilka “8542 14 30”;
207. črta tarifna podštevilka “8542 19 55”;
208. tarifna podštevilka 28542 13 60” spremeni tako, da se glasi: “8542 13 61”;
209. za tarifno podštevilko 8542 13 70 črta besedilo “in 8542 14 50”;
210. črta besedilo “8542 14 60 in”;
211. črta besedilo “8542 14 65 in 8542 19 74”;
212. črta besedilo “8542 14 70 in 8542 19 76”;
213. črta besedilo “8542 14 75 in 8542 19 82”;
214. črta besedilo ”542 14 84 in 8542 19 84”;
215. črta besedilo “8542 14 91 in 8542 19 92”;
216. črta tarifna podštevilka “8542 30 70” s pripadajočim besedilom;
217. tarifna podštevilka “8542 30 10” spremeni tako, da se glasi: “8542 14 01”;
218. pred tarifno podštevilko 8542 40 30 doda besedilo, ki se glasi:
“8542 14 30      Mikroprocesorji
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 55 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 14 42 in     Mikrokrmilniki in mikroračunalniki
8542 14 44
            Komentar k tar. podštevilkam od 8542 13 61 do 8542 13 69 se
            uporablja mutatis mutandis tudi za ti dve tar. podštevilki.
8542 14 50       Mikroperiferne enote
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 70 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 14 60       Logična vezja
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 72 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 14 65       Logične mreže
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 74 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 14 70       Standardne celice
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 76 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 14 75       Programirane logične naprave
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 82 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 14 80       Standardna logična vezja
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 84 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 14 91       Krmilna in kontrolna vezja
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 91 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 19 01       Rezine, nenarezane na čipe
            Komentar k tar. podštevilki 8542 10 10 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 19 55       Mikroprocesorji
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 55 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 19 62 in     Mikrokrmilniki in mikroračunalniki
8542 19 68
            Komentar k tar. podštevilkam od 8542 13 61 do 8542 13 69 se
            uporablja mutatis mutandis tudi za ti dve tar. podštevilki.
8542 19 71       Mikroperiferne enote
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 70 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8642 19 72       Logična vezja
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 72 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 19 74       Logične mreže
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 74 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 19 76       Standardne celice
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 76 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 19 82       Programirane logične naprave
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 82 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 19 84       Standardna logična vezja
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 84 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 19 92       Krmilna in kontrolna vezja
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 91 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 30 10       Rezine, nenarezane na čipe
            Komentar k tar. podštevilki 8542 10 10 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
od 8542 30 61     Krmilna in kontrolna vezja
do 8542 30 69
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 91 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 30 61       Inteligentna vezja
            Inteligentna vezja so integrirana analogna vezja, v katerih
            so kombinirani digitalni in analogni elementi, ki
            zagotavljajo logične izhodne signale. Ti elementi omogočajo
            zaščito pred notranjo izgubo moči, upravljanje z napakami in
            diagnozne funkcije.
8542 30 70       Krmilna in kontrolna vezja
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 91 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 30 91       Inteligentna vezja
            Komentar k tar. podštevilki 8542 30 61 se uporablja mutatis
            mutandis tudi za to tar. podštevilko.
8542 40 10       Mikroprocesorji, mikrokrmilniki in mikroračunalniki
            Komentar k tar. podštevilki 8542 13 55 in od 8542 13 61 do
            8542 13 69 se uporabljajo mutatis mutandis tudi za to tar.
            podštevilko.
8542 40 30       Pretvorniki
            Pretvorniki so integrirana vezja, ki pretvarjajo en način
            signala v drugega z namenom, da lahko sprejemno vezje sprejme
            signal v zanj sprejemljivi obliki.”;
219. za tarifno podštevilko 8543 89 05 in pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“8543 90 20      Elektronski sklopi za vgradnjo v stroje za avtomatsko
            obdelavo podatkov
            Glede izraza “elektronski sklopi” glej komentar k tar.
            podštevilkama 8473 10 11 in 8473 10 19.”;
220. črta tarifna številka “8544” s poimenovanjem;
221. črta tarifna podštevilka “8544 41 10” s pripadajočim besedilom;
222. črtata tarifni podštevilki “8544 49 20 in 8544 51 10” s pripadajočim besedilom;
223. tarifna podštevilka “8547 20 000” spremeni tako, da se glasi: “8547 20 00”;
224. za tarifno podštevilko “8548 00 00”, ki se spremeni tako, da se glasi “8548” ter
njenim poimenovanjem:
· doda besedilo, ki se glasi:
“8548 90 90      Drugo”;
· v prvem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
“Ta tarifna podštevilka zajema:”;
225. za tarifno podštevilko 8701 10 10 in 8701 10 90 ter pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“8701 30 10      Vozila za ravnanje smučišč
            “Ta tar. podštevilka zajema vozila tipa vlačilcev z zelo
            širokimi gosenicami za ravnanje smučišč ipd..
            Stroji in delovne naprave, ki jih je, glede na njihove
            lastnosti, mogoče uporabljati z zamenljivimi priključki (npr.
            za rezkanje ali ravnanje terena), se uvrščajo v ustrezne tar.
            številke (tar. številka 8430, 8479 itd.) samo, če so
            priključki na njih montirani.”;
226. črta tarifna podštevilka “8703 29” s pripadajočim besedilom;
227. črta tarifna podštevilka “8703 31” s pripadajočim besedilom;
228. črta tarifna podštevilka “8708 93” s pripadajočim besedilom;
229. črta tarifna podštevilka “8708 99” s pripadajočim besedilom;
230. pred tarifno podštevilko 8708 99 30 doda besedilo, ki se glasi:
“od 8708 99 10     Drugo
do 9708 99 98
            Te tar. podštevilke ne zajemajo:
            a) šasij tovornih vozil iz tar. številk od 8702 do 8704 brez
            motorja, vendar s kabino za voznika (tar. številke od 8702 do
            8704);
            b) naslanjal za glavo voznika za sedeže v tovornih vozilih
            (tar. številka 9401 ali 9404).”;
231. za tarifno podštevilko 9006 10 00 doda besedilo, ki se glasi: “in 9006 10 90”;
232. tarifna podštevilka “9010 50 00” ter njeno poimenovanje spremenita tako, da se glasita:
“9010 49 00      Drugi”;
233. črta besedilo: “901 10 10 in”;
234. tarifna podštevilka “9017 20 11” spremeni tako, da se glasi: “9017 20 05”;
235. pri tarifni podštevilki 9018 90 85 v odstavku:
· črta 4. točka;
· dosedanja 5. točka postane 4. točka;
236. tarifna podštevilka “9027 80 99” spremeni tako, da se glasi: “9027 80 97”;
237. besedilo “9031 80 31 in 9031 80 91” spremeni tako, da se glasi:
“9031 80 32 in 9031 80 34”;
238. tarifna podštevilka “9031 80 59” spremeni tako, da se glasi: “9031 80 91”;
239. pri tarifni podštevilki 9306 30 30 črta besedilo odstavka;
240. črta tarifna številka “9306”, pripadajoče besedilo ostane nespremenjeno;
241. črta tarifna podštevilka “9405 50 00” s pripadajočim besedilom;
242. črta tarifna podštevilka “9406 00” s pripadajočim besedilom;
243. besedilo “od 9608 99 91 do 9608 99 99” spremeni tako, da se glasi:
“od 9608 99 92 do 9608 99 98”;
244. tarifna podštevilka “9612 10 90” spremeni tako, da se glasi: “9612 0 80”;
245. pri tarifni podštevilki “9514 10 00”, ki se spremeni tako, da se glasi “9614 20 20” besedilo odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Ta tar. podštevilka zajema proizvode, omenjene v Komentarju HS k tar. številki 9614, prvi odstavek pod (4).”.
7. člen
Ta navodila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-19/99-2
Ljubljana, dne 28. junija 2001.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo