Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001

Kazalo

2969. Odredba o programu spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil za proračunsko leto 2001, stran 5746.

Na podlagi 67. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O*
o programu spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil za proračunsko leto 2001
1. člen
(program)
Namen programa spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil je vzpostavitev mehanizmov oziroma ukrepov, potrebnih za izvajanje skupne ureditve kmetijskih trgov in prostega pretoka blaga, predvsem z namenom vzpostavitve in izvajanja nadzora kakovosti kmetijsko-živilskih proizvodov ter uvajanja sistema registracije in označevanj posebnih in tradicionalnih proizvodov ter njihove zaščite pred poneverbami.
2. člen
(sredstva)
Nepovratna sredstva za namen iz prejšnjega člena se zagotovijo v proračunu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), s proračunske postavke 6631 – politika kakovosti na podlagi sprejetega proračuna za leto 2001 ter zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01).
* Ta odredba vsebinsko delno povzema: Uredbo sveta št. 2081/92/EEC, Uredbo sveta št. 2082/92/EEC, Direktivo št. 89/397/EEC, Direktivo št. 93/99/EEC.
3. člen
(usposobitev uradnih preskusnih laboratorijev)
Za usposobitev uradnih preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil z izboljšanjem sistema kakovosti in uvedbo postopkov za izvajanje preskušanja po priznanih preskusnih metodah so predvidena sredstva v višini 42,000.000 SIT.
Upravičenci za pridobitev sredstev iz tega člena so organizacije za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (preskusni laboratoriji, ki so s strani ministrstva imenovani oziroma določeni oziroma pooblaščeni za izvajanje kontrole).
Podrobnejši pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena se določijo z javnim razpisom.
Delež sofinanciranja usposobitve uradnih preskusnih laboratorijev s strani ministrstva znaša do 70% celotne vrednosti projekta.
4. člen
(priprava dokumentacije, registracije in kontrole kmetijskih pridelkov oziroma živil)
Za sofinanciranje priprave dokumentacije, registracije in kontrole kmetijskih pridelkov oziroma živil, so predvidena sredstva v višini 27,185.000 SIT.
Upravičenci za pridobitev sredstev iz tega člena so društva, zveze društev, gospodarska interesna združenja in zadruge ter njihove zveze, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo s sedežem v Republiki Sloveniji.
Podrobnejši pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena za kmetijske pridelke oziroma živila iz 45., 46., 47. in 51. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), se določijo z javnim razpisom.
Delež sofinanciranja priprave dokumentacije oziroma registracije oziroma kontrole kmetijskih pridelkov oziroma živil s strani ministrstva znaša do 70% celotne vrednosti posameznega projekta.
5. člen
(projekti za povišanje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil)
Za sofinanciranje projektov za povišanje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil so predvidena sredstva v višini 7,000.000 SIT.
Upravičenci za pridobitev sredstev iz tega člena so društva, zveze društev, gospodarska interesna združenja in zadruge ter njihove zveze, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo s sedežem v Republiki Sloveniji.
Podrobnejši pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena se določijo z javnim razpisom.
Delež sofinanciranja projektov za povišanje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil s strani ministrstva znaša do 70% celotne vrednosti projekta.
6. člen
(spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil)
Za spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil v vseh fazah pridelave, predelave in prometa so predvidena sredstva v višini 40,000.000 SIT. Sredstva so namenjena plačilu preiskav, s katerimi se bo spremljala kakovost in varnost kmetijskih pridelkov in živil.
Letni program spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil sprejme minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister).
7. člen
(vloga)
Sredstva iz 3., 4. in 5. člena te odredbe se dodelijo na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, ki bo vseboval podrobnejše pogoje dodelitve sredstev, merila, način koriščenja sredstev ter druge pogoje in podatke, pomembne za pravico do uveljavljanja sredstev in obveščenost upravičencev oziroma vlagateljev.
Vloge za dodelitev sredstev na podlagi javnega razpisa morajo prispeti v roku in na naslov, ki bo določen v javnem razpisu. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene, kot bo predpisano v javnem razpisu.
Vlogo za zahtevo sredstev po tej odredbi vlagajo upravičenci oziroma vlagatelji v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun. Vlagatelji, ki uveljavljajo sredstva za druge upravičence (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vlagatelj), morajo vlogi priložiti tudi njihovo pooblastilo. Vlagatelji jamčijo za pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, s svojim podpisom. Pooblaščeni vlagatelji, ki sredstva po tej odredbi pridobijo za druge upravičence, morajo tako pridobljena sredstva nakazati upravičencem najkasneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
Nepopolne in prepozne vloge se zavržejo, razen vlog, ki so nepopolne zaradi očitnih napak.
Kot očitna napaka se šteje:
1. pomanjkljivost podatkov o:
– naslovu vlagatelja oziroma upravičenca,
– nosilcu dejavnosti (ime in priimek oziroma naziv, EMŠO oziroma matična številka, davčna številka, naslov ali številka bančnega računa);
2. neskladnost podatkov iz vloge s podatki iz uradnih evidenc.
Nepopolne vloge iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec oziroma vlagatelj dopolni v roku 8 dni po prejemu poziva o dopolnitvi. Če vloge upravičenec v določenem roku ne dopolni oziroma jo dopolni neustrezno, se ta s sklepom ministra zavrže.
8. člen
(postopek)
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev za posamezen namen iz 3., 4. in 5. člena te odredbe vodi komisija, ki jo imenuje minister.
Komisija pregleda prispele vloge in jih oceni. O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, dan in uro pregledovanja in ocenitve vlog,
– imena članov komisije,
– seznam prispelih vlog,
– seznam vlog, ki so prispele prepozno,
– seznam nepopolnih in neutemeljenih vlog z navedbo pomanjkljivosti,
– seznam upravičencev do sredstev po tej odredbi in predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo za posamezen namen.
Na podlagi zapisnika komisije minister z odločbo odloči o vloženih zahtevkih v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. Upravičenci, katerim sredstva ne bodo dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni z odločbo v roku 90 dni po izteku razpisnega roka.
Zoper odločbo ministra je možen upravni spor.
9. člen
(pogodba)
Na podlagi odločb o dodelitvi sredstev iz prejšnjega člena sklene ministrstvo z upravičenci pogodbe, s katerimi natančneje uredi način in pogoje izkoriščanja dodeljenih sredstev.
10. člen
(vračilo sredstev)
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je za kateri koli namen pridobitve sredstev po tej odredbi navajal neresnične podatke, se sredstev ne dodeli oziroma je upravičenec dolžan vrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila upravičencu do dneva vračila.
11. člen
(končna določba)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-16/01
Ljubljana, dne 28. junija 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost