Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001

Kazalo

2035. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas-Obrežje, stran 3963.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89, Uradni list RS - stari, št. 26/90 in 3/91 ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas–Obrežje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89, Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99) in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89, 11/99, Uradni list RS št. 72/95, 13/96, 11/99) ter prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91, Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01) sprejme lokacijski načrt za avtocesto na odseku Krška vas–Obrežje, vključno z mednarodnim mejnim prehodom Obrežje (v nadaljevanju: lokacijski načrt).
Lokacijski načrt sta izdelala Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Trnovski pristan 2 in URBI, d.o.o, Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, številka projekta UI 1883, URBI 53.
2. člen
Lokacijski načrt se nanaša na območje avtoceste in mednarodnega mejnega prehoda Obrežje ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Lokacijski načrt vsebuje tekstualni in grafični del.
Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
a) uredbo o lokacijskem načrtu,
b) obrazložitev lokacijskega načrta z naslednjo vsebino:
– splošni podatki o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev variantnih tras avtoceste in variantnih rešitev mednarodnega mejnega prehoda Obrežje,
– skladnost odseka avtoceste in mednarodnega mejnega prehoda s prostorskimi sestavinami planskih aktov Republike Slovenije in Občine Brežice,
– funkcija območja: določitev ureditvenega območja avtoceste, poteka avtoceste, priključkov, spremljajočih objektov in mednarodnega mejnega prehoda Obrežje ter način odlaganja trajnih viškov materiala in lokacije stranskih odvzemov,
– rešitve komunalne in energetske infrastrukture,
– prostorske ureditve in varovanje okolja,
– varovanje pred požarom,
– seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup z navedbo naslovov, namembnosti objektov, katastrske občine in parcelne številke,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje ureditvenega območja lokacijskega načrta in parcel izven ureditvenega območja, tangiranih zaradi prestavitev in novogradenj komunalnih vodov,
– ocena stroškov za izvedbo avtoceste in mednarodnega mejnega prehoda,
– etape izvajanja gradbenih del,
c) soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij.
Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, M 1:250000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Brežice, M 1:25000,
– pregledno situacijo M 1:25000,
– pregledno ureditveno situacijo, M 1:5000,
– pregledno situacijo avtoceste in komunalnih naprav, M 1:5000,
– pregledni vzdolžni profil, M 1:5000/500,
– karakteristične prečne profile, M 1:100,
– ureditveno situacijo, M 1:1000,
– idejne rešitve komunalnih naprav, M 1:1000,
– načrt gradbenih parcel, M 1:2000, s priloženo potrjeno katastrsko situacijo (listi v merilih M 1:2500, 1:2880 in 1:1000),
– tehnični elementi za zakoličenje: situacija M 1:20000, koordinate meje območja lokacijskega načrta.
Poročilo o vplivih na okolje je sestavni del lokacijskega načrta in vsebuje naslednje vsebinske sklope:
– uvodna pojasnila,
– značilnosti posega v okolje,
– opis zatečenega stanja okolja, pričakovanih vplivov in okoljevarstvenih ukrepov ter ocena sprejemljivosti posega z vidika vplivov na okolje,
– družbena sprejemljivost posega,
– pojasnila glede celovitosti in usklajenosti,
– povzetek s sklepno oceno sprejemljivosti,
– grafični del in priloge (posnetki ničelnega stanja).
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel za naslednje ureditve:
– avtocesta z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (AC),
– mednarodni mejni prehod Obrežje s spremljajočimi objekti in ureditvami (MMP).
Prikazane so tudi parcele izven ureditvenega območja lokacijskega načrta, na katerih bodo posegi zaradi prestavitev in novogradnje komunalnih naprav zaradi gradnje AC in MMP.
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
k. o. Cerina:
Trasa avtoceste, priključki, deviacije:
Parcele številka 252, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6, 276/7, 276/8, 276/13, 276/14, 276/15, 276/16, 276/17, 276/18, 276/20, 276/21, 276/22, 276/23, 276/24, 276/26, 276/27, 276/36, 276/37, 276/42, 276/43, 276/44, 276/46, 282/2, 282/3, 282/4, 282/8, 282/9, 282/10, 282/11, 282/12, 282/13, 282/15, 282/17, 282/18, 282/19, 282/20, 282/21, 284/1, 284/2, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288, 289, 290, 313, 316/1, 316/2, 318/2, 319/2, 320/2, 323/1, 323/42, 326/25, 326/26, 329/8, 329/57, 329/58, 329/59, 329/60, 329/61, 329/62, 335/3, 335/10, 335/11, 335/12, 335/13, 335/14, 335/15, 335/16, 335/17, 335/18, 335/19, 335/20, 335/21, 335/22, 335/23, 335/24, 335/25, 335/26, 335/27, 335/44, 335/45, 335/46, 335/47, 335/48, 335/49, 335/50, 335/51, 335/55, 335/56, 335/88, 335/89, 335/92, 335/93, 335/98, 335/102, 335/103, 335/104, 335/111, 335/112, 335/115, 335/116, 335/118, 335/119, 335/120, 335/121, 335/122, 335/123, 335/124, 335/126, 335/127, 335/128, 335/129, 335/130, 335/131, 335/132, 335/133, 335/134, 335/135, 335/136, 335/137, 335/138, 335/139, 335/140, 335/141, 335/142, 335/143, 335/144, 335/145, 335/149, 335/150, 335/151, 335/154, 335/155, 335/164, 335/179, 343/1, 343/3, 343/4, 344/1, 344/2, 347/2, 348/1, 348/2, 348/3, 348/5, 350/1, 350/48, 350/49, 355/2, 355/3, 379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 379/7, 379/8, 379/9, 379/10, 379/11, 379/12, 379/13, 379/14, 379/15, 379/17, 379/18, 379/19, 379/20, 379/21, 379/22, 379/23, 380/12, 380/13, 380/23, 380/24, 380/26, 380/35, 380/38, 380/40, 381/52, 381/66, 381/67, 381/69, 381/70, 381/72, 381/78, 381/79, 381/80, 381/81, 381/82, 1596/1, 1596/2, 1596/3, 1596/4, 1596/5, 1596/7, 1598/1, 1598/4, 1598/6, 1599/2, 1602/1, 1602/3, 1603, 1604, 1605/1, 1605/2, 1606, 1607, 1608/2, 1614, 1615/1, 1615/2, 1616.
Elektrika – novi:
Parcele številka 276/13, 276/14, 276/16, 276/20, 276/26, 282/2, 282/9, 282/10, 284/1, 285/1, 285/2, 286/1, 287/2, 288, 289, 290, 313, 323/1, 1602/3, 1603, 1605/1, 1614, 1615/1, 1615/2, 1616.
TT vodi – obstoječi:
Parcele številka 276/3, 276/4, 276/5, 276/6, 276/7, 276/8, 276/14, 276/18, 276/20, 276/21, 276/22, 276/23, 276/24, 276/26, 276/36, 276/37, 276/42, 276/44, 276/46, 282/2, 282/3, 282/9, 282/10, 282/11, 282/17, 282/18, 284/1, 285/1, 285/2, 313, 316/1, 316/2, 318/2, 319/2, 320/2, 326/2, 326/25, 329/60, 329/61, 329/62, 335/48, 335/49, 335/88, 335/111, 335/112, 335/115, 335/116, 335/118, 335/119, 335/120, 335/121, 335/122, 335/123, 335/124, 335/126, 335/127, 335/128, 335/129, 335/130, 335/131, 335/134, 335/136, 335/138, 335/143, 335/144, 335/151, 335/164, 350/49, 379/3, 379/4, 379/11, 379/12, 379/13, 379/15, 379/17, 379/19, 379/20, 379/21, 379/22, 380/14, 380/16, 380/17, 380/18, 380/19, 380/20, 380/21, 380/22, 380/23, 380/24, 380/25, 381/52, 381/64, 381/66, 381/67, 381/68, 381/70, 1596/1, 1598/1, 1602, 1603, 1604, 1605/1, 1605/2, 1607, 1608, 1608/2, 1614, 1615/1, 1616.
TT vodi – novi:
Parcele številka 276/6, 276/7, 276/8, 276/14, 276/15, 276/20, 276/21, 276/22, 276/23, 276/24, 276/26, 276/36, 276/37, 276/42, 282/2, 282/9, 282/10, 282/21, 286/1, 288, 289, 313, 316/1, 316/2, 318/2, 335/131, 379/3, 379/4, 379/7, 379/8, 379/9, 379/10, 379/11, 379/19, 379/20, 379/21, 379/22, 380/14, 1596/1, 1598/1, 1598/4, 1599/2, 1602/1, 1603, 1605/1, 1607, 1608/2, 1614, 1615/1.
k. o. Čatež:
Trasa avtoceste, priključki, deviacije:
Parcele številka 2/1, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 6/1, *18/5, *23/1, *23/2, *23/3, *26/2, *28, *31/2, *31/3, *32/1, 33/2, 33/3, *34, *35, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/19, 35/21, 35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/26, 35/27, 35/28, 35/29, 35/30, 35/31, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 35/36, 35/37, 35/38, 35/39, 35/40, 35/41, 35/42, 35/43, 35/44, 35/45, 35/46, 35/47, 35/48, 35/49, 35/50, 35/51, 35/52, 35/53, 35/54, 35/55, 35/56, 35/57, 35/58, 36/1, 36/2, 39/1, *40/1, *40/2, 41, 52/1, 52/2, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 53/1, 53/2, 53/3, 60/1, 60/2, 63/2, 64/1, 64/2, 64/4, 64/5, 64/6, 65, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8, 67, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 70/14, 70/15, 70/16, 70/17, 70/18, 70/19, 70/20, 70/21, 70/22, 70/23, 70/24, 70/25, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 74/1, 74/3, 74/6, 74/9, 74/10, 74/11, 78, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 87, 94/3, 99/1, 100, 142, 143, 150/1, 150/3, 150/5, 150/9, 150/10, 150/12, 150/13, 150/14, 155, *157, *158, *160, *162, *187, 208, 218, 1880, 1882/1, 1882/2, 1882/3, 1882/4, 1882/5, 1882/6, 1882/9, 1882/10, 1882/11, 1883/2, 1883/3, 1883/6, 1883/7, 1883/8, 1883/9, 1883/12, 1883/14, 1883/15, 1885/5, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901.
Kanalizacija – novi:
Parcele številka 70/1, 70/11, 70/12, 70/13, 70/14, 70/17, 70/21, 74/11, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 1882/1, 1882/10, 1897, 1898.
Elektrika – obstoječi:
Parcele številka 27/1, 28/1, 29/1, 30/2, 33/1, 33/2, 52/8, 54/1, 54/2, 54/3, 54/6, 57, 58, 60/1, 145, *163, 1883/8, 1901.
Elektrika – novi:
Parcele številka 2/1, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 6/1, *23/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/2, 33/1, 33/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/27, 35/29, 35/30, 35/48, 35/50, 36/1, 52/1, 52/8, 53/2, 54/1, 54/2, 54/3, 54/6, 57, 60/1, 60/2, 64/1, 64/2, 64/6, 66/6, 66/8, 70/1, 70/4, 70/6, 70/8, 70/11, 70/12, 70/13, 70/17, 70/18, 70/19, 70/20, 70/21, 70/22, 70/23, 70/24, 74/3, 74/6, 74/10, 79/4, *145, *163, *187, 1882/1, 1882/2, 1882/5, 1882/6, 1882/10, 1883/2, 1883/6, 1883/8, 1883/12, 1897, 1898, 1900, 1901.
TT vodi – obstoječi:
Parcele številka 26/2, 31/2, *31/3, 33/2, 33/7, *34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/27, 35/28, 35/29, 35/30, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 35/36, 35/37, 35/38, 35/39, 35/40, 35/41, 35/42, 35/43, 35/44, 35/45, 35/46, 35/47, 35/48, 35/49, 35/50, 35/52, 35/56, 35/57, 36/1, 36/2, 40/2, 52/1, 52/5, 52/7, 52/8, 53/2, 60/1, 60/2, 64/2, 64/4, 64/5, 65, 70/3, 70/9, 70/15, 74/1, 74/3, 74/6, 74/9, 150/5, *157, *158, 206, 313, 1882/1, 1882/2, 1882/3, 1882/6, 1882/11, 1883/3, 1883/6, 1883/7, 1883/8, 1883/9,1897, 1899, 1900, 1901, 1905.
TT vodi – novi:
Parcele številka *17, *18/1, *18/5, *23/1, 33/2, *34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10,35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/27, 35/29, 35/30, 35/32, 35/33, 35/48, 35/49, 35/50, 35/54, 35/55, 35/56, 36/1, 52/1, 52/8, 53/2, 60/1, 60/2, 70/1, 70/3, 70/4, 70/6, 70/17, 70/18, 70/20, 70/21, 70/22, 70/23, 70/24, 72/1, 72/3, 72/4, 74/3, 74/6, 74/9, 74/10, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 88/1, 91, 94/1, 94/2, 99/1, 100, 150/5, *157, *158, *160, 1882/1, 1882/2, 1882/3, 1882/5, 1882/6, 1882/10, 1882/11, 1883/2, 1883/3, 1883/6, 1883/8, 1883/14, 1897, 1899, 1900, 1901, 1905.
Vodovod obstoječi:
Parcele številka 66/5, 66/8, 68/1, 68/2, 70/3, 70/4, 70/8, 70/13, 70/15, 70/17, 71/3, 71/4, 72/1, 72/2, 74/1, 74/6, 74/9, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 143, 187, 1882/1, 1882/2, 1882/10, 1882/11, 1897, 1898.
Vodvod – novi:
Parcele številka *16, *31/3, *34, 64/4, 70/1, 70/12, 70/13, 70/17, 70/21, 71/3, 71/4, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 101/1, 102/6, 1882/1, 1882/2, 1882/11, 1883/3, 1883/8, 1884/7, 1897, 1898, 1905.
k. o. Krška vas:
Trasa avtoceste, priključki, deviacije:
1823/1, 1823/2, 1825/1, 1826/1, 1828/3, 1832/19, 1832/21, 1832/23, 1833/1, 1833/2, 1834, 1837/2, 1839, 1840, 1841/1, 1842, 1847, 1848, 3316/1, 3470/2, 3474/1, 4109, 4257, 4258, 4259, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4329, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4348, 4349, 4350, 4351, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4379, 4397, 4795.
Elektrika – obstoječi:
4315, 4316, 4317, 4357, 4795.
Elektrika – novi:
4315, 4316, 4317, 4357, 4795.
TT vodi – obstoječi:
4257, 4258, 4259, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4340, 4348, 4349, 4350, 4351, 4356, 4357, 4379, 4397, 4795.
TT vodi – novi:
4257, 4258, 4289, 4357, 4795.
Vodovod – obstoječi:
4329, 4338, 4339, 4348, 4795.
Vodovod – novi:
4325, 4326, 4329, 4348, 4349, 4795.
k. o. Nova vas:
Trasa avtoceste, priključki, deviacije:
*25, 177/3, 194/1, 195, 221/2, 221/3, 221/4, 225/3, 226, 231/1, 231/28, 231/30, 231/31, 231/33, 231/62, 2014, 2015, 2111.
Kanalizacija – novi:
221/3, 231/1, 231/31, 231/33, 231/62, 2015.
Elektrika – novi:
225/3, 226, 231/28, 231/31, 2014, 2015.
TT vodi – obstoječi:
*25, 221/2, 221/3, 225/3, 226, 231/28, 231/31, 231/33, 2014, 2015, 231/28, 231/31.
TT vodi – novi:
*25, 221/3, 225/3, 231/1, 231/31, 231/33, 2015.
Vodovod – obstoječi:
231/1, 231/31, 231/33, 231/62.
Vodovod – novi:
*25, 221/2, 221/3, 223/2, 225/3, 226, 231/28, 231/31, 231/33, 1993/2, 2014, 2015, 2111.
k. o. Velika dolina:
Trasa avtoceste, priključki, deviacije:
Parcele številka *97/3, 98/2, *100, *202, 202/8, 202/9, 202/10, 202/15, 202/16, 202/20, 202/25, 202/28, 202/30, 202/50, 202/51, 202/52, 202/53, 202/55, 202/59, 202/74, 202/75, 202/80, 202/82, 202/83, 202/85, 202/86, *220, *226, 234/1, 234/2, 235, 238, 239, 244, *272, *273, *274, *278, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, 291/23, 291/24, 291/25, 291/26, 291/27, 291/28, 291/29, 291/30, 291/31, 291/32, 291/33, 291/34, 291/35, 291/37, 291/38, 291/39, 291/40, 291/41, 291/42, 291/43, 291/44, 291/45, 291/46, 291/47, 291/48, 291/49, 291/51, 291/52, 291/53, 291/54, 291/55, 291/56, 291/57, 291/62, 291/63, 291/64, 291/65, 291/66, 291/67, 291/68, 291/69, 291/70, 291/71, 291/72, 291/73, 291/74, 291/75, 291/76, 291/80, 291/81, 291/82, 291/88, 291/89, 291/90, 291/91, 291/92, 291/93, 291/94, 291/106, 291/110, 291/111, 291/112, 291/118, 291/119, 291/120, 291/121, 291/122, 291/123, 291/124, 291/125, 291/128, 291/129, 291/130, 291/131, 291/132, 291/133, 291/134, 291/135, 291/136, 291/141, 291/142, 291/143, 291/144, 291/148, 291/149, 291/151, 291/152, 291/156, 291/157, 291/158, 291/159, 291/160, 291/166, 291/167, 291/168, 291/169, 291/170, 291/171, 291/172, 291/173, 291/186, 291/187, 291/188, 291/189, 291/190, 291/191, 291/192, 291/193, 291/194, 291/195, 291/196, 291/197, 291/198, 291/203, 293/1, 294, 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 297, 299/17, 299/18, 299/19, 299/20, 299/21, 299/24, 299/25, 300/1, 300/2, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 300/12, 300/13, 300/14, 300/15, 300/16, 300/17, 300/18, 300/19, 300/20, 300/21, 300/22, 300/23, 300/24, 300/25, 300/26, 300/27, 300/36, 300/37, 300/38, 300/39, 300/40, 300/41, 300/42, 300/43, 300/44, 300/45, 300/46, 300/47, 300/51, 300/52, 300/55, 300/56, 300/59, 300/63, 300/64, 300/65, 300/66, 300/67, 300/68, 300/69, 300/70, 300/71, 300/72, 300/73, 300/74, 300/75, 300/76, 300/77, 300/78, 300/79, 300/80, 300/81, 300/82, 300/83, 300/84, 300/85, 300/86, 300/87, 300/88, 300/93, 300/94, 300/95, 300/96, 300/97, 300/98, 300/99, 300/100, 300/101, 300/102, 300/103, 300/104, 300/105, 300/106, 300/107, 300/108, 300/109, 300/110, 300/111, 300/112, 300/114, 300/115, 300/116, 300/117, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/8, 301/9, 301/10, 301/11, 301/12, 301/13, 301/14, 301/15, 301/16, 301/21, 301/27, 301/28, 301/33, 301/37, 301/38, 301/39, 301/40, 301/45, 301/46, 301/47, 301/48, 301/49, 301/50, 301/51, 301/52, 301/53, 301/56, 301/57, 301/63, 301/65, 301/120, 306/1, 306/2, 307/1, 307/2, 307/3, 308/1, 308/2, 308/3, 308/4, 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/10, *316, 325, 330/2, 333, 942/3, 997/1, 997/2, 997/3, 997/4, 997/5, 997/6, 999/1, 999/2, 999/3, 999/4, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1000/6, 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1005/1, 1005/2, 1006/2, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1010/5, 1010/6, 1010/7, 1010/8, 1010/9, 1010/10,1010/12, 1010/13, 1010/14, 1010/15, 1010/16, 1010/17, 1010/18, 1010/19, 1010/20, 1010/21, 1010/22, 1010/23, 1013/1, 1013/2, 1014/1, 1014/2, 1015/1, 1015/2, 1015/3, 1015/4, 1026/3, 1026/5, 1042/7, 1045/1, 1045/2, 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1050/1, 1050/3, 1050/5, 1050/7, 1050/8, 1061/1, 1061/2, 1064/1, 1064/2, 1073/1, 1073/2, 1073/4, 1073/5, 1075, 1077/1, 1078/1, 1079, 1080/1, 1080/2, 1080/3, 1084/2,1085/1, 1085/2, 1087/1, 1087/2, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1088/4, 1088/5, 1089/2, 1089/3, 1090/4, 1090/5, 1090/6, 1093/1, 1093/2, 1094/2, 1094/3, 1096/2, 1096/3, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1100/1, 1100/2, 1102/1, 1102/2, 1102/3, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1107, 1110/1, 1110/2, 1110/3, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1112, 1113, 1114/1, 1114/2, 1114/3, 1114/4, 1114/5, 1117/1, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1118/2, 1119, 1120/1, 1127/1, 1127/2, 1127/3, 1127/5, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1129/1, 1129/2, 1129/3, 1130/1, 1130/2, 1131/3, 1132/3, 1132/5, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1135/2, 1135/3, 1135/7, 1136/2, 1137, 1138/1, 1142/2, 1142/3, 1150/2, 1274/8, 1890/30, 1890/31, 1890/35, 1890/67, 1890/69, 1890/70, 1890/96, 1890/97, 1890/122, 1890/123 1890/135, 1890/136, 1891/1, 1891/3, 1891/54, 1891/55, 1891/56, 1891/57, 1891/58, 1891/59, 1891/60, 1891/61, 1891/62, 1891/63, 1891/99, 1894/1, 1894/2, 1894/3, 1894/4, 1894/19, 1894/20, 1894/21, 1897/3, 1904/1, 1906/1, 1907/1, 1911/6, 1913/1, 1913/4, 1914, 1915, 1916, 1917/1, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925/1, 1925/2, 1928, 1929, 1940.
Kanalizacija – obstoječi:
Parcele številka 1045/1, 1045/2, 1914.
Kanalizacija – novi:
Parcele številka 202/8, 202/50, *252, *272, 291/37, 291/38, 291/40, 291/52, 291/61, 291/74, 291/135, 291/148, 291/159, 291/167, 291/168, 291/169, 291/170, 291/171, 291/172, 291/173, 291/186, 291/187, 291/195, 291/197, 291/198, 999/4, 1001/4, 1003/1, 1005/1, 1045/1, 1045/2, 1118/2, 1891/1, 1914, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925/1.
Elektrika – novi:
Parcele številka *220, *226, *275, 288/4, 288/14, 288/62, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, 291/11, 291/12, 291/13, 291/14, 291/15 291/16, 291/19, 291/21, 291/22, 291/41, 291/42, 291/43, 291/44, 291/45, 291/46, 291/47, 291/48, 291/49, 291/53, 291/54, 291/55, 291/56, 291/73, 291/75, 291/76, 291/77, 291/78, 291/81, 291/82, 291/83, 291/84, 291/85, 291/86, 291/108, 291/117, 291/120, 291/121, 291/122, 291/123, 291/131, 291/137, 291/139, 291/143, 291/146, 291/150, 291/153, 291/170, 291/186, 291/187, 291/188, 291/198, 291/201, *316, *317, 942/8, 981/3, 981/4, 981/6, 981/9, 981/20, 981/23, 981/26, 996, 1000/1, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1006/1, 1006/3, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1010/5, 1010/6, 1010/7, 1010/8, 1010/9, 1010/10, 1010/22, 1010/23, 1011, 1012, 1048/1, 1048/2, 1050/5, 1083/2, 1084/1, 1084/2, 1091/1, 1091/2, 1092/1, 1093/2, 1094/2, 1094/3, 1123/1, 1133/1, 1133/2, 1274/8, 1890/96, 1890/97, 1894/1, 1904/1, 1913/1, 1914, 1917/1, 1917/4, 1921, 1922, 1925/1.
TT vodi – obstoječi:
Parcele številka 202/28, 202/8, 217, *220, 291/3, 291/37, 291/38, 291/39, 291/40, 291/65, 291/131, 291/135, 291/148, 291/159, 291/167, 291/168, 291/169, 291/170, 291/171, 291/172, 291/173, 291/193, 291/194, 291/195, 296/1, 296/2, 296/3, 300/2, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 300/12, 300/36, 300/37, 300/38, 300/39, 300/44, 300/46, 300/47, 300/48, 300/49, 300/51, 300/52, 300/55, 300/56, 300/96, 300/99, 300/100, 300/101, 300/104, 300/108, 300/115, 300/116, 300/117, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/8, 301/9, 301/10, 301/11, 301/12, 301/13, 301/14, 301/15, 301/17, 301/21, 301/27, 301/28, 301/33, 301/36, 301/37, 301/38, 301/39, 301/40, 301/45, 301/46, 301/47, 301/48, 301/52, 301/53, 301/56, 301/57, 301/63, 301/65, 301/120, 307/1, 308/1, 308/2, 997/1, 997/2, 997/3, 997/6, 999/1, 999/4, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/6, 1002/1, 1002/2, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1005/1, 1006/2, 1010/10, 1010/16, 1010/17, 1010/18, 1010/19, 1010/21, 1010/22, 1013/1, 1013/2, 1014/1, 1045/1, 1045/2, 1046/2, 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1050/1, 1050/3, 1050/5, 1050/7, 1050/8, 1061/1, 1061/2, 1064/1, 1064/2, 1073/1, 1073/2, 1073/4, 1073/5, 1075, 1078/1, 1079, 1080/1, 1080/3, 1082, 1083/2, 1084/2, 1085/2, 1087/1, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1089/2, 1089/3, 1090/2, 1090/3, 1090/4, 1093/1, 1093/2, 1094/2, 1094/3, 1096/2, 1096/3, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1100/1, 1102/1, 1102/3, 1110/2, 1111/1, 1111/2, 1114/5, 1117/1, 1118/2, 1119, 1127/1, 1127/3, 1127/5, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1129/1, 1129/2, 1129/3, 1130/2, 1131/3, 1132/5, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1135/3, 1135/7, 1136/2, 1890/96, 1890/97, 1890/122, 1890/123, 1891/1 1894/3, 1907/1, 1914, 1915, 1917/1, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925/1, 1929.
TT vodi – novi:
Parcele številka 202/8, 202/28, 202/50, *220, *226, 291/3, 291/41, 291/53, 291/64, 291/73, 291/76, 291/81, 291/82, 291/121, 291/122, 291/123, 291/131, 291/188, 296/1, 296/2, 296/3, 300/2, 300/38, 300/39, 300/43, 300/44, 300/45, 300/46, 300/99, 300/100, 300/101, 300/103, 300/106, 300/108, 301/1 301/2, 301/50, 301/57, 308/6, *316, 999/1, 999/2, 1000/1, 1000/3, 1001/1, 1001/3, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1003/1, 1005/1, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1010/5, 1010/6, 1010/7, 1010/8, 1010/9, 1010/10, 1010/23, 1013/1, 1042/7, 1045/2, 1048/3, 1048/4, 1050/7, 1050/8, 1061/1, 1064/1, 1073/1, 1073/4, 1073/5, 1075, 1078/1, 1079, 1080/1, 1085/2, 1088/2, 1102/2, 1118/2, 1127/1, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1133/1, 1133/2, 1136/2, 1894/3, 1907/1, 1914, 1917/1, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925/1, 1929, 1940.
Vodovod – obstoječi:
Parcele številka 202/3, 202/30, 202/83, 202/85, 288/4, 291/24, 291/26, 291/28, 291/37, 291/38, 291/39, 291/40, 291/62, 291/68, 291/69, 291/70, 291/71, 291/72, 291/73, 291/90, 291/91, 291/92, 291/94, 291/111, 291/131, 291/132, 291/135, 291/142, 291/144, 291/148, 291/159, 291/167, 291/168, 291/169, 291/170, 291/171, 291/172, 291/173, 291/188, 291/189, 291/190, 291/191, 291/193, 291/194, 291/195, 1925/2.
Vodovod – novi:
Parcele številka 202/8, 202/9, 202/10, 202/28, 202/83, 202/85, 291/7, 291/24, 291/28, 291/37, 291/38, 291/40, 291/41, 291/42, 291/43, 291/44, 291/45, 291/46, 291/47, 291/48, 291/49, 291/51, 291/62, 291/72, 291/73, 291/75, 291/76, 291/90, 291/91, 291/92, 291/94, 291/111, 291/120, 291/121, 291/122, 291/123, 291/128, 291/131, 291/132, 291/135, 291/148, 291/159, 291/167, 291/168, 291/169, 291/170, 291/171, 291/172, 291/173, 291/186, 291/187, 291/188, 291/189, 291/190, 291/191, 291/192, 291/193, 291/194, 291/195, 291/197, 1925/2.
Avtocesta z mejnim prehodom Obrežje:
Trasa avtoceste, priključki, deviacije:
Parcele številka 5/1, 12/2, 36/2, 37, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 40/2, 40/3,40/8, 40/9, 40/10, 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/16, 40/17,40/18, 40/20, 40/21, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 45/3,46/1, 46/2, 46/3, 47/1, 47/2, 47/3, 48/1, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 50/2, 50/3, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 61/3, 64/1, 64/2, 64/3, 66/1, 66/2, 66/3, 66/7, 66/10, 66/11, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 85, 86/3, 86/4, 86/5, 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 89/1, 89/2, 89/3, 90/1, 91/1, 92/3, 92/5, 94/2, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 111, 112, 113, 114, 117, 118/1, 119, 124, 125/1, 125/2, 128/1, 128/2, 128/3, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 131/3, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 135/1, 135/2, 135/3, 135/5, 135/6, 135/7, 138/1, 138/2, 138/3, 139/3, 139/4, 142, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149, 152/1, 152/2, 153/1, 155/2, 156/1, 158, 183/1, 185/1, 185/2, 185/3, 190/1, 190/2, 190/3, 1891/4, 1891/5, 1891/9, 1891/10, 1893/4, 1893/6, 1893/7, 1893/8, 1893/11, 1893/13, 1893/17, 1893/18, 1893/19, 1893/20, 1893/21, 1893/22, 1893/23, 1893/24, 1893/25, 1893/26, 1893/27, 1926, 1927/1, 1927/2, 1927/3, 1927/4.
Kanalizacija – novi:
Parcele številka 12/2, 33, 36/2, 37, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 40/2, 40/3, 40/10, 40/16, 42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 46/3, 47/1, 47/2, 47/3, 48/1,48/3, 48/4, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 54, 55, 56, 60/1, 61/1, 61/2, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 85, 86/3, 86/4, 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/5, 89/2, 92/3, 94/2, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 128/3, 130/2, 131/1, 131/2, 134/1, 134/2, 134/3, 135/2, 135/5, 135/6, 138/1, 139/3, 143/1, 143/2, 148/1, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149, 1891/10, 1893/6, 1893/7, 1893/8, 1893/13, 1893/14, 1893/17, 1893/22, 1926, 1927/4.
Elektrika – novi:
Parcele številka 12/2, 36/2, 37, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 40/2, 40/3, 40/9, 40/13, 40/15, 40/18, 40/21, 42/1, 43/1, 43/2, 44/1, 44/3, 45/1, 45/2, 46/1, 47/1, 48/1, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 50/3, 51/2, 51/3, 52/1, 53/1, 54, 55, 56, 60/1, 61/1, 61/2, 61/3, 64/1, 66/2, 66/4, 66/11, 66/12, 66/13, 87/2, 88/1, 88/3, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 89/2, 89/3, 92/3, 92/5, 94/2, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 112, 113, 114, 117, 118/1, 119, 124, 125/1, 125/2, 128/1, 128/2, 128/3, 130/1, 130/2, 131/2, 134/3, 134/4, 135/1, 135/2, 135/3, 135/5, 135/6, 135/7, 138/1, 138/2, 138/3, 143/1, 143/3, 143/4, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149, 152/1, 153/1, 155/2, 183/1, 185/1, 185/2, 185/3, 190/3, 1891/4, 1891/5, 1891/9, 1893/7, 1893/8, 1893/11, 1893/13, 1893/18, 1893/19, 1926, 1927/2.
TT vodi – obstoječi:
Parcele številka 43/2, 48/5, 124, 125/1, 125/2, 128/2, 128/3, 130/1, 130/2, 131/2, 131/3, 134/1, 134/3, 134/4, 135/1, 135/3, 135/5, 135/6, 135/7, 138/1, 138/2, 138/3, 143/1, 148/1, 148/2, 152/1, 185/1, 190/1, 190/3, 1891/1, 1891/3, 1893/8, 1893/11, 1893/13, 1926, 1927/2.
TT vodi – novi:
Parcele številka 12/2, 36/2, 37, 39/1, 39/2, 39/3, 40/2, 42/1, 43/1, 43/2, 44/1, 45/1, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1, 48/1, 48/5, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 50/2, 50/3, 51/2, 51/3, 52/1, 53/1, 54, 55, 56, 57, 60/1, 66/11, 66/12, 66/13, 66/14, 87/1, 87/2, 88/6, 88/7, 88/8, 89/3, 95/1, 128/3, 130/1, 130/2, 131/2, 134/3, 134/4, 135/1, 135/3, 135/5, 135/6, 138/1, 139/3, 143/2, 148/1, 148/2, 148/4, 148/6, 152/1, 185/1, 190/1, 1891/10, 1893/6, 1893/7, 1893/8, 1893/11, 1893/13, 1893/18, 1893/19, 1926, 1927/1, 1927/3, 1927/4.
Vodovod – novi:
Parcele številka 12/2, 36/2, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 40/2, 40/3, 40/14, 40/15, 40/17, 40/18, 40/21, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2,43/3, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 46/1, 47/1, 48/1, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 53/1, 54, 60/1, 61/1, 64/1, 66/3, 66/7, 66/11, 66/12, 85, 86/3, 86/4, 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/5, 88/7, 89/1, 90/1, 91/1, 92/3, 92/5, 94/2, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 128/1, 128/3, 130/1, 131/1, 131/2, 131/3, 134/3, 134/4, 135/3, 135/5, 135/6, 138/1, 139/3, 142, 143/2, 148/1, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149, 153/1, 190/1, 1891/9, 1891/10, 1893/6, 1893/7,1893/8, 1893/13, 1893/18, 1893/19, 1926.
Toplovod – novi:
Parcele številka 40/1, 40/3, 40/14, 42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 47/1,48/1, 49/1, 49/3, 55, 56, 60/1, 60/2, 61/1, 64/1, 66/11, 66/12, 66/13, 87/2, 88/6, 88/7, 88/8, 89/3, 92/3, 94/2, 95/1, 95/2, 1893/7, 1926.
Jarek od čistilne naprave do Save:
Parcele številka 1/21, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/10, 13/29, 13/30, 13/31, 13/32, 13/33, 13/34, 13/35, 13/43, 13/49, 13/50, 13/51, 13/52, 13/55, 13/56, 13/57, 13/58, 13/59, 13/60, 13/61, 13/62, 13/93, 13/94, 13/95, 13/107, 13/109, 13/114, 13/115, 13/120, 13/123, 13/130, 1893/1, 1913/2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI POGOJI UREJANJA
4. člen
Funkcija območja
Ureditveno območje lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe se namenja za:
– avtocesto z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami: deviacije cest in poti, viadukti, mostovi, nadvozi, podvozi, priključka Brežice in Obrežje, vodnogospodarske ureditve, infrastrukturne objekte in vode, ureditve obcestnega prostora vključno z rekultivacijo zemljišč;
– oskrbni center Čatež – jug (tip 4), oskrbna postaja Mokrice – sever (tip 3), bencinski servis Mokrice – jug (tip 2), počivališče Čatež – sever (tip 1);
– mednarodni mejni prehod Obrežje.
5. člen
Avtocesta
Trasa avtoceste
Odsek avtoceste Krška vas–Obrežje je dolg 12,3 km.
Avtocesta prevzema funkcijo sedanje hitre ceste H1, ki se razširi v štiripasovno avtocesto z normalnim profilom 26,60. Dograditev je na celotnem poteku na severni strani sedanje hitre ceste, manjši posegi na južno stran so pri deviacijah cest, ki križajo avtocesto, pri priključkih, spremljajočih objektih, regulacijah in komunalnih vodih.
V km 0,0 na ravninskem območju Krškega polja se odsek Krška vas–Obrežje naveže na odsek Smednik–Krška vas. Trasa poteka po ravninskem območju do reke Krke, ki jo preči z mostom, preide na pobočje Šentviške gore, poteka na severnem obrobju starega naselja Čatež delno v pokritem ukopu, se z viaduktom nad regionalno cesto R3-675 spusti na Čateško polje, poteka po polju do naselja Prilipe ter dalje v ožini med Savo ter hribovjem Kležnika in Cirnika mimo naselij Podgračeno in Ribnica. Vzhodno od naselja Ribnica preide trasa ponovno na ravnino med grajskim kompleksom Mokrice ter naselji Jesenice, Obrežje in Nova vas. Po ravnini poteka vse do konca odseka na državni meji.
Največji vzdolžni sklon trase je 4,53% (Čatež), najmanjši horizontalni radij je 720 m, uporabljen najmanjši parameter prehodnice je A = 120.
Računska hitrost je 100 km/h na območju Čateža in 120 km/h na preostalem delu odseka.
Projektirani normalni prečni profil avtoceste je 26,60 m. Prečni profil obsega:
– vozni pasovi 4 × 3,75 m,
– odstavna pasova 2 × 2,50 m,
– robna pasova 2 × 0,50 m,
– bankini 2 × 1,30 m,
– srednji ločilni pas 3 m.
Na objektih se ohrani enaka širina vozišča kot na odprti trasi.
Priključka
Na odseku sta dva izvennivojska priključka:
– Priključek Brežice je vzhodno od obstoječega priključka na H1 v obliki polovične deteljice, navezuje se na regionalno cesto R III-675 in na delno rekonstruirano lokalno cesto L 024140.
– Priključek Obrežje je vzhodno od obstoječega priključka na H1 v obliki polovične deteljice; severno od avtoceste se navezuje na regionalno cesto R III-675, južno od avtoceste na lokalno cesto L 024201. Z novo povezovalno cesto 1-16 ob severnem obrobju avtoceste se na priključek navezuje načrtovani gospodarski terminal Obrežje.
Severna in južna polovica priključka sta zasnovani skupaj z oskrbno postajo Mokrice sever in bencinskim servisom Mokrice – jug.
Prometna povezava avtoceste z mednarodnim mejnim prehodom Obrežje (MMP)
Izvoz z avtoceste na južni tovorni terminal MMP in uvoz na avtocesto s severnega tovornega terminala sta vzhodno od naselja Obrežje. Obe priključni rampi (1-18a in 1-18b) in nova povezovalna cesta 1-18 z nadvozom 4-6 nad avtocesto omogočata tudi direktno povezavo načrtovanega gospodarskega terminala Obrežje in gospodarske cone Slovenska vas s tovornim terminalom MMP. Cesta 1-18b povezuje parkirišča za uslužbence MMP z javnim cestnim omrežjem, namenjena je tudi vračanju zavrnjenih tovornjakov pri izstopu iz Republike Slovenije.
Križišča
– Križišče regionalnih cest R II-419, R I-219 in R III-675 pri mostu čez Savo: križišče bo ob izgradnji avtoceste ostalo nespremenjeno, spremenili se bodo le semaforski programi.
– Južno krožišče v priključku Brežice: štirikrako krožišče bo povezovalo avtocestni priključek z deviacijo 1-6 na lokalno cesto Čatež–Terme Čatež (L 024140) in z deviacijo 1-6A na regionalno cesto Čatež–Dvorce (R III-675). Zunanji premer krožišča je 40 m. Ob južni strani deviacije 1-6A je pločnik.
– Severno krožišče v priključku Brežice: štirikrako krožišče bo povezovalo avtocestni priključek z deviacijo 1-6 na lokalno cesto Čatež–Terme Čatež (LO24140). Severni krak krožišča ni predmet tega lokacijskega načrta. Uredi se sočasno z gradnjo planiranega novega mosta čez Savo. V prvi fazi se lahko uporabi za (začasno) navezavo vzhodnega dela Topliške ceste. Zunanji premer krožišča je 40 m. Ob severni strani krožišča je dvosmerna kolesarska steza s pločnikom, skupne širine 2,80 m (povezava Čatež–Terme Čatež).
– Križišče pri “Mokriški lipi”: štirikrako križišče deviacije 1-15 z lokalno cesto LO24201 (smeri Podgračeno in Nova vas) ter z lokalno cesto LO24204 (smer grad Mokrice).
– Južno križišče v priključku Obrežje: T-križišče na deviaciji 1-15 s priključnima rampama na južni strani avtoceste.
– Severno križišče v priključku Obrežje: štirikrako križišče deviacije 1-15 s priključnima rampama na severni strani avtoceste in priključitvijo deviacije 1-16 (povezava priključka z gospodarskim terminalom Obrežje).
– Križišče deviacije 1-15 z regionalno cesto R III-675 v naselju Jesenice.
– Krožišče na Obrežju: krožišče s 5 kraki na severni strani avtoceste povezuje avtocesto s tovornim terminalom mednarodnega mejnega prehoda Obrežje in planiranim gospodarskim terminalom Obrežje (GTO). V okviru tega lokacijskega načrta je določena izgradnja 4 priključnih cest (deviacije 1-16, 1-18, 1-18A, 1-18C), peti krak se gradi v sklopu ureditev GTO. Zunanji premer krožišča je 50 m.
6. člen
Spremljajoči objekti
Oskrbni center Čatež – jug
V funkciji avtoceste ostane sedanji oskrbni center Čatež – jug na južni strani avtoceste, ki se ga ustrezno naveže na avtocesto.
Prek vzhodnega dela nadvoza 4-2 je omogočen dovoz vozilom s severnega pasu avtoceste (osebna vozila in avtobusi) do novega parkirišče na platoju oskrbnega centra Čatež – jug. Vozila s tega parkirišča, ki je fizično ločeno od sedanjega platoja, lahko nadaljujejo vožnjo izključno v smeri Ljubljane. Bencinska črpalka za ta vozila ni dostopna.
Med novim parkiriščem in sedanjim platojem je prehod za intervencijska vozila.
Počivališče Čatež – sever
Objekti sedanje oskrbne postaje Čatež – sever se rušijo zaradi gradnje severnega pasu avtoceste. Funkcijo porušene oskrbne postaje Čatež – sever bo prevzel bencinski servis Zaloke – sever na odseku avtoceste Smednik–Krška vas.
Na preostalem delu obstoječega platoja se uredijo parkirni prostori in dovozna cesta do nadvoza 4-2 (povezava s platojem oskrbnega centra Čatež – jug).
Bencinski servis Mokrice – jug
V sklopu priključka Obrežje se bencinska črpalka na južni strani obstoječe hitre ceste H1 preuredi v bencinski servis Mokrice – jug ob avtocesti v skladu s 14. členom te uredbe in ustrezno prometno naveže na avtocesto.
Oskrbna postaja Mokrice – sever
V sklopu priključka Obrežje se bencinska črpalka na severni strani obstoječe hitre ceste H1 preuredi v oskrbno postajo Mokrice – sever ob avtocesti v skladu s 14. členom te uredbe in ustrezno prometno naveže na avtocesto.
V sklopu oskrbne postaje se izza varovalne ograje uredi bencinska črpalka za lokalni promet (osebna, tovorna vozila in kmetijska mehanizacija) z dovozom po deviaciji 1-16.
7. člen
Mednarodni mejni prehod Obrežje (MMP)
MMP je razdeljen na tri dele oziroma ploščadi, na katerih se odvija pretok potnikov in blaga z nadzorovano policijsko in carinsko kontrolo. V območju MMP pri izhodu iz države je območje brezcarinske prodajalne.
Izstopni in vstopni del ploščadi za blagovni promet (B in C) sta povezana z načrtovanim nadvozom 4-5 vzhodno od naselja Obrežje.
A) Ploščad za pretok potnikov (vstopni in izstopni del)
Na ploščadi so naslednji objekti in ureditve nadstrešnica (1):
– kontrolne kabine (carina, policija) na dvignjenih površinah med voznimi pasovi (2 in 3),
– prometna ureditev za zavračanje avtobusov (4),
– pregled avtobusov – nadkrita ploščad (objekt 5),
– parkirišča za vozila zaposlenih (6),
– parkirišča za interventna in službena vozila (7),
– policijska kontrola na izstopni ploščadi iz države (8),
– skupni objekt carine, policije in menjalnice na vstopni ploščadi v državo (8 +9+11),
– izstopni del ploščadi je s podzemnim hodnikom povezan z objektom carin in policije na vstopnem delu ploščadi (12),
– sanitarni objekt (10).
B) Ploščad za blagovni promet (tovorni promet) – izstopni del
Na ploščadi so naslednje ureditve in objekti za kontrolo pretoka blaga s tovornimi vozili:
– parkirišče (13),
– objekt carine in špedicijskih služb za blagovni promet (objekt 15),
– sanitarni objekt (16),
– carinska kontrola in tehtnica z nadstreškom (17),
– policijska kontrola z nadstreškom (18),
– prometna ureditev za zavračanje vozil (19).
C) Ploščad za blagovni promet (tovorni promet) – vstopni del
Na ploščadi so naslednji objekti in ureditve za kontrolo pretoka blaga s tovornimi vozili:
– kontrolne kabine – policija (20),
– tehtnica z nadstreškom (21),
– prometna ureditev za zavračanje vozil in vračanje na tehtnico (22),
– parkirišče (23),
– parkirišče tovornih vozil – nevarne snovi (25),
– parkirišče tovornih vozil – živina (26),
– parkirišče tovornih vozil – rastline (27),
– objekt za veterinarski pregled (28),
– objekt za fitosanitarni pregled (29),
– zaprto skladišče za necarinjeno blago (30),
– odprto skladišče za necarinjeno blago (31),
– carinski pregled tovornih vozil – nadkrita ploščad (32),
– carinska uprava (33), objekt špedicij (33A) je izven območja lokacijskega načrta,
– kontrolni objekt za detajlni pregled vozil (34),
– zapornica na kartico (35),
– prometna ureditev za zavračanje vozil (36),
– večnamenski objekt: sanitarni del, transformatorka postaja in kotlovnica (37),
– ograjeno parkirišče (38),
– parkirišča za vozila zaposlenih (39),
– razširitev za izredne tovore (40).
D) Brezcarinska cona
– prostocarinska prodajalna (41),
– parkirišče (42).
(številke v oklepajih so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela lokacijskega načrta).
8. člen
Deviacije in dovozne ceste
Vse prekinjene povezave v prostoru zaradi gradnje avtoceste in mednarodnega mejnega prehoda se ponovno vzpostavijo.
Zaradi ureditve priključkov na avtocesto se izvedejo tudi deviacije in rekonstrukcije odsekov sedanjega cestnega omrežja.
Za povezavo mednarodnega mejnega prehoda z javnim cestnim omrežjem in načrtovanimi obmejnimi gospodarskimi conami bodo zgrajene nove ceste.
V tem členu uredbe so prikazane deviacije obstoječih cest in poti ter potrebne nove ceste in poti s podatki o legi, dolžini in normalnem prečnem profilu. Dimenzije normalnih prečnih profilov deviacij je dopustno v soglasju z upravljavcem prilagoditi obstoječi ureditvi državnih in ostalih cest ter poti.
Investitorja avtoceste in mednarodnega mejnega prehoda Obrežje sta dolžna urediti tudi dostope, ki nadomeščajo prekinjene obstoječe poti in v tej uredbi niso določeni, bodo pa utemeljeno zahtevani v postopku sprejemanja lokacijskega načrta in izdaje lokacijskega dovoljenja.
Tabela 1: Seznam deviacij in dovoznih cest
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznaka Opis                                  Km AC     Širina v m    Dolžina v m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-1   nadomešča obstoječo poljsko pot, prečka AC v podvozu 3-1,       0.040     4,0+2 × 1,0        270
    speljana prek obrambnega nasipa pred visoko vodo Save;                +2,0 pot
                                               z dvig. niveleto
    asfalt, pot za divjad v podvozu makadam                       v podvozu
1-1a  navezuje prekinjeno poljsko pot ob S robu AC na dev. 1-1;       0,00     3,0            150
    makadamska utrditev
1-2   nadomešča poljsko pot, prečka AC v nadvozu 4-1; asfaltirana      0,9      5,0+2 × 1,0        320
                                               5,5 na nadvozu
1-2a  povezuje poljske poti ob S robu AC, dostop do lovilca olj LO1-Z;    055 - 0,9   3,0            445
    makadamska utrditev
1-2b  povezuje poljske poti ob S robu AC do dev. 1-3a;            0,90 - 1,50  3,0            510
    makadamska utrditev
1-3a  povezuje poljske poti ob S robu AC, med dev. 1-2b in 1-4,       1,50 - 1,70  3,0            300
    dostop do lovilca olj LO2-Z; makadamska utrditev
 
1-4   povezuje poljske poti ob S in J robu AC, pod viaduktom 5-1       1,7      3.0            180
    na levem bregu Krke; makadamska utrditev
1-5   dev. lokalne ceste L024130 in povezava z območjem Čateški grič     2,5      4,0+2 × 1,0        560
    z nadvozom 4-2; asfalt
1-5a  povezava S dela AC z oskr. postajo Čatež - jug prek nadvoza 4-2a;   2,55     5,90+2 × 1,0       390
    asfalt 
1-5b  povezava Rimske ceste z dev. 1-5a prek pokritja; asfalt        2,75 - 2,95  4,0            205
1-5c  dev. Rimske ceste, povezava sedanje trase z dev. 1-5b; asfalt     2,95 - 3,03  5,0            320
1-6   Rekonstrukcija in trasna korekcija RIII-675 od križišča pri mostu S  3,08 - 4,06  6,60+1 × 1,0       1240
    od AC do južnega krožišča pri priključku Brežice; povezava južnega          +1,55 pločnik;
    krožišča s severnim prek nadvoza 4-3 in lokalno cesto L021440;            od km 1,04
    asfalt                                        - 1,22
                                               + 2,8 kolesarska steza
1-6a  deviacija RIII-675, povezava južnega krožišča pri priključku Brežice  3,7 - 3,8   5,9+2 × 1,0        155
    s sedanjo traso v Dvorcah; asfalt
1-6b  Deviacija Topliške ceste (L021440), povezava s severnim krožiščem   3,8 - 4,01  5,0+2 × 0,5        185
    pri priključku Brežice; asfalt
1-7   nadomešča podvoz poljske poti pod H1, s podvozom 3-3 povezuje     4,3      3,0, v podvozu      750
    poljske poti S in J od AC, prečka AC v podvozu 3-3;                 4,0+2 × 1,0+2,0 pot
    makadamska utrditev                                 z dvig. niveleto
1-7a  deviacija poljske poti na S strani AC s podvozom 3-3; makadam     4,1 - 4,3   3,0            390
1-7b  deviacija poljske poti na J strani AC med podvozom 3-3 in deviacijo  4,3 - 5,6   3,0           1400
    1-9 ter do lovilca olj LO6-Z; makadam
1-8   deviacija poljske poti med podvozoma 3-4 in deviacijo 1-9 na      4,9      3,0 m, v podvozu     810
    S strani AC; makadamska utrditev; nasip na J strani varuje podvoz          4,0+2 × 1,0 +2,0 pot
    pred zalednimi vodami.                                z dvig. niveleto
1-9   povezava RIII-675 na J strani AC s Čateškim poljem na S strani AC   5,5 - 5,6   5,9+2 × 1,0        230
    s podhodom 3-5 združeno z regulacijo Prilipskega potoka; asfaltna          podvoz
    utrditev, 2,0 m pas v podvozu za prehod divjadi ima makadamsko            5,9+2,0
    utrditev
1-9a  Deviacija poljske poti, povezava RIII-675 z zemljiščem med odvodnim  5,6 - 5,65                90
    jarkom iz Term Čatež, Savo in mrtvico Save, dostop do LO8-Z; 
    makadamska utrditev
1-10  Deviacija poljske poti, povezava RIII-675 na J strani AC pod      5,95 - 6,15  3,0            200
    viaduktom 6-2 z območjem med Savo in mrtvico Save na S strani AC, 
    dostop do LO9-B; makadam
1-11  Deviacija poljske poti, povezava naselja Podgračeno z območjem     7,3      4,0, v podvozu      330
    ob Savi na S strani AC s podvozom 3-6 združeno z regulacijo potoka          4,0+0,75
    Drašček; makadamska utrditev                             skupaj s koritom 
                                               potoka 8,55
1-12  Deviacija lokalne ceste, povezava dela naselja Ribnica na S strani   8,4 - 9,15  4,0+2 × 1,0 podvoz    865
    AC z RIII-675 in na deviacijo 1-13 v po podvozu 3-7 združeno z            5,9+2,0
    regulacijo Grajskega potoka; asfalt, utrditev poti za divjad v podvozu        skupaj s koritom 
    makadam                                       potoka 12,6
1-13  Deviacija poljske poti, povezava naselja Ribnica na J strani AC    9,1      4,0+2 × 1,0 podvoz    150
    z območjem na S strani AC prek podvoza 3-8 združeno z regulacijo           4,0+2,0+1,0
    potoka; asfalt, steza za divjad v podvozu makadam                  skupaj s koritom 
                                               potoka 9,0
1-14  rekonstrukcija RIII-675, prečka AC v podvozu 3-9 združeno       10,4     5,9+2 × 1,0 podvoz    290
    z regulacijo Dolinskega potoka; asfalt, steza za divjad v podvozu          5,9+2,0
    makadam                                       skupaj s koritom 
                                               potoka 16,2
1-14a  Deviacija poljske poti ob S robu AC, povezava S dela Ribnice      9,14 - 10,0  4,0            890
    z Jesenicami dostop do kmetijskih zemljišč in do lovilca olj LO16-Z; 
    asfalt
1-14b  Deviacija prekinjene dostopne poti na S strani AC, dostop do lovilca  10,3 - 10,6  3,0            405
    olj LO18-Z; makadam
1-15  povezava RIII-675 z lokalno cesto L024201 z nadvozom 4-4        10,8     5,0+2 × 1,0        880
    (v sklopu priključka Obrežje); asfalt                        (80m) in 
                                               6,6+1,55+1,0
1-15a  rekonstrukcija L024201 v območju križišča z dev. 1-15 in L024204;   10,9     5,9+2 × 1,0        90
    asfalt
1-16*  povezava priključka Obrežje z GTO na severni strani AC, asfalt     10,8 - 11,65 6,6+2 × 1,0        860
1-17  rekonstrukcija RIII-675 z nadvozom 4-5 nad AC; asfalt         11,5     5,9+2 × 1,55       280
1-17a  Deviacija lokalne ceste ob J robu AC v Obrežju in priključek na    11,4 - 11,6  5,0+2 × 1,0        200
    RIII-675; asfalt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Opomba: sestavni del investicije avtoceste je izgradnja dela deviacije 1-16 in sicer od deviacije
1-15 do lokalne bencinske črpalke na severnem robu oskrbne postaje Mokrice - sever; preostali del
deviacije 1-16 je predmet gospodarskega terminala Obrežje in se lahko izvede ob izgradnji le-tega.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Območje mednarodnega mejnega prehoda obrežje              km AC     Širina v m    Dolžina v m
    Opis
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-18  povezovalna cesta od krožišča S od AC do RIII-675 J od AC       11,65 - 11,8 6,6+2 × 1,0    530
    z nadvozom 4-6 za transporte v okviru MMP in povezavo obmejnih 
    gospodarskih con; asfalt
1-18a  povezovalna cesta na S strani AC od tovornega terminala MMP do     11,65 - 11,8 6,0+2 × 1,0    210
    krožišča s cestami 1-16 in 1-18 S od AC; asfalt
1-18b  povezovalna cesta na J strani AC do parkirišča za uslužbence MMP;   11,75 - 12,25 6,6+2 × 1,0    650
    navezava na dev. 1-18, in južno izvozno rampo na tovorni terminal, 
    namenjena tudi za zavrnjene tovornjake in avtobuse pri izstopu iz RS; 
    asfalt
1-18c  Povezovalna cesta do čistilne naprave Mlake in dalje ob regulaciji   11,65-12,1ČN 4,0        540 do ČN
    7-15 do Save, nadomešča tudi prekinjeno poljsko pot; makadam                      1240 ob
                                                        regulaciji
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opomba: stacionaža AC in dimenzije so približne.
9. člen
Objekti na avtocesti
Vsa obstoječa izvennivojska križanja na hitri cesti H1 se nadomestijo z novimi objekti, izjema je obstoječi podhod v km 1,460, ki se na predlog lokalne skupnosti opusti. Podvozi bodo imeli svetlo višino 4,50 m.
Podhod na območju MMP Obrežje bo imel svetlo višino 2,50 m, ostali podhodi pod avtocesto, ki se podaljšujejo na obstoječih lokacijah, bodo imeli zagotovljeno večjo svetlo površino kot je obstoječa.
Na odseku je šest nadvozov, trije podvozi, šest podhodov, dva viadukta, en most na avtocesti in dva mostova na deviacijah. Podatki o objektih so v tabeli 2.
Tabela 2: Seznam objektov na avtocesti in v območju MMP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznaka Opis                    km AC (ca.)    Širina v m (ca.)    Višina v m (ca.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-1*  podhod dev. 1-1                 0,04         7,80         3,50
4-1   nadvoz dev. 1-2                 0,9         7,80         4,70
5-1   most čez Krko                  1,7 - 1,86      13,95 + 13,95
                                       sanacija obstoječega
                                       mosta
4-2   nadvoz dev. 1-5                 2,5         7,00         4,70
4-2a  nadvoz dev. 1-5a                2,55         7,00         4,70
8-1   pokriti ukop                  2,86 - 2,97                4,70
6-1   viadukt Čatež                  3,05 - 3,16     13,95 + 14,75
4-3   nadvoz dev. 1-6                 3,8         7,80         4,70
3-3   podhod dev. 1-7                 4,3         7,80         3,35
3-4   podhod dev. 1-8                 4,9         7,80         3,10
3-5   podhod dev. 1-9
    združen z regulacijo 7-1            5,6         14,20         3,50
5-2   most čez Prilipski potok            0,025 na dev.1-9   5,00         2,78
5-3   most čez Prilipski potok            0,017 na dev. 1-9a  5,00         1,80
6-2   viadukt Mrtvica (Prilipe)            6,03 - 607      27,72
3-6   podhod dev. 1-11
    združen z regulacijo 7-6            7,3         8,55         3,50
3-7   podvoz dev. 1-12
    združeno z regulacijo 7-8            8,4 - 8,7      12,60         4,50
3-8   podvoz dev. 1-13
    združeno z regula. 7-10             9,1         9,00         4,50
3-9   podvoz dev. 1-14                10,4         16,20         4,50
4-4   združeno z regula. 7-12
    nadvoz dev. 1-15                10,8         9,15         4,70
4-5   nadvoz dev. 1-17                11,5         8,45         4,70
4-6   nadvoz dev. 1-18                11,8         8,10         4,70
3-10  podhod na območju MMP              12,1         6,00         2,50 - 3,50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Opomba: podhod 3-1 deviacije 1-1 je v funkciji do izgradnje
hidroelektrarne Brežice, ko se zasuje, prehod čez avtocesto bo
možen po nadvozu 4-1 deviacije 1-2.
10. člen
Deponije trajnih viškov materiala
Trajni viški nevgradljivega materiala na obravnavanem odseku bodo obsegali približno 43.000 m3. Material se bo uporabil pri ureditvi obcestnega prostora v območju priključkov Brežice in Obrežje.
Vgradnja viškov materiala je, na podlagi predhodno izdelanih ustreznih študij, možna tudi v visokovodne nasipe reke Krke.
11. člen
Pridobivanje kamnitega materiala za gradnjo
Za gradnjo odseka avtoceste bo potrebno pridobiti približno 627.000 m3 kamnitega materiala.
Material bo možno pridobiti iz obstoječih gramoznic na levem bregu Save, gramoznice Boršt in ostalih obstoječih kamnolomov v bližini obravnavanega odseka avtoceste ter iz predvidene akumulacije HE Mokrice.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
12. člen
Splošno
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtoceste s spremljajočimi objekti in mednarodnega mejnega prehoda mora upoštevati pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje iz tega lokacijskega načrta. Vsebovati mora tudi krajinsko ureditveni načrt.
Pri izdelavi PGD in PZI je treba zagotoviti kakovostno arhitekturno zasnovo pomembnejših premostitvenih objektov na avtocesti (most čez Krko, nadkritje na Čatežu, viadukt na Čatežu, nadvoza priključkov Brežice in Obrežje), objektov v sklopu oskrbnih postaj in počivališč ter objektov na območju mednarodnega mejnega prehoda Obrežje. Oblikovanje objektov mora biti v skladu z izhodišči lokacijskega načrta ter mora upoštevati vrednote in urbano-krajinske značilnosti prostora. Posebej pomembno je skladno oblikovanje objektov v vidnem stiku z gradom Mokrice (oskrbna postaja Mokrice sever in bencinski servis Mokrice – jug) in enotna arhitekturno oblikovna zasnova objektov na območju mednarodnega mejnega prehoda Obrežje.
Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in dovoljenja za izvedbo je treba izdelati podrobnejše krajinske rešitve oblikovanja reliefa, protihrupnih ograj in zasaditev.
Detajlno reliefno oblikovanje in zasaditveni načrti morajo biti v skladu z izhodišči lokacijskega načrta in morajo upoštevati krajinske značilnosti prostora.
V tem lokacijskem načrtu so določena območja posebnih ureditev kjer bo mogoče, skladno z morebitnimi pobudami, po sprejetju lokacijskega načrta podrobneje načrtovati posamezne rešitve v obcestnem prostoru avtoceste, ki ne bodo vplivale na ureditev in funkcioniranje avtocestnega prostora.
Na območju LN so kot območja posebnih ureditev opredeljena območja:
– ožje območje Čateža, severno in južno od avtoceste, od (vključno) opornega zidu ob arheološkem območju Čateški grič (km 2,45) do (vključno) viadukta Čatež (km 3,18),
– bencinski servis Mokrice – jug,
– oskrbna postaja Mokrice – sever,
– območje mednarodnega mejnega prehoda Obrežje, vključno z vzhodnim obrobjem naselja Obrežje.
13. člen
Oblikovanje objektov in ureditev ob trasi avtocesti
Protihrupna zaščita
Protihrupna zaščita naselij Čatež, Podgračeno in Obrežje se izvede s postavitvijo protihrupnih ograj in nasipov. Protihrupni nasipi se praviloma izvedejo do višine 1,5 m do 2 m in nadgradijo s protihrupno ograjo. Notranje brežine protihrupnih nasipov se izvedejo v nagibu največ 2:3. Brežine se humuzirajo, zatravijo in zasadijo z drevnino tako, da se vizualno čim bolje vključijo v območje (fragmentarna zasaditev na cestni strani z grmovnicami in na zunanji strani, proti poselitvi, z drevjem in grmovnicami).
Protihrupna ograja praviloma ne presega višine 4 m oziroma je izjemoma visoka 4,5 m. V območjih naselij, kjer je po izračunu potrebna višja ograja se prekomerno prizadeti objekti (na podlagi zakonsko predpisanega monitoringa) po pričetku obratovanja avtoceste po potrebi dodatno zaščitijo s pasivno protihrupno zaščito skladno z določili 31. člena te uredbe.
Protihrupna ograja na mostu 5-1 čez Krko, ob prekritju na Čatežu in na viaduktu 6-1 Čatež je transparentna. Transparetna protihrupna ograja je v vplivnih območjih kulturne dediščine v območju priključka Obrežje in na poteku mimo cerkve Sv. Jurija na Čatežu. Pri oblikovanju protihrupne zaščite se upoštevajo usmeritve pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
V vseh primerih načrtovanih transparentnih ograj je treba zagotoviti disperzijo hrupa oziroma zmanjšati odboje hrupa v območja poselitve.
Protihrupni nasip ob Podgračenem se izvede med km 7.09 do km 7.22 na območju opuščenega odseka obstoječe hitre ceste H1, tako da se nasipna brežina proti naselju izvede položno in zasadi z grmovno in drevesno vegetacijo. Po vrhu nasipa se postavi protihrupna ograja. Na preostalem delu se opuščena hitra cesta H1 rekultivira na nivo obstoječega terena.
Protihrupna ograja v Obrežju se namesti na vrhu brežine ob severnem robu povezovalne ceste 1-16. Na južnem robu avtoceste se izvede na vrhu opornega zidu kot del konstrukcije in oblikovanja opornega zidu.
Oblikovalsko pozornost je treba posvetiti stikom različnih vrst protihrupne zaščite.
Objekti na avtocesti
Premostitveni objekti morajo biti arhitekturno usklajeni s krajinsko podobo prostora. Protihrupne ograje mora biti del konstrukcije in oblikovanja objektov.
Stebri konstrukcije novega dela mostu 5-1 čez Krko se prilagodijo obstoječim.
Protihrupna ograja na nadkritju na Čatežu se oblikuje kot del vzhodnega in zahodnega portala, posebna pozornost mora biti posvečena enovitemu oblikovanju ograje nad portalom in ograje ob avtocesti, predvsem na vidno izpostavljenih območjih stikov.
Pri izdelavi projekta za viadukt 6-1 Čatež je treba dispozicijo in oblikovanje konstrukcije prilagoditi ureditvi urbanega prostora pod viaduktom (urbana oprema, avtobusno postajališče, objekt javnega značaja in drugo). Obvezno je sočasno delo in sodelovanje projektanta viadukta in projektantov ureditev na območju naselje Čatež.
Konstrukcijo viadukta 5-2 Mrtvice (Prilipe) je treba prilagoditi varovanju območja naravne dediščine.
Priključka
Pri načrtovanju in oblikovanju priključkov je treba upoštevati krajinske značilnosti ter vidnost in bližino objektov kulturne dediščine in načrtovati objekte tako, da bo konstrukcija nadvozov čim bolj transparentna (čim večja svetla širina objektov, lahka konstrukcija).
Zaščitna ograja
Za preprečitev nekontroliranega dostopa na cestišče avtoceste se postavi varovalna žična ograja. Ograja se v poteku smiselno prilagaja ureditvi obcestnega prostora, tako da ne predstavlja vidno izpostavljenega elementa ločitve in omogoča dejansko navezovanje ureditev na okoliški prostor. Njen potek praviloma sovpada z robom odkupljenega zemljišča. Na območjih ukopov se z roba odkupljenega zemljišča smiselno premakne na brežino pod zgornji rob vkopa in vključi v ureditev.
Protihrupne ograje bodo imele hkrati tudi funkcijo varovalne ograje.
Varovalna ograja za dvoživke
Za preprečitev prehajanja dvoživk in malih živali prek koridorja avtoceste je na odseku med km 4.885 in km 5.585 obojestransko vzdolž avtoceste varovalna ograja z gostejšim spletom, ki bo zakopana v tla.
Varnostna ograja avtoceste
Vse varnostne ograje na avtocesti se uredijo skladno z veljavnimi pravilniki in standardi.
Urejanje pasu med cestišči
Vmesni pas med cestišči, širine 3 m, se zatravi.
14. člen
Oblikovanje spremljajočih objektov
Investitor mora zagotoviti izdelavo kakovostne projektne rešitve in izvedbo vseh spremljajočih objektov ter njihovo navezavo na električno, vodovodno, kanalizacijsko in telefonsko omrežje.
Oskrbni center Čatež – jug
V funkcijo avtoceste bo vključen sedanji oskrbni center ob hitri cesti H1 z naslednjim programom:
– bencinska črpalka s trgovino,
– parkirišča za osebne avtomobile, avtobuse in tovornjake,
– restavracija, bife, sanitarije,
– motel.
Sedanj plato se proti jugu razširi z novim parkiriščem, ki je prek nadvoza 4-2a, povezano s severnim pasom avtoceste in fizično ločeno od sedanjega platoja. Med novim parkiriščem in sedanjim platojem je le prehod za intervencijska vozila.
Niveleta avtoceste na območju oskrbnega centra bo znižana glede na niveleto obstoječe ceste za 2–3 m, zato se izvede novo oziroma ustrezno priključevanje le-tega na avtocesto.
Novo parkirišče in priključne rampe bodo posegli v infrastrukturo sedanjega platoja, ki jo bo potrebno delno preurediti.
Za rekonstrukcijo neustrezno locirane obstoječe bencinske črpalke in izgradnjo nove na vstopnem delu sedanjega platoja, si mora lastnik pridobiti soglasje upravljavca avtoceste.
Območje celotne oskrbne postaje bo zavarovano z varovalno ograjo, možen bo peš dostop z Rimske ceste do objekta restavracije na obstoječi lokaciji motela Čatež.
Območje se ureja na podlagi posebnega projekta, ki mora biti skladen z določili tega lokacijskega načrta.
Počivališče Čatež – sever
Objekti sedanje oskrbne postaje Čatež – sever se rušijo, na preostalem delu obstoječega platoja se uredijo sanitarije, parkirni prostori za osebna vozila, avto prikolice in avtobuse ter dovozna cesta prek nadvoza 4-2a do motela na južni strani avtoceste.
Celotno območje bo zavarovano z varovalno ograjo, možna je ureditev peš dostopa (vrata v ograji) do razgledišča in arheološkega območja na Čateškem griču.
Bencinski servis Mokrice – jug
Bencinski servis je lociran v sklopu priključka Obrežje na južni strani avtoceste z naslednjim programom:
– bencinska črpalka s sanitarijami, vključuje lahko trgovino in bife,
– parkirišča za osebne avtomobile, avtobuse in tovornjake,
– urejena zelenica.
Celotne območje bencinskega servisa bo zavarovano z varovalno ograjo.
Lega v vplivnem območju gradu Mokrice pogojuje kakovostno in celovito oblikovanje objektov in ureditev. Tipski projekti niso dopustni. Pri arhitekturni zasnovi in oblikovanju objektov bencinskega servisa je potrebno v okviru omejitev, ki jih narekuje njihova funkcija, določiti proporce objektov, ki omogočajo optimalno umestitev v prostor ter razmeram v prostoru primerno oblikovanje ključnih arhitekturnih elementov, od katerih so najpomembnejše konstrukcije streh in nadstreškov. Na primeren način in v sozvočju materialov se oblikujejo strešne konstrukcije, kritine in fasade. Vrsta materialov, barve in oblike morajo zagotoviti čim manjšo vidno izpostavljenost v zaledju gradu Mokrice. Pri oblikovanju objektov in krajinskih ureditvah se upoštevajo usmeritve pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Celostna prostorska, arhitekturna in krajinska ureditev se pridobi z natečajem.
S tem lokacijskim načrtom so kot obvezna izhodišča določene prometne ureditve, lokacija bencinske črpalke in površine območja urejanja. Arhitekturno oblikovanje objektov, dispozicija in velikost parkirišč, oblikovanje protihrupne zaščite, krajinsko oblikovanje in zasaditve so predmet natečaja. Območje enovitega urejanja sega do deviacije 1-15 v sklopu priključka Obrežje. Pri pripravi razpisnega gradiva za natečaj se upoštevajo določila tega lokacijskega načrta in usmeritve pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Območje bencinskega servisa se ureja na podlagi posebnega projekta, ki bo skladen z določili tega lokacijskega načrta in z natečajno rešitvijo.
Oskrbna postaja Mokrice – sever
Oskrbna postaja v sklopu priključka Obrežje na severni strani avtoceste ima naslednji program:
– bencinska črpalka,
– trgovina, restavracija, terasa in sanitarije,
– parkirišča za osebne avtomobile, avtobuse in tovornjake,
– urejena zelenica za rekreacijo.
Območje celotne oskrbne postaje bo zavarovano z varovalno ograjo.
Celostna prostorska, arhitekturna in krajinska ureditev se pridobi z natečajem s ciljem zagotovitve arhitekturno – krajinsko enovitega oblikovanja z oskrbno postajo Mokrice – jug.
S tem lokacijskim načrtom so kot obvezna izhodišča določene prometne ureditve, lokacija bencinske črpalke, okvirna lokacija in dimenzije objekta restavracije in trgovine ter površine območja urejanja. Obvezno izhodišče je lokacija bencinske črpalke izven ograje avtoceste za lokalno oskrbo, ki se uredi kot sestavni del oskrbne postaje Mokrice – sever, dostopna pa je po deviaciji 1-16. Med lokalno bencinsko črpalko in oskrbno postajo Mokrice – sever bo možna peš povezava.
Arhitekturno oblikovanje objektov, dispozicija in velikost parkirišč, oblikovanje protihrupne zaščite, krajinsko oblikovanje in zasaditve so predmet natečaja, Območje enovitega urejanja sega do deviacije 1-15 v sklopu priključka Obrežje in vključno z deviacijo 1-16 na severnem robu oskrbne postaje.
Območje oskrbne postaje se ureja na podlagi projektne rešitve, ki bo skladna z določili tega lokacijskega načrta in z natečajno rešitvijo.
15. člen
Oblikovanje mednarodnega mejnega prehoda Obrežje (MMP)
Odstranijo se vsi objekti in ureditve sedanjega začasnega MMP.
Novi MMP je eden največjih avtocestnih mednarodnih mejnih prehodov oziroma vstopnih točk v državo, kar se mora odražati tudi v kakovosti oblikovanja vseh objektov in ureditev. Za MMP kot celoto se izvede natečaj za pridobitev arhitektonskih in krajinskih rešitev, ki bodo podlaga za oblikovanje posameznih objektov in območij znotraj območja MMP.
Funkcionalna organizacija celotnega območja MMP je določena s tem lokacijskim načrtom in prikazana v ureditveni situaciji 1:1000.
V ureditveni situaciji so podane optimalne dimenzije vseh objektov glede na usklajene programe za izvajanje dejavnosti vseh obmejnih služb in razpoložljivi prostor na območju MMP.
Objekti v območju MMP s funkcijami, dimenzijami in gabariti so prikazani v tabeli 3.
S + – 10% tolerancami znotraj območja MMP se pri pripravi nadaljnje projektne dokumentacije upoštevajo ureditve, določene s tem lokacijskim načrtom.
Investitor je dolžan celotno območje MMP opremiti z utrjenimi prometnimi površinami, zelenicami, električnim, telefonskim, vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem, priključenim na novo čistilno napravo Mlake.
Interna prometna ureditev je razvidna iz ureditvene situacije 1:1000.
Komunalna ureditev območja je razvidna iz zbirne situacije komunalnih naprav.
Tabela 3: Objekti v območju MMP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznaka objekta     Funkcija objekta      Etažnost in     Dimenzija v m    Opombe
v ureditveni                    skupna etažna    š = širina
situaciji                     površina      d = dolžina
                                    v = višina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            nadstrešnica                  š=68,5; d=60,8;
                                    v=9,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2, 3, 17, 18, 20    carinska kontrola,     pritličje      š=2,4; d=3,0;
21           policijska kontrola    7,20 m2 vsak    v=2,8
            kontrola tehtnica     boks
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8            policijska kontrola na   pritličje      š=8,0; d=8,0;
            izstopu iz države     60,0 m2       v=2,8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8, 9, 11        carinska in policijska   klet + pritličje + š=12,0; d=58,8;   povezava s
            kontrola na vstopu v    1 nadstropje    v=7,5        podzemnim
            državo           1.400,0 m2               hodnikom s
                                              platojem na
                                              izstopu iz države
                                              (12)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10           sanitarni objekt      pritličje      š=7,4; d=8,1;
                          60,0 m2       v=3,5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15           carina, špedicijske    pritličje      š=12,0; d=50,4;
            službe           599,0 m2      v=5,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16           sanitarni objekt      pritličje      š=5,4; d=14,4;
                          78,0 m2       v=3,5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28           veterinarski pregled    pritličje      š=18,0; d=72,0;
                          1127,0 m2      v=5,0 + 1,1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29           fitosanitarni pregled   pritličje      š=18,0; d=25,0;
                          426,0 m2      v=5,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30           skladišče za necarinjeno  pritličje      š=38,4; d=60,0;
            blago           426,0 m2      v=11,5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32           nadstrešnica za carinski            š=18,25;
            pregled                    d=83,0; v=5,7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33           carinska uprava      delno podkleten   š=12,0; d=33,6;
                          + pritličje + 1   v=8,5
                          nadstropje
                          900,0 m2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34           kontrolni objekt za    pritličje      š=12,0; d=28,8;
            detaljni pregled vozil   346,0 m2      v=8,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37           večnamenski objekt:    pritličje      š=5,4; d=25,2;
            transformatorska      136,0 m2      v=5,0
            postaja, sanitarni objekt,
            kotlovnica
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41           Prostocarinska       klet + pritličje + š=18,3; d=32,8;   skladišče
            prodajalna         1 nadstropje    v=9,50 + 0,3 -   tekočega plina je
                          1.470 m2      plato nad      izven objekta, ob
                                    niveleto ceste   vzhodni fasadi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. člen
Krajinsko oblikovanje
Oblikovanje reliefa
Reliefno oblikovanje nasipov in usekov se izvede v skladu z geološkimi značilnostmi in obstoječo morfologijo terena in mora zagotoviti:
– skladnost z značilnostmi širšega prostora oziroma sedanjih krajinskih vzorcev območja, kar se nanaša tako na oblikovne, vidne kot na ekološke značilnosti,
– boljše optično vodenje, in
– zakrivanje nezaželenih vedut oziroma odpiranje prostora v smeri zanimivih pogledov.
Med gradnjo je treba zagotoviti:
– čim manjše posege v reliefno zgradbo za potrebe gradnje začasnih objektov in ureditev;
– odkrivanje tal v čim manjšem obsegu;
– sprotna ozelenitev brežin in urejanje površinskega odtoka ter utrditev končno oblikovanih brežin za preprečitev erozije;
– da z odlaganjem materiala med gradnjo ne bodo zasute naravne depresije in struge vodotokov.
Preoblikovanje reliefa na obravnavanem odseku vključuje izvedbo usekov in nasipov in sicer pretežno na severni strani sedanje hitre ceste. Pri izvedbi usekov bodo izvedene zaokrožitve zgornjega dela brežin in pri izvedbi nasipov zaokrožitve spodnjega dela. Brežine vkopov in nasipov se izvajajo brez vmesnih berm, neporavnano, z ohranitvijo stabilnih skalnih gmot. Vsi posegi v reliefno zgradbo bodo izvedeni tako, da bodo novo oblikovane brežine speljane v obstoječi relief na obrobju posegov.
Vse sanacije reliefa na območjih opuščenih priključkov in poljskih poti se izvedejo z zasipanjem oziroma izkopom zgornjih plasti opuščenih cest ter s poravnavo terena in oblikovanjem površinskega pokrova.
Obsežnejša preoblikovanja reliefa
– km 0,0 – 1,80: na ravninskem delu do reke Krke se v sklopu cestnega nasipa kot vzdolžne terase mestoma ob cesti oblikujejo nasipne brežine za zadrževanje divjadi do širine 8 m;
– km 1.90, 1.92: od premostitve Krke do Čateža so vkopi v severno pobočje oblikujejo z zaokrožitvijo zgornjih delov vkopa;
– km 2,44 – 2,60: pri ukopu v južno pobočje Čateškega griča je potrebno upoštevati ohranitev južnega dela obrambnega zidu poznoantične utrdbe. Ohranitev obzidja je mogoča z izvedbo opornega zidu;
– km 2.5 – izvedba podpornega zidu ob arheološkem območju na Čateškem griču;
– km 2,85 – 2,98 – izvedba pokritega vkopa na Čatežu. Predvideni vkop se izvede z nadkritjem, na njem se uredi parkirišče in zasadi vegetacija;
– km 2,7 – 2,9: med severnim robom AC in lokalno cesto se na mestih, kjer se rušijo objekti, relief poravnava, uredijo se javne zelene površine ter speljejo pešpoti;
– km 2,9 – 3,0: kot sanacijska ureditev po rušenju stavb se preoblikuje relief v južnem delu naselja Čatež z oblikovanjem položne brežine z zasutjem vse do podpornega zidu pod viaduktom v km 3.0 in z upoštevanjem dovoza do objekta Rimska 25;
– km 4.3 – 4.42, 5.7 – 5.85, 6.2 – 6.44, 6.7 – 6.8, 7.15, 7.46, 8.9 – 9.0, 9.1, 10.32 – 10.36: na severni strani širitve ceste od priključka Brežice do priključka Obrežje so pri strmejših izvedbah nasipov položni izteki spodnjih delov brežin v naravni relief (naklon ca. 1:3);
– km 7,1 – 7,6 Podgračeno: opuščeni del trase hitre ceste se sanira z odstranitvijo vozišča, delnim nasipanjem v sklopu ureditve protihrupnega nasipa in z zasaditvijo;
– km 11.6 (priključek Obrežje in deviacija 1-17): oblikovanje nasipov se izvede s položnejšimi, zvezno izpeljanimi brežinami.
Sanacije reliefa na območjih opuščenih priključkov in cest se izvedejo z zasipanjem oziroma izkopom zgornjih plasti cestišča in s poravnavo terena.
Po potrebi se v območju deteljic priključkov nasipajo trajni viški nenosilnega materiala. Oblikovanje nasipov se izvede z zvezno izpeljanimi brežinami.
Manjše spremembe reliefne zgradbe so predvidene tudi v okviru protihrupnih ukrepov, kjer je predvidena izvedba protihrupnih nasipov (Podgračeno, Ribnica, Obrežje).
Načrtovanje zasaditev
Z zasaditvami na območju predvidenih posegov je treba zagotoviti:
– oblikovanje prostora v skladu s krajinskimi vzorci na obravnavanem odseku: na območjih kmetijskih površin je zatravitev, ob vodotokih ureditev obrežnega pasu (zasaditev hidrofilnih drevesnih in grmovnih vrst), pri posegih v gozd oblikovanje novega gozdnega roba (zasaditev drevesne in grmovne vegetacije) ter zasaditev obrežne zarasti ob vodotokih in v vlažnih depresijah; pri načrtovanju zasaditve se upošteva princip dosaditve in čim bolj dosledna uporaba avtohtonih rastlin, ki uspevajo tudi v ekstremnih rastnih razmerah;
– oblikovanje kvalitetnih obvodnih biotopov z obvodno vegetacijo in usmerjanje živali v propuste pod avtocesto;
– optično vodenje voznikov s tem, da se z zasaditvami zagotovi predpisano preglednost ceste;
– utrjevanje tal na brežinah nasipov in usekov;
– členitev obcestnega prostora s skupinami drevja in grmovnic na odsekih s protihrupnimi ukrepi tako, da bodo protihrupne ograje vidno manj moteče za voznike in za prebivalce na ščitenih območjih;
– zakrivanje vidno izpostavljenih protihrupnih barier in oblikovanje zaključenih ambientov naselij (predvsem Čatež in Podgračeno ter bencinski servis Mokrice – jug).
Oblikovanje zasaditve
Nove zasaditve se v največji možni meri navezujejo na obstoječo vegetacijo. Nove skupine drevnine in ureditve morajo biti v skladu z obstoječim krajinskim vzorcem.
Zatravitev površin je vzdolž celotne trase (brežine nasipov in usekov ter druge površine med voziščem in zaščitno mrežasto ograj, površine, ki bodo poškodovane med vsemi načrtovanimi posegi) in na ločilnem pasu.
Zgornje zaokrožitve in posneti robovi usekov in nasipov se v skladu z ureditveno situacijo lokacijskega načrta zatravijo ali zasadijo z nižjimi grmovnicami oziroma z vegetacijo, ki oblikuje gozdni rob.
Brežine usekov in nasipov se zatravijo in mestoma zasadijo z drevjem in grmovjem, kot je predvideno v ureditveni situaciji lokacijskega načrta.
Na celotni trasi znašajo odmiki grmovnic od roba cestišča 3 m, odmiki dreves pa 8 m. Košnja trave (vzdrževanje) je potrebno na oddaljenosti 2 m od roba cestišča.
V pasu med robom ureditev v obcestnem prostoru in robom ohranjene gozdne vegetacije se zasadi nov gozdni rob s členjeno razmestitvijo sadik avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.
Sajenje skupin drevja in grmovnic je na območjih, kjer trasa poteka prek kmetijskih površin in kjer se v skupinah pojavlja že obstoječa vegetacija ter v obvodnem prostoru, kjer obrežna vegetacija spremlja struge potokov in savskih mrtvic. Ob načrtovanju razmestitve in oblikovanja skupin drevnine se hkrati upoštevajo zakonitosti optičnega vodenja.
Pri načrtovanju zidu ob arheološkem območju na Čateškem griču se predvidi izvedba berm – polic med segmenti zidu; tu se namestijo korita, v katera se zasadijo grmovnice in plezalke ter prevešave rastline. Širine polic in dimenzije korit morajo zagotoviti obstoje in razvoj teh rastlin.
Vrstna sestava zasaditve
Uporabijo se predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev, ki so značilni za območje, po katerem poteka trasa, z upoštevanjem vegetacijskih značilnosti in rastnih razmer posameznih mikrolokacij, kar še zlasti velja za območja, kjer trasa prečka vodotoke in na območju Prilipske mrtvice ter preostalega obvodnega sveta Save. V okviru opornega zidu na Čateškem griču se predvidi zasaditev avtohtonih grmovnic, plezalk in prevešavih lesnatih rastlin.
Za območja spremljajočih objektov se v največji možni meri uporabijo avtohtone vrste s posebnimi lastnostmi, kot so barva in tekstura, dovoljena pa je tudi uporaba nekaterih parkovnih vrst drevnine, ki so po vidnih značilnostih podobne avtohtonim vrstam.
Za travne površine na obcestnem pasu se skladno z ekspozicijo posameznih predelov obcestnega prostora uporabi travna mešanica za sončne in za senčne lege, ki mora biti čim bolj odporna na onesnaženje tal. Travni mešanici naj se primeša seme cvetočih zelišč.
Zatravitve
Zatravijo se površine v ločilnem pasu in vse površine v obcestnem prostoru, ki ne bodo utrjene z gradbenimi posegi in kjer ni predvidena zasaditev lesnatih rastlin. Največja območja zatravitev so na območjih, kjer trasa poteka po robu kmetijskih površin in se drevnina pojavlja le fragmentarno, v manjših skupinah.
Vodnogospodarske ureditve in ureditve ob zadrževalnikih
Tehnični podatki o načrtovanju sistema odvodnjavanja in o vodnogospodarskih ureditvah so v 17. in 28. členu te uredbe, v tem členu so določila v zvezi s krajinskimi ureditvami.
Območja zadrževalnih bazenov se vključijo v širši prostor s pomočjo zasaditve, ki pa ne sme omejevati servisnega dostopa in izvajanja rednih vzdrževalnih del.
Brežine zadrževalnih bazenov se zatravijo. Pri zasnovi zasaditve drevnine se uporabijo obstoječe skupine grmovne in drevesne vegetacije in zasadijo nove skupine, tako da se zmanjša vidna izpostavljenost bazena.
Servisna cesta in dostop do bazena se izvedeta v makadamu, trasa ceste pa se čim bolj prilagodi reliefu oziroma izvede s čim manjšimi nasipi in useki.
Vodnogospodarske ureditve se izvedejo po načelu sonaravnega urejanja, kar vključuje zasaditev avtohtone drevnine v drevesnem in grmovnem sloju in zatravitev obvodnega prostora. Razmestitev sadik drevnine se prilagodi vzorcu obstoječe obrežne vegetacije v zgornjem in spodnjem toku posameznih vodotokov.
Sanacije poškodovanih in opuščenih površin
Na opuščenih delih sedanje hitre ceste, priključnih ramp in odsekov drugih cest se odstrani utrjeno vozišče, območja se reliefno preoblikujejo in zatravijo oziroma zasadijo v skladu s krajinskimi značilnostmi prostora.
Sanacije poškodovanih objektov in območij naravne in kulturne dediščine se načrtujejo v skladu z zahtevami v 29. in 30. členu te uredbe, pri čemer je treba na takih območjih zagotoviti prednostno izvedbo sanacij in čim hitrejši učinek načrtovanih ukrepov.
Zidovi
Izvedbe večjih opornih zidov so:
– ob arheološkem območju na Čateškem griču,
– v sklopu ureditve viadukta 6-1 Čatež na severni strani avtoceste,
– v sklopu viadukta 6-2 na stiku trase avtoceste s Prilipsko mrtvico,
– ob južnem robu avtoceste na poteku skozi naselje Obrežje zahodno od nadvoza 4-5.
Oporni zid ob Prilipski mrtvici se izvede z oblogo iz naravnega kamna.
Zid na Čateškem griču se izvede s površinsko obdelavo (možna tudi uporaba različnih barvnih tonov), ki bo poudarila horizontalne linije in tako optično zmanjšala višino zidu. Oblikovanje tega zidu je treba uskladiti z usmeritvami službe, pristojne za varstvo kulturne dediščine.
Oporni zidovi se ozelenijo s plezalkami in/ali pokrovnimi rastlinami.
V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
17. člen
Kanalizacija
Odvajanje meteorne vode
Vsa meteorna voda s cestišča avtoceste in platojev mednarodnega mejnega prehoda se zbira v ustrezno dimenzionirano kanalizacijo in vodi do objektov za prečiščevanje. Kanalizirana voda se odvaja v zadrževalne bazene in lovilce olj ter nato v recipient.
Zadrževalni bazeni so dimenzionirani za vsak izpust posebej. Vsi objekti so dostopni za čiščenje in vzdrževanje.
Tabela 4: Zadrževalni bazeni
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznaka   Vrsta                                    Lokacija (km AC)
                                            Opomba: stacionaža je
                                            približna
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LO1-Z  Zemeljski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 0,0 - 0,9             0,6 - severno od AC
LO2-B  Armiranobetonski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 0,9 - 1,86         1,7 - severno od AC
LO3-B  Armiranobetonski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 1,86 - 2,5         1,9 - južno od AC
LO4-Z  Zemeljski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 2,5 - 3,8             3,8 - južno od AC
LO5-Z  Zemeljski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 3,8 - 4,3             4,25 - južno od AC
LO6-Z  Zemeljski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 4,3 - 4,9             4,8 - južno od AC
LO7-Z  Zemeljski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 4,9 - 5,6             5,55 - severno od AC
LO8-Z  Zemeljski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 5,6 - 6,05            5,65 - severno od AC
LO9-B  Armiranobetonski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 6,05 -6,35         6,1 - severno od AC
LO10-Z  Zemeljski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 6,35 - 7,00            6,7 - južno od AC
LO11-B  Armiranobetonski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 7,00 -7,27         7,3 - južno od AC
LO12-B  Armiranobetonski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 7,27 -8,40         7,5 - južno od AC
LO14-B  Armiranobetonski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 8,40 -8,9 2        8,4 - severno od AC
LO15-Z  Zemeljski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 8,92 - 9,15            9,2 - južno od AC
LO16-Z  Zemeljski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 9,15 - 9,9            9,5 - severno od AC
LO17-Z  Zemeljski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 9,9 - 10,38            10,35 - južno od AC
LO18-Z  Zemeljski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 10,38 - 11,14           10,4 - severno od AC
LO19-B  Armiranobetonski zadrževalnik - odvodnjavanje od km 11,14 do konca       severno od AC pri
     trase vključno z MMP                              čistilni napravi Mlake
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meteorne vode iz obstoječega oskrbnega centra Čatež – jug se odvajajo po posebnem kanalu približne dolžine 430 m prek obstoječih lovilcev olj v Krko. Zaledne vode z območja Motela Čatež se vodijo s posebnim kanalom Fi 40 cm, približne dolžine 350 m, v Krko.
Padavinska voda z območja pokritega vkopa Čatež se vodi s posebnim kanalom Fi 30 cm približne dolžine 130 m v LO4-Z.
Padavinska voda z brežin nasipov in usekov odteka v zemeljske jarke in dalje po terenu v naravne odvodne grape in vodotoke.
Idejna rešitev odvodnjavanja avtoceste je razvidna iz grafičnega dela lokacijskega načrta (zbirna karta idejnih rešitev komunalnih naprav).
Fekalna kanalizacija
Obstoječa kanalizacija na območju oskrbnega centra Čatež – jug, ki je tangirana z izgradnjo avtoceste, se poruši in nadomesti z novo. Zgradi se (nadomestna) tipska čistilna naprava z odvodom prečiščene vode po obstoječem kanalu v Savo. Zmogljivosti čistilne naprave je 150 PE z možnostjo širitve. Na čistilno napravo se priključijo tudi sanitarije s počivališča Čatež – sever.
Fekalna kanalizacija oskrbne postaje Mokrice – sever in bencinskega servisa Mokrice – jug se navezuje na kanal K-5 (variantno na kanal K-6), ki odvaja odpadne vode v čistilno napravo Mlake. Čistilna naprava je načrtovana severovzhodno od območja mednarodnega mejnega prehoda Obrežje in je namenjena tudi prečiščevanju fekalnih voda naselij širšega zaledja in obmejnih gospodarskih con.
Vse fekalne in onesnažene meteorne vode z območja mednarodnega mejnega prehoda Obrežje se po ločenem kanalizacijskem omrežju odvajajo v čistilno napravo Mlake.
Fekalna kanalizacija Fi 30 cm bo speljana v čistilno napravo Mlake in nato v Savo, meteorna kanalizacija Fi 30 do Fi 140 cm pa prek zadrževalnika in lovilca olj LO19-B ter regulacije 7-15 v Savo.
Potrebne so naslednje ureditve križanj kanalizacijskega omrežja:
– 
– K-1 v km 2.74 križa avtocesto fekalna kanalizacija Fi 300 mm v čistilno napravo Čatež
    v dolžini 290 m.
– K-2 v km 7.26 križa avtocesto fekalna kanalizacija Fi 250 mm v čistilno napravo
    Podgračeno. Fekalni kanal se položi vzdolž deviacije 1-11 v dolžini 104 m.
    Čistilna naprava ni predmet tega lokacijskega načrta.
– K-3 v km 8.4 križa avtocesto fekalna kanalizacija Fi 300 mm v čistilno napravo
    Ribnica. Fekalni kanal se položi pravokotno na avtocesto v dolžini 42 m. Čistilna
    naprava ni predmet tega lokacijskega načrta.
– K-4 v km 9.1 križa avtocesto fekalna kanalizacija Fi 300 mm v čistilno napravo
    Ribnica. Fekalni kanal se položi vzdolž deviacije 1-13 v dolžini 120 m.
– K-5 v km 11.1 križa avtocesto fekalna kanalizacija Fi 300 mm zaledja Mala dolina,
    Velika dolina, Rajec – variantna povezava na kanalizacijo Obrežje, ki se 
    priključuje na čistilno napravo Mlake. Na ta kanal je načrtovana tudi priključitev
    oskrbne postaje Mokrice – sever in bencinskega servisa Mokrice – jug. Skupna 
    dolžina križanja je 300 m.
    V primeru kasnitev izgradnje lokalne kanalizacije se spremljajoča objekta s 
    kanalom Fi 300 mm dolžine 330 m navezujeta na severni strani avtoceste na kanal 
    K-6, ki vodi do čistilne naprave.
– K-6 v km 11.7 križa avtocesto fekalna kanalizacija Fi 300 mm z zaledja Nove vasi in se 
    priključi na kanalizacijsko omrežje na platoja mednarodnega mejnega prehoda 
    Obrežje in dalje na čistilno napravo Mlake. Dolžina kanala je 570 m. Obstoječa 
    kanalizacija na območju Obrežja se prek razbremenilnika priključuje na K-6.
Kanalizacijski sistem za odvod fekalne kanalizacije mora biti v celoti vodotesen.
Kanalizacijsko omrežje je potrebno zgraditi sočasno z avtocesto in vsemi spremljajočimi ureditvami v obsegu, ki bo omogočal nadaljnjo izgradnjo kanalizacijskega sistema brez kasnejših rušenj in prekopavanj že zgrajenih ureditev.
Čistilna naprava Mlake ni predmet tega lokacijskega načrta. Omogoči se njena priključitev na jarek 7-15, ki je v območju tega lokacijskega načrta.
Idejna rešitev kanalizacijskega omrežja na območju tega lokacijskega načrta je razvidna iz grafičnega dela lokacijskega načrta (zbirna karta idejnih rešitev komunalnih naprav).
18. člen
Vodovod
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo ter za oskrbo objektov avtoceste in mednarodnega mejnega prehoda z vodo, so potrebne naslednje ureditve na vodovodnem omrežju:
– V 1  km 1.44: na dolžini ca. 130 m se prestavi obstoječi vodovod Fi 125 na zahodno
    stran podvoza v zaščitni betonski cevi Fi 40 cm. Preložena cev je DN 150 mm.
– V 2  km 2,43: obstoječi vodovod Fi 300 mm se prestavi in spelje pod avtocesto skozi
    pohodno kineto Fi 180 cm. Prestavljena cev križa na južni strani avtoceste 
    podporni zid in rekonstruirano lokalno cesto ter se priključi na obstoječo cev.
    Preložena cev je enakega profila kot obstoječi vodovod.
– V 3  km 2,55: poglobitev in preložitev obstoječega lokalnega vodovoda Fi 100 mm v 
    dolžini ca. 160 m sočasno z rekonstrukcijo lokalne ceste.
– V 4  Območje oskrbne postaje Čatež – jug: obstoječi vodovod PE Fi 90 mm bo prekinjen.
    Preloži se vodovodna cev na dolžini ca. 130 m, zgradi se nov vodomerni jašek. Za 
    oskrbo počivališča na severni strani, se podaljša obstoječi vodovod prek AC v 
    dolžini ca. 110 m.
– V 4a km 2,64: za oskrbo sanitarij in čistilne naprave na severni strani avtoceste se 
    spelje pod avtocesto vodovodna cev DN 100 na dolžini približno 230 m.
– V 5  Čatež: obstoječa vodovodna cev Fi 50 mm se zaradi rušenja objektov na severni 
    strani avtoceste (km 2,92) ukine.
– V 6  km 3,07 – Čatež: obstoječe križanje vodovoda s hitro cesto pri cerkvi je 
    prestavljeno pod viadukt 6-1, dolžina prestavitve je ca. 220 m.
– V 6a Obstoječi vodovod DN 200 se na območju priključitve kraka priključka Brežice na 
    obstoječo cesto Čatež–Dvorce pod cesto preloži v zaščitno betonsko cev na dolžini 
    60 m.
– V 6b Obstoječi vodovod DN 80 se na območju priključitve kraka priključka Brežice na 
    obstoječo cesto Čatež – Dvorce pod cesto preloži v zaščitno betonsko cev na 
    dolžini 40 m.
– V 7  Priključek Obrežje: zaradi ureditve priključka (krak A) se prestavi obstoječi 
    vodovod DN 100 mm na dolžini ca. 420 m.
– V 7a zaradi prestavitve ceste Mokrice–Jesenice (deviacija 1-15) se prestavi obstoječi 
    vodovod DN 200 mm na dolžini ca. 280 m.
– V 8  Bencinski servis Mokrice – jug: zaradi ureditve se prestavi vodovod DN 200 na 
    dolžini ca. 290 metrov.
– V 9  Oskrbna postaja Mokrice – sever: za oskrbo s sanitarno in požarno vodo je 
    načrtovan je vodovod DN 100 dolžine ca. 300 m ob severni strani oskrbne postaje.
– V 10 Km 10,86: obstoječi vodovod 80 mm, ki križa H1, se zamenja z duktilno cevjo DN 
    100 mm na dolžini ca. 250 m.
– V 11 Km 11,16: obstoječa vodovodna cev, ki križa H1, se zamenja z duktilno cevjo 
    profila DN 150 mm na dolžini ca. 134 m. Križanje se izvede v zaščitni cevi Fi 40 
    cm.
Območje mednarodnega mejnega prehoda Obrežje (MMP):
– km 11,45: preloženi vodovod DN 150 križa avtocesto na dolžini 160 m, nadaljuje se vzdolž deviacije 1-17 kot DN 100 v dolžini 245 m;
– krožna zanka po območju MMP DN 150 ima skupno dolžino 1175 m. Avtocesto križa zanka v km 11,8 in v km 12,22;
– krožni vod DN 150 dolžine ca. 550 m poteka okoli severnega dela MMP in se priključuje na vod DN 200. Na krožni vod DN 150 je priključen tudi vodovod DN 100 dolžine 243 m za oskrbo čistilne naprave Mlake;
– novi vodovod DN 150 za oskrbo MMP in bodočega gospodarskega terminala se navezuje na obstoječi vodovod DN 200 pri km 11,42, poteka na južni strani avtoceste vzdolž deviacije 1-17a do km 11,8, jo prečka kot DN 200, se obrne proti severu in poteka ob objektu 33a do deviacije 1-16, kjer se začasno zaključi;
– navezava novega cevovoda V12 na cevovod Fi 200 mm na južni strani AC, dolžina prestavitve je ca. 766 m.
Vsa križanja z AC in drugimi prometnimi ureditvami se izvedejo v zaščitnih betonski ceveh ustreznega profila ali pohodni kineti, skladno s tehničnimi predpisi.
Za oskrbo bodočih lokalnih čistilnih naprav Ribnica in Podgračeno se v podvoze pod avtocesto vgradijo obbetonirane zaščitne cevi, in sicer:
– za čistilno napravo Podgračeno se zaščitna cev profila 40 cm vgradi v podvoz 3-6,
– za čistilno napravo Ribnica se zaščitna cev profila 40 cm vgradi v podvoz 3-8.
Vse prestavitve, nove povezave in zaščita se načeloma izvede pred pričetkom gradnje avtoceste in mednarodnega mejnega prehoda.
Idejna rešitev vodovodnega omrežja je razvidna iz grafičnega dela lokacijskega načrta (zbirna karta idejnih rešitev komunalnih naprav).
Investitor MMP Obrežje je dolžan zagotoviti dodatne kapacitete in izgradnjo tistega dela vodovodnega omrežja, ki je nujno potreben za oskrbo MMP Obrežje, kolikor bo to potrebno na podlagi izdelanih študij.
19. člen
Prestavitve električnih vodov
Zaradi gradnje AC in drugih ureditev, določenih s to uredbo ter upoštevanja tehničnih predpisov križanja so potrebne naslednje ureditve na elektroprenosnem omrežju:
– KB 20 kV   obstoječe križanje v km 2,74 s 20 kV kablovodom, ki napaja
        transformatorsko postajo Čatež se izvede v cevni kanalizaciji na
        dolžini 62 m.
– KB 20 kV   križanje obstoječega kablovoda Čatež vas – Čatež VGP se prestavi na 
        dolžini 390 m. tako, poteka ob deviaciji1-6, da prečka deviacijo 1-6 
        in avtocesto v km 3,198 in se na severni strani Topliške ceste naveže 
        na obstoječo traso kablovoda.
– DV 20 kV   20 kV daljnovod se na odseku Podgračeno – Ribnica prestavi zaradi
        tehnično neustreznega poteka tako, da bo v vzporednem poteku oddaljen
        najmanj 40 m od AC. Prestavitev v gozd in rekonstrukcija križanja z
        avtocesto se izvede na dolžini 610 m skladno s tehničnimi predpisi.
– DV 20 kV   V km 4,38 se skladno s tehničnimi predpisi uredi križanje avtoceste z
        obstoječim daljnovod 20 kV, ki napaja transformatorsko postajo Cerina
        na dolžini 136 m.
– NNO Ribnica  Prostozračno nizkonapetostno omrežje Ribnica in križanje avtoceste v
        km 8,77 se zaradi tehnično neustreznega poteka demontira in zamenja s
        podzemno kabelsko izvedbo v dolžini 470 m.
– NNO Obrežje  km 11,42: križanje obstoječega nizkonapetostnega kabla se izvede v
        cevni kanalizaciji od transformatorske postaje 20/0,4 kV Obrežje do
        obstoječega kabla na severni strani avtoceste v dolžini 95 m.
Preureditve elektrovodov, ki so v tej uredbi določene skladno z veljavnimi predpisi zaradi spremembe statusa obstoječe hitre ceste H1 v avtocesto, se v nadaljnjih fazah projektiranja oziroma gradnje lahko opustijo če bodo to dopuščali novi predpisi.
Idejna rešitev elektroprenosnega omrežja je razvidna iz grafičnega dela lokacijskega načrta (zbirna karta idejnih rešitev komunalnih naprav).
20. člen
Oskrba z električno energijo
Avtocesta, spremljajoči objekti in ureditve
Oskrba z električno energijo se zagotovi iz naslednjih virov:
Počivališče Čatež – sever, prekritje na Čatežu, avtobusna postaja Čatež, krožišči na pri priključku Brežice se napajajo iz obstoječe TP Čatež z zemeljskimi kabli.
Oskrbna postaja Mokrice – sever in bencinski servis Mokrice – jug ter priključek Obrežje se napajajo z zemeljskim kablom iz nove transformatorske postaje (TP Mokrice – BS 20/0,4 kV) na območju oskrbne postaje Mokrice – jug. TP se napaja se iz obstoječega 20 kV daljnovoda.
Mednarodni mejni prehod Obrežje (MMP)
Za oskrbo z električno energijo se zgradi v sklopu objekta 37 nova transformatorska postaja moči 630 kVA z možnostjo širitve do 1 MVA (TP MMP II). Iz tega vira se bo napajala tudi čistilna naprava Mlake.
Sedanja transformatorska postaja (TP MMP) se demontira z ukinitvijo začasnega MMP in prenese na novo lokacijo v sklopu MMP (TP MMP I) z močjo 630 kVA.
Vsi visokonapetostni razvodi so v kabelski kanalizaciji.
Javna razsvetljava in drugi skupni porabniki (sanitarni objekti, energetski objekti) imajo ločen nizkonapetostni razvod.
Ključni objekti in del javne razsvetljave ima tudi agregatno napajanje z elektriko.
Idejna rešitev elektroprenosnega omrežja je razvidna iz grafičnega dela lokacijskega načrta (zbirna karta idejnih rešitev komunalnih naprav).
21. člen
Javna razsvetljava in semaforizacija
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se uredi.
– ob deviacijah oziroma povezovalnih cest 1-5, 1-5A, 1-5B, 1-5C, 1-6, 1-6A, 1-6B, 1-12 med regionalno cesto pri odcepu za Cerino in km deviacije 0,3, 1-14, 1-15, 1-15a, 1-16, 1-17, 1-17a, 1-18, 1-18b,
– na počivališču Čatež – sever, dodatnem parkirišču na oskrbnem centru Čatež – jug, na prekritju na Čatežu, na avtobusni postaji na Čatežu,
– na izvoznih rampah obeh izvennivojskih priključkov,
– na oskrbni postaji Mokrice – sever in bencinskem servisu Mokrice – jug,
– na celotnem območju mednarodnega mejnega prehoda Obrežje.
Na avtocesti so pred mednarodnim mejnim prehodom Obrežje v smeri vožnje utripajoče luči na razdalji 750 m.
Semaforizacija
Signalni časi na obstoječem semaforiziranem križišču pri mostu na Čatežu se preuredijo skladno z novo prometno ureditvijo v širšem območju.
Prometne obremenitve ostalih križiščih, ki so tudi dobro pregledna, ne zahtevajo semaforizacije. V vsa križišča z javno razsvetljavo se vgradijo zaščitne cevi za eventualno kasnejšo semaforizacijo.
22. člen
Telekomunikacijsko (TK) omrežje
Zaradi gradnje avtoceste in spremljajočih ureditev so potrebne naslednje prestavitve in zaščita obstoječega telekomunikacijskega omrežja:
1. Prestavitev in zaščita medkrajevnega kabla K-14 v dolžini 50 m pri 1-1 dev. poljske poti in 4-1 podvozu 4-1.
2. Prestavitev in zaščita medkrajevnega kabla K-14 v dolžini 50 m pri 1-2 dev. poljske poti in 3-1 nadvozu.
3. Prestavitev in zaščita kabla K-14 v skupni dolžini 60 m pri 1-4 dev. poljske poti in 5-1 mostu čez Krko.
4. Prestavitev in zaščita koaksialnega kabla K-14 in optičnega kabla K-240 pri 1-5 dev. lokalne ceste, 4-2 nadvozu in pri pokritem ukopu; prizadeto krajevno kabelsko omrežje se nadomesti delno z izgradnjo kabelske kanalizacije in delno z zemeljsko traso kabla.
5. Prestavitev in zaščita kabla K-14 in optičnega kabla pri 1-6 dev. in pri 6-1 viaduktu Čatež; Prizadeti krajevni kabli ter TK linije se nadomestijo z 4 × 4 in 2 × 2 cevno kabelsko kanalizacijo.
6. Prestavitev in zaščita pri krožišču pri priključku Brežice: izgradnja kabelske kanalizacije v smeri Terme Čatež, prestavitev koaksialnega kabla in zamenjav samonosilnega kabla z zemeljskim.
7. Prestavitev in zaščita pri 1-8 dev. poljske poti in 3-4 podhodu na južni strani AC s prestavitvijo oziroma nadomestitvijo kabla K-14 v dolžini 120 m.
8. Prestavitev in zaščita pri 1-9 dev. dostopne poti, 7-01 regulaciji Prilipskega potoka in pri 6-2 viaduktu: samonosilni kabel (TK linija) se na severni strani AC nadomesti z zemeljskim v dolžini 520 m, na južni strani AC se prestavi koaksialni kabel v dolžini 160 m.
9. Prestavitev pri 7-3 reg. potoka Veliki Drnovec: na severni strani AC se nadomesti TK linijo z zemeljskim kablom v dolžini 800 m.
10. Prestavitev in zaščita pri 7-05 reg. potoka Drašček, 7-06 reg. potoka Orehovec in 3-6 podvozu: obstoječa TK linija za KKO se nadomesti z zemeljskim kablom v dolžini 700m na severni strani AC.
11. Prestavitev in zaščita pri 1-12 dev. lok. ceste, 7-08 reg. Grajskega potoka in 3-7 podvoza: na južni strani AC se prestavi koaksialni kabel v dolžini 140 m, pri prehodu preko potoka se kabel zaščiti s PE cevjo Fi 110 mm, pri podvozu se izvede kabelska kanalizacije v dolžini 90 m za krajevni kabel in prestavi optični kabel v dolžini 25 m.
12. Prestavitev in zaščita pri 1-13 dev. poljske poti in 3-6 podvoza: prestavitev in zaščita koaksialnega kabla v dolžini 240 m; na severni strani se nadomesti obstoječi samonosilni kabel (TK linija) s tel. kablom za KKO v dolžini 800 m v zemeljski izvedbi.
13. Prestavitev in zaščita pri 1-14a dev. lokalne ceste in 7-11 reg.: prestavitev koaksialnega kabla v dolžini 210m, zemeljska izvedba krajevnega samonosilnega kabla v dolžini 120 m.
14. Prestavitev in zaščita pri 1-14 dev. stare ceste Mokrice – Jesenice, 7-12 reg, Dol. potoka in 3-9 podvoza: prestavitev koaksialnega kabla v dolžini 112 m, križanje z AC v km 10,26 z izvedbo kabelske kanalizacije v dolžini 50 m; na južni strani AC prestavitev koaksialnega kabla v dolžini 120 m, križanje avtoceste pri km 10,26 z izvedbo kabelske kanalizacije v dolžini 50 m in zamenjava obstoječih kablov.
15. Prestavitev in zaščita koaksialnega kabla pri 2-2 priključku Obrežje, 1-15 dev. ceste Mokrice–Jesenice in nadvozu 4-4: križanje AC s kabelsko kanalizacijo, izvedba kabelske kanalizacije ob priključku Obrežje in navezava na obstoječi krajevni kabel.
16. Prestavitev in zaščita koaksialnega kabla K-14 v dolžini 210 pri 1-15 dev. nove ceste Mokrice – Jesenice in pri oskrbni postaji Mokrice sever.
17. Prestavitev in zaščita pri 1-17 dev. c. Obrežje, 4-5 nadvozu, 1-18 povezovalni cesti, 4-6 nadvozu in 1-16 cesti v gospodarsko cono: križanje z avtocesto je v kabelski kanalizaciji v profilu P588 in P 607 pri mejnem prehodu, med obema lokacijama se zgradi kabelska kanalizacija.
18. MMP Obrežje: Mednarodni koaksialni kabel K-14 se deviira in uredi.
Potek K 14 prek meje, kakor tudi lokalno policijsko povezavo bo potrebno uskladiti s hrvaško stranjo.
Vse prestavitve, nove povezave in zaščito je načeloma treba izvesti pred pričetkom gradnje avtoceste skladno s pogoji upravljavcev in s tehničnimi predpisi.
Telefonski priključki
Oskrbna postaja Mokrice – sever in bencinski servis Mokrice – jug ter mednarodni mejni prehod Obrežje se priključijo na TK omrežje prek ATC Jesenice.
Oskrbni center Čatež – jug je že priključen na TK omrežje.
Idejna rešitev TK omrežja je razvidna iz grafičnega dela lokacijskega načrta (zbirna karta idejnih rešitev komunalnih naprav).
23. člen
Klic v sili
Telefonski stebrički so predvideni obojestransko ob avtocesti na medsebojni razdalji ca. 2 km.
Kabelska kanalizacija je pod severnim odstavnim pasom avtoceste ali bankino, na območju mednarodnega mejnega prehoda Obrežje pa pod asfaltno utrditvijo na severnem robu platoja za potniški promet do objekta obmejne policije (8+9+11).
Kabelska kanalizacija se izvede skladno s tehničnimi predpisi.
24. člen
Ogrevanje
Kotlarna za ogrevanje vseh objektov na območju mednarodnega mejnega prehoda Obrežje je v energetskem objektu (37).
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI
25. člen
Urejanje poseljenega prostora
Rušitve objektov
Zaradi gradnje avtoceste in s njo povezanih ureditev se rušijo naslednji objekti:
Čatež ob Savi
– oskrbna postaja Petrol (poslovna stavba in parkirišče) Čatež – sever, št. parcel 70/1 in 70/21 k.o. Čatež,
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. parcele 64/2 k.o. Čatež, Zagrebška 10, Čatež ob Savi,
– stanovanjski objekt, št. parcele 66/8 k.o. Čatež, Na griču 5, Čatež ob Savi,
– stanovanjski objekt, št. parcele 157 k.o. Čatež, Topliška 2, Čatež ob Savi,
– stanovanjski objekt, št. parcele 158 k.o. Čatež, Topliška 4, Čatež ob Savi,
– stanovanjski objekt, št. parcele 40/2 k.o. Čatež, Rimska 17, Čatež ob Savi,
– stanovanjski objekt, št. parcele 40/1 k.o. Čatež, Rimska 19, Čatež ob Savi,
– garaža, št. parcele 66/6 k.o. Čatež (Na griču).
Ribnica
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje (opuščeno), št. parcele 202 k.o. Velika dolina, Ribnica 18.
Jesenice – Obrežje
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, *273 k.o. Velika dolina, Jesenice 39,
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. parcele *274 k.o. Velika dolina, Jesenice 40,
– stanovanjski objekt, delavnica in gospodarsko poslopje, št. parcele 291/133 k.o. Velika dolina, Jesenice 38,
– stanovanjski objekt (opuščen), št. parcele *278 k.o. Velika dolina, Jesenice 34,
– stanovanjski objekt (opuščen) in gospodarski poslopji, št. parcele 202/82 k.o. Velika dolina,
– gospodarska poslopja v lasti Petrola, št. parcele *272 k.o. Velika dolina.
Zaradi gradnje povezovalne ceste 1-16 (priključek Obrežje – gospodarski terminal Obrežje) se rušijo naslednji objekti
Obrežje
– gospodarsko poslopje, št. parcele 2111 k.o. Nova vas,
– gospodarski objekt (kozolec toplar), št. parcele 190/1 k.o. Velika dolina.
Odkupi objektov (sprememba namembnosti, obnova ali rušitev po zaključeni gradnji avtoceste)
Zaradi posega trase avtoceste in spremljajočih ureditev v funkcionalno zemljišče obstoječih objektov ter zaradi zahtevnih zaščitnih ukrepov oziroma neprimernih bivalnih pogojev v času gradnje in obratovanja avtoceste je investitor obvezan odkupiti naslednje objekte, jih rušiti ali jim spremeniti namembnost oziroma jih obnoviti po zaključeni gradnji avtoceste.
Čatež ob Savi
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. parcele 66/3 k.o. Čatež, Na griču 1, Čatež ob Savi – rušitev ali obnova po zaključeni gradnji,
– stanovanjski objekt, št. parcele 66/4 k.o. Čatež, Na griču 2, Čatež ob Savi – rušitev ali obnova po zaključeni gradnji,
– stanovanjski objekt, št. parcele 66/5 k.o. Čatež, Na griču 3, Čatež ob Savi – rušitev,
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. parcele 23/1 k.o. Čatež, Na griču 7, Čatež ob Savi – sprememba namembnosti po zaključeni gradnji ali rušitev,
– stanovanjski objekt, št. parcele 23/3 k.o. Čatež, Na griču 9, Čatež ob Savi – rušitev,
– stanovanjski objekt, št. parcele 23/2 k.o. Čatež, Na griču 11, Čatež ob Savi – rušitev,
– stanovanjski objekt, št. parcele 162 k.o. Čatež, Na griču 50, Čatež ob Savi – rušitev,
– stanovanjski objekt, št. parcele 28 k.o. Čatež, Zagrebška 8, Čatež ob Savi – rušitev,
– stanovanjski objekt, št. parcele 31/2 k.o. Čatež, Zagrebška 12, Čatež ob Savi – rušitev,
– stanovanjski objekt, št. parcele 35 k.o. Čatež, Zagrebška 14, Čatež ob Savi – rušitev,
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. parcele 160 k.o. Čatež, Topliška 20, Čatež ob Savi – rušitev,
– stanovanjski objekt in garaža, št. parcele 35/31 k.o. Čatež, Zagrebška 31, Čatež ob Savi – rušitev ali sprememba namembnosti po zaključeni gradnji.
Ribnica
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. parcele 220 k.o. Velika dolina, Ribnica 12 – rušitev,
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. parcele 226 k.o. Velika dolina, Ribnica 12 – rušitev.
Zaradi posega povezovalne ceste 1-16 (priključek Obrežje – gospodarski terminal Obrežje) v funkcionalno zemljišče obstoječih objektov ter zaradi zahtevnih zaščitnih ukrepov oziroma neprimernih bivalnih pogojev investitor obvezan odkupiti ali rušiti naslednje objekte.
Obrežje
– stanovanjski objekt (nadomestna gradnja) in gospodarsko poslopje, št. 202/82 parcele k.o. Velika dolina, Obrežje 44 – rušitev ali sprememba namembnosti po zaključeni gradnji,
– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje, št. parcele 202/80 k.o. Velika dolina, Obrežje 45 – rušitev,
– stanovanjski objekt (opuščen) in gospod. poslopje, št. parcele 2111 k.o. Nova vas, Obrežje 47 – rušitev.
Na podlagi monitoringa po zaključeni gradnji avtoceste mora biti ugotovljena obremenitev okolja s hrupom, kar bo podlaga za določitev pogojev namembnosti območij z objekti ki so določeni za odkup. Skladno z ugotovljenim stanjem v okolju in gradbeno kakovostjo objektov se le-ti obnovijo ali se na istem območju zgradijo novi.
Na podlagi določitve meje izključne rabe avtoceste se izvede nova parcelacija oziroma se območja navedenih objektov izločijo iz območja lokacijskega načrta avtoceste in se urejajo s prostorskim izvedbenim aktom, ki ga sprejme občina.
Nadomestne gradnje porušenih objektov niso predmet lokacijskega načrta. Nadomestne gradnje se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov zagotovijo v skladu s pogoji, določenimi v občinskih prostorskih planskih in izvedbenih aktih.
Za nadomestitev, zaradi gradnje avtoceste, izgubljenih stavbnih zemljišč, se po potrebi opredelijo nova stavbna zemljišča v skladu s predpisi o urejanju prostora, v okviru sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
26. člen
Varstvo kmetijskih zemljišč in tal
Varovanje kmetijskih zemljišč je dolžan zagotoviti investitor s primerno organizirano gradnjo, zaščito zemljišč pred onesnaževanjem v času gradnje in obratovanja avtoceste, nadomestitvijo prekinjenih poti, sanacijo prekinjenih sistemov za odvodnjavanja oziroma namakanje in po potrebi s pridobitvijo (usposobitvijo) nadomestnih kmetijskih zemljišč.
– Pri gradnji avtoceste se omeji gibanje strojev na območje same trase, na opuščene dele hitre ceste in lokalne poti. Za transporte čim manj uporabljati poljske poti.
– Začasne ureditve in objekti za potrebe gradbišča se ne smejo urejati na kakovostnih kmetijskih zemljiščih, razen če ni drugih primernejših rešitev.
– Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Preprečiti je treba mešanje mrtvice in živice. Določiti je treba začasne deponije za živico, ki mora biti odložena na največ 1,5 m visoke nasipe. Rodovitna prst se uporabi za sanacijo poškodovanih površin na gradbišču avtoceste.
– Med gradnjo in po zaključeni gradnji mora biti zagotovljen dovoz do vseh kmetijskih kompleksov.
– V območjih kvalitetnih kmetijskih tal je treba opuščene vozne poti, struge prestavljenih vodotokov in druge posege na zemljišča zravnati na nivo okoliškega terena, jih humuzirati in urediti kot obdelovalne površine. Kmetijske površine, ki so bile v začasni uporabi za gradbene namene, je treba po končani gradnji sanirati in pripraviti za nadaljnje obdelovanje.
Investitor mora zagotoviti obratovalni monitoring glede onesnaženja tal in rastlinskega pokrova.
27. člen
Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozdov
Gradnja v gozdnih območjih (med km 1.900 in km 2.6 ter med km 5.56 in km 5.66) lahko posega v gozdni prostor le v obsegu cestnega telesa in vkopov ter nasipov ter na površini, kjer bodo potrebne deviacije obstoječih cest, dostopne poti in manipulativne površine za izvedbo zemeljskih del ter za prestavitev 20 kV daljnovoda. Drugi poseki zaradi ureditve gradbišča, gradbenih poti in gradnje niso dovoljeni. Transportne poti za čas gradnje se uredijo po že zgrajenem delu trase ali po odsekih hitre ceste.
Predhodno je potrebno za posege pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije. Pred posekom drevja na območju posegov mora pooblaščeni delavec Zavoda za gozdove Slovenije označiti drevje za posek.
Sečnjo lesa na trasi morajo izvajati izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št. 35/94).
Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila uredbe varstva pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 62/95).
Med gradnjo je treba preprečiti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti.
Zaradi gradnje prizadeti, novo nastali gozdni rob mora biti po končanih delih saniran oziroma na novo vzpostavljen, tako da bosta zagotovljeni ekološka in funkcionalna skladnost gozdnih površin. Novo urejeni gozdni rob se izvede z avtohtono in pionirsko vegetacijo skladno z gozdnogojitvenim načrtom za območje gozdnega roba.
28. člen
Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi
Regulacije vodotokov
Izvedejo se naslednje regulacije oziroma ureditve vodotokov:
– Prilipski potok 7-01 prečka AC v km 5,59 v objektu 5-3, dolžina ureditve je 160m.
– Pancar graben 7-02 se zaradi perspektivnega zaprtja Čateškega polja spelje ob južni strani AC do obstoječe struge pri Prilipah, dolžina ureditve je 1770 m.
– Potok Mali Drnovec 7-03 prečka AC v km 5,95 v ploščatem propustu 2,0 × 2,0 m, dolžina ureditve je 110 m.
– Potok Drnovec 7-03 prečka AC pod pravim kotom v km 6,16 v propustu 2,5 × 2,0 m, dolžina ureditve je 170 m.
– Jarek 1 z označbo 7-04 se spelje po severni strani AC ob deviaciji 1-8 v Prilipski potok, dolžina ureditve je 740 m.
– Potok 7-05 prečka AC pod pravim kotom v km 6,68 v prepustu 2,0 × 2,0m, dolžina ureditve je 72 m.
– Potok Drašček 7-05 prečka AC pod pravim kotom v km 7,0 v prepustu 2,0 × 2,0 m, dolžina ureditve je 105 m.
– Potok Orehovec 7-06 prečka AC pod pravim kotom v km 7,26 v prepustu 3,0 × 1,9 m, dolžina ureditve je 232 m.
– Desna brežina Save 7-07: dolžina izvedbe nove brežine je 360 m od km 7,42 do km 7,78 in še dodatna stabilizacija nožice obstoječe brežine dolžine ca 155 m.
– Potok 7-07 prečka AC v km 7,55 v propustu 2,0 × 2,0 m, dolžina ureditve je 153 m.
– Grajski potok 7-08 prečka AC pod pravim kotom v km 8,4 v propustu 3,5 × 1,9 m, dolžina ureditve je 173 m.
– Potok 7-10 prečka AC pod pravim kotom v km 9,15 v podvozu 3-8, dolžina ureditve je 144 m.
– Potok 7-11 prečka AC‚ poševno v km 9,5 v v prepustu 2,0 × 2,0 m, dolžina ureditve je 200 m.
– Dolinski potok 7-12 prečka AC pod pravim kotom v km 10,39 v podvozu 3-9, dolžina ureditve je 240 m.
– Desni pritok 7-13 Dolinskega potoka v območju priključka Mokrice poteka po južni strani AC, dolžina ureditve je 390 m. Deviacijo 1-15 in priključna kraka A in B prečka potok v propustih 2,0 × 2,0 m.
– Potok 7-14 se regulira ob lokalni cesti na dolžini 390 m, v nadaljevanju se struga spelje ob južni strani bencinske črpalke Mokrice – jug.
– Potok 7-15 se zajame v Obrežju v cevi premera 140 cm, spelje pod AC (km 11,53) prek krožišča v dolžini ca 270m, v nadaljevanju pa se potok spelje v odprtem jarku, ki ga je potrebno ustrezno tesniti, mimo ČN Mlake do Save. Dolžina odprtega kanala je 1539 m.
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v vodotoke se upoštevajo naslednja izhodišča in zahteve:
– ureditve ne smejo poslabšati odtočnih razmer;
– vsa prečkanja površinskih vodotokov se načrtujejo tako, da je svetli prerez sposoben prevajati merodajno stoletno visoko vodo odgovarjajočega vodotoka v tem prerezu pri varnostni višini, ki praviloma ne sme biti manjša od 1 m in le izjemoma 0,5 m;
– obratovalna gladina bodoče HE Mokrice bo na koti 141,50, kar se že v tej fazi upošteva pri določitvi kot vseh ureditev;
– upoštevajo se rešitve odvodnje Čateškega polja predvsem v povezavi z odvodnim kanalom iz depresijsko-retenzijskega območja;
– trase obstoječih vodotokov se morajo ohranjati v največji možni dolžini;
– zavarovanja morajo zagotavljati solidno protierozijsko zaščito brežin, objektov v strugah in objektov ob vodotokih; med izvajanjem posegov v vodotoke je treba preprečiti oziroma vsaj omejiti erozijo razgaljenih površin in zasipavanje strug; v času gradnje je potrebna ureditev začasnega odvodnjavanja in koncentracijo nizkih pretokov ter vegetacijsko utrjevanje razgaljenih površin takoj po končanih delih;
– oblikovanje profilov reguliranih vodotokov mora biti čim bolj podobno naravnim profilom posameznih potokov;
– predvidi se oblikovanje nesimetričnih profilov in neporavnanih brežin s spremenljivimi nakloni;
– zagotovi se sonaravna izvedba regulacij oziroma ureditvenih posegov z uporabo naravnega materiala;
– po izvedbi regulacij je treba poravnati teren in zatraviti poškodovane površine ob vodotokih ter na obrežju in na delu korita zasaditi avtohtono obrežno vegetacijo;
– v času gradbenih del je potrebno zagotoviti ukrepe za zaščito pred onesnaženjem vseh površinskih voda na vplivnem območju posegov;
– pri gradnji se ne smejo uporabljati materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, kot so klorirane organske spojine, toksične kovine in druge sestavine, ki lahko spremenijo osnovne lastnosti voda;
– odpadne vode, ki nastajajo na gradbenih površinah in na infrastrukturnih objektih na gradbišču, se ne smejo izpuščati neposredno v vodotoke;
– ločilni pas mora biti izveden vodotesno, predvideti pa je treba tudi ustrezno odvodnjavanje, s čimer bo preprečeno pronicanje polutantov v podtalje;
– za primere razlitja škodljivih tekočin je treba pripraviti načrt za hitro ukrepanje;
– pri pripravi izvedbenih projektov za reševanje zalednih voda Čateškega polja sodeluje tudi biolog – naravovarstvenik.
Odvodnjavanje prometnih površin in zalednih voda
Sistem odvodnjavanja avtoceste in mednarodnega mejnega prehoda Obrežje je določen v 17. členu te uredbe.
Odvodnjevanje je zagotovljeno z upoštevanjem predpisanih nagibov vozišča avtoceste, utrjenih površin oskrbnih postaj in počivališč ter platojev mednarodnega mejnega prehoda. Odvod meteorne vode je preko kanalizacije, odvodnih jarkov, zadrževalnikov in lovilcev olj v recipient.
Odvodnjavanje območij bencinskih servisov mora biti skladno z določili uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanje (Uradni list RS, št. 35/96).
Ob izgradnji HE Mokrice je treba zaledne vode Čateškega polja speljati v zaprtem profilu 2 × 2 m od predvidenega zaključka desnoobrežnega obrambnega nasipa Save v km ca. 6,5 do nasipa HE Mokrice v km ca. 8,8. Del tega zaprtega profila v dolžini 360 m, ki je predmet tega lokacijskega načrta in je predviden tik ob peti avtocestnega nasipa, se zgradi sočasno z avtocesto. Izgradnja obravnavanega dela zaprtega profila ni predmet investitorja avtoceste, temveč investitorja hidroelektrarne.
S sistemom odvodnjavanja je treba zagotoviti naslednje ukrepe:
– Odvodnjavanje vod s cestnih površin se uredi tako, da ne bo možno neposredno odtekanje vode v potoke. Zbiralni vodi, odtočni žlebi na cestišču in drugi gradbeni elementi ceste morajo biti zgrajeni tako, da lahko sprejmejo tudi večje množine vod (v času padavin) ali drugih tekočin v primeru prometne nesreče.
– Zadrževalni čas vode v zadrževalnikih mora omogočiti učinkovito sedimentiranje trdnih delcev in vsaj delno razgradnjo organskih snovi. Volumen zadrževalnikov mora v primeru razlitja nevarne snovi zadržati njeno celotno količino. Potrebno je redno čiščenje in vzdrževanje zbiralnikov, mulj je potrebno obravnavati kot posebni odpadek.
– Za primere razlitja večjih količin goriv, olj in drugih za vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov je potrebno pripraviti načrt za preprečevanje vdora teh snovi v vodotoke in za njihovo odstranitev.
– Med gradnjo mora biti zagotovljeno spremljanje stanja onesnaženosti površinskih voda, ki mora biti časovno in vsebinsko usklajeno s programom gradbenih del in mora vključevati nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije, nadzor nad uporabo (pretakanje, transport) goriv ter motornih in strojnih olj z vidika preprečevanja nepotrebnega razlivanja po površini gradbišča in nadzor nad uporabo gradbenih in izolacijskih materialov (cementnih mešanic, apna, bitumna in drugih).
– Program spremljanja stanja mora vključevati tudi spremljanje rezultatov republiškega monitoringa kakovosti površinskih vod Slovenije za reko Krko na odvzemnem mestu v Krški vasi. Na vseh preostalih vodotokih je treba v program opazovanja vključiti terenske meritve ph, koncentracije vodotopnega kisika in suspendiranih snovi ter meritve motnosti. Meritve je treba izvajati v času gradbenih del v strugi potokov in na njihovih brežinah.
Ukrepi za varovanje vodnih virov
Na odseku od km 5,8 do km 9,4 poteka trasa avtoceste na obrobju širšega varstvenega pasu (cona 3) vodnih virov vrtin PR-3/92 nad Prilipami ter Mo-1/88 in Mo-2/88 ob Dolinskem potoku pod Mokricami.
Območje mednarodnega mejnega prehoda Obrežje (MMP) je izven varstvenega pasu vodnih zajetij pri Bregani na območju Republike Hrvaške.
Zaradi velike ranljivosti vodonosnika na območju MMP je treba predvideti vodotesno kanalizacijo, lovilce olj in prečiščevanje fekalnih in onesnaženih meteornih voda v čistilni napravi Mlake. Iztok iz čistilne naprave v Savo je izven vodovarstvenega območja zajetij pri Bregani.
Avtocesta ne sme v ničemer poslabšati obstoječega stanja kakovosti ostalih vodnih virov, kar je treba doseči z ustreznimi gradbenotehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje ter po izgradnji z ustreznim načinom vzdrževanja. Ob morebitnem poslabšanju stanja je investitor dolžan zagotoviti ustrezno sanacijo.
Med gradnjo in obratovanjem avtoceste je treba upoštevati naslednje pogoje:
– Na celotnem odseku, predvsem pa na delih odseka med km 0,000 in 1,90, med km 2,90 in 8,40, med km 10,35 in 12,30 in na območju mednarodnega mejnega prehoda Obrežje, se je treba izogniti posegom do nivoja podzemne vode.
– Med km 10,35 in km 10,80 je treba pri drenaži v potok upoštevati možne pritoke visečih voda (preseki tanjših vmesnih meljastopeščenih nanosov).
– Pri temeljenju je treba uporabljati čisto tehnologijo in brezhibno mehanizacijo, da se preprečijo možnosti za onesnaženje podzemnih voda.
– Med gradnjo mora investitor zagotoviti meritve nihanja podzemne vode vzdolž celotne trase obravnavanega odseka avtoceste. Obstoječo opazovalno mrežo je treba dopolniti s tremi piezometričnimi vrtinami na Čateškem polju in s tremi vrtinami na območju Obrežja.
– Pri načrtovanju in izvajanju vseh posegov je treba zagotoviti da ne bo prišlo do sprememb kakovosti, dinamike in količin termalne vode, ki se zajema za potrebe Term Čatež.
– V sklopu ureditev oskrbnih postaj, bencinskega servisa in počivališča je treba načrtovati izvedbo utrjenih površin, ki bodo vodoneprepustne in oljetesne in bodo opremljene z ustreznimi lovilci olj.
– Pri bencinskih servisih mora biti cevna inštalacija za gorivo položena v neprepustne kinete ali izvedene iz dvostenskih cevi atestiranih za pretakanje naftnih derivatov.
– Med gradnjo je treba zagotoviti stalen nadzor pristojne službe, ki bo kontrolirala ustreznost izvajanja ukrepov za zaščito podzemne vode.
29. člen
Varstvo naravne dediščine
Temeljni ukrep varstva naravne dediščine in narave je upoštevanje pogojev MOP – Uprave za varstvo narave pri tehnični rešitvi trase v območjih naravne dediščine in primerna organizacija gradbišča.
Splošni pogoji varstva naravne dediščine v času pripravljalnih del in gradnje so:
– Pred pričetkom pripravljalnih del je treba opraviti fotografsko in video dokumentacijo celotne trase avtoceste s tal in zraka, po navodilih MOP – Uprave Republike Slovenije za varstvo narave.
– Investitor mora zagotoviti naravovarstveni nadzor pri pripravljalnih delih in gradnji mostu preko reke Krke ter pri posegih v obrežje reke Save in mrtvico pri Prilipah.
– Posege na območjih naravne dediščine omejiti na cestno telo avtoceste, začasne deponije materiala in gradbiščne poti ne smejo biti urejene na območjih naravne dediščine.
– Ker se pri zemeljskih delih lahko odkrije geološko naravno dediščino/vrednoto, je treba zagotoviti občasen geološki nadzor (paleontološki, strukturni, mineraloški idr.) na celotnem območju trase in spremljajočih objektov, vključno s priključki, deviacijami in deponijami. Nadzor mora izvajati ustrezna strokovna geološka služba. V primeru geoloških najdb je treba obvestiti pristojno strokovno organizacijo, ki poda strokovne smernice glede ohranjanja dediščine oziroma nadaljnjega ukrepanja. Dokumentacijo, ki nastane ob nadzoru, je treba posredovati Upravi Republike Slovenije za varstvo narave.
– Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba predložiti Upravi Republike Slovenije za varstvo narave v pregled in potrditev. Sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tudi načrt krajinske ureditve z zasaditvenim načrtom.
– Pri pripravi izvedbenih projektov za rešitve zalednih voda Čateškega polja je treba zagotoviti sodelovanje biologa – naravovarstvenika.
– Pred pričetkom gradnje je treba o predvidenem začetku del, zaradi preselitve rib in piškurjev, obvestiti ribiške družine, ki gospodarijo z vodotoki, ki bodo kakorkoli prizadeti z načrtovanimi posegi. Po končani gradnji se vsaj tri leta izvaja spremljanje stanja ribjih populacij na predelu, ki bo zaradi gradnje avtoceste kakorkoli spremenjen.
– Po končani gradnji je treba vse začasne objekte odstraniti in vzpostaviti prejšnje stanje oziroma izvesti sanacijske ukrepe.
Pogoji za izvedbo posegov v vodni in obvodni prostor
Poleg ukrepov, ki so navedeni v okviru pogojev za vodnogospodarske ureditve, je treba pri posegih v vodni in obvodni prostor upoštevati naslednje:
– Konstrukcijo mostu preko Krke je treba izvesti tako, da ne posega v telo reke in da ne bodo potrebne dodatne utrditve bregov.
– Ob izvedbi del na območju Prilipske mrtvice in mrtvice Cola se je treba izogibati poseganju v vodni biotop, posege v obrežno vegetacijo pa po možnosti izvajati v času izven gnezditvene sezone, ki traja od april do junija. Zapornični objekt podaljšanega visokovodnega nasipa (ki ni predmet tega lokacijskega načrta in ne predmet investicije avtoceste) mora omogočati normalno komunikacijo med obema deloma mrtvice in reke Save.
– Pri gradbenih delih ob reki Savi se je treba izogibati poseganju v rečno obrežje, posege v obrežno vegetacijo pa po možnosti izvajati v času izven gnezditvene sezone. V času gradnje je treba omejiti gradbišče, tako da ne bo dodatnih posegov v naravo (morebitni posegi v vodotok, dodatne transportne poti in deponije materiala).
Prehodi in druge ureditve za prostoživeče divje živali
Prostoživeče divje živali bodo lahko prečkale koridor AC prek podhodov in prek prepustov ter pod mostovi. V ta namen bodo ti objekti izvedeni na poseben način:
– Pod vsemi mostovi čez vodotoke, vključno z regulacijskimi kanali s stalno in občasno vodo, bo vzdolž ene strani struge urejeno suho, prehodno obrežje v širini najmanj 2.0 m, ki bo imelo svetlo višino najmanj 2,5 m in bo omogočilo prehajanje manjšim živalim, vključno s srnjadjo. Pri mostu čez reko Krko je treba na levem bregu zasaditi vsaj 5 m širok pas z avtohtono obrežno drevesno in grmovno vegetacijo. Dovoz z avtomobili na obrežje (razen mehanizacije za vzdrževanje struge) je treba z ustreznimi ureditvami preprečiti.
– Propusti profila 2 × 2 m bo opremljeni s suho poličko širine 50 cm nad niveleto srednjega pretoka vode za prehod malih živali.
– Svetli profil podvozov poljskih poti morajo znašati najmanj 4 m × 8 m, v sklopu podvoza pa je treba zagotoviti neasfaltiran pas širine vsaj 2 m;
– Za zagotovitev varnosti pred nekontroliranim prehajanje dvoživk in malih živali prek avtoceste je treba namestiti varovalno ograjo obojestransko na odseku od km 4.9 do km 5.6 in na celotni dolžini območja Prilipske mrtvice.
– Za umik prostoživečih divjih živali pred visokimi vodami Save se na Krškem polju zunaj zaščitne ograje izvedejo do 8 m široki prostori kot razširitve nasipa AC, tako da je kota teh površin enaka koti AC. Zunanja linija teh razširitev se izvede reliefno razgibano, nasipne brežine pa zasadijo z manjšimi skupinami drevja in grmovnic.
Spremljanje stanja dvoživk med izvajanjem posegov in med obratovanjem AC
Med gradnjo je treba spremljati stanje na območju vodnogospodarskih ureditev in na območju Prilipske mrtvice in spomladi in jeseni zagotoviti monitoring migracij dvoživk ter po potrebi predvideti dodatne ukrepe (npr. postavitev začasnih ograj, prenašanje živali do mrestišč).
V času obratovanja je treba spremljati stanje dvoživk in sesalcev vzdolž inventariziranih migracijskih poti eno leto. Na podlagi rezultatov spremljanja stanja bo mogoče predlagati dodaten monitoring in po potrebi dodatne omilitvene ukrepe.
30. člen
Varstvo kulturne dediščine
Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine mora investitor zagotoviti:
– Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav (ekstenzivni pregled) na območjih trase avtoceste, na lokacijah vseh spremljajočih objektov in mednarodnega mejnega prehoda po metodologiji Skupine za arheologijo na avtocestah Slovenije (SAAS) pri Upravi RS za kulturno dediščino.
– Izvedbo intrasite raziskave po metodologiji in v sodelovanju SAAS povsod tam, kjer je bila z ekstenzivnim pregledom ugotovljena potrebna izvedba podrobnejših raziskav zaradi določitve naknadnih pogojev in ukrepov.
– Izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno ogroženih odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki; območja morajo biti pregledana in zemljišča sproščena pred začetkom gradnje avtoceste, mednarodnega mejnega prehoda, priključnih cest in drugih spremljajočih ureditev.
– Stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli na celotni trasi avtoceste.
– Zagotoviti posnetke stanja pred pričetkom del, ki bodo izdelani po navodilih pristojne službe za varstvo kulturne dediščine in sicer foto in video posnetek kulturne dediščine na celotnem območju poteka trase (stanje prostora in obstoječih prostorskih razmerij pred gradnjo avtoceste).
– Ukop ob južnem robu arheološkega območja Čateški grič se izvede tako, da se ohrani južno obzidje poznoantične trdnjave. Arheološko območje se zaščiti z opornim zidom na severnem robu avtoceste. Obstoječa lokalna cesta na severnem obrobju arheološkega območja se rekonstruira tako, da se ne posega izven obstoječih brežin.
– Postavitev in izvedba protihrupnih barier ter material, iz katerega bodo izdelane, morajo omogočati vedutne poglede na kulturno dediščino in kulturno krajino, ne smejo pa poudariti avtocestnega telesa v pogledih iz območij varovane dediščine ali drugače motiti varstva dediščine, kar velja predvsem za območje gradu Mokrice in cerkve Sv. Jurija na Čatežu.
– Za zagotovitev celovitega varstva kulturne dediščine je treba reliefne spremembe primerno krajinsko oblikovati glede na značilnosti obstoječega terena.
– Izvedbo nadvoza pri priključku Mokrice je treba predvideti v obliki lahke mostne konstrukcije.
– V območja kulturne dediščine ni dovoljeno prestavljati nadzemnih komunalnih vodov. Pri nujnih prestavitvah in novogradnjah podzemnih vodov na območjih arheološke dediščine je potrebno upoštevati usmeritve pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
– Deponije in gradbiščne baze niso dopustne v območjih varstva kulturne dediščine.
– Investitor mora pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine k načrtu ureditve gradbišča in morebitnih začasnih deponij izven območja lokacijskega načrta.
– Pri izvedbi posegov na območju Podgračenega je treba zagotoviti ohranitev kozolca pri domačiji Podgračeno 7 v okviru domačije ali na novi lokaciji, ki jo določi Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto v soglasju z lastnikom.
– Pri izvedbi del na avtocesti v arheoloških območjih Podgračeno in Ribnica je potrebno zagotoviti fizično ločitev gradbišča od ostale površine zaradi preprečitve dodatnih poškodb arheološkega območja.
– Skladno z izdelanimi poročili o opravljenih intenzivnih arheoloških pregledih (SAAS, avgust 2000) je potrebno na predhodno pregledanih in potrjenih arheoloških najdiščih Čateški grič 1, Col 1, Ribnica – Romula in Obrežje (sever in jug) izvesti arheološka zaščitna izkopavanja, na lokacijah Čateški grič 2, Mokrice 1 in Grički pri Obrežju pa izvajati strog arheološki nadzor.
31. člen
Varstvo pred hrupom
Na podlagi izračunane emisije hrupa so določeni ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom. Ukrepi so določeni na podlagi napovedi prometa za leto 2022, konfiguracije terena in namenske rabe prostora.
Osnovni ukrep zmanjšanja emisije hrupa je uporaba prevleke iz drobirja z bitumenskim mastiksom (DBM), ki zmanjša emisije hrupa za 2 dB(A).
Dodatna aktivna zaščita naselij pred hrupom prometa so naslednje protihrupne bariere: ki so potrebne v skupni dolžini 6.395 m.
APO-1     Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC
       od km 1,6+50 m do km 1,9+70 m
       višine h = 2,5 m in dolžine l = 320 m (800 m2)
APO-2 (PZ)  Absorbcijska protihrupna ograja na desni strani AC
       od km 2,7+10 m do km 2,8+80 m, delno na podpornem zidu 
       višine h = 4,0 m in dolžine l = 170 m (680 m2)
OAPO-3 (PZ)  Obojestransko absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC
       od km 2,9+60 m do km 3,6+40 m
       višine h = 2,5 - 4,5 m in dolžine l = 680 m
       - višine 2,5 m, od km 2,9 + 60m do km 3,0 + 00 m, na podpornem zidu l = 40 m (100 m2)
       - višine 4,5 m, od km 3,0 + 00 do km 3,0 + 45, l = 45 m (202,5 m2)
       - višine 4,0 m, od km 3,0 + 45 m, do km 3,1 + 60 m, l = 115 m (460 m2)
       - višine 3,0 m, od km 3,1 + 60 m do km 3,6 + 40 m, l = 480 m, (1.440 m2).
APO-4     Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC
       od km 3,6 + 40 m do km 3,7 + 20 m 
       višine h = 3,0 in dolžine l = 80 m (240 m2)
APO-5     Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC
       od km 3,7 + 20 m do km 4,3 + 80 m 
       višine h = 2,7 m in dolžine l = 660 m (1.782 m2) 
APO-6     Absorbcijska protihrupna ograja na levem robu AC
       od km 2,9 + 80 m do km 3,8 + 20 m 
       višine h = 2,5 - 3,5 m in dolžine l = 840 m 
       - višine 2,5 m, od km 2,9 + 80 m do km 3,1 + 60 m, l = 180 m (450 m2)
       - višine 3,5 m, od km 3,1 + 60 m do km 3,8 + 20m, l = 660 m (2.310 m2)
N+OAPO-7(PZ) Kombinacija dvometrskega nasipa in obojestransko absorbcijske protihrupne ograje na desnem robu AC
       od km 7,0 + 90 m do km 7,2 + 0,5 m
       višine h = 4,0 m in dolžine l = 115 m (460 m2)
N+APO-8(PZ)  Kombinacija dvometrskega nasipa in absorbcijske protihrupne ograje na desnem robu AC
       od km 7,2 + 0,5 m do km 7,3 + 40m
       višine h = 4,0 m in dolžine l = 135 m (540 m2)
APO-9 (PZ)  Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC (nadvišanje ukopa)
       od km 7,3 + 40 m do km 7,8 + 00 m
       višine h = 4,0 m in dolžine l = 460 m (1.840 m2)
APO-10    Absorbcijska protihrupna ograja na levem robu AC od km 8,4 + 30 m do km 8,7 +60 m
       višine h = 3,0 - 3,5 m in dolžine l = 330 m
       - višine 3,0 m, od km 8,4 + 30 m do km 8,5 + 50 m, l = 120 m (360 m2)
       - višine 3,5 m, od km 8,5 + 50 m do km 8,7 + 60 m, l = 210 m (735 m2)
APO-11    Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC od km 8,6 + 60 m do km 8,9 + 80 m
       višine h = 3,0 m in dolžine l = 320 m (960 m2)
PN-12 (PZ)  Protihrupni nasip (nadvišanje ukopa) na desnem robu AC od km 8,9 +80 m do km 9,0 + 80 m
       višine h = 3,5 m in dolžine 100 m
APO-13    Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC
       od km 9,0 + 80 m do km 9,1 + 90 m
       višine h = 3,0 m in dolžine l = 110 m (330 m2)
APO-14 (PZ)  Absorbcijska protihrupna ograja na desni strani AC (nadvišanje ukopa)
       od km 9,1 + 90 m do km 9,3 + 40 m
       višine h = 3,5 m in dolžine l = 150 m (525 m2)
APO-15 (PZ)  Absorbcijska protihrupna ograja na desnem robu AC
       od km 9,3 + 40 m do km 9,5 + 65 m
       višine h = 3,5 m in dolžine l = 225 m (787,5 m2)
APO-16    Absorbcijska protihrupna ograja na desni strani AC - servisne ceste (delno nadvišanje ukopa)
       od km 10,4 + 70 m do km 10,6 + 65 m
       višine h = 3,0 m in dolžine l = 194 m (582 m2)
APO-17    Absorbcijska protihrupna ograja na desni strani AC - servisne ceste
       od km 10,6 + 50 m do km 10,7 + 20 m
       višine h = 3,0 m in dolžine l = 70 m (210 m2)
APO-18    Absorbcijska protihrupna ograja na desni strani AC - servisne ceste
       od km 10,7 + 15m do km 10,8 + 35m
       višine h = 3,0 m in dolžine l = 124 m (372 m2)
APO-19    Absorbcijska protihrupna ograja ob vzhodnem robu deviacije
       1-16 - cesta v gospodarsko cono, levo od osi, ki poteka ob bencinskem servisu Mokrice - sever, levo od
       osi AC
       od km 10,8 + 60 m do km 11,5 + 60 m (avtoceste)
       višine h = 3,0 - 4,5 m in dolžine l = 726 m
       - višine 3,0 m, od km 11,8 + 60 m do km 11,2 + 50 m, l = 390 m (1.170 m2)
       - višine 3,5 m - nadvišanje vkopa, od km 11,2 + 50 m do km 11,3 + 00m, l = 50 m (175 m2)
       - višine 4,5 m - nadvišanje vkopa, od km 11,3 + 00 m do km 11,5 + 00m, l = 200 m (900 m2)
       - višine 3,5 m - nadvišanje vkopa, od km 11,5 + 00 m do km 11,5 + 60m, l = 86 m (301 m2)
APO-20 (PZ)  Absorbcijska protihrupna ograja desno od osi AC  od km 11,2 + 00 m do km 11,5 + 40 m
       višine h = 3,5 - 4,5 m in dolžine l = 346 m
       - višine 3,5 m, nadvišanje vkopa od km 11,2 + 00 m do km 11,2 + 80m, l = 86 m (301 m2)
       - višine 40 m, nadvišanje vkopa, od km 11,2 + 80 m do km 11,3 + 40m, l = 60 m (240 m2)
       - višine 4,5 m na podpornem zidu, od km 11,3 + 40 m do km 11,4 + 60m, l = 120 m (540 m2)
       - višine 3,5 m na podpornem zidu, od km 11,4 + 60 m do km 11,5 + 40m, l = 80 m (280 m2)
APO-21 (PZ)  Absorbcijska protihrupna ograja desno od osi AC (nadvišanje vkopa)
       od km 11,5 + 45 m do km 11,6 + 60 m
       višine h = 3,5 m in dolžine l = 120 m (420 m2)
PN-22 (PZ)  Protihrupni nasip desno od osi AC
       od km 11,6 + 60 m do km 11,7 + 66 m
       višine h = 4,5 m in dolžine l = 120 m
Po pričetku obratovanja avtoceste je potrebno izvajati prve meritve hrupa in obratovalni monitoring ter v časovno opredeljenih rokih za objekte, ki se v posameznem obdobju nahajajo znotraj območja prekomerne hrupne obremenjenosti, preveriti potrebnost izvedbe pasivne protihrupne zaščite.
Ti objekti so:
Čatež na Savi
- stanovanjski objekt J od AC, km 2,8, parcela 94/4 k.o Čatež,
Rimska 14,
- stanovanjski objekt J od AC, km 2,99, parcela 17 k.o Čatež,
Rimska 22,
- stanovanjski objekt J od AC, km 3,05, parcela 1883/15, k.o
Čatež, Rimska 25,
- stanovanjski objekt J od AC, km 3,06, parcela 38, k.o Čatež,
Rimska 27,
- stanovanjski objekt J od AC, km 3,08, parcela 14/1k.o Čatež,
Rimska 29,
- stanovanjski objekt J od AC, km 3,10, parcela 52/4 k.o Čatež,
Zagrebška 18,
- stanovanjski objekt J od AC, km 3,12, parcela 52/6 k.o Čatež,
Zagrebška 16;
Podgračeno
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,18, parcela *212 k.o. Velika
dolina, Podgračeno 9,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,21, parcela 1890/70 k.o.
Velika dolina, Podgračeno 8,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,22, parcela *101/2 k.o.
Velika dolina, Podgračeno 7,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,23, parcela *236 k.o. Velika
dolina, Podgračeno 7a,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,36, parcela 1138/3 k.o.
Velika dolina, Podgračeno 6,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,42, parcela *100 k.o. Velika
dolina, Podgračeno 5,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,48, parcela *237 k.o. Velika
dolina, Podgračeno 4,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,53, parcela *92/2 k.o. Velika
dolina, Podgračeno 3,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,58, parcela 1105/1 k.o.
Velika dolina, Podgračeno 2a,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,59, parcela *98/2 k.o. Velika
dolina, Podgračeno 2,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,69, parcela *97/3 k.o. Velika
dolina, Podgračeno 1;
Ribnica
- stanovanjski objekt J od AC, km 9,04, parcela 208 k.o. Velika
dolina, Ribnica 8,
- stanovanjski objekt J od AC, km 9,22, parcela 1006/3 k.o.
Velika dolina, Ribnica 6,
- stanovanjski objekt J od AC, km 9,26, parcela 316 k.o. Velika
dolina, Ribnica 4a,
- stanovanjski objekt J od AC, km 9,43, parcela *88/1 k.o. Velika
dolina, Ribnica 1;
Obrežje
- stanovanjski objekt J od AC, km 11,39, parcela 1940 k.o. Velika
dolina, Obrežje 43,
- stanovanjski objekt J od AC, km 11,47, parcela 225/3 k.o. Nova
vas, Obrežje 33,
- stanovanjski objekt J od AC, km 11,61, parcela 142 k.o. Velika
dolina, Obrežje 31,
- stanovanjski objekt J od AC, km 11,63, parcela 139/2 k.o.
Velika dolina, Obrežje 26,
- stanovanjski objekt S od AC, v km 11,35, parcela 202/2 k.o.
Velika dolina, Obrežje 51,
- stanovanjski objekt S od AC, km 11,39, parcela 191 k.o. Velika
dolina, Obrežje 46,
- stanovanjski objekt J od AC, km 11,71, parcela 1942 k.o. Velika
dolina, Obrežje 24. Čatež na Savi
- stanovanjski objekt J od AC, km 2,8, parcela 94/4 k.o Čatež,
Rimska 14,
- stanovanjski objekt J od AC, km 2,99, parcela 17 k.o Čatež,
Rimska 22,
- stanovanjski objekt J od AC, km 3,05, parcela 1883/15, k.o
Čatež, Rimska 25,
- stanovanjski objekt J od AC, km 3,06, parcela 38, k.o Čatež,
Rimska 27,
- stanovanjski objekt J od AC, km 3,08, parcela 14/1k.o Čatež,
Rimska 29,
- stanovanjski objekt J od AC, km 3,10, parcela 52/4 k.o Čatež,
Zagrebška 18,
- stanovanjski objekt J od AC, km 3,12, parcela 52/6 k.o Čatež,
Zagrebška 16;
Podgračeno
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,18, parcela *212 k.o. Velika
dolina, Podgračeno 9,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,21, parcela 1890/70 k.o.
Velika dolina, Podgračeno 8,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,22, parcela *101/2 k.o.
Velika dolina, Podgračeno 7,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,23, parcela *236 k.o. Velika
dolina, Podgračeno 7a,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,36, parcela 1138/3 k.o.
Velika dolina, Podgračeno 6,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,42, parcela *100 k.o. Velika
dolina, Podgračeno 5,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,48, parcela *237 k.o. Velika
dolina, Podgračeno 4,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,53, parcela *92/2 k.o. Velika
dolina, Podgračeno 3,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,58, parcela 1105/1 k.o.
Velika dolina, Podgračeno 2a,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,59, parcela *98/2 k.o. Velika
dolina, Podgračeno 2,
- stanovanjski objekt J od AC, km 7,69, parcela *97/3 k.o. Velika
dolina, Podgračeno 1;
Ribnica
- stanovanjski objekt J od AC, km 9,04, parcela 208 k.o. Velika
dolina, Ribnica 8,
- stanovanjski objekt J od AC, km 9,22, parcela 1006/3 k.o.
Velika dolina, Ribnica 6,
- stanovanjski objekt J od AC, km 9,26, parcela 316 k.o. Velika
dolina, Ribnica 4a,
- stanovanjski objekt J od AC, km 9,43, parcela *88/1 k.o. Velika
dolina, Ribnica 1;
Obrežje
- stanovanjski objekt J od AC, km 11,39, parcela 1940 k.o. Velika
dolina, Obrežje 43,
- stanovanjski objekt J od AC, km 11,47, parcela 225/3 k.o. Nova
vas, Obrežje 33,
- stanovanjski objekt J od AC, km 11,61, parcela 142 k.o. Velika
dolina, Obrežje 31,
- stanovanjski objekt J od AC, km 11,63, parcela 139/2 k.o.
Velika dolina, Obrežje 26,
- stanovanjski objekt S od AC, v km 11,35, parcela 202/2 k.o.
Velika dolina, Obrežje 51,
- stanovanjski objekt S od AC, km 11,39, parcela 191 k.o. Velika
dolina, Obrežje 46,
- stanovanjski objekt J od AC, km 11,71, parcela 1942 k.o. Velika
dolina, Obrežje 24.
Investitor je dolžan v času gradnje avtoceste izvesti protihrupno zaščito za petletno plansko obdobje na podlagi izračuna obremenitev hrupa in jih nadgrajevati skladno z rezultati zakonsko predpisanega monitoringa. Protihrupni nasipi se uredijo v času gradnje avtoceste v končnem obsegu.
Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring se izvajata na podlagi veljavnega pravilnika o prvih meritvah na obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96). Na podlagi monitoringa je investitor dolžan izvesti eventualno potrebne dodatne ukrepe.
Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo monitoring hrupa med gradnjo in ukrepati v primeru ugotovljenih prekoračitev vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo na podlagi načrta organizacije gradbišča za naseljena območja v neposredni bližini gradbišča in cest po katerih bodo potekali glavni transporti.
32. člen
Varstvo zraka
Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja pred prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov, delno pa ima to funkcijo tudi zasaditev v obcestnem prostoru.
Med obratovanjem avtoceste dodatni zaščitni ukrepi niso potrebni.
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materialov z gradbišča;
– sprotno rekultivirati območja velikih posegov (nasipe, vkope).
33. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov
Komunalni odpadki na oskrbnih postajah in počivališču ter na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje se zbirajo v tipskih kontejnerjih, ki se redno praznijo, odpadki pa organizirano odvažajo na sanitarno deponijo.
Posebni odpadki na bencinskih črpalkah se ločeno zbirajo in odvažajo.
Odpadki iz fitosanitarnega in vetrinarskega objekta ter hlevov v sklopu mednarodnega mejnega prehoda se obravnavajo kot posebni odpadki oziroma se ločeno zbirajo in odvažajo skladno s predpisi.
34. člen
Varstvo pred požarom
Požarna varnost objektov in območij se ne sme poslabšati z izgradnjo avtoceste.
Zagotovljeni morajo biti dovozi za intervencijska vozila do vseh območij, preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena.
Ustrezna protipožarna ureditev mora biti na območjih vseh oskrbnih postaj. Na vseh platojih se uredijo hidrantne mreže s hidranti, ki bodo v predpisani oddaljenosti od objektov.
Območja oskrbnih postaj se opremijo s predpisano protipožarno opremo skladno s pravilnikom o gradnji postaj za preskrbo motornih vozil z gorivom in o skladiščenju in pretakanju goriva (Uradni list SFRJ, št. 27/71).
Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila uredbe pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 62/95).
35. člen
Ureditve za obrambo in zaščito
V sklopu prometnih ureditev med mednarodnim mejnim prehodom in naseljem Obrežje se na severni strani avtoceste uredi deponija za posebne namene velikosti približno 600 m2.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
36. člen
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov,
– deli trase avtoceste,
– priključki,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja in druge deviacije,
– objekti na trasi avtoceste,
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditev obcestnega prostora,
– priprava zemljišča za oskrbne postaje,
– priprava platojev za mednarodni mejni prehod.
Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne enote. Etapnost se prouči in določi v posebnem elaboratu.
Možno je etapno urejanje oskrbnih postaj in počivališč vendar na podlagi enovitega projekta, ki bo zagotovil funkcionalno in oblikovno skladnost celotne ureditve.
Pri določitvi etapnosti gradnje mednarodnega mejnega prehoda Obrežje je treba upoštevati začasno funkcioniranje sedanjih objektov do zaključene gradnje novih objektov.
V območju lokacijskega načrta so določene površine za možno širitev ureditev na vstopnem delu mednarodnega mejnega prehoda Obrežje. Potrebe po dodatnih ureditvah in njihova velikost se določijo na podlagi preučitve dejanskih potreb se in izvedejo na podlagi posebne ureditve, ki bo skladna z določili tega lokacijskega načrta.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
37. člen
Splošne obveznosti
Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje avtoceste in mednarodnega mejnega prehoda Obrežje imajo investitorji naslednje obveznosti:
– tehnične in tehnološke rešitve gradnje avtoceste in deviacij morajo zagotavljati stalno prevoznost hitre ceste H1 za vse vrste motornega prometa in funkcioniranje sedanjega mejnega prehoda do usposobitve novih objektov in ureditev;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju in pred mednarodnim mejnim prehodom Obrežje;
– pred pričetkom gradnje predložiti Ministrstvu za promet in zveze – Direkciji Republike Slovenije za ceste v potrditev predpisano tehnično dokumentacijo za vse začasne priključke na državne ceste; pri tem je treba upoštevati čim manjšo obremenitev teh cest tako, da se največji možni obseg prevozov odvija po trasi avtoceste; gradbiščni priključki so začasni;
– če bi vplivala etapa izvedbe lokacijskega načrta na prometno ureditev državnih cest je potrebno uskladiti rešitev z Ministrstvom za promet in zveze – Direkcijo Republike Slovenije za ceste;
– pred pričetkom gradnje izdelati elaborat (posnetek stanja) o kvaliteti obstoječih vozišč na vseh javnih cestah, po katerih bo potekal gradbiščni promet oziroma po katerih se bodo vršile preusmeritve prometa v času gradnje;
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve avtoceste ne bo poslabšala;
– zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje avtoceste prekinjeni;
– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja investitor z upravljavci, občino in krajevnimi skupnostmi uskladi popis obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje avtoceste;
– vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile obvozom in transportom med gradnjo pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi;
– pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov, ki bodo tangirani zaradi gradnje;
– pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
– sprotno rekultivirati območja velikih posegov (nasipe, ukope);
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja avtoceste;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje avtoceste ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane; obstoječo cesta ob severni strani Čateškega griča urediti znotraj obstoječih brežin;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;
– sanirati vse sisteme za odvodnjavanje oziroma namakanje kmetijskih zemljišč, ki bodo zaradi gradnje prekinjeni ali poškodovani;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe;
– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne bodo locirane v neposredni bližini naselij ter v območjih naravne in kulturne dediščine ter v drugih varovanih območjih; k elaboratu organizacije gradbišča pridobi investitor soglasje lokalne skupnosti in potrebna druga soglasja pristojnih služb;
– v času izvajanja vodnogospodarskih ureditev na območju savske mrtvice in regulacije desne brežine Save zagotoviti hidrogeološki in biološki nadzor;
– za varovanje vodnih virov med gradnjo mora investitor zagotoviti ukrepe navedene v 28. členu te uredbe;
– za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih dovolijo emisije hrupa zaradi vira hrupa (gradbišče) tako, da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom;
– za varovanje gozdov med gradnjo mora investitor zagotoviti ukrepe navedene v 27. členu te uredbe;
– vzdrževati vegetacijske pasove ob avtocesti, ki so element krajinskega urejanja, istočasno pa imajo tudi funkcijo varovanja pred onesnaženjem neposrednega okoliškega prostora;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov;
– izvajati monitoring skladno z določili 38. člena te uredbe;
– pri projektantskem nadzoru na terenu zagotoviti sodelovanje krajinskega arhitekta.
Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenimi pred pričetkom gradnje avtoceste.
38. člen
Monitoring
Investitor gradnje avtoceste in deponij mora zagotoviti celosten načrt monitoringa. Kot obvezni minimum je investitor dolžan upoštevati določila monitoriga v poročilu o vplivih na okolje, ki je sestavni del lokacijskega načrta za odsek avtoceste Krške vas–Obrežje.
Program monitoringa se izdela kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pri meritvah stanja sestavin okolja je treba zagotoviti tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo merilna mesta že izvedenih meritev ničelnega stanja.
Merilna mesta za spremljanja stanja je treba zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.
Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za dostopnost podatkov.
Dodatni ukrepi, ki jih mora zagotoviti investitor na podlagi monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav in ureditev,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ukrepi.
IX. TOLERANCE
39. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okolje-varstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
Nobena od teh odstopanj ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektih za izvedbo morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž navedenih v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določili prvega in drugega odstavka tega člena.
X. NADZOR
40. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. KONČNI DOLOČBI
41. člen
Lokacijski načrt je na vpogled pri Ministrstvu za okolje in prostor – Uradu za prostorsko planiranje in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v Občini Brežice.
42. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost