Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001

Kazalo

2033. Uredba o postopku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo licence za opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu, njen odvzem ali podaljšanje in postopek obveščanja tujih licenčnih organov, stran 3960.

Na podlagi osmega odstavka 16. člena zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99 in 11/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o postopku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo licence za opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu, njen odvzem ali podaljšanje in postopek obveščanja tujih licenčnih organov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa postopek za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo licence, začasni odvzem, preklic veljavnosti ali podaljšanje licence in postopek obveščanja tujih licenčnih organov.
2. člen
V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– prevozne storitve v železniškem prometu so prevoz potnikov in/ali blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu;
– prevoznik je pravna oseba, katere pretežna dejavnost je opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu in ki zagotavlja vleko vlakov;
– licenca je dokument, s katerim je prevozniku priznana sposobnost, da opravlja vse ali posamezne vrste prevoznih storitev v železniškem prometu;
– licenčni organ tuje države je organ, ki je v tuji državi pristojen za izdajanje licenc;
– železniško vozilo je vsako vozilo, ki se na lastnih kolesih z lastnim pogonom ali brez njega premika po železniških tirih (vlečna in vlečena vozila ter motorna vozila za posebne namene).
II. POSTOPEK UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA IZDAJO LICENCE
3. člen
Postopek za izdajo licence se začne z vložitvijo pisne vloge prevoznika pri Direkciji za železniški promet (v nadaljnjem besedilu: direkcija).
4. člen
(1) Vloga za izdajo licence mora vsebovati:
– firmo prevoznika in njegov sedež;
– podatke o vrsti storitve, ki jo namerava prevoznik opravljati v železniškem prometu (prevoz potnikov in/ali blaga);
– opis vrste železniških vozil, s katerimi bo prevoznik opravljal v prejšnji alinei navedene storitve, in načina vzdrževanja teh vozil;
– opis načina zagotavljanja vleke vlakov;
– opis naprav, s katerimi bo prevoznik opravljal v drugi alinei navedene storitve;
– opis ukrepov, s katerimi bo prevoznik zagotavljal varnost in kakovost v drugi alinei navedenih storitev;
– podatke o ključnih tehničnih delavcih in o drugih strokovnih delavcih prevoznika, ki bodo odgovorni za opravljanje ponujene storitve v železniškem prometu in za zagotavljanje varnosti ter kakovosti opravljanja navedene storitve;
– podatke o razpoložljivih finančnih sredstvih skupaj z dobroimetjem v banki ter odobrenem limitu in posojilih;
– podatke o obratnem kapitalu;
– podatke o stroških poslovanja, skupaj s stroški nabave ali predplačili za vozila, zemljišča, stavbe, naprave in vozni park, ter finančni načrt kritja teh stroškov in podatke o možnostih izpolnjevanja finančnih obveznosti v naslednjih dvanajstih mesecih;
– podatke o bremenih poslovnih sredstev (hipoteka, lizing);
– podatke o načinu kritja odgovornosti za škodo, nastalo pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet licence (zavarovanje in/ali sredstva in premoženje, ki so/je na voljo za varščino, namenjeno plačilu nastale škode);
– ime in sedež morebitnega pooblaščenca;
– dokumente, s katerimi prevoznik dokazuje izpolnjevanje pogojev za izdajo licence;
– seznam priloženih dokumentov in drugih dokazil.
(2) Direkcija lahko zahteva tudi druge dokumente in pojasnila, ki ji omogočijo, da odloči o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora prevoznik izpolnjevati za pridobitev licence in za odpravo dvomov o izpolnjevanju teh pogojev.
5. člen
(1) Direkcija izda licenco prevozniku, ki je registriran v Republiki Sloveniji in ki lahko dokaže, da izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ni v stečajnem postopku;
– da član njegove uprave ni bil obsojen na zaporno kazen v trajanju enega leta ali več zaradi storitve kaznivega dejanja zoper gospodarstvo ali zaradi storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa;
– da izpolnjuje zahteve, ki se nanašajo na njegovo finančno sposobnost;
– da je zmožen kriti morebitno odškodnino, ki izhaja iz odškodninske odgovornosti, ki bi nastala pri opravljanju njegove dejavnosti;
– da izpolnjuje zahteve, ki se nanašajo na njegovo strokovno usposobljenost.
(2) Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz:
– prve alinee prejšnjega odstavka mora prevoznik predložiti potrdilo pristojnega sodišča;
– druge alinee prejšnjega odstavka mora prevoznik predložiti izpisek iz kazenske evidence;
– četrte alinee prejšnjega odstavka mora prevoznik predložiti izjavo zavarovalnice ali drug dokument, ki izkazuje način in zmožnost kritja škodnih zahtevkov, ki bodo nastali kot posledica opravljanja dejavnosti, ki je predmet licence.
6. člen
(1) Finančna sposobnost prevoznika je podana, če prevoznik dokaže, da bo v obdobju dvanajstih mesecev lahko izpolnjeval svoje obveznosti iz naslova dejavnosti, za katero želi pridobiti licenco.
(2) Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega odstavka mora prevoznik predložiti:
– revidirano bilanco stanja za preteklo poslovno leto, za prevoznike, ki ne morejo predložiti letne bilance, pa začetno bilanco oziroma poročilo o premoženju, ki ji mora biti priloženo poročilo o obremenitvah stvarnega in finančnega premoženja prevoznika;
– poslovni načrt za tekoče leto in po potrebi za naslednje leto;
– potrdilo, ki dokazuje poravnavo davčnih obveznosti in ga na prevoznikovo zahtevo izda davčni urad, kjer je prevoznik vpisan v davčni register kot davčni zavezanec. Potrdilo ne sme biti starejše od trideset dni, šteto od dneva, ko ga prevoznik predloži direkciji.
7. člen
(1) Strokovna usposobljenost prevoznika je podana, če prevoznik dokaže, da:
– ima ali bo imel organizirano poslovodstvo z znanjem in/ali izkušnjami, potrebnimi za varen in zanesljiv nadzor nad izvajanjem prevoznih storitev v železniškem prometu, ki so predmet licence;
– je njegovo osebje, odgovorno za varnost, še posebej vozniki, povsem usposobljeno za svoje področje dela;
– lahko njegovo osebje, vozni park in organiziranost zagotavljajo visoko raven varnosti.
(2) Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega odstavka mora prevoznik predložiti:
– akte, ki določajo njegovo organiziranost;
– dokumente, ki dokazujejo, da njegovi delavci izpolnjujejo pogoje, ki jih določa zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00, v nadaljnjem besedilu: ZVZP);
– dokumente o železniških vozilih, ki dokazujejo, da železniška vozila izpolnjujejo pogoje, ki jih določa ZVZP;
– druge akte in/ali dokumente, ki dokazujejo, da njegova organiziranost in njegovi delavci zagotavljajo varen in zanesljiv nadzor nad delom ter pravilno in pravočasno ukrepanje za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu.
8. člen
(1) Če prevoznik začenja z izvajanjem storitev, ki so predmet licence, lahko direkcija na predlog prevoznika izda licenco, v kateri je določeno, da bo njegovo finančno sposobnost preverila kasneje. Direkcija ob izdaji licence določi rok, po katerem mora prevoznik izpolnjevati vse zahteve finančne sposobnosti. Rok, ki ga določi direkcija, ne more biti daljši od enega leta od dne, ko je prevoznik pričel z izvajanjem železniških prevoznih storitev.
(2) Če direkcija po preteku roka iz prejšnjega odstavka ugotovi, da prevoznik ne izpolnjuje pogoja finančne sposobnosti, prekliče veljavnost licence in jo odvzame.
III. ROK ZA IZDAJO LICENCE IN NJENA VELJAVNOST
9. člen
Direkcija mora o dodelitvi licence odločiti brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje v treh mesecih po predložitvi vseh potrebnih podatkov.
10. člen
(1) Licenca velja od izdaje do preklica njene veljavnosti.
(2) Prevoznik – imetnik licence mora vsakih pet let najkasneje tri mesece pred potekom tega roka direkciji ponovno predložiti podatke o izpolnjevanju pogojev, ki so potrebni za dodelitev licence.
(3) Če obveznosti iz prejšnjega odstavka ne izpolni, mu direkcija prekliče veljavnost licence.
(4) Če direkcija na podlagi predloženih podatkov ugotovi, da prevoznik ne izpolnjuje pogojev za licenco, ki mu je bila dodeljena, mu jo lahko začasno odvzame ali prekliče njeno veljavnost.
IV. POSTOPEK ZA ZAČASNI ODVZEM LICENCE ALI ZA PREKLIC NJENE VELJAVNOSTI
11. člen
Prevoznik – imetnik licence mora, dokler licenca velja, izpolnjevati pogoje in zahteve, ki jih mora izpolnjevati za njeno izdajo. Če direkcija ugotovi, da teh pogojev ne izpolnjuje, mu lahko licenco začasno odvzame ali prekliče njeno veljavnost in jo odvzame.
12. člen
(1) Direkcija lahko kadarkoli pozove prevoznika, da ji dokaže, da izpolnjuje pogoje za izdajo licence.
(2) Direkcija lahko prevozniku, če v celoti ne izpolnjuje pogojev za izdajo licence, licenco začasno odvzame in prevozniku naloži, da ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku odpravi. Če direkcija ugotovi, da je prevoznik pomanjkljivosti odpravil in da ponovno izpolnjuje pogoje in zahteve za dodelitev licence, mu jo vrne. Če direkcija ugotovi, da prevoznik pomanjkljivosti ni odpravil, prekliče veljavnost licence in jo odvzame.
13. člen
(1) Če prevoznik preneha z izvajanjem prevoznih storitev v železniškem prometu za šest mesecev ali jih ne začne izvajati šest mesecev po dodelitvi licence, mu direkcija licenco začasno odvzame.
(2) Prevoznik, ki mu je bila licenca začasno odvzeta zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora direkciji v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni, predložiti podatke o izpolnjevanju pogojev za izdajo licence. Če direkcija ugotovi, da prevoznik izpolnjuje pogoje za izdajo licence, mu licenco vrne. Če direkcija ugotovi, da prevoznik ne izpolnjuje pogojev za izdajo licence, prekliče veljavnost licence in jo odvzame.
14. člen
(1) Direkcija mora preveriti, če prevoznik izpolnjuje pogoje za izdajo licence, če resno dvomi, da jih prevoznik še izpolnjuje.
(2) Če direkcija na podlagi preverjanja izpolnjevanja pogojev za izdajo licence ugotovi, da jih prevoznik ne izpolnjuje več, prekliče veljavnost licence in jo odvzame.
V. POSTOPEK OBVEŠČANJA TUJIH LICENČNIH ORGANOV IN KOMISIJE EVROPSKE SKUPNOSTI
15. člen
Če direkcija utemeljeno sumi, da prevoznik – imetnik licence, ki jo je izdal licenčni organ tuje države, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev licence, ki jih določajo mednarodne pogodbe, katerih podpisnica je Republika Slovenija, mora to nemudoma sporočiti licenčnemu organu druge države.
16. člen
Direkcija mora o izdaji licence, njenem začasnem odvzemu ali o preklicu njene veljavnosti in njenem odvzemu nemudoma obvestiti Komisijo Evropske skupnosti.
VI. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 391-05/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost